Základné úlohy v programe PowerPoint 2010

Začíname pracovať s balíkom Office 2010 Nižšie uvádzame niektoré základné úlohy, ktoré vám pomôžu naučiť sa pracovať s programom Microsoft Office PowerPoint 2010.

 

Obsah tohto článku

Čo je program PowerPoint?

Vyhľadanie a použitie šablóny

Vytvorenie prezentácie

Otvorenie prezentácie

Uloženie prezentácie

Vloženie novej snímky

Pridanie tvarov do snímky

Zobrazenie prezentácie

Tlač prezentácie

Tipy na vytvorenie efektívnej prezentácie

Minimalizujte počet snímok

Veľkosť písma vyberajte s ohľadom na publikum

Používajte čo najjednoduchší text

Použitie vizuálnych prvkov vám pomôže vyjadriť to, čo potrebujete

Vytvárajte zrozumiteľné menovky grafov

Používajte jemné, konzistentné pozadia snímok

Skontrolujte pravopis a gramatiku

Čo je program PowerPoint?

Program PowerPoint 2010 je vizuálna a grafická aplikácia, ktorá sa primárne používa na vytváranie prezentácií. Pomocou programu PowerPoint môžete vytvárať, zobrazovať a prezentovať prezentácie, ktoré v sebe kombinujú text, tvary, obrázky, grafy, animácie, tabuľky, videá a mnoho iného.

Ďalšie informácie o funkciách, ktoré sú jedinečné pre program PowerPoint 2010, nájdete v časti Nové funkcie v programe PowerPoint 2010.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie a použitie šablóny

Program PowerPoint 2010 vám umožňuje používať vstavané šablóny, vlastné šablóny alebo vyhľadávať medzi rôznymi šablónami, ktorú sú dostupné na lokalite Office.com. Lokalita Office.com ponúka široký výber populárnych šablón programu PowerPoint vrátane prezentácií a návrhov snímok.

Ak chcete vyhľadať šablónu v programe PowerPoint 2010, postupujte takto:

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Nový.

 2. V časti Dostupné šablóny a motívy vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete znova vybrať naposledy použitú šablónu, kliknite na položku Najnovšie šablóny, potom kliknite na požadovanú šablónu a nakoniec kliknite na položku Vytvoriť.

  • Ak chcete použiť šablónu, ktorú ste už nainštalovali, kliknite na položku Moje šablóny, vyberte požadovanú šablónu a potom kliknite na položku OK.

  • Ak chcete použiť niektorú zo vstavaných šablón nainštalovaných spolu s programom PowerPoint, kliknite na položku Vzorové šablóny, kliknite na požadovanú šablónu a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  • Ak chcete nájsť šablónu na lokalite Office.com, v zozname Šablóny lokality Office.com kliknite na príslušnú kategóriu šablón, vyberte požadovanú šablónu a potom kliknite na tlačidlo Prevziať. Šablóna sa prevezme z lokality Office.com do vášho počítača.


   Zoznamy šablón v zobrazení BackStage programu PowerPoint

Poznámka   Šablóny, ktoré sú k dispozícii na lokalite Office.com, môžete vyhľadať aj z programu PowerPoint. Do poľa Hľadať šablóny na lokalite Office.com zadajte hľadané výrazy a kliknutím na tlačidlo v tvare šípky spustite vyhľadávanie.

Ďalšie informácie o vyhľadávaní a používaní šablón nájdete v časti Použitie šablóny v prezentácii.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prezentácie

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Nový.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 3. Kliknite na položku Prázdna prezentácia a potom na položku Vytvoriť.

 4. Použite šablónu alebo motív – buď zo vstavaných šablón alebo motívov v programe PowerPoint 2010, alebo prevzatú z lokality Office.com. Prečítajte si časť Vyhľadanie a použitie šablóny v tomto článku.

Na začiatok stránky

Otvorenie prezentácie

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. Na ľavej table dialógového okna Otvorenie kliknite na jednotku alebo priečinok, ktorý obsahuje požadovanú prezentáciu.

 3. Na pravej table dialógového okna Otvorenie otvorte priečinok, ktorý obsahuje prezentáciu.

 4. Kliknite na prezentáciu a potom kliknite na položku Otvoriť.

  Poznámka   V predvolenom nastavení program PowerPoint 2010 zobrazuje v dialógovom okne Otvoriť iba prezentácie programu PowerPoint. Ak chcete zobraziť iné typy súborov, kliknite na položku Všetky prezentácie programu PowerPoint a vyberte typ súboru, ktorý chcete zobraziť.

  Otvorenie súboru programu PowerPoint 2010.

Na začiatok stránky

Uloženie prezentácie

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov prezentácie programu PowerPoint a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Poznámka   V predvolenom nastavení program PowerPoint 2010 ukladá súbory vo formáte prezentácie programu PowerPoint (.pptx). Ak chcete prezentáciu uložiť v inom formáte ako .pptx, kliknite na zoznam Typ súboru a vyberte požadovaný formát súboru.

  Uloženie vo forme súboru v programe PowerPoint 2010.

Ďalšie informácie o spôsobe vytvorenia novej prezentácie nájdete v článku Pomenovanie a uloženie prezentácie.

Na začiatok stránky

Vloženie novej snímky

Ak chcete do prezentácie vložiť novú snímku, použite nasledujúci postup:

 • Na karte Domov v skupine Snímky kliknite na šípku pod položkou Nová snímka a potom kliknite na požadované rozloženie snímky.

  Karta Domov s pohľadom na skupinu Snímky v programe PowerPoint 2010.

Ďalšie informácie o spôsobe pridávania snímok do prezentácie nájdete v časti Pridávanie, opakované usporiadanie a odstraňovanie snímok.

Na začiatok stránky

Pridanie tvarov do snímky

 1. Na karte Domov v skupine Kreslenie kliknite na položku Tvary.

  Karta Domov s pohľadom na skupinu Kreslenie v programe PowerPoint 2010.

 2. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto na snímke a pomocou myši umiestnite tvar.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myši podržte stlačený kláves SHIFT.

Ďalšie informácie o pridávaní tvarov nájdete v časti Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov.

Na začiatok stránky

Zobrazenie prezentácie

Ak si chcete prezentáciu prezrieť v zobrazení prezentácie od prvej snímky, použite nasledujúci postup:

 • Na karte Prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu kliknite na položku Od začiatku.

  Karta Prezentácia s pohľadom na skupinu Spustiť prezentáciu v programe PowerPoint 2010.

Ak si chcete prezentáciu prezrieť v zobrazení prezentácie od aktuálnej snímky, použite nasledujúci postup:

 • Na karte Prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu kliknite na položku Od aktuálnej snímky.

  Karta Prezentácia s pohľadom na skupinu Spustiť prezentáciu v programe PowerPoint 2010.

Ďalšie informácie o zobrazení prezentácie nájdete v časti Kedy a ako sa používajú zobrazenia v programe PowerPoint 2010.

Na začiatok stránky

Tlač prezentácie

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Tlačiť.

 2. V zozname Čo tlačiť použite niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete vytlačiť všetky snímky, kliknite na položku Všetky.

  • Ak chcete vytlačiť iba aktuálne zobrazenú snímku, kliknite na položku Aktuálna snímka.

  • Ak chcete vytlačiť len určité snímky podľa čísla, kliknite na položku Vlastný rozsah snímok a potom zadajte zoznam jednotlivých snímok, rozsah alebo oboje.

   Poznámka   Na oddeľovanie čísel používajte čiarky, nie medzery. Napríklad: 1,3,5-12.

 3. V časti Ďalšie nastavenie kliknite na zoznam Farba a vyberte požadované nastavenie.

 4. Po skončení výberu kliknite na tlačidlo Tlačiť.

  Karta Súbor s pohľadom na položku Tlač v programe PowerPoint 2010.

Ďalšie informácie o tlači nájdete v časti Tlač snímok alebo podkladov prezentácie.

Na začiatok stránky

Tipy na vytvorenie efektívnej prezentácie

Prečítajte si nasledujúce tipy na vytvorenie pútavej prezentácie, ktorá zaujme publikum.

Minimalizujte počet snímok

Ak chcete zachovať zrozumiteľnosť a udržať pozornosť a záujem publika, použite čo najmenší počet snímok.

Veľkosť písma vyberajte s ohľadom na publikum

Výber najlepšej veľkosti písma pomôže vyjadriť to, čo potrebujete. Nezabúdajte na to, že publikum musí čítať vaše snímky z diaľky. Vo všeobecnosti platí, že písmo veľkosti menšej ako 30 môže byť pre publikum ťažko viditeľné.

Používajte čo najjednoduchší text

Chcete, aby publikum počúvalo prezentované informácie namiesto toho, aby ich čítalo na obrazovke? Používajte odrážky alebo krátke vety a snažte sa ich použiť v jednom riadku bez zalamovania textu.

Niektoré projektory orezávajú okraje snímok, takže dlhé vety môžu byť orezané.

Použitie vizuálnych prvkov vám pomôže vyjadriť to, čo potrebujete

Obrázky, tabuľky, grafy a grafické prvky SmartArt slúžia ako vizuálne pomôcky, ktoré si publikum zapamätá. Pridávať môžete tiež zmysluplné vizuálne prvky, ktoré doplnia text na vašich snímkach.

Vyhýbajte sa však používaniu veľkého počtu vizuálnych pomôcok na snímkach.

Vytvárajte zrozumiteľné menovky grafov

Text používajte s mierou, aby boli prvky na označeniach v tabuľkách alebo grafoch zrozumiteľné.

Používajte jemné, konzistentné pozadia snímok

Vyberte pôsobivú a konzistentnú šablóna alebo motív, ktorý nepôsobí príliš nápadne. Nechcete predsa, aby pozadie alebo vzhľad prezentácie odpútavali pozornosť publika od informácií, ktoré prezentácia obsahuje.

Myslite však zároveň aj na kontrast medzi farbou pozadia a farbou písma. Vstavané motívy v programe PowerPoint 2010 majú automaticky nastavený kontrast medzi svetlým pozadím s tmavým textom alebo medzi tmavým pozadím so svetlým textom.

Ďalšie informácie o používaní motívov nájdete v časti Použitie motívu na pridanie farby a štýlu do prezentácie.

Skontrolujte pravopis a gramatiku

Ak chcete zaujať a získať uznanie od publika, nikdy nezabudnite skontrolovať pravopis a gramatiku v prezentácii.

Na začiatok stránky

Platí pre: PowerPoint 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk