Začíname používať čítačku obrazovky vo Worde

Začíname používať čítačku obrazovky vo Worde

Word 2016 funguje s Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, a s čítačkami obrazovky od iných výrobcov, ako je napríklad JAWS (Job Access with Speech).

Poznámky : 

 • Ďalšie informácie o čítačke obrazovky JAWS získate v téme JAWS.

 • Ďalšie informácie o Moderátorovi nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

Obsah tohto článku

Spustenie Wordu

 1. Ak chcete začať, stlačte kláves s logom Windows. Ozve sa „Search box, edit“ (Vyhľadávacie pole, upraviť).

  Poznámka : Kláves s logom Windows sa na štandardnej klávesnici vo Windowse nachádza medzi ľavým klávesom Ctrl a ľavým klávesom Alt.

 2. Zadajte Word. Ozve sa „Desktop app“ (Počítačová aplikácia).

 3. Stlačte kláves Enter. Keď sa spustí aplikácia:

  • V Moderátorovi sa ozve „Word window“ (Okno Wordu). V aplikácii JAWS sa ozve „Backstage view“ (Zobrazenie Backstage).

Poznámka : Informácie o vzhľade používateľského rozhrania a navigácii pomocou klávesnice vo Worde nájdete v časti Zjednodušenie ovládania vo Worde 2016.

Ďalšie možnosti, ktoré ponúka Word a čítačka obrazovky

Ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v produktoch balíka Office nájdete na lokalite Office Accessibility Center.

Word pre Android funguje s aplikáciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre telefóny a tablety s Androidom. V tomto článku zistíte, ako otvoriť Word a prihlásiť sa do svojho konta pomocou aplikácie TalkBack.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

 • Ak ste tak ešte neurobili, stiahnite a nainštalujte si Word pre Android z obchodu Google Play.

Obsah tohto článku

Otvorenie Wordu pre Android

 1. Na domovskej obrazovke zariadenia s Androidom presúvajte prst po dolnej časti obrazovky, kým nebudete počuť slovo „Apps“ (Aplikácie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím dvomi prstami nahor prejdite na koniec abecedne zoradeného zoznamu aplikácií a potom presúvajte prst po obrazovke dovtedy, kým nebudete počuť „Word“. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aplikáciu.

Pri prvom spustení Wordu sa možno budete musieť prihlásiť do svojho konta Microsoft. Informácie o tom, ako postupovať, nájdete v časti Prihlásenie sa do konta Microsoft s Wordom.

Tip : Ak ste zapli „Ok Google“, detekciu hlasu v aplikácii Google, môžete jednoducho povedať „Ok Google, open Word“ (Ok Google, otvoriť Word).

Práca s čítačkou obrazovky TalkBack

Word pre Android funguje so vstavanou čítačkou obrazovky TalkBack. Keď je zapnutá služba Android TalkBack, môžete si vypočuť hovorený popis všetkých položiek, ktorých sa v zariadení dotknete alebo ktoré vyberiete či aktivujete. Patria sem príkazy, umiestnenia, alternatívny text a obsah obrazoviek, ponúk a kontextových okien Wordu.

Zapnutie funkcie TalkBack

Ak chcete zapnúť TalkBack, budete možno potrebovať pomoc vidiacej osoby.

 1. Na domovskej obrazovke zariadenia s Androidom ťuknite na položku Aplikácie > Nastavenia > Zjednodušenie ovládania > TalkBack.

 2. Ťuknutím prepnite prepínač do polohy Zapnuté a ťuknite na položku OK.

 3. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, potiahnite prstom nahor a doľava.

Navigácia s aplikáciou TalkBack pomocou gest

Keď je funkcia TalkBack zapnutá, presúvaním prsta po obrazovke môžete vyhľadať príkazy, umiestnenia a obsah. TalkBack hlási ikony, tlačidlá a ďalšie položky, ako po nich presúvate prst. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava sa tiež môžete presunúť na ďalšiu alebo predchádzajúcu položku na obrazovke. Ak chcete vybrať alebo aktivovať aktuálny príkaz alebo iný prvok na obrazovke, dvakrát ťuknite na obrazovku. Na posun nahor, nadol, doľava alebo doprava potiahnite dvoma prstami príslušným smerom.

Tip : Namiesto používania tlačidla Domov môžete potiahnuť prstom nahor a doľava. Namiesto používania tlačidla Späť môžete potiahnuť prstom nadol a doľava.

Nastavenie preferencií funkcie TalkBack

Oboznámte sa s úplným zoznamom gest, ktoré môžete použiť, keď je funkcia TalkBack zapnutá, ako aj s mnohými inými možnosťami na prispôsobenie fungovania funkcie TalkBack.

 1. Na domovskej obrazovke zariadenia presúvajte prst pozdĺž dolnej časti obrazovky, kým sa neozve „Apps, double-tap to activate“ (Aplikácie, aktivujte dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím dvomi prstami nahor prejdite na koniec abecedne zoradeného zoznamu aplikácií, potom presúvajte prst po obrazovke dovtedy, kým nebudete počuť: „Settings“ (Nastavenia). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Accessibility“ (Zjednodušenie ovládania), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip : Ak ste zapli „Ok Google“, detekciu hlasu v aplikácii Google, môžete jednoducho povedať „Ok Google, open Accessibility settings“ (Ok Google, otvoriť nastavenia zjednodušenia ovládania).

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „TalkBack, On“ (TalkBack, zapnuté). Zvyčajne je to prvý príkaz v ponuke Zjednodušenie ovládania. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Settings“ (Nastavenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnutím dvomi prstami nahor sa posuňte približne do polovice zoznamu. Keď dokončíte potiahnutie prstom, TalkBack vám oznámi, kde sa nachádzate. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Manage gestures“ (Správa gest). Zvyčajne je to v druhej polovici zoznamu. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Potiahnite prstom doprava a preskúmajte zoznam dostupných gest. TalkBack ohlási každé gesto, ako aj jeho účel. Ak sa chcete vrátiť do ponuky Nastavenia aplikácie TalkBack, potiahnite prstom nadol a doľava.

 8. Preskúmajte niektoré z ďalších možností dostupných v ponuke Nastavenia:

  • Hlasitosť reči

  • Zmena výšky hlasu

  • Zvuky klávesnice

  • Zatrasením spustiť súvislé čítanie

  • Tipy ako používať čítanie textu

  • Odozva vibráciou

  • Zvuková odozva

  • Preskúmanie dotykom

  • Kontextová ponuka ako zoznam

  • Skratka na pozastavenie a opätovné spustenie funkcie TalkBack

 9. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť možnosť pomocou prepínača, dvakrát ťuknite na obrazovku. To, že možnosť má prepínač, zistíte tak, že TalkBack po popise možnosti povie „On switch“ (Prepínač, zapnúť) alebo „Off switch“ (Prepínač, vypnúť).

 10. Ak chcete získať ďalšie informácie o možnostiach, ktoré nemajú prepínač, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sa chcete vrátiť do ponuky Nastavenia aplikácie TalkBack, potiahnite prstom nadol a doľava.

Tip : Ak zapnete skratku na pozastavenie a obnovenie aplikácie TalkBack, môžete stlačiť a podržať naraz klávesy na zvýšenie hlasitosti a zníženie hlasitosti a stíšiť aplikáciu TalkBack dovtedy, kým ju znova nebudete potrebovať, napríklad ak vaše zariadenie nejaký čas používa vidiaca osoba. Keď budete počuť „Suspend TalkBack“ (Pozastaviť TalkBack), potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vypnutie funkcie TalkBack

 1. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku z akéhokoľvek zobrazenia alebo ponuky, potiahnite prstom nahor a doľava.

 2. Na domovskej obrazovke zariadenia presúvajte prst pozdĺž dolnej časti obrazovky, kým sa neozve „Apps, double-tap to activate“ (Aplikácie, aktivujte dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnutím dvomi prstami nahor prejdite na koniec abecedne zoradeného zoznamu aplikácií, potom presúvajte prst po obrazovke dovtedy, kým nebudete počuť: „Settings“ (Nastavenia). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Accessibility“ (Zjednodušenie ovládania), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip : Ak ste zapli „Ok Google“, detekciu hlasu v aplikácii Google, môžete jednoducho povedať „Ok Google, open Accessibility settings“ (Ok Google, otvoriť nastavenia zjednodušenia ovládania).

 5. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „TalkBack, On“ (TalkBack, zapnuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „On switch“ (Prepínač, zapnúť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Stop TalkBack?“ (Zastaviť TalkBack?)

 7. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ďalšie informácie nájdete v téme Začíname s aplikáciou TalkBack v systéme Android.

Práca s ďalšími funkciami jednoduchšieho prístupu

Na zjednodušenie práce so zariadením s Androidom môžete okrem zapnutia funkcie TalkBack nastaviť aj ďalšie funkcie na obrazovke Zjednodušenie ovládania.

 1. Na domovskej obrazovke zariadenia presúvajte prst pozdĺž dolnej časti obrazovky, kým sa neozve „Apps, double-tap to activate“ (Aplikácie, aktivujte dvojitým ťuknutím), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím dvomi prstami nahor prejdite na koniec abecedne zoradeného zoznamu aplikácií, potom presúvajte prst po obrazovke dovtedy, kým nebudete počuť: „Settings“ (Nastavenia). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Accessibility“ (Zjednodušenie ovládania), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip : Ak ste zapli „Ok Google“, detekciu hlasu v aplikácii Google, môžete jednoducho povedať „Ok Google, open Accessibility settings“ (Ok Google, otvoriť nastavenia zjednodušenia ovládania).

 4. V ponuke Zjednodušenie ovládania potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „System, heading“ (Systém, nadpis). Tu sú niektoré z dostupných možností:

  • Možnosť Popisy pridá popisy do stredu dolnej časti všetkých obrázkov. Po zapnutí popisov môžete zmeniť veľkosť textu a štýl popisu.

  • Možnosť Gestá priblíženia zapne funkciu priblíženia a vzdialenia obrazovky pomocou určitých gest. Potiahnutím prstom doprava cez prepínač si vypočujete vysvetlenie gest.

  • Možnosť Veľkosť písma umožňuje zväčšiť všetok text vo vašom zariadení na väčšiu bodovú veľkosť.

  • Možnosť Veľkosť zobrazenia umožňuje zväčšiť veľkosť všetkých položiek na obrazovke.

  • Možnosť Hovorené heslá umožňuje zadávať heslá hlasom namiesto ich písania.

Prihlásenie sa do konta Microsoft s Wordom

Po prihlásení sa do Wordu je vaše konto k dispozícii aj v ďalších aplikáciách balíka Office.

 1. Po prvom otvorení Wordu počkajte, kým sa neozve hlásenie „Get things done on the go“ (Práca aj na cestách). Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa: „Allow Word to access your contacts?“ (Povoliť Wordu prístup ku kontaktom?) Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Allow button“ (Tlačidlo Povoliť) alebo „Deny button“ (Tlačidlo Odmietnuť), v závislosti od toho, čo chcete urobiť. Dvojitým ťuknutím na obrazovku potvrďte svoj výber.

 3. Počkajte, kým sa neozve „Type your email address or phone number“ (Zadajte svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zadajte e-mailovú adresu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Next, link“ (Ďalej, prepojenie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Microsoft account“ (Konto Microsoft) alebo „Work account“ (Pracovné konto), v závislosti od toho, aký typ konta používate vo Worde. TalkBack prečíta popis oboch typov kont. Dvojitým ťuknutím na obrazovku potvrďte svoj výber.

 5. Počkajte, kým sa neozve: „Edit box, password“ (Textové pole, heslo). Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte heslo, ktoré chcete použiť. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Počkajte, kým sa neozve „You’re all set“ (Hotovo), a potom potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Start using Excel“ (Začíname používať Excel). Dvojitým ťuknutím na obrazovku dokončite pridanie svojho konta.

Pozrite tiež

Používanie externej klávesnice vo Worde pre Android

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×