Základné úlohy v programe SharePoint Workspace 2010

Začíname pracovať s balíkom Office 2010 V tejto časti sú predstavené niektoré základné úlohy, ktoré vám pomôžu pri práci s programom Microsoft SharePoint Workspace 2010.

Poznámka   Program SharePoint Workspace sa v minulosti volal Office Groove.

Obsah tohto článku

Čo je program SharePoint Workspace?

Typy pracovných priestorov v programe SharePoint Workspace

Časti pracovného priestoru lokality SharePoint

Časti pracovného priestoru programu Groove

Vytvorenie pracovného priestoru lokality SharePoint

Vytvorenie pracovného priestoru lokality SharePoint, ktorý prevezme položky vo všetkých zoznamoch a knižniciach

Vytvorenie pracovného priestoru lokality SharePoint na synchronizáciu vybratého zoznamu alebo knižnice

Synchronizácia obsahu v pracovnom priestore lokality SharePoint so serverom SharePoint

Synchronizácia jedného zoznamu alebo jednej knižnice

Synchronizácia všetkých zoznamov a knižníc v pracovnom priestore lokality SharePoint

Prechod do pracovného priestoru lokality SharePoint

Prechod do pracovného priestoru lokality SharePoint zo spúšťacieho panela

Prechod do pracovného priestoru lokality SharePoint v systéme súborov

Vytvorenie pracovného priestoru programu Groove

Pozvanie ľudí do pracovného priestoru programu Groove

Čo je program SharePoint Workspace?

Program Microsoft SharePoint Workspace 2010 poskytuje prístup k obsahu lokality SharePoint počas pripojenia na server SharePoint, ale aj pri práci v režime offline. Keď pracujete na počítači, ktorý je pripojený na server SharePoint, všetky aktualizácie obsahu na serveri aj v pracovnom priestore sa automaticky synchronizujú. Pri práci na nepripojenom počítači sa zmeny vykonané v pracovnom priestore ukladajú do lokálnej vyrovnávacej pamäte. Pri ďalšom pripojení na server SharePoint sa automaticky vykoná synchronizácia všetkých zmien.

Pracovné priestory SharePoint poskytujú možnosti na jednoduchú navigáciu a prácu s obsahom na lokalite SharePoint. Ak ste už niekedy používali lokalitu SharePoint, pracovný priestor SharePoint budete môcť začať používať okamžite.

Na začiatok stránky

Typy pracovných priestorov v programe SharePoint Workspace

V programe SharePoint Workspace sú k dispozícii tri typy pracovných priestorov – pracovné priestory SharePoint, pracovné priestory Groove a zdieľané priečinky.

Pracovné priestory lokality SharePoint    sú novinkou v tomto vydaní balíka Office a umožňujú vytvoriť kópiu lokality SharePoint v lokálnom počítači, ktorá sa automaticky synchronizuje so serverom. Tento typ pracovného priestoru môže mať iba jedného člena, a síce používateľa, ktorý pracovný priestor vytvoril.

Pracovné priestory programu Groove    sú známe všetkým používateľom staršej verzie tohto softvéru, napríklad programu Office Groove 2007. Tento typ pracovného priestoru zvyčajne obsahuje rôzne nástroje na podporu produktivity a máva dvoch a viacerých členov, ktorí sa pripájajú cez pozvánky.

Zdieľaný priečinok je špeciálny typ pracovného priestoru programu Groove, ktorý umožňuje zdieľať obsah priečinka v systéme súborov, ktorý sa používa v systéme Windows. Ďalšie informácie o tomto type pracovného priestoru nájdete v téme Informácie o zdieľaných priečinkoch.

Na začiatok stránky

Časti pracovného priestoru lokality SharePoint

Pracovný priestor lokality SharePoint

1. Knižnice dokumentov lokality SharePoint synchronizované v tomto pracovnom priestore.

2. Zoznamy lokality SharePoint synchronizované v tomto pracovnom priestore.

3. Zoznamy alebo knižnice nepodporované v pracovnom priestore lokality SharePoint. Na prechod na tento obsah na lokalite SharePoint sa poskytuje webové prepojenie.

4. Obsah vo vybratej knižnici dokumentov.

V tomto dokumente sa opisuje vytvorenie pracovného priestoru SharePoint z lokality SharePoint.

Na začiatok stránky

Časti pracovného priestoru programu Groove

Pomocou pracovných priestorov Groove môžu skupiny alebo organizácie so spoločnými zámermi a cieľmi zdieľať svoje nápady a spolupracovať. Pracovný priestor programu Groove zvyčajne obsahuje dvoch alebo viacerých členov, čiže osôb, ktoré sa do pracovného priestoru pridali prostredníctvom pozvánky. Obsah pracovného priestoru je vysoko dynamický. Všetci členovia, ktorí sú aktuálne online, okamžite vidia všetky aktualizácie, ktoré vykonali oni alebo ostatní členovia. Vy aj ostatní členovia odosielate a prijímate aktualizácie hneď po prepnutí do režimu online.

Pracovné priestory programu Groove umožňujú členom pracovať s mnohými špecializovanými aplikačnými nástrojmi. Predpokladajme napríklad, že organizujete týždennú schôdzu zameranú na vývoj marketingových materiálov. V rámci nej môžete určiť termíny dokončenia, priradiť úlohy a tiež zrevidovať dokončené práce. Na uľahčenie priebehu schôdze môžu členovia pracovného priestoru publikovať súbory pomocou nástroja Dokumenty, diskutovať o problémoch pomocou nástroja Diskusia a spolupracovať na agende schôdze pomocou nástroja Kalendár. Všetci členovia, ktorí sú súčasne online v pracovnom priestore, môžu komunikovať pomocou konverzácie v reálnom čase.

Tlačidlo Snímka obrazovky v skupine Ilustrácie vo Worde

1. Nástroje v tomto pracovnom priestore.

2. Členovia v tomto pracovnom priestore.

3. Obsah v aktuálne vybratom nástroji pracovného priestoru.

4. Položka obsahujúca nový alebo neprečítaný obsah.

5. Pozvanie nových členov do tohto pracovného priestoru pomocou poľa Pozvať do pracovného priestoru.

6. Prepis konverzácie v pracovnom priestore.

Vytvorenie pracovného priestoru lokality SharePoint

Pracovné priestory lokality SharePoint môžete vytvoriť z lokality SharePoint vo webovom prehľadávači alebo zo spúšťacieho panela programu SharePoint Workspace.

Vytvorenie pracovného priestoru lokality SharePoint, ktorý prevezme položky vo všetkých zoznamoch a knižniciach

Najjednoduchším spôsobom vytvorenia pracovného priestoru SharePoint je zobrazenie lokality SharePoint a jej synchronizácia do počítača. Všetky položky v podporovaných zoznamoch a knižniciach sa prevezmú do pracovného priestoru SharePoint. Pamätajte, že obsah položiek v knižnici dokumentov sa preberá iba na požiadanie pri otváraní dokumentov v pracovnom priestore SharePoint.

Zoznamy a knižnice, ktoré zatiaľ nie sú podporované, sú zobrazené na table obsahu pracovného priestoru a obsahujú prepojenia na lokalitu SharePoint.

Poznámka   Program SharePoint Workspace zobrazí upozornenie, ak je vybratá lokalita SharePoint veľmi veľká a prevzatie všetkých položiek by trvalo príliš dlho.

 1. Vo webovom prehľadávači prejdite na lokalitu SharePoint, ktorú chcete synchronizovať v pracovnom priestore služby SharePoint.

 2. Kliknite na položku Akcie lokality a potom na položku Synchronizovať s produktom SharePoint Workspace.

  Túto možnosť vyberte na synchronizáciu lokality SharePoint do počítača.

 3. V dialógovom okne Synchronizovať s produktom SharePoint Workspace kliknite na položku OK.

  Dialógové okno Synchronizovať s počítačom

  Otvorí sa dialógové okno s priebehom synchronizácie, ktoré informuje o stave preberania z lokality SharePoint do pracovného priestoru SharePoint.

  Okno s priebehom synchronizácie s počítačom

 4. Po dokončení preberania kliknite na položku Otvoriť pracovný priestor alebo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie pracovného priestoru lokality SharePoint na synchronizáciu vybratého zoznamu alebo knižnice

Niekedy sa môže stať, že budete chcieť synchronizovať v počítači iba konkrétny zoznam alebo knižnicu do pracovného priestoru služby SharePoint. Ušetríte tak čas strávený preberaním položiek z iných zoznamov a knižníc.

Poznámka   Vytvorenie pracovného priestoru lokality SharePoint môžete prispôsobiť tak, aby sa prevzala kolekcia konkrétnych zoznamov a knižníc. Ďalšie informácie nájdete v časti „Vytvorenie pracovného priestoru služby SharePoint prevzatím vybratých zoznamov a knižníc“ v téme Vytvorenie nového pracovného priestoru.

 1. Vo webovom prehľadávači prejdite na lokalitu SharePoint, ktorú chcete synchronizovať v pracovnom priestore služby SharePoint.

 2. Vyberte zoznam alebo knižnicu, ktorú chcete synchronizovať s počítačom.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak ste vybrali zoznam, kliknite na položku Zoznam v časti Nástroje zoznamu.

   Karta Zoznam v časti Nástroje zoznamu na lokalite SharePoint

  • Ak ste vybrali knižnicu, kliknite na položku Knižnica v časti Nástroje knižnice.

   Karta Knižnica v časti Nástroje knižnice

 4. Na páse s nástrojmi lokality SharePoint kliknite v skupine Pripojiť a exportovať na položku Synchronizovať s produktom SharePoint Workspace.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.
  Otvorí sa dialógové okno priebehu synchronizácie, ktoré poskytuje informácie o priebehu preberania z lokality SharePoint do pracovného priestoru lokality SharePoint.

 6. Po dokončení preberania kliknite na položku Otvoriť pracovný priestor alebo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Synchronizácia obsahu v pracovnom priestore lokality SharePoint so serverom SharePoint

Pracovný priestor lokality SharePoint sa automaticky synchronizuje s lokalitou SharePoint nasledujúcim spôsobom:

 • Všetky aktualizácie vykonané v pracovnom priestore lokality SharePoint sa pri svojom uložení okamžite odosielajú na lokalitu SharePoint.

 • Celý obsah v pracovnom priestore lokality SharePoint a na lokalite SharePoint sa automaticky synchronizuje každých 10 minút bez ohľadu na to, či došlo k nejakým aktualizáciám.

Ak chcete udržiavať svoj obsah v synchronizovanom stave, nemusíte vykonávať žiadne akcie. Keďže sa aktualizácie na lokalite SharePoint synchronizujú v desaťminútových intervaloch, niekedy môže byť potrebné iniciovať manuálnu synchronizáciu, aby ste mali istotu, že pracujete s najaktuálnejším obsahom.

Synchronizovať môžete samostatný zoznam alebo knižnicu alebo všetky zoznamy a knižnice v pracovnom priestore SharePoint.

Synchronizácia jedného zoznamu alebo jednej knižnice

 1. Na table Obsah kliknite na zoznam alebo knižnicu, ktorú chcete synchronizovať.

 2. Na karte Synchronizácia kliknite na položku Synchronizovať a potom kliknite na položku Nástroj na synchronizáciu.

  Príkaz Nástroj na synchronizáciu

Priebeh synchronizácie sa zobrazuje v stavovom riadku.

Synchronizácia všetkých zoznamov a knižníc v pracovnom priestore lokality SharePoint

 • Na karte Synchronizácia kliknite na položku Synchronizovať a potom kliknite na položku Synchronizovať pracovný priestor.

Priebeh synchronizácie sa zobrazuje v stavovom riadku.

Na začiatok stránky

Prechod do pracovného priestoru lokality SharePoint

Prechod do pracovného priestoru lokality SharePoint zo spúšťacieho panela

Do ľubovoľného pracovného priestoru SharePoint, ktorý ste vytvorili, môžete prejsť tak, že ho otvoríte zo spúšťacieho panela.

 1. Spustite program SharePoint Workspace.

 2. Na spúšťacom paneli kliknite na kartu Domov.

 3. Dvakrát kliknite na názov pracovného priestoru SharePoint, ktorý chcete otvoriť.

Pracovný priestor SharePoint na spúšťacom paneli

Na začiatok stránky

Prechod do pracovného priestoru lokality SharePoint v systéme súborov

Do pracovných priestorov SharePoint môžete prejsť priamo v systéme súborov.

Ak používate systém Windows Vista alebo novší, pracovné priestory sú uložené v priečinku Pracovné priestory v priečinku Profil používateľa.

Ak používate systém Windows XP, pracovné priestory sú uložené v priečinku Pracovné priestory v priečinku Moje dokumenty.

Otvorením priečinka Pracovné priestory automaticky spustíte pracovný priestor SharePoint (ak už nie je spustený). Pracovné priestory sú uvedené s rovnakými ikonami ako v spúšťacom paneli.

Pracovné priestory aplikácie SharePoint Workspace 2010 sa zobrazujú v tomto priečinku v systéme súborov

Poznámka   V zozname sa zobrazujú iba pracovné priestory 2010 SharePoint alebo Groove. Pracovné priestory SharePoint sa zobrazujú iba vtedy, ak obsahujú najmenej jednu knižnicu dokumentov a pracovné priestory Groove sa zobrazujú iba vtedy, ak obsahujú najmenej jeden nástroj Dokumenty.

Otvorením ľubovoľného priečinka pracovného priestoru zobrazíte zoznam všetkých nástrojov Dokumenty v danom pracovnom priestore.

Pracovné priestory SharePoint Workspace 2010

Na začiatok stránky

Vytvorenie pracovného priestoru programu Groove

Pracovný priestor Groove môžete vytvoriť pomocou spúšťacieho panela.

 1. Prejdite na kartu Domov, kliknite na položku Nový a potom kliknite na položku Pracovný priestor programu Groove.

 2. Zadajte názov pracovného priestoru.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

V programe SharePoint Workspace sa vytvorí pracovný priestor programu Groove, v ktorom budete zaradení ako úvodný člen s rolou správcu. Teraz môžete pridať alebo aktualizovať nástroje pracovného priestoru a pozvať ľudí, aby sa pripojili ako členovia.

Na začiatok stránkyNa začiatok stránky

Na začiatok stránky

Pozvanie ľudí do pracovného priestoru programu Groove

Ak chcete niekoho pozvať do pracovného priestoru Groove, môžete postupovať nasledovne:

 1. Otvorte pracovný priestor.

 2. Na table Členovia zadajte e-mailovú adresu príjemcu do poľa Pozvať do pracovného priestoru a potom kliknite na tlačidlo Spustiť.

  Pozvanie do pracovného priestoru použitím e-mailovej adresy

  Poznámka   Ak je osoba, ktorú chcete pozvať už členom iných pracovných priestorov Groove alebo ju máte v zozname kontaktov, rýchlo ju nájdete zadaním prvých znakov jej zobrazovaného mena do príslušného poľa.

 3. V dialógovom okne Odoslať pozvánku kliknite na tlačidlo Pozvať.

  Dialógové okno Odoslať pozvánku

Odoslanú pozvánku musí jej príjemca otvoriť a akceptovať. V takom prípade dostanete správu s potvrdením pozvánky.

Po potvrdení pozvánky sa pracovný priestor odošle do počítača nového člena a nový člen sa pridá do zoznamu členov pracovného priestoru.

Ďalšie informácie o odosielaní pozvánok nájdete v téme Pozvanie do pracovného priestoru programu Groove.

Na začiatok stránky

Platí pre: Groove 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk