Základné úlohy v Outlooku 2013

Microsoft Outlook 2013 dokáže všetky e-maily, kalendáre, kontakty, úlohy a zoznamy položiek na vybavenie usporadúvať na jednom mieste. Východiskovým bodom je vaše e-mailové konto. Z neho môžete začať pracovať s e-mailovými správami, premieňať ich na úlohy a plánované činnosti a ukladať používateľov, s ktorými ste v styku, ako svoje kontakty, aby ste si vôbec nemuseli pamätať e-mailové adresy ani telefónne čísla. Tu je stručný prehľad týchto základných krokov:

Nastavenie e-mailového konta

Prvým krokom je vytvorenie konta. Po jeho vytvorení môžete začať prijímať a odosielať e-mailové správy, používať kalendár, vytvárať kontakty a pracovať s úlohami. 

Ak ste na danom počítači používali staršiu verziu Outlooku, nastavenie konta prebehne automaticky. Ak ste staršiu verziu nepoužívali, pri prvom spustení Outlooku sa spustí automatické nastavenie konta, ktoré vás týmto procesom prevedie.

Budete požiadaní o zadanie mena, e-mailovej adresy a hesla. Zvyčajne to stačí, ak je však automatické nastavenie neúspešné, Outlook si vyžiada niekoľko ďalších informácií, napríklad názov e-mailového servera.

Ak túto informáciu nemáte, podrobnosti vám môže poskytnúť poskytovateľ e-mailovej služby.

Tlačidlo Pridať konto v zobrazení Backstage

Poznámka   Ak chcete neskôr pridať ďalšie e-mailové konto, postupným kliknutím na položky Súbor > Nastavenie konta spustite automatické nastavenie konta.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej e-mailovej správy

V zobrazení Pošta kliknite na položku Nový e-mail.

Nový e-mail

Klávesová skratka    Ak chcete vytvoriť e-mailovú správu, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + M.

Po dokončení kliknite na tlačidlo Odoslať.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie e-mailovej správy.

Na začiatok stránky

Preposlanie e-mailovej správy alebo odpovedanie na e-mailovú správu

Na tabla na čítanie alebo na páse s nástrojmi kliknite na položku Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Preposlať.

Odpovedať

Ak chcete odstrániť meno z riadkov Komu a Kópia, kliknite naň a stlačte kláves Delete. Ak chcete pridať príjemcu, kliknite do poľa Komu, Kópiaalebo Skrytá a zadajte príjemcu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Odpovedanie na e-mailovú správu a preposielanie e-mailovej správy.

Na začiatok stránky

Pridanie prílohy do e-mailovej správy

Ak chcete zdieľať určitý súbor, môžete ho priložiť k správe. Priložiť môžete aj iné položky programu Outlook, napríklad správy, kontakty alebo úlohy.

  1. Vytvorte správu alebo v existujúcej správe kliknite na tlačidlo Odpovedať, Odpovedať všetkým, alebo Preposlať.

  2. V okne správy postupne kliknite na položky Správa > Priložiť súbor.

Priložiť súbor


Ďalšie informácie nájdete v téme Priloženie súboru, správy, kontaktu alebo úlohy do e-mailovej správy.

Na začiatok stránky

Otvorenie alebo uloženie prílohy e-mailovej správy

Prílohu môžete otvoriť z tabla na čítanie alebo z otvorenej správy. Prílohu môžete po jej otvorení a zobrazení uložiť. Ak má správa viaceré prílohy, môžete ich uložiť naraz ako skupinu alebo po jednej.

Otvorenie prílohy

Dvakrát kliknite na prílohu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Otvorenie príloh.

Uloženie prílohy

  1. Kliknite na prílohu na table na čítanie alebo v otvorenej správe.

  2. Na karte Prílohy v skupine Akcie kliknite na položku Uložiť ako. Môžete tiež na prílohu kliknúť pravým tlačidlom a potom kliknúť na položku Uložiť ako.

Ukladanie príloh pomocou príkazu Uložiť ako

Ďalšie informácie nájdete v téme Uloženie príloh.

Na začiatok stránky

Pridávanie podpisu e-mailu do správ

Môžete vytvoriť prispôsobené podpisy, ktoré sa budú zobrazovať v dolnej časti správ. Podpisy môžu pozostávať z textu, obrázkov, vašej elektronická vizitka, loga alebo dokonca obrázka vášho rukou písaného podpisu.

Vytvorenie podpisu

  1. V novej správe postupne kliknite na položky Podpis >Podpisy.

Podpis

  1. Na karte Podpis e-mailu kliknite na položku Nový.

Pridanie podpisu

V novej správe kliknite na položku Podpis a kliknite na požadovaný podpis.

Podpis

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie a pridanie podpisu do e-mailovej správy.

Na začiatok stránky

Vytvorenie plánovanej činnosti v kalendári

Plánované činnosti nie sú v Outlooku to isté ako schôdze. Plánované činnosti sú činnosti, ktoré môžete naplánovať v kalendári a ktoré nezahŕňajú pozývanie iných osôb ani rezervovanie prostriedkov (napr. konferenčnej miestnosti).

Kliknutie na položku Kalendár

V zobrazení Kalendár kliknite na položku Nová plánovaná činnosť. Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na mriežku kalendára a potom kliknúť na položku Nová plánovaná činnosť.

Nová plánovaná činnosť v kalendári

Klávesová skratka    Ak chcete vytvoriť plánovanú činnosť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + A.

Ďalšie informácie nájdete v téme Naplánovanie plánovanej činnosti.

Na začiatok stránky

Plánovanie schôdze

Schôdza v Outlooku zahŕňa účasť ďalších osôb a môže zahŕňať prostriedky, ako je napríklad konferenčná miestnosť. Odpovede na žiadosti o schôdzu sa ukladajú do priečinka Doručená pošta.

V zobrazení Kalendár kliknite na položku Nová schôdza.

Nová schôdza v kalendári

Klávesová skratka    Ak chcete vytvoriť novú žiadosť o schôdzu z ľubovoľného priečinka v programe Outlook, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + Q.

Ďalšie informácie nájdete v téme Plánovanie schôdze s ostatnými osobami.

Na začiatok stránky

Nastavenie pripomenutia

Pripomenutia zobrazujú kontextové okná s upozornením, aby ste nezmeškali dôležité termíny. Pridávať a odstraňovať možno pripomenutia pre takmer ľubovoľnú položku programu Outlook vrátane e-mailových správ, plánovaných činností a kontaktov.

Pre plánované činnosti alebo schôdze

Otvorte okno Plánovaná činnosť alebo Schôdza a v rozbaľovacom zozname Pripomenutie vyberte čas pred plánovanou činnosťou alebo schôdzou, kedy sa má zobraziť pripomenutie. Ak chcete pripomenutie vypnúť, vyberte položku Žiadne.

Pre e-mailové správy, kontakty a úlohy

Kliknite na položky Spracovať > Pridať pripomenutie.

Spracovať

Tip   Pomocou pripomenutí môžete e-mailové správy rýchlo označiť príznakom ako položky určené na vybavenie. Správa sa následne zobrazí v zobrazení Úlohy – náhľad a v zobrazení Úlohy, pripomenutie sa však nepridá automaticky. Ak chcete pridať príznak, kliknite pravým tlačidlom myši na príznak v zozname správ. Alebo ak máte otvorenú správu, postupne kliknite na položky Spracovať > Pridať pripomenutie.

Na začiatok stránky

Vytvorenie kontaktu

Kontakty môžu mať jednoduchú podobu mena a e-mailovej adresy, môžu však zahŕňať aj ďalšie podrobné informácie pre kontakt, ako napríklad adresu, viacero telefónnych čísiel, obrázok, dátum narodenín atď.

Ľudia

V zobrazení Ľudia kliknite na položku Nový kontakt.

Nový kontakt

Klávesová skratka    Ak chcete vytvoriť kontakt z ľubovoľného priečinka v programe Outlook, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + C.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie alebo pridanie kontaktu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie úlohy

Mnohí používatelia si vytvárajú zoznam úloh, ktoré treba vybaviť – na papieri, v tabuľke alebo na papieri a zároveň v elektronickej podobe. V programe Outlook môžete rozličné zoznamy spojiť do jedného, nastaviť si pripomenutia a sledovať priebeh úloh.

Kliknite na položku Úlohy

V zobrazení Úlohy kliknite na karte na položku Nová úloha.

Nová úloha

Klávesová skratka    Ak chcete vytvoriť novú úlohu, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + K.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie úloh a položiek zoznamu úloh.

Na začiatok stránky

Tlač e-mailovej správy, kontaktu, položky kalendára alebo úlohy

Po kliknutí na položky Súbor > Tlačiť môžete vytlačiť položky, ako sú napríklad e-mailové správy, kontakty alebo položky kalendára, aj väčšie zobrazenia, ako sú kalendáre, adresáre alebo zoznamy obsahu priečinkov pošty.

  1. Kliknite na položku alebo priečinok v programe Outlook, ktoré chcete vytlačiť.

  2. Postupne kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

Tlačiť

Ďalšie informácie nájdete v téme Tlač položiek v Outlooku.

Na začiatok stránky

Platí pre: Office 365 End User, Outlook 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk