Začíname používať funkciu VoiceOver s aplikáciou SharePoint v iPhone

Lokality, ktoré vytvoríte v SharePointe, sú ľahko prístupné cez aplikáciu SharePoint v iPhone. Pomocou gest a funkcie VoiceOver, čo je čítačka obrazovky zabudovaná do systému iOS, môžete otvárať lokality, vypočuť si podrobnosti o aktivitách lokality, pracovať so súbormi, vyhľadávať ľudí a vykonávať iné činnosti.

Poznámky : 

 • Postupy uvedené v tejto téme sú založené na lokalite SharePoint Online. Tá nemusí obsahovať všetky funkcie, ktoré sú k dispozícii na lokalite vytvorenej so SharePoint Serverom.

 • Obsah a prvky používateľského rozhrania zahrnuté pri otvorení lokality sa líšia v závislosti od danej lokality. Obsah a prvky používateľského rozhrania popísané v tejto téme slúžia ako niekoľko príkladov obsahu a prvkov, ktoré sa môžu zobraziť.

Obsah tohto článku

Spustenie aplikácie SharePoint a prihlásenie

 1. Ak chcete vybrať aplikáciu SharePoint, premiestňujte výber, pokým sa neozve „SharePoint“, a potom ťuknite na aplikáciu.

 2. Vybratú aplikáciu otvoríte dvojitým ťuknutím. Po výbere aplikácie je vybratý text loga SharePoint a ozve sa „SharePoint“. Po otvorení aplikácie SharePoint máte k dispozícii používateľské rozhranie so šiestimi prvkami, ktoré môžete vybrať (v nasledovnom poradí zhora nadol):

  • Text loga SharePoint

  • Popisný text pod textom loga SharePoint, ktorý začína slovami „Získajte prístup k svojim lokalitám na SharePointe...“

  • Tlačidlo Prihlásiť sa do SharePointu Online

  • Tlačidlo Prihlásiť sa na SharePoint Server

  • Prepojenie Neviete, čo z toho použiť?

  • Prepojenie Pomôžeme vám

 3. Na prihlásenie do SharePointu Online presuňte výber na tlačidlo Prihlásiť sa do SharePointu Online. Ozve sa „Prihlásiť sa do SharePointu Online, tlačidlo“. Dvakrát na neho ťuknite.

 4. Keď sa zobrazí obrazovka Prihláste sa so svojím pracovným alebo školským kontom, výber sa presunie do príslušného poľa a ozve sa „meno@príklad.com, textové pole“. Používateľské rozhranie obsahuje päť prvkov, ktoré môžete vybrať (v nasledovnom poradí zhora nadol):

  • Tlačidlo Predchádzajúce

  • Text loga SharePoint

  • Popisný text pod textom loga SharePoint, ktorý začína slovami „Prihláste sa so svojím pracovným...“

  • Pole Meno používateľa

  • Tlačidlo Ďalej

 5. V poli Meno používateľa pomocou klávesnice na obrazovke nachádzajúcej sa v spodnej časti obrazovky alebo pomocou externej klávesnice zadajte meno používateľa pre konto, ktoré zahŕňa názov domény. Počas písanie sa ozve názov každého písmena.

 6. Ak chcete vybrať tlačidlo Ďalej, presuňte naň výber a dvakrát naň ťuknite. Ozve sa „Ďalej, tlačidlo“. Keď sa výber presunie na pole s heslom, ozve sa „Overovač, tlačidlo Zrušiť“. Používateľské rozhranie obsahuje osem úrovní prvkov, ktoré môžete vybrať (v nasledovnom poradí zhora nadol):

  • Tlačidlo Zrušiť

  • Text loga Office 365

  • Popisný text pod textom loga služieb Office 365: Pracovné alebo školské konto

  • Pole Meno používateľa

  • Pole Heslo

  • Tlačidlo Prihlásiť sa a tlačidlo Späť

  • Prepojenie Nemôžete získať prístup k svojmu kontu

  • Ďalšie prepojenia služieb Office 365 v spodnej časti obrazovky (autorské práva, podmienky používania, ochrana osobných údajov a súbory „cookie“)

 7. Do poľa Heslo zadajte heslo svojho konta. Počas písanie sa ozve názov každého písmena.

 8. Ak chcete vybrať tlačidlo Prihlásiť sa, presuňte naň výber a dvakrát ťuknite. Ozve sa „Prihlásiť sa, tlačidlo.“ Po presune výberu na obrazovku Lokality sa ozve „prebieha, späť, záhlavie“.

Otvorenie lokality SharePoint

 1. Použite niektorý z týchto postupov:

  • Spustite aplikáciu SharePoint a prihláste sa.

  • Ak ste sa už prihlásili, a nachádzate sa v inej časti aplikácie, v ľavom hornom rohu obrazovky dvakrát ťukajte na tlačidlo Späť, kým sa nevrátite na obrazovku Lokality. Prípadne dvakrát ťuknite na tlačidlo Lokality v spodnej časti obrazovky, ak je k dispozícii.

 2. Po otvorení obrazovky Lokality sa ozve „SharePoint, späť, záhlavie“ alebo názov lokality, ktorú ste predtým otvorili. Používateľské rozhranie obsahuje štyri úrovne prvkov, ktoré môžete vybrať (v nasledovnom poradí zhora nadol):

  • Názov obrazovky Lokality a tlačidlo Hľadať

  • Karta Časté a karta Sledované (vedľa seba)

  • Názvy jednotlivých lokalít (zhora nadol)

  • Tlačidlo Lokality, tlačidlo Prepojenia, tlačidlo Ľudia a tlačidlo Nastavenia (vedľa seba)

  Tip : Po prihlásení do aplikácie sa predvolene otvorí zoznam najčastejšie navštevovaných lokalít. Ak v zozname nenájdete požadovanú lokalitu, presúvajte výber do hornej časti obrazovky, kým sa neozve „kontingenčný ovládací prvok Sledované“, a potom dvakrát ťuknite. Zoznam sa zmení a bude obsahovať lokality, ktoré sledujete.

 3. Ak chcete vybrať lokalitu, ťukajte, kým sa neozve názov lokality.

 4. Lokalitu otvoríte dvojitým ťuknutím. Po otvorení stránky sa výber presunie na tlačidlo Späť sa ozve „Späť, tlačidlo“. Používateľské rozhranie obsahuje sedem úrovní prvkov, ktoré môžete vybrať (v nasledovnom poradí zhora nadol):

  • Tlačidlo Späť a tlačidlo Hľadať

  • Predvolené tlačidlo pre lokalitu

  • Názov lokality

  • Nastavenie ochrany osobných údajov lokality (napríklad verejné) a počet členov lokality

  • Tlačidlo ponuky

  • Záhlavie Aktivita (obrazovka, ktorá sa predvolene otvorí pre lokalitu a ktorá uvádza najnovšie aktivity lokality)

  • Názvy jednotlivých súborov (zhora nadol)

  Tip : Po otvorení sa obsah líši v závislosti od príslušnej lokality. Po otvorení lokality už v spodnej časti obrazovky nie sú k dispozícii tlačidlá Lokality, Prepojenia, Ľudia a Nastavenia. Ak sa chcete vrátiť späť, v ľavom hornom rohu obrazovky dvakrát ťuknite na tlačidlo Späť, prostredníctvom ktorého sa vrátite na obrazovku Lokality. Ozve sa názov lokality, ktorú ste predtým otvorili.

Vypočutie podrobností o aktivitách lokality

 1. Otvorenie lokality SharePoint

 2. Ak chcete vybrať súbor a vypočuť si o ňom podrobnosti, v zozname súborov, ktorý predvolene obsahuje najnovšie aktivity, ťuknite na súbor. Ozve sa názov súboru a dátum jeho úpravy alebo nahratia.

Práca s naposledy otvorenými a obľúbenými súbormi

 1. Otvorte lokalitu SharePoint.

 2. Ak chcete otvoriť ponuku SharePointu, ťuknite na tlačidlo ponuky. Ozve sa „Ponuka, tlačidlo“. Potom naň dvakrát ťuknite. Po otvorení ponuky SharePointu a presune výberu na možnosť Konverzácie sa ozve „ponuka, záhlavie, Konverzácie“. Ponuka obsahuje štyri možnosti: Aktivita, Naposledy otvorené súbory, Konverzácie a Poznámkový blok.

 3. Ak chcete vybrať možnosť Naposledy otvorené súbory, ťuknite na ňu. Ozve sa „Naposledy otvorené súbory“.

 4. Možnosť Naposledy otvorené súbory aktivujete dvojitým ťuknutím. Po otvorení obrazovky Naposledy otvorené súbory sa výber presunie na tlačidlo Späť a ozve sa „Nedávne a obľúbené súbory, tlačidlo Späť“. Používateľské rozhranie obsahuje deväť úrovní prvkov, ktoré môžete vybrať (v nasledovnom poradí zhora nadol):

  • Tlačidlo Späť, názov lokality a tlačidlo Hľadať

  • Záhlavie Naposledy otvorené súbory

  • Názvy všetkých naposledy upravených súborov (zhora nadol)

  • Tlačidlo Zobraziť viac

  • Záhlavie Populárne súbory

  • Názvy všetkých obľúbených súborov (zhora nadol)

  • Tlačidlo Zobraziť viac

  • Prepojenie Prehľadávať všetky súbory vo OneDrive

 5. Pri výbere jednotlivých súborov sa ozve ich názov, dátum a čas poslednej úpravy alebo nahratia a meno osoby, ktorá na nich pracovala.

 6. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak si chcete vypočuť ďalšie podrobnosti o súbore, dvakrát naň ťuknite a podržte ho. V spodnej časti obrazovky sa otvorí ponuka, ktorá obsahuje: názov súboru, tlačidlo Zdieľať, tlačidlo Podrobnosti a tlačidlo Zrušiť. Ak chcete vybrať a aktivovať tlačidlo Podrobnosti, ťuknite naň raz a potom dvakrát.

  • Ak chcete vybrať a otvoriť súbor, ťuknite naň raz a potom dvakrát. Otvorí sa aplikácia pre produkt, v ktorom bol súbor vytvorený.

   Tip : Na návrat do aplikácie SharePoint ťuknite v ľavom hornom rohu obrazovky na tlačidlo Späť na SharePoint. Ozve sa „Späť na SharePoint, tlačidlo“. Dvakrát naň ťuknite.

  • Ak chcete prehľadávať všetky súbory vo OneDrive, ťuknite raz a potom dvakrát na prepojenie Prehľadávať všetky súbory vo OneDrive, ktoré sa nachádza v spodnej časti obrazovky.

Vyhľadanie ľudí a zistenie, na čom pracujú

 1. Použite niektorý z týchto postupov:

  • Spustite aplikáciu SharePoint a prihláste sa.

  • Ak ste sa už prihlásili, a nachádzate sa v inej časti aplikácie, v ľavom hornom rohu obrazovky dvakrát ťukajte na tlačidlo Späť, kým sa nevrátite na obrazovku Lokality.

 2. Po otvorení obrazovky Lokality sa ozve „SharePoint, späť, záhlavie“ alebo názov lokality, ktorú ste predtým otvorili. Používateľské rozhranie obsahuje štyri úrovne prvkov, ktoré môžete vybrať (v nasledovnom poradí zhora nadol):

  • Názov obrazovky Lokality a tlačidlo Hľadať

  • Karta Časté a karta Sledované (vedľa seba)

  • Názvy jednotlivých lokalít (zhora nadol)

  • Tlačidlo Lokality, tlačidlo Prepojenia, tlačidlo Ľudia a tlačidlo Nastavenia (vedľa seba)

 3. Ťuknutím môžete vybrať a aktivovať tlačidlo Ľudia. Ozve sa „Ľudia, tabuľka, tri, štyri“. Dvakrát naň ťuknite. Po otvorení obrazovky Ľudia sa znova ozve „Ľudia, tabuľka, tri, štyri“. Používateľské rozhranie obsahuje štyri úrovne prvkov, ktoré môžete vybrať (v nasledovnom poradí zhora nadol):

  • Názov obrazovky Ľudia a tlačidlo Hľadať

  • Záhlavie Ľudia, s ktorými pracujete

  • Meno každej osoby, s ktorou pracujete (zhora nadol)

  • Tlačidlo Lokality, tlačidlo Prepojenia, tlačidlo Ľudia a tlačidlo Nastavenia (vedľa seba)

 4. Ťuknutím môžete vybrať meno osoby. Ozve sa meno osoby a jej funkcia. Dvojitým ťuknutím na meno osoby môžete otvoriť jej profil. Po otvorení profilu sa výber presunie na tlačidlo Späť, ozve sa meno osoby a „tlačidlo Späť“. Máte možnosť vybrať a vypočuť si tieto zhora nadol usporiadané podrobnosti o osobe:

  • Meno

  • Funkcia

  • Oddelenie

  • Dátum zamestnania

  • Telefónne číslo

  • E-mailová adresa

  • Záhlavie Pracuje s

  • Mená ľudí, s ktorými táto osoba pracuje

  • Prepojenie Zobraziť viac

  • Záhlavie Pracuje na dokumentoch

  • Názvy všetkých súborov, na ktorých táto osoba naposledy pracovala

Zobrazenie alebo úprava nastavení profilu a konta pre lokalitu SharePoint

 1. Použite niektorý z týchto postupov:

  • Spustite aplikáciu SharePoint a prihláste sa.

  • Ak ste sa už prihlásili, a nachádzate sa v inej časti aplikácie, v ľavom hornom rohu obrazovky dvakrát ťukajte na tlačidlo Späť, kým sa nevrátite na obrazovku Lokality.

 2. Po otvorení obrazovky Lokality sa ozve „SharePoint, späť, záhlavie“ alebo názov lokality, ktorú ste predtým otvorili. Používateľské rozhranie obsahuje štyri úrovne prvkov, ktoré môžete vybrať (v nasledovnom poradí zhora nadol):

  • Názov obrazovky Lokality a tlačidlo Hľadať

  • Karta Časté a karta Sledované (vedľa seba)

  • Názvy jednotlivých lokalít (zhora nadol)

  • Tlačidlo Lokality, tlačidlo Prepojenia, tlačidlo Ľudia a tlačidlo Nastavenia (vedľa seba)

 3. Ťuknutím môžete vybrať a aktivovať tlačidlo Nastavenia. Ozve sa „Nastavenia, tabuľka, štyri, štyri“. Dvakrát naň ťuknite. Po otvorení obrazovky Nastavenia sa znova ozve „Nastavenia, tabuľka, štyri, štyri“. Používateľské rozhranie obsahuje dvanásť prvkov, ktoré môžete vybrať (v nasledovnom poradí zhora nadol):

  • Názov obrazovky Nastavenia

  • URL adresa lokality a mena používateľa

  • Prepojenie Môj profil

  • Prepojenie Vymazať vyrovnávaciu pamäť konta

  • Prepojenie Odhlásiť sa

  • Prepojenie Pridať alebo zmeniť konto

  • Tlačidlo prepínania Odoslať pripomienky zatrasením

  • Číslo verzie SharePointu

  • Prepojenie Odoslať pripomienky

  • Prepojenie Zobraziť Pomocníka

  • Prepojenie Prehlásenie o ochrane osobných údajov

  • Prepojenie Upozornenia tretích strán

 4. Použite niektorý z týchto postupov:

  • Ak chcete zobraziť svoje nastavenia profilu, vyberte a otvorte prepojenie Môj profil. Najprv naň raz ťuknite. Ozve sa „Môj profil, tlačidlo“. Potom naň ťuknite dvakrát. Po otvorení profilu sa výber presunie na tlačidlo Späť, ozve sa vaše meno a „tlačidlo Späť“.

  • Ak chcete upraviť iné nastavenie konta, na obrazovke Nastavenia ťuknite raz a potom dvakrát na príslušné tlačidlo alebo prepojenie.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×