Začíname s doplnkom Power Query

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať. Informácie uvedené v tejto téme sa týkajú oboch funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Množina funkcií Získať a transformovať v Exceli 2016.

Dôležité: Údaje katalógu odsudzovanie oznámenie
Možnosti katalógu údajov v programe Excel a doplnku Power Query Visual Basic na 4 marca 2019. Používatelia budú môcť používanie obsahu, ktoré sú Publikované v katalógu údajov do tohto dátumu. Však začína na 3. December 2018, používatelia nebudú môcť publikovať (zdieľanie) nový alebo aktualizovaný dotazov do katalógu údajov. Začína na 1st augusta 2018 sme zastaví adaptačné novým zákazníkom (nájomníkov) na používanie tejto funkcie. Odporúčame sťahovať zdieľaných dotazov, takže môžete pokračovať v tom, ako ich mimo katalógu údajov okrem 4. marca 2019. Úplné definície dotazov môžete stiahnuť z pracovnej tably Moje dotazy katalógu údajov pomocou možnosti Otvoriť pre každú dotazy.

Pomocou doplnku Power Query sa môžete vyhľadávať zdroje údajov, aby pripojenia a potom tvar týchto údajov (pre napríklad odstránenie stĺpca zmeniť typ údajov alebo zlúčiť tabuľky) takým spôsobom, aby vyhovoval vašim potrebám. Keď ste tvaru údajov, môžete zdieľať svoje poznatky alebo použitie dotazu na vytváranie zostáv.

Power Query common steps

Poradie týchto krokov je zvyčajne nasledovné:

  • pripojenie – pripojenie k údajom v cloude, v službe alebo uloženým lokálne,

  • transformovanie – tvarovanie údajov podľa vlastných požiadaviek, pričom pôvodný zdroj zostane nezmenený,

  • kombinovanie – vytvorenie dátového modelu z viacerých zdrojov údajov a získanie jedinečného náhľadu na údaje,

  • zdieľanie – po dokončení dotazu možno údaje uložiť, zdieľať alebo používať na zostavy.

Power Query zaznamenáva všetky kroky, ktoré vykonáte, a umožní vám ich ľubovoľným spôsobom upraviť. Takisto vám umožní vrátenie, zopakovanie, zmenu poradia alebo úpravu ľubovoľných krokov – jednoducho všetko, čo vám umožní získať požadovaný náhľad na pripojené údaje.

S doplnkom Power Query si môžete vytvoriť natoľko jednoduché alebo zložité dotazy, ako potrebujete. Keďže Power Query na zaznamenávanie a vykonávanie krokov používa jazyk M, môžete využiť potenciál a flexibilitu skriptovania údajov a vytvoriť si úplne nové dotazy (alebo si dotazy manuálne upraviť). To všetko v rámci doplnku Power Query.

Prístup k doplnku Power Query poskytuje pás s nástrojmi Power Query v Exceli.

Pás s nástrojmi Power Query

Dôležité: Ak používate program Excel 2013 alebo starších verziách programu Excel, musíte Zapnúť doplnok Power Query v Exceli. Môžete tiež stiahnuť a nainštalovať najnovšiu verziu doplnku Power Query for Excel, ktorá umožňuje automaticky.

Pripojenie

Power Query môžete použiť na pripojenie k jednému zdroju údajov, akým je napríklad excelový zošit, alebo k viacerým databázam, informačným kanálom alebo službám v cloude. V doplnku Power Query potom všetky tieto zdroje spojíte pomocou vlastných jedinečných kombinácií, ktoré vám poskytnú prehľad, aký by ste inak nezískali.

K zdroju údajov sa pripojíte z pása s nástrojmi Power Query z časti Získať externé údaje. K dispozícii sú zdroje údajov z webu, zo súboru, z databázy, zo služby Azure a z iných zdrojov alebo dokonca z tabuliek v excelových zošitoch.

Pás s nástrojmi Power Query

Pomocou nasledujúceho stručného videa sa môžete oboznámiť so širokou škálou zdrojov údajov, ku ktorým sa Power Query dokáže pripojiť. Keďže nové údajové pripojenia sa neustále pridávajú, je dobré mať vždy najnovšiu verziu doplnku Power Query.

Power Query – pripojenie k videu údajov

Keď sa pripojíte k zdroju údajov, zobrazí sa tabla ukážky . Ak chcete pracovať s údajmi v programe Excel okamžite, kliknite na položku Načítať. Ale ak chcete použiť transformácie alebo vopred tvarovanie údajov, kliknite na položku Upraviť. Power Query sa potom spustí Editor dotazov: Vyhradený okna, ktorý uľahčuje a zobrazí pripojenia údajov a transformácie, ktoré vykonáte. V ďalšej časti, aby sa transformácia, obsahuje ďalšie informácie o editore dotazov.

Ďalšie informácie o pripojení:

Transformovanie

Power Query umožňuje transformovanie údajov z pripojení tak, aby ste ich mohli lepšie analyzovať. Transformovanie údajov je úpravou podľa vlastných požiadaviek – napríklad odstránenie stĺpca, zmena typu údajov alebo zlúčenie tabuliek. Každý z týchto postupov predstavuje transformáciu údajov, pričom transformovaním získavajú údaje podobu, ktorú potrebujete docieliť na ich ďalšie analyzovanie. Proces transformovania jednej alebo viacerých množín údajov sa často nazýva aj tvarovanie údajov.

Power Query používa samostatné okno nazývané Editor dotazov, ktoré zobrazuje a zjednodušuje transformáciu údajov. Editor dotazov možno otvoriť výberom položky Spustiť editor na páse s nástrojmi Power Query.

PQ Launch Editor

Editor dotazov sa tiež otvorí vždy, keď sa pripojíte k zdroju údajov, vytvoríte nový dotaz alebo načítate existujúci dotaz.

Editor dotazov

Power Query sleduje všetko, čo s údajmi vykonáte. Každú transformáciu alebo krok, ktoré v rámci údajov urobíte, editor dotazov zaznamená a označí. Či už transformáciu predstavuje údajové pripojenie (zdroj údajov), odstránenie stĺpca, zlučovanie alebo zmena typu údajov, editor dotazov zaznamená každú takúto operáciu v časti POUŽITÉ KROKY uvedenej na table Nastavenia dotazu.

Query Editor - Query Settings

Transformácie, ktoré vykonáte v rámci údajových pripojení, spolu vytvárajú dotaz.

Dôležité (a užitočné) je uvedomiť si, že Power Query nemení údaje pôvodného zdroja. Namiesto toho Power Query zaznamená každý krok, ktorý vykonáte pri pripájaní alebo transformovaní údajov, a po dokončení tvarovania údajov vytvorí snímku upravenej množiny údajov, ktorú prenesie do Excelu.

K dispozícii je množstvo transformácií údajov, ktoré môžete vykonať. Prostredníctvom rozšíreného editora nachádzajúceho sa v editore dotazov tiež máte možnosť napísať vlastné transformácie v jazyku M (pomocou ktorého Power Query zaznamenáva kroky na pozadí). Rozšírený editor otvoríte z karty Transformovať na páse s nástrojmi editora dotazov a môžete pomocou neho upraviť kroky v jazyku M priradené k existujúcemu dotazu. Pomocou rozšíreného editora môžete tiež vytvoriť úplne nový dotaz.

Query Editor - Advanced Editor

Ďalšie informácie o transformovaní:

Zdieľanie

Keď uložíte excelový zošit obsahujúci dotaz, automaticky sa uloží aj dotaz. Ak chcete zobraziť dotazy nachádzajúce sa v excelovom zošite, vyberte položku Zobraziť tablu nachádzajúcu sa v časti Dotazy zošita na páse s nástrojmi Power Query.

Show Pane

Na table Dotazy zošita sa zobrazia všetky dotazy zošita.

Workbook Queries

Prečo však neurobiť viac? S doplnkom Power Query a katalógom údajov môžete dotazy zdieľať s kýmkoľvek z vašej organizácie. Takisto môžete vytvoriť dotaz, ktorý budete často používať, použiť ho vo viacerých zošitoch a ušetriť si prácu. Namiesto ukladania a odosielania excelových zošitov e-mailom (a orientovania sa v tom, ktorá verzia je pôvodná, čo sa zmenilo alebo či sú údaje zastarané) môžete dotaz uložiť do katalógu údajov a zbaviť sa starostí s množstvom nesledovaných verzií zošita v doručenej pošte. Na table Dotazy zošita kliknite pravým tlačidlom myši na dotaz a v ponuke sa zobrazia rôzne možnosti vrátane príkazu Odoslať do katalógu údajov.

Odoslanie do katalógu údajov

Všimnite si aj ostatné možnosti ponuky po kliknutí pravým tlačidlom myši. Dotaz možno duplikovať, čo vám umožní zmeniť určité (alebo všetky) prvky dotazu bez toho, aby ste zmenili pôvodný dotaz. Je to ako vytváranie šablóny dotazu, ktorú následne možno upraviť a vytvoriť z nej prispôsobené množiny údajov – napríklad jednu množinu údajov pre maloobchod, druhú pre veľkoobchod a ďalšiu pre inventár, pričom všetky sú založené na rovnakom údajovom pripojení.

Dotazy tiež možno zlúčiť alebo pripojiť, čím z nich môžete urobiť opätovne použiteľné preddefinované bloky.

Power Query umožňuje kreatívne pracovať s údajmi, pripojeniami alebo transformáciami a následné zužitkovať prácu tým, že ju budete zdieľať s ostatnými (alebo so sebou v inom zariadení).

Všetky svoje zdieľané dotazy môžete jednoducho zobraziť aj pomocou katalógu údajov.

Show Data Catalog Queries

Otvorením tably Moje dotazy katalógu údajov zobrazíte všetky vami zdieľané dotazy. Odtiaľto môžete dotaz načítať, upraviť alebo ho inak použiť v zošite, v ktorom aktuálne pracujete.

My Data Catalog Queries pane

Dokončený dotaz môžete použiť na vytváranie zostáv v Exceli, pomocou funkcie Power View alebo služby Power BI. Pozrite si nasledujúcu sekciu a získajte ďalšie informácie o prostriedkoch na vytváranie zostáv umožňujúcich využiť všetku predchádzajúcu prácu vykonanú v doplnku Power Query, ktorou ste údaje požadovaným spôsobom tvarovali.

Ďalšie informácie o ukladaní, zdieľaní a vytváraní zostáv:

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

V máji 2018, ochrana osobných údajov právne predpisy, Všeobecné nariadení ochrany údajov (HDPR)je nadobudnúť účinnosť. HDPR ukladá nové pravidlá pre spoločnosti, štátne úrady, neziskové organizácie a organizácie, aby ponuka výrobkov a služieb ľuďom v Európskej únie (EÚ), alebo ktoré zhromažďovanie a analýzu údajov, ktoré sú viazané na odpovede. HDPR sa vzťahuje bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.

Ďalšie informácie o možnosti ochrany osobných údajov týkajúce sa aktualizácia, odstraňovanie alebo exportovanie údajov zo zošitov doplnku Power Query nájdete v téme: zobrazenie a aktualizácia zdieľaných dotazov (Power Query).

Môžete tiež kopírovať nastavenia dotazu v dialógovom okne Úprava definície dotazu Power Query. Dvojitým kliknutím na it na pracovnej table Moje dotazy katalógu údajov v Exceli možno stiahnuť hybridnej webovej aplikácie. Všetky dotazy potom načíta do excelového zošita. Ak chcete zobraziť jednotlivé dotazy, otvorte Editor dotazov a Prezrite si každý krok jednotlivo, alebo prejdite na kartu Zobraziť a otvoriť Rozšírený Editor.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×