Začíname používať čítačku obrazovky so službou OneDrive for Business vo Windowse

Čítačku obrazovky a klávesové skratky môžete použiť na ukladanie a zdieľanie súborov vo OneDrive for Business vo vašom počítači. Vždy, keď ste online, sa súbory vo OneDrive for Business automaticky synchronizujú do tohto priečinka.

Poznámka : Táto téma predpokladá, že používatelia JAWS vypli funkciu virtuálnej ponuky na páse s nástrojmi.

Obsah tohto článku

Otvorenie priečinka OneDrive for Business

Aplikácia OneDrive for Business je plne integrovaná do systému Windows 10. Pri používaní panela vyhľadávania Cortany alebo Prieskumníka sa priečinok automaticky zobrazí v zozname súborov.

Ak chcete, aby sa aj v iných verziách systému Windows priečinok OneDrive for Business zobrazil v paneli vyhľadávania alebo v Prieskumníkovi, najskôr musíte synchronizovať OneDrive for Business s počítačom. Keď OneDrive for Business synchronizujete, priečinok sa pridá do vášho počítača. Názov priečinka OneDrive obsahuje názov vašej organizácie v Office 365, napríklad OneDrive – Contoso alebo OneDrive@Contoso.com.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na synchronizáciu OneDrivu for Business v systéme Windows.

Otvorenie priečinka OneDrive for Business z panela vyhľadávania Cortany

 1. Ak chcete vybrať panel vyhľadávania Cortany, stlačte kláves s logom systému Windows.

 2. Keď sa ozve „Cortana“, zadajte OneDrive for Business. V Moderátorovi sa ozve „Cortana window, Search box“ (okno Cortany, vyhľadávacie pole).

 3. Keď sa ozve „OneDrive for Business desktop app” (počítačová aplikácia OneDrive for Business) alebo “OneDrive for Business file folder“ (priečinok súborov OneDrive for Business), stačte kláves Enter.

Otvorenie priečinka OneDrive for Business z Prieskumníka

 1. Ak chcete otvoriť Prieskumníka, stlačte kláves s logom systému Windows spolu s klávesom E. Otvorí sa Prieskumník a výber sa bude nachádzať na zobrazení Položky.

 2. Stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve „OneDrive dash“ (OneDrive, pomlčka) a názov organizácie priradenej k priečinku. Potom stlačte kláves Enter.

Tip : Ak sa priečinok OneDrive nenachádza v zobrazení Položky, premiestnite sa na stromové zobrazenie na navigačnej table a vyberte ho. Stlačte kombináciu kláves Shift + F6 alebo Shift + Tab a následne stláčajte kláves so šípkou nadol, pokým sa neozve „OneDrive dash“ (OneDrive, pomlčka) a názov organizácie priradenej k priečinku. Potom stlačte kláves Enter.

Otvorenie položky

Vyberte položku, ktorú chcete otvoriť, a potom stlačte kláves Enter.

Tip :  Ak chcete vybrať aplikáciu, pomocou ktorej sa má položka otvoriť, vyberte danú položku a stlačte kombináciu klávesov Alt + H, P + E. Ak chcete v zozname aplikácií vybrať niektorú z aplikácií alebo chcete vybrať možnosť Vybrať inú aplikáciu, stláčajte kláves so šípkou nadol a potom stlačte kláves Enter.

Nahratie položky

Súbor môžete do OneDrivu nahrať z Prieskumníka alebo tak, že ho uložíte do OneDrivu.

Nahratie súboru z Prieskumníka

 1. Ak chcete otvoriť Prieskumníka, stlačte kláves s logom systému Windows spolu s klávesom E.

 2. Vyberte priečinok alebo súbor, ktorý chcete nahrať do služby OneDrive, a stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa „Context menu“ (kontextová ponuka).

 3. Stlačte kláves S alebo stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Send to“ (Odoslať kam), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa vedľajšia ponuka Odoslať kam a ozve sa „Send to submenu, Bluetooth device“ (vedľajšia ponuka Odoslať kam, Zariadenie Bluetooth). V Moderátorovi sa ozve „Bluetooth device, Send to submenu“ (Zariadenie Bluetooth, vedľajšia ponuka Odoslať kam).

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, pokým sa neozve názov vášho priečinku OneDrive for Business, a potom stlačte kláves Enter.

Súbor sa nahrá do vašej služby OneDrive.

Uloženie súboru do priečinka OneDrive for Business

 1. Otvorte súbor, ktorý chcete nahrať, a stlačte kombináciu klávesov Alt + S. Otvorí sa zobrazenie Backstage a ozve sa „Backstage View, Info tab“ (zobrazenie Backstage, karta Informácie). V Moderátorovi sa ozve „Selected, Info tab“ (vybraté, karta Informácie).

 2. Ak chcete otvoriť kartu Uložiť ako, stlačte dvakrát kláves A.

 3. Keď sa ozve „Save as features, Add a Place“ (uložiť ako funkcie, Pridať miesto), stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov vášho priečinku OneDrive for Business, a potom stlačte kláves Enter. V Moderátorovi sa ozve „Selected, Add a Place“ (vybraté, Pridať miesto). Výber sa presunie do poľa Vybrať priečinok a vyberie sa tlačidlo OneDrive for Business.

 4. Ak chcete prejsť do poľa Zadajte názov súboru, stlačte kláves so šípkou nadol. Zadajte názov súboru, alebo ak sa zobrazí zoznam názvov predchádzajúcich súborov, názov súboru vyberte stlačením klávesu so šípkou nadol.

  • Ak chcete súbor uložiť do hlavného priečinku OneDrive for Business, stlačením klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo Uložiť a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete priečinok uložiť do konkrétneho podpriečinka v priečinku OneDrive for Business, stáčajte kláves Tab, kým sa neozve „Name button“ (názov tlačidla). Stlačením klávesu so šípkou nadol sa premiestnite do priečinka, kam chcete súbor uložiť, a stlačte kláves Enter. Keď sa ozve názov prvého súboru v priečinku (ak v priečinku nie sú žiadne súbory, ozve sa názov priečinka), môžete sa stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab presunúť na tlačidlo Uložiť a potom stlačiť kláves Enter.

Stiahnutie položky vo OneDrive do zariadenia

Všetky priečinky v priečinku OneDrive máte v počítači predvolene k dispozícii či ste online alebo offline. Ak používate aplikáciu OneDrive vo svojom zariadení a chcete si do neho z aplikácie OneDrive stiahnuť niektorú položku, (stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C), presuňte sa do priečinka, kam ju chcete stiahnuť, a prilepte ju (stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V).

Zdieľanie položiek vo OneDrive

Zdieľanie položky

 1. Vyberte priečinok alebo súbor, ktorý chcete zdieľať, a stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 2. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa „Context menu, Open“ (kontextová ponuka, Otvoriť).

 3. Dvakrát stlačte kláves O alebo stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „OneDrive for Business“, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Keď sa ozve „Go to Browser, G“ (Prejsť do prehliadača, G), stlačte kláves S. Tabla zdieľania „Dokument“ sa otvorí v službe OneDrive for Business v predvolenom prehliadači. Ozve sa „Files, OneDrive“ (Súbory, OneDrive), názov prehliadača, „Share“ (Zdieľať) a názov súboru.

 5. Tabla zdieľania „Dokument“ sa otvorí spolu s vybratou kartou Pozvať ľudí, potom sa ozve „Enter a name or email address“ (zadajte meno alebo e-mailovú adresu). V Moderátorovi stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „ Enter a name or email address“ (zadajte meno alebo e-mailovú adresu). Zadajte názov.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Choose a permission level combo box“ (vyberte rozbaľovacie pole úrovne povolenia). V Moderátorovi sa ozve „Choose a permission level, Can edit editable combo box“ (vyberte úroveň povolenia, možnosť upraviť upraviteľné rozbaľovacie pole). Otvorí sa rozbaľovacie pole s vybratou možnosťou Môžu upraviť. Ak chcete vybrať možnosť Môžu zobraziť, stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „Can view“ (Môžu zobraziť).

 7. Stláčajte kláves Tab, a keď sa ozve „Include a personal message with this invitation, Left paren, Optional right paren“ (spolu s pozvánkou odoslať osobnú správu, ľavá zátvorka, voliteľná pravá zátvorka), napíšte v prípade potreby správu.

 8. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na začiarkavacieho políčka Vyžadovať prihlásenie (ak je k dispozícii). Stlačením medzerníka zrušíte začiarknutie.

 9. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na začiarkavacieho políčka Odoslať e-mail . Stlačením medzerníka zrušíte začiarknutie.

 10. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo Zdieľať a potom stlačte kláves Enter.

 11. Stlačením klávesu Tab zatvorte okno prehliadača a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + F4.

Na table zdieľania „Dokument“ môžete okrem možnosti Pozvať ľudí vybrať aj iné:

 • Prepojenie na dokument získate (a upravíte) stláčaním klávesu Tab, kým sa neozve „Get a link“ (Získať prepojenie). Potom stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete počuť, s ktorými používateľmi sa položka zdieľa, stláčajte klávesu Tab, kým sa neozve „Shared with“ (Zdieľané s). Potom stlačte kláves Enter.

Ukončenie zdieľania položky

 1. Vyberte položku, ktorú chcete prestať zdieľať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + S, S + S.

Ďalšie informácie

Používanie čítačky obrazovky na synchronizáciu OneDrivu for Business vo Windowse

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×