Základné úlohy v programe Excel 2010

Začíname pracovať s balíkom Office 2010 V tomto článku sú popísané niektoré základné úlohy, ktoré môžete vykonávať v programe Microsoft Excel 2010.

Obsah tohto článku

Čo je program Excel?

Nájdenie a použitie šablóny

Vytvorenie nového zošita

Uloženie zošita

Zadávanie údajov do pracovného hárka

Formátovanie čísel

Použitie orámovania buniek

Vytvorenie tabuľky programu Excel

Použitie podfarbenia buniek

Filtrovanie údajov

Zoradenie údajov

Vytvorenie vzorca

Vytvorenie grafu z údajov

Tlač pracovného hárka

Aktivovanie a používanie doplnku

Čo je program Excel?

Excel je tabuľkový program systému Microsoft Office. Program Excel môžete použiť na vytváranie a formátovanie pracovných zošitov (kolekcia hárkov) s cieľom analyzovať údaje a prijímať informovanejšie obchodné rozhodnutia. Program Excel môžete špecificky použiť na sledovanie údajov, vytváranie modelov na analýzu údajov, písanie vzorcov na vykonávanie výpočtov s uvedenými údajmi, zaraďovanie údajov do polí rôznymi spôsobmi a prezentáciu údajov v rámci rôznych profesionálne vyzerajúcich grafov.

Bežné scenáre používania programu Excel zahŕňajú:

 • Účtovníctvo. Výkonné výpočtové funkcie programu Excel môžete používať v rámci mnohých finančných výkazov (napríklad vo výkazoch hotovostného toku, výsledovkách alebo vo výkazoch zisku a strát).

 • Rozpočty. Bez ohľadu na to, či sú vaše potreby osobné alebo sa týkajú podnikania, v programe Excel môžete vytvoriť ľubovoľný typ rozpočtu (napríklad plán rozpočtu na marketing, rozpočet na jednotlivé udalosti alebo penzijný rozpočet).

 • Fakturácia a predaj. Program Excel je užitočný aj na správu údajov o fakturácii a predaji a taktiež umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať požadované formuláre (faktúry za predaj, zoznamy odosielaného tovaru alebo objednávky).

 • Vytváranie zostáv. V programe Excel môžete vytvárať rôzne typy zostáv, ktoré odrážajú vaše analýzy údajov alebo vytvárajú súhrnné informácie, napríklad zostavy, ktoré merajú celkovú výkonnosť projektu, zobrazujú odchýlky medzi plánovanými a skutočnými výsledkami alebo zostavy, ktoré môžete použiť na stanovenie predpokladu vývoja údajov.

 • Plánovanie. Program Excel je vynikajúcim nástrojom na vytváranie profesionálnych plánov alebo užitočných plánovačov, napríklad na vytváranie týždenného rozvrhu hodín, plánu marketingového prieskumu, daňového plánu za konkrétny rok alebo plánovačov, ktoré organizujú týždenné stravovanie, večierky alebo prázdniny.

 • Sledovanie údajov. Program Excel môžete použiť na sledovanie údajov v časovom hárku alebo zozname, napríklad v časovom hárku na sledovanie práce alebo v zozname inventára na sledovanie zariadení.

 • Používanie kalendárov. Keďže program Excel ponúka pracovný priestor vo forme mriežky, je výborným nástrojom na vytváranie ľubovoľného typu kalendára, napríklad študijného kalendára na sledovanie aktivít počas školského roka alebo finančného kalendára na sledovanie firemných udalostí alebo medzníkov.

Na začiatok stránky

Nájdenie a použitie šablóny

V programe Excel 2010 môžete použiť vstavané šablóny, vlastné šablóny alebo si môžete vybrať niektorú z množstva šablón dostupných na lokalite Office.com. Na lokalite Office.com je k dispozícii široký výber populárnych šablón programu Excel vrátane šablón pre rozpočty.

Šablónu programu Excel 2010 môžete nájsť pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Nový.

 2. V časti Dostupné šablóny vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete znova vybrať naposledy použitú šablónu, kliknite na položku Najnovšie šablóny, potom kliknite na požadovanú šablónu a nakoniec kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  • Ak chcete použiť vlastnú šablónu, ktorú ste už nainštalovali, kliknite na položku Moje šablóny, vyberte požadovanú šablónu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete nájsť šablónu na lokalite Office.com, v zozname Šablóny lokality Office.com kliknite na príslušnú kategóriu šablón, vyberte požadovanú šablónu a potom kliknite na tlačidlo Prevziať. Šablóna sa prevezme z lokality Office.com do vášho počítača.

Poznámka   Šablóny, ktoré sú k dispozícii na lokalite Office.com, môžete vyhľadať aj z programu Excel. Do poľa Hľadať šablóny na lokalite Office.com zadajte hľadané výrazy a kliknutím na tlačidlo v tvare šípky spustite vyhľadávanie.

Ďalšie informácie o spôsoboch vyhľadávania a používania šablón nájdete v téme Vytvorenie nového zošita.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového zošita

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Nový.

 2. V časti Dostupné šablóny kliknite na tlačidlo Prázdny zošit.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

Ďalšie informácie o vytvorení zošita nájdete v článku Vytvorenie nového zošita.

Na začiatok stránky

Uloženie zošita

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte v zozname Typ súboru položku Zošit programu Excel.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov zošita.

Dialógové okno Uložiť ako programu Excel

 1. Na záver kliknite na položku Uložiť.

Na začiatok stránky

Zadávanie údajov do pracovného hárka

 1. Kliknite na bunku, do ktorej chcete zadať údaje.

 2. Zadajte do bunky požadované údaje.

 3. Stlačením klávesu ENTER alebo TAB prejdite na ďalšiu bunku.

Ďalšie informácie o zadávaní údajov nájdete v článku Zadávanie údajov do pracovného hárka.

Na začiatok stránky

Formátovanie čísel

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v skupine Číslo kliknite na spúšťač dialógového okna vedľa názvu skupiny Číslo (alebo stlačte CTRL+1).
  Tlačidlo spúšťača dialógového okna v skupine Číslo

 3. V zozname Kategória kliknite na formát, ktorý chcete používať, a potom podľa potreby upravte nastavenia. Ak používate napríklad formát Mena, môžete vybrať iný symbol meny, zobraziť viac alebo menej desatinných miest alebo zmeniť spôsob zobrazovania záporných čísel.
  Dialógové okno Formát buniek

Ďalšie informácie o možnostiach formátovania čísel a dostupných číselných formátoch nájdete v článkoch Formátovanie čísel v pracovnom hárku alebo Dostupné číselné formáty.

Na začiatok stránky

Použitie orámovania buniek

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, ktoré chcete orámovať.

 2. Prejdite na kartu Domov, v skupine Písmo kliknite na šípku vedľa tlačidla Orámovanie a potom kliknite na požadovaný štýl orámovania.

  Skupina Písmo na karte Domov

Ďalšie informácie o používaní formátovania v pracovnom hárku nájdete v článku Formátovanie pracovného hárka.

Na začiatok stránky

Vytvorenie tabuľky programu Excel

 1. Vyberte v pracovnom hárku rozsah buniek, ktoré sa majú zahrnúť do tabuľky. Bunky môže byť prázdne alebo s údajmi.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na položku Formátovať ako tabuľku a potom kliknite na štýl tabuľky, ktorý chcete používať.

  Skupina Štýl na karte Domov

 3. Ak vybratý rozsah obsahuje údaje, ktoré chcete zobraziť ako hlavičky tabuľky, začiarknite políčko Tabuľka obsahuje hlavičky v dialógovom okne Formátovať ako tabuľku.

Ďalšie informácie o vytvorení tabuľky nájdete v článku Vytvorenie tabuľky programu Excel.

Na začiatok stránky

Použitie podfarbenia buniek

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, v ktorých chcete použiť podfarbenie.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Písmo na šípku vedľa položky Farba výplne obrázok tlačidla a potom v časti Farby motívu alebo Štandardné farby kliknite na požadovanú farbu.

Ďalšie informácie o používaní formátovania v pracovnom hárku nájdete v článku Formátovanie pracovného hárka.

Na začiatok stránky

Filtrovanie údajov

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete filtrovať.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Filter.

  Skupina Zoradiť a filtrovať na karte Údaje

 3. Kliknutím na šípku Šípka rozbaľovacieho zoznamu filtra v hlavičke stĺpca zobrazíte zoznam, v ktorom môžete vyberať možnosti filtra.

 4. Ak chcete vyberať podľa hodnôt, v zozname zrušte začiarknutie políčka (Vybrať všetko). Takto odstránite značky začiarknutia zo všetkých začiarkavacích políčok. Potom vyberte iba požadované hodnoty a kliknutím na položku OK zobrazte výsledky.

Ďalšie informácie o filtrovaní údajov nájdete v článku Filtrovanie údajov pomocou funkcie Automatické filtrovanie.

Na začiatok stránky

Zoradenie údajov

Na rýchle zoradenie údajov môžete použiť nasledujúci postup:

 1. Vyberte rozsah údajov (napríklad A1:L5 (viacero riadkov a stĺpcov) alebo C1:C80 (jeden stĺpec)). Rozsah môže zahŕňať názvy, ktoré ste vytvorili na identifikáciu stĺpcov alebo riadkov.

 2. Vyberte jednu bunku v stĺpci, podľa ktorej chcete vykonať zoraďovanie.

 3. Ak chcete údaje zoradiť vzostupne, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla (od A do Z alebo od najmenšieho čísla po najväčšie).

  Tlačidlá rýchleho zoraďovania v skupine Zoradiť a filtrovať na karte Údaje

 4. Ak chcete údaje zoradiť zostupne, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla (od Z do A alebo od najväčšieho čísla po najmenšie).

Ak chcete údaje zoradiť podľa špecifických kritérií, použite nasledujúci postup:

 1. Vyberte jednu bunku kdekoľvek v rozsahu, ktorý chcete zoradiť.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na tlačidlo Zoradiť.

  Príkaz Zoradiť v skupine Zoradiť a filtrovať na karte Údaje

  Zobrazí sa dialógové okno Zoradenie.

 3. V zozname Zoradiť podľa vyberte prvý stĺpec, podľa ktorého chcete zoraďovať.

 4. V zozname Zoradiť podľa vyberte možnosť Hodnoty, Farba bunky, Farba písma alebo Ikona bunky.

 5. V zozname Poradie vyberte poradie zoraďovania  – abecedne alebo numericky, vzostupne alebo zostupne (t. j. od A po Z alebo od Z po A (text), od najnižšieho po najvyššie alebo od najvyššieho po najnižšie (čísla)).

Ďalšie informácie o zoraďovaní údajov nájdete v článku Zoraďovanie údajov pomocou funkcie Automatické filtrovanie.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vzorca

 1. Zadajte do bunky znamienko rovnosti (=), čím vzorec začnete.

 2. Zadajte kombináciu číslic a operátorov, napríklad 3+7.

 3. Pomocou myši vyberte ďalšie bunky (vložte medzi ne operátor). Vyberte napríklad bunku B1 a zadajte znamienko plus (+), potom vyberte bunku C1 a zadajte hodnotu + a potom vyberte bunku D1.

 4. Po dokončení zadávania vzorca stlačte kláves ENTER a vzorec sa vypočíta.

Ďalšie informácie o vytváraní vzorcov nájdete v článku Vytvorenie vzorca.

Na začiatok stránky

Vytvorenie grafu z údajov

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete v grafe použiť.

 2. Kliknite na kartu Vložiť, v skupine Grafy kliknite na typ grafu, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na podtyp grafu.
  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Pomocou príkazov na karte Nástroje pre grafy môžete pridať prvky grafu, ako sú napríklad názvy a označenia údajov, alebo zmeniť návrh, rozloženie alebo formátovanie grafu.
  Nástroje pre grafy

Ďalšie informácie o vytvorení grafu nájdete v článku Vytvorenie grafu z údajov.

Na začiatok stránky

Tlač pracovného hárka

 1. Kliknite na pracovný hárok alebo vyberte pracovné hárky, ktorých ukážku chcete zobraziť.

 2. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Tlačiť.

  Klávesová skratka  Môžete tiež stlačiť klávesovú skratku CTRL+P.

  Poznámka    Pokiaľ nemáte nakonfigurovanú tlač na farebnej tlačiarni, okno s ukážkou bude čiernobiele bez ohľadu na to, či pracovný hárok obsahuje farby.

 3. Ak chcete zobraziť ukážku nasledujúcej alebo predchádzajúcej strany, v spodnej časti okna Ukážka pred tlačou kliknite na položku Ďalšia strana alebo Predchádzajúca strana.

 4. Možnosti tlače môžete nastaviť pomocou nasledujúceho postupu:

  • Ak chcete zmeniť tlačiareň, kliknite na rozbaľovacie pole v časti Tlačiareň a vyberte požadovanú tlačiareň.

  • Ak chcete vykonať zmeny nastavenia strany vrátane zmeny orientácie, veľkosti papiera a okrajov strany, vyberte požadované možnosti v časti Nastavenie.

  • Ak chcete nastaviť tlač celého hárka na jednu stranu výtlačku, v časti Nastavenia kliknite v rozbaľovacom poli možností mierky na požadovanú možnosť.

 5. Zošit môžete vytlačiť jedným z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytlačiť časť pracovného hárka, kliknite naň a vyberte požadovaný rozsah údajov na vytlačenie.

  • Ak chcete vytlačiť celý pracovný hárok, aktivujte ho kliknutím.

 6. Kliknite na položku Tlačiť.

Ďalšie informácie o možnostiach tlače nájdete v článku Tlač pracovného hárka.

Na začiatok stránky

Aktivovanie a používanie doplnku

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kategóriu Doplnky.

 3. V dolnej časti okna Možnosti programu Excel overte, či je vybratá možnosť Doplnky programu Excel v poli Správa a potom kliknite na položku Prejsť.

 4. V dialógovom okne Doplnky začiarknite políčka pri doplnkoch, ktoré chcete používať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak program Excel zobrazí hlásenie o tom, že tento doplnok nie je možné spustiť a zobrazí sa výzva na jeho inštaláciu, kliknutím na položku Áno nainštalujte tieto doplnky.

Ďalšie informácie o používaní doplnkov nájdete v článku Rýchly začiatok: Aktivácia a používanie doplnku.

Na začiatok stránky

Platí pre: Excel 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk