Základy databáz

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok prináša stručný prehľad problematiky databáz – ich charakteristiku, účel použitia a funkcie jednotlivých súčastí databázy. Terminológia sa vzťahuje na databázy programu Microsoft Office Access 2007, avšak týka sa všetkých databázových produktov.

Obsah tohto článku

Čo je databáza?

Súčasti databázy programu Access

Čo je databáza?

Databáza je nástroj na zbieranie a usporiadanie informácií. Databázy môžu uchovávať informácie o osobách, výrobkoch, objednávkach alebo iných položkách. Mnoho databáz začína ako zoznam v textovom procesore alebo ako tabuľka. Keď sa zoznam rozširuje, v údajoch sa začnú vyskytovať nadbytočné a nekonzistentné informácie. Údaje vo forme zoznamu začnú byť nezrozumiteľné, pričom k dispozícii sú iba obmedzené spôsoby na vyhľadávanie alebo vyňatie podmnožín údajov na ich kontrolu. Ak sa začne vyskytovať tento problém, bolo by vhodné previesť údaje do databázy vytvorenej databázovým systémom (Database Management System – DBMS), ako je napríklad program Office Access 2007.

Počítačová databáza je zásobníkom objektov. Jedna databáza môže obsahovať viac ako jednu tabuľku. Systém sledovania zásob, ktorý používa napríklad tri tabuľky, nepredstavuje zároveň tri databázy. Je to jedna databáza s tromi tabuľkami. Pokým nie je databáza programu Access špeciálne navrhnutá na použitie údajov alebo kódu z iného zdroja, ukladá svoje tabuľky v jednom súbore spolu s inými objektmi, ako sú formuláre, zostavy, makrá a moduly. Databázy vytvorené vo formáte programu Access 2007 majú príponu súboru .accdb. Databázy vytvorené v predchádzajúcich formátoch programu Access majú príponu súboru .mdb. Na vytvorenie súborov v starších formátoch súborov (napríklad Access 2000 a Access 2002 - 2003) môžete použiť program Access 2007.

V programe Access môžete:

  • Pridávať nové údaje do databázy, ako napríklad novú položku v zásobách

  • Upravovať existujúce údaje v databáze, ako napríklad zmeniť súčasné umiestnenie položky

  • Odstraňovať informácie, ak je napríklad položka predaná alebo vyradená

  • Organizovať a zobrazovať údaje rôznymi spôsobmi

  • Zdieľať údaje s inými používateľmi prostredníctvom zostáv, e-mailových správ, intranetu alebo Internetu

Na začiatok stránky

Súčasti databázy programu Access

Nasledujúce sekcie obsahujú krátke popisy súčastí typickej databázy programu Access. Ak sa chcete o každej súčasti dozvedieť viac, nasledujte prepojenia v sekcii Pozrite tiež tohto článku.

Tabuľky

Formuláre

Zostavy

Dotazy

Makrá

Moduly

Tabuľky

Databázová tabuľka vyzerá podobne ako hárok, v ktorom sa údaje ukladajú do riadkov a stĺpcov. Dôsledkom toho možno hárok obyčajne jednoducho importovať do tabuľky databázy. Hlavným rozdielom medzi uchovávaním údajov v hárku a v databáze je spôsob organizácie údajov.

Ak chcete získať maximálnu pružnosť databázy, údaje musia byť organizované do tabuliek tak, aby sa nevyskytovali nadbytočné informácie. Ak napríklad uchovávate informácie o zamestnancoch, stačí, aby ste informácie o každom zamestnancovi zadali iba raz do tabuľky určenej pre údaje o zamestnancoch. Údaje o výrobkoch sa uložia do vlastnej tabuľky a údaje o pobočkách zasa do inej tabuľky. Tento proces sa nazýva normalizácia.

Každý riadok v tabuľke sa nazýva záznam. V záznamoch sú uložené jednotlivé informácie. Každý záznam pozostáva z jedného alebo viacerých polí. Polia korešpondujú so stĺpcami v tabuľke. Môžete mať napríklad tabuľku s názvom Zamestnanci, kde každý záznam (riadok) obsahuje informácie o inom zamestnancovi a každé pole (stĺpec) obsahuje odlišný typ informácií, ako je meno, priezvisko, bydlisko a pod. Polia musia byť určené ako určitý typ údajov, ako je text, dátum alebo čas, číslo alebo iný typ.

Ak chcete iný spôsob popisu záznamov a polí, predstavte si klasickú knižničnú databázu. Každá kartička v kartotéke predstavuje záznam databázy. Každá informácia na jednotlivej karte (autor, názov a pod.) predstavuje pole databázy.

Formuláre

Na formuláre sa niekedy odkazuje ako na „obrazovky na zadávanie údajov“. Predstavujú rozhranie, ktoré sa používa pri práci s údajmi a často obsahujú príkazové tlačidlá na vykonávanie rôznych príkazov. Databázu je možné vytvoriť bez formulárov jednoduchou úpravou údajov v údajových hárkoch tabuliek. Väčšina používateľov databáz však na zobrazenie, zadávanie a úpravu údajov v tabuľkách uprednostňuje používanie formulárov.

Formuláre poskytujú jednoduchý formát na prácu s údajmi, pričom je k nim možné pridať funkčné prvky, ako sú príkazové tlačidlá. Tlačidlá možno naprogramovať na určovanie, ktoré údaje sa zobrazia vo formulári, na otváranie iných formulárov alebo zostáv alebo na vykonanie množstva iných úloh. Ak máte napríklad formulár s názvom Zákazník, v ktorom pracujete s údajmi o zákazníkoch, tento formulár môže obsahovať tlačidlo, ktoré otvorí objednávkový formulár, kde sa môže zadať objednávka pre dotknutého zákazníka.

Formuláre tiež umožňujú riadiť spôsob prístupu iných používateľov k údajom v databáze. Môžete vytvoriť napríklad formulár, ktorý zobrazuje len určité polia a umožňuje vykonanie len určitých operácií. Tento spôsob umožňuje lepšie zabezpečenie údajov a ich správne zadávanie.

Zostavy

Zostavy sa používajú na zhrnutie a prezentovanie údajov z tabuliek. Zostava zvyčajne odpovedá na konkrétnu otázku, ako napríklad Koľko peňazí sme získali od každého zákazníka tento rok? alebo V akých mestách sú naši zákazníci? Každá zostava sa môže naformátovať, aby prezentovala informácie v čo najčitateľnejšej podobe.

Zostavu možno spustiť kedykoľvek, pričom bude vždy odrážať aktuálne údaje v databáze. Zostavy sa všeobecne formátujú tak, aby ich bolo možné vytlačiť. Môžu sa však tiež zobraziť na obrazovke, exportovať do iného programu alebo odoslať ako e-mailová správa.

Dotazy

Dotazy sú výkonné súčasti databázy a môžu vykonávať množstvo rôznych funkcií. Ich najbežnejšou funkciou je získavať špecifické údaje z tabuliek. Údaje, ktoré chcete zobraziť, sú zvyčajne roztrúsené v rôznych tabuľkách a dotazy umožnia ich zobrazenie v jednom údajovom hárku. Keďže nie vždy chcete vidieť naraz všetky záznamy, dotazy umožňujú pridať kritériá na filtrovanie len požadovaných záznamov. Dotazy často slúžia ako zdroj záznamov pre formuláre a zostavy.

Niektoré dotazy je možné aktualizovať, čiže upravovať údaje vo východiskových tabuľkách pomocou údajového hárka dotazu. Ak pracujete v „aktualizovateľnom“ dotaze, nezabudnite, že zmeny sa vykonajú aj v tabuľkách, nielen v údajovom hárku dotazu.

Dotazy vystupujú v dvoch základných formách: výberové dotazy a akčné dotazy. Výberový dotaz jednoducho získava údaje a sprístupňuje ich na použitie. Výsledok dotazu je možné zobraziť na obrazovke, vytlačiť alebo skopírovať do schránky. Výstup dotazu tiež možno použiť ako zdroj záznamov pre formulár alebo zostavu.

Akčný dotaz, ako už napovedá jeho názov, vykonáva úlohu s údajmi. Akčné dotazy sa môžu použiť na vytvorenie nových tabuliek, pridávanie údajov do existujúcich tabuliek, aktualizáciu alebo odstránenie údajov.

Makrá

Makrá v programe Access možno považovať za zjednodušený programovací jazyk, ktorý sa môže použiť na pridanie funkcií do databázy. Môžete napríklad pripojiť makro k príkazovému tlačidlu na formulári, aby sa makro spustilo pri kliknutí na tlačidlo. Makrá obsahujú akcie, ktoré vykonávajú úlohy, ako otvorenie zostavy, spustenie dotazu alebo zavretie databázy. Väčšina manuálnych databázových operácií sa môže pomocou makier zautomatizovať a tak výrazne ušetriť čas.

Moduly

Moduly, podobne ako makrá, sú objekty, ktoré môžete použiť na pridanie funkcií do databázy. Keďže vytvoríte makrá v programe Access výberom zo zoznamu akcií makra, ktorú napíšete moduly v jazyku Visual Basic for Applications (VBA) programovací jazyk. Modul je súhrn deklarácií, príkazov a procedúr, ktoré sú uložené spolu ako jednotka. Modul môže byť modul triedy alebo štandardný modul. Moduly tried sú priložené k formuláre alebo zostavy a zvyčajne obsahovať postupy, ktoré sú špecifické pre formulár alebo zostavu, ktoré sú priložené. Štandardné moduly obsahujú všeobecné postupy, ktoré nie sú priradené k inému objektu. Štandardné moduly sú uvedené v časti moduly na navigačnej table, keďže modulov tried.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×