Základné úlohy vo Visiu

Visio vám pomôže začať s vytváraním vývojových diagramov, pôdorysov, časových osí, sieťových diagramov a mnohých ďalších druhov kresieb. Každý typ má šablóny, ktoré vám pomôžu rýchlo začať s prácou tým, že poskytujú predpripravené tvary pre každý druh kresby. Jednoducho presuniete tvary na stranu kresby, spojíte ich a vytvoríte tak profesionálne vyzerajúce diagramy.

Po dokončení môžete kresbu uložiť v rôznych formátoch a použiť na ilustráciu správ, ako súbor odkazu vo formáte PDF alebo ako aktualizovateľnú webovú stránku.

Ďalšie informácie o tom, ako Visio funguje, nájdete v témach Príručka začiatočníka pre program Visio a Začíname s programom Visio.

Vytvorenie nového diagramu

 1. Spustite Visio.

Hneď sa zobrazia šablóny, ktoré môžete použiť na vytvorenie diagramu.
Galéria šablón

 1. Ak chcete šablónu použiť, dvakrát na ňu kliknite, a potom začnite pridávať tvary.

Pridanie tvaru

Pozdĺž strany kresby je panel alebo okno s názvom Tvary. Okno Tvary obsahuje jednu alebo viac vzorkovníc, alebo množín tvarov, ktoré sa bežne používajú pri kreslení.

 1. V okne Vlastnosti tvaru zadajte v požadovanom riadku s vlastnosťami požadované údaje.

 2. Myšou presuňte tvar na stranu diagramu.

  Presunutím tvar pridajte

Ďalšie informácie o používaní tvarov a vzorkovníc nájdete v téme Používanie okna Tvary na usporiadanie a hľadanie tvarov.

Spájanie tvarov

V niektorých diagramoch, napríklad vývojových diagramoch, musia byť tvary prepojené, aby sa dala jednoducho sledovať cesta od jedného tvaru k druhému. Najrýchlejším spôsobom, ako tvary prepojiť, je použiť nástroj Automatické spojenie.

 1. Kurzor podržte na jednom z tvarov, ktorý chcete pripojiť.

 2. Keď sa zobrazia šípky automatického spojenia Obrázok tlačidla, presuňte jednu z nich do stredu iného tvaru. Medzi dvoma tvarmi sa zobrazí spojnica.

Automatické spojenie použite hneď pri pridávaní tvarov, aby ste medzi nimi vytvorili prepojenie.

 1. Presuňte nový tvar do svojej kresby a podržte ho nad tvarom, s ktorým ho chcete prepojiť, pokým sa nezobrazia šípky automatického spojenia.
  Presunutie tvaru na šípku automatického spojenia

 2. Podľa toho, na ktorej strane chcete tvary prepojiť, vyberte šípku automatického spojenia a presuňte nový tvar. Na kresbe sa zobrazí nový tvar spojený s iným tvarom.

Ďalšie informácie o nástroji Automatické spojenie nájdete v téme Prepojenie tvarov pomocou funkcie automatického spojenia alebo nástroja Spojnica.

Pridanie textu do tvarov alebo na stránku

 1. Vyberte tvar.

 2. Zadajte text. Keď začnete písať, Visio prepne vybratú stranu do režimu úprav textu.
  Pridanie textu do tvaru

  Ďalší riadok textu pridáte stlačením klávesu Enter.

 3. Keď skončíte, kliknite na prázdnu oblasť strany alebo stlačte kláves Esc.

Pridanie textu na stránku

 1. Kliknite na kartu Domov a potom na nástroj Text Text.

 2. Kliknite na prázdnu oblasť strany. Zobrazí sa textové pole.

 3. Zadajte text.
  Pridanie textu na stranu

 4. Ak chcete prestať používať nástroj Text, na karte Domov kliknite na nástroj Ukazovateľ.

Textové pole má teraz vlastnosti ostatných tvarov. Môžete ho vybrať a zmeniť text, presunúť ho do inej časti strany a text môžete formátovať pomocou skupín Písmo a Odsek na karte Domov.

Ďalšie informácie o texte nájdete v témach Pridávanie, upravovanie, posúvanie alebo otáčanie textu v tvaroch a Pridanie textu na stranu.

Zdokonalenie návrhu diagramu

Dajte diagramu profesionálny vzhľad pridaním pozadia, ozdobného nadpisu a orámovania, farieb a efektov.

Použitie pozadia v kresbe

 1. Na karte Návrh kliknite na položku Pozadia.

 2. Kliknite na pozadie. Diagram získa novú stranu pozadia (s predvoleným názvom Pozadie_:programu_Visio-1), ktorá sa zobrazí na kartách strán pozdĺž dolnej časti oblasti na vytvorenie diagramu
  Karta pozadia

Použitie orámovania alebo záhlavia

 1. Kliknite na položky Návrh > Orámovanie a nadpisy a kliknite na požadovaný štýl nadpisu.

 2. Kliknite na štýl nadpisu.

  Nadpis a orámovanie sa zobrazia na strane pozadia.

 3. V spodnej časti oblasti na vytvorenie diagramu kliknite na kartu VPozadie-1

 4. Kliknite na text názvu. Vybrané je celé orámovanie, ale keď začnete písať, zmení sa predvolený text nadpisu.

 5. Zadajte názov.

 6. Ak chcete upraviť ďalší text v orámovaní, najprv vyberte celé orámovanie, potom kliknite na text, ktorý chcete zmeniť, a začnite písať.

Použitie jednotnej farebnej schémy alebo iných efektov formátovania

Po umiestnení základných krokov môžete rýchlo zmeniť celkový vzhľad a farby vybratím motívu.

 1. Na karte Návrh podržte kurzor nad rôznymi motívmi. Farby strany sa zmenia na základe motívu, na ktorý ukazuje kurzor, takže získate ukážku.
  Použitie motívu

  Ak chcete zobraziť iné dostupné motívy, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie.

 2. Kliknite na motív, ktorý chcete použiť na diagram.

Uloženie diagramu

Ak ste už diagram uložili, jednoducho kliknite na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Uloženie pomocou panela s nástrojmi Rýchly prístup

Ak chcete diagram uložiť aj inde alebo pod iným názvom, použite príkaz Uložiť ako:

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V časti Uložiť ako kliknite na miesto, kam chcete diagram uložiť, napríklad, napríklad v počítači, online alebo v službe OneDrive. Potom kliknite na priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť, alebo na položku Prehľadávať a nájdite požadovaný priečinok.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako môžete zadať diagramu nový názov pomocou poľa Názov súboru.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie súboru vo formáte obrázka, PDF alebo inom formáte

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V sekcii Uložiť ako kliknite na umiestnenie, kam chcete diagram uložiť.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako otvorte rozbaľovací zoznam Uložiť vo formáte.

 4. Kliknite na požadovaný formát. Medzi formáty patria napríklad:

 5. Štandardný súbor s obrázkom   vrátane formátov JPG, PNG a BMP.

 6. Webová stránka   vo formáte HTM. Súbory s obrázkami a súbory ostatných prostriedkov sa ukladajú v podpriečinku v mieste uloženia súboru HTM.

 7. Súbor PDF alebo XPS   

 8. Výkres programu AutoCAD      vo formáte DWG alebo DXF.

Tlač diagramu

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Na bočnom paneli kliknite na položku Tlačiť.

 3. Vyberte tlačiareň a iné nastavenia a potom kliknite na položku Tlačiť.

Rozšírenie základných poznatkov

Rozšírte si základné poznatky o diagramoch úpravou tvarov, pridaním údajov k tvarom, importovaním údajov zo zdroja údajov a vytvorením vlastných vzorkovníc.

Platí pre: Visio 2013, Visio 2016 PreviewBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk