Získajte informácie o cloudovom hybridnom vyhľadávaní pre SharePoint

Pomocou riešenia cloudového hybridného vyhľadávania pre SharePoint sa indexuje všetok prehľadávaný obsah vrátane lokálneho obsahu prostredníctvom indexu vyhľadávania v službách Office 365. Keď používatelia použijú dotaz na index vyhľadávania v Office 365, získajú výsledky hľadania zahŕňajúce lokálny obsah aj obsah v Office 365.

Obrázok zobrazujúci vyhľadávanie v oboch prostrediach pomocou cloudového hybridného vyhľadávania alebo bez neho

Centrum vyhľadávania zobrazí a zoradí výsledky z indexu vyhľadávania služieb Office 365 v podobe jedného bloku výsledkov a vypočíta poradie relevantnosti výsledkov vyhľadávania a spresnenia vyhľadávania pre všetky výsledky bez ohľadu na to, či pochádzajú z lokálneho obsahu alebo obsahu v Office 365.

Obrázok zobrazujúci výsledky hľadania pomocou cloudového hybridného vyhľadávania so zjednoteným hodnotením

Indexujú sa metaúdaje obsahu, pričom sú pri prenose do indexu vyhľadávania v Office 365 šifrované, takže je zachované zabezpečenie lokálneho obsahu. Ak ste synchronizovali Active Directory (AD) medzi lokálnou sieťou (Windows Server Active Directory) a nájomníkom služieb Office 365 (Windows Azure Active Directory), Office 365 zmení povolenia dokumentu, ktoré sa vzťahujú na lokálnych používateľov, aby sa vzťahovali na príslušných používateľov v Office 365. Používateľom sa zobrazujú výsledky hľadania len pre obsah, ku ktorému majú prístup.

Ďalšie informácie:

Aké sú výhody?

Aké možnosti môžete ponúknuť pomocou cloudového hybridného vyhľadávania?

Kde sa spravuje cloudové hybridné vyhľadávanie?

Ako pracuje cloudové hybridné vyhľadávanie?

Aké sú výhody?

 • Vaši používatelia získajú jednotné výsledky hľadania, poradie relevantnosti výsledkov hľadania a spresnenia vyhľadávania aj v prípade, že má vaša organizácia obsah umiestnený lokálne aj v Office 365.

 • Používatelia budú mať automaticky k dispozícii najnovšie možnosti vyhľadávania v službe SharePoint Online bez toho, aby vaša organizácia musela aktualizovať svoje existujúce servery v službe SharePoint.

 • Už sa viac nemusíte obávať o veľkosť indexu vyhľadávania, pretože bude v Office 365. Znamená to menší rozsah vašej farmy vyhľadávania v systéme SharePoint Server a nižšie celkové náklady na vlastníctvo v súvislosti s funkciou vyhľadávania.

 • SharePoint Server 2013 podporuje prehľadávanie existujúcich fariem obsahu v systémoch SharePoint Server 2007 a SharePoint Server 2010.

 • SharePoint Server 2016 podporuje prehľadávanie existujúcich fariem obsahu v systémoch SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010 a SharePoint Server 2013.

 • Už viac nemusíte migrovať index vyhľadávania na novšiu verziu systému SharePoint Server, pretože v Office 365 sa všetko uskutoční automaticky.

Aké možnosti môžete ponúknuť pomocou cloudového hybridného vyhľadávania?

Po nastavení cloudového hybridného vyhľadávania a dokončení úplného prehľadávania lokálneho obsahu centrum vyhľadávania v Office 365 automaticky zobrazí hybridné výsledky z vášho indexu služieb Office 365.

Vertikálne vyhľadávania – možnosť vertikálneho vyhľadávania zúži výsledky hľadania na špecifickú množinu obsahu, napríklad zobrazí iba videá. Ak v súčasnosti používate vertikálne vyhľadávanie v centre vyhľadávania v systéme SharePoint Server, budete ho musieť znova vytvoriť v centre vyhľadávania v službe SharePoint Online v Office 365.

Vyhľadávanie lokalít – existujúce vyhľadávanie v knižniciach dokumentov v systéme SharePoint Server prestane poskytovať výsledky, keď premiestnite index vyhľadávania do služieb Office 365. Vyhľadávanie je najrýchlejšie, keď používatelia používajú centrá vyhľadávania, ktoré sa nachádzajú v rovnakom prostredí ako index vyhľadávania, preto vyhľadávanie z centra vyhľadávania služieb Office 365 pracuje lepšie. Ak používatelia potrebujú výsledky z indexu vyhľadávania služieb Office 365 na lokalitách v lokálnom SharePointe, napríklad na existujúcich tímových lokalitách v systéme SharePoint Server 2010 alebo SharePoint Server 2013, môžete nastaviť vyhľadávanie v systéme SharePoint Server tak, aby sa zobrazovali hybridné výsledky z vášho indexu služieb Office 365. Keďže SharePoint Online spracováva dotazy v Office 365, používatelia musia použiť syntax dotazu, ktorú SharePoint Online podporuje. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie výsledkov cloudového hybridného vyhľadávania na SharePoint Serveri.

Vyhľadávanie eDiscovery – možno bude potrebné nastaviť vyhľadávanie eDiscovery samostatne v systéme SharePoint Server a v službe SharePoint Online v rámci služieb Office 365.

Vyhľadávanie publikovania medzi lokalitami – cloudové hybridné vyhľadávanie nie je dostupné pri publikovaní medzi lokalitami.

Ukážky – po ukázaní myšou na výsledok hľadania, ktorý pochádza zo služieb Office 365, sa zobrazia informácie o obsahu, ako aj ukážka obsahu. Automaticky sa zobrazia informácie o obsahu z výsledkov hľadania, ktoré pochádzajú z lokálneho obsahu. Pre tento obsah je však potrebné nastaviť zobrazovanie ukážok.

Vlastné bezpečnostné okresanie – táto možnosť nie je dostupná v cloudovom hybridnom vyhľadávaní, pretože SharePoint Online v rámci služieb Office 365 nepodporuje vlastné bezpečnostné okresanie.

Najlepšie tipy – túto funkciu poskytuje SharePoint Server 2010. Namiesto toho použite pravidlá dotazu v službe SharePoint Online v rámci služieb Office 365.

Vlastné rozsahy vyhľadávania – túto funkciu poskytuje SharePoint Server 2010. Namiesto toho použite zdroje výsledkov v službe SharePoint Online v rámci služieb Office 365.

Povýšenie alebo zníženie úrovne výsledkov hľadania – túto funkciu poskytuje SharePoint Server 2010. Namiesto toho použite zdroje výsledkov v službe SharePoint Online v rámci služieb Office 365.

Odstránenie lokálnych výsledkov hľadania – v centrálnej správe systému SharePoint Server môžete vybrať aplikáciu vyhľadávacej služby a pomocou možnosti Obnovenie indexu odstrániť celý obsah z indexu vyhľadávania. Táto možnosť nefunguje v prípade cloudového hybridného vyhľadávania, pretože nedochádza k priamej komunikácii medzi cloudovou aplikáciou vyhľadávacej služby v systéme SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016 a indexom vyhľadávania v Office 365. Ak chcete odstrániť len určité lokálne metaúdaje z indexu vyhľadávania v Office 365, odstráňte zdroj lokálneho obsahu alebo vytvorte pravidlo prehľadávania, ktoré neprehľadáva URL adresu príslušného súboru. Ak potrebujete odstrániť všetky metaúdaje lokálneho obsahu z indexu vyhľadávania v Office 365, zadajte požiadavku na podporu spoločnosti Microsoft.

Zostavy použitia – zostavy použitia vychádzajú z informácií o prehľadávanom obsahu a akciách používateľov na lokalite SharePoint. Cloudová aplikácia vyhľadávacej služby pre SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016 nekomunikuje s analýzou používania v službe SharePoint Online, takže zostavy použitia v službe SharePoint Online neobsahujú informácie o akciách používateľov na lokalitách určených pre SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016.

Viacnásobný prenájom na farme v systéme SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016 – jedna farma v systéme SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016 môže byť priradená len k jednému nájomníkovi v službe SharePoint Online v rámci služieb Office 365, preto SharePoint Online nedokáže zachovať oddelenie nájomníka v rámci farmy v systéme SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016 s viacerými nájomníkmi.

Vlastná extrakcia entít – táto funkcia nie je dostupná pri cloudovom hybridnom vyhľadávaní, pretože SharePoint Online v rámci služieb Office 365 nepodporuje vlastnú extrakciu entít.

Webová služba na obohatenie obsahu – volanie tejto služby nie je dostupné pri cloudovom hybridnom vyhľadávaní, pretože SharePoint Online v rámci služieb Office 365 nepodporuje webovú službu na obohatenie obsahu.

Synonymický slovník – táto funkcia nie je dostupná pri cloudovom hybridnom vyhľadávaní, pretože SharePoint Online v rámci služieb Office 365 nepodporuje synonymické slovníky.

Kde sa spravuje cloudové hybridné vyhľadávanie?

Prehľadávanie lokálneho obsahu sa nastavuje v centrálnej správe farmy v systéme SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016.

Všetky ostatné nastavenia sa spravujú v správe vyhľadávania služby SharePoint Online v rámci služieb Office 365.

Pri cloudovom hybridnom vyhľadávaní môže modul na prehľadávanie obsahu prehľadávať rovnaké zdroje obsahu a používať rovnaké konektory vyhľadávania ako v predchádzajúcich verziách SharePoint Servera. Vďaka tomu môžete prehľadávať a ukladať obsah z fariem v systémoch SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 a SharePoint Server 2016 do indexu vyhľadávania v Office 365. Nemožno však indexovať obsah, ktorý vyžaduje vlastné bezpečnostné okresanie, pretože SharePoint Online v Office 365 nepodporuje pridanie nástrojov vlastného bezpečnostného okresania.

Modul na prehľadávanie obsahu umožňuje prehľadávať rovnaké predvolené typy súborov ako v starších verziách systému SharePoint Server. Ak potrebujete lokálne prehľadávať iné typy súborov, k farme v systéme SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016 môžete pridať vlastné filtre pre indexovanie. V rámci farmy v systéme SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016 môžete tiež zmeniť, ktoré typy súborov modul na prehľadávanie obsahu prehľadáva a zahŕňa do indexu vyhľadávania v Office 365.

SharePoint Online slúži na spravovanie schémy vyhľadávania. Pozrite si tému Správa centra vyhľadávania v SharePointe Online.

Predvolené priradenia medzi prehľadávanými a spravovanými vlastnosťami v schéme vyhľadávania v Office 365 sa vzťahujú aj na lokálny obsah. Pokiaľ neodstránite existujúcu štandardnú aplikáciu vyhľadávacej služby, môžete stále použiť SharePoint Server na nastavenie schémy vyhľadávania, táto schéma sa však nepoužije na lokálny obsah, ktorý prehľadáva cloudová aplikácia vyhľadávacej služby.

V používateľskom rozhraní na spravovanie schémy vyhľadávania, ktoré obsahuje SharePoint Online, nemôžete vidieť rozdiel medzi pôvodom vlastností, ako sú kategórie, prehľadávané vlastnosti a automaticky vytvorené spravované vlastnosti.

Pri obsahu uloženom v Office 365 môžete prispôsobiť schému vyhľadávania na úrovni nájomníka a na úrovni kolekcie lokalít. Pri lokálne uloženom obsahu môžete prispôsobiť schému vyhľadávania len na úrovni nájomníka. V indexe vyhľadávania majú metaúdaje pre lokálne uložený obsah nastavenú spravovanú vlastnosť IsExternalContent na hodnotu True.

Na výsledky hľadania sa uplatňuje bezpečnostné okresanie na základe identity používateľa v Office 365. Poradie nerozlišuje medzi lokálnym obsahom a obsahom v Office 365 a spresnenia vyhľadávania v centre vyhľadávania zobrazujú obsah v Office 365 aj lokálny obsah. Je tu však niekoľko rozdielov:

 • Otvorenie prepojenia z výsledku hľadania. Aby bolo možné otvoriť prepojenie z výsledku hľadania, ktorý pochádza z lokálneho obsahu, používatelia musia byť buď pripojení k lokálnemu intranetu prostredníctvom pripojenia virtuálnej súkromnej siete (VPN), alebo musia byť prihlásení na lokalite, v ktorej je obsah uložený. Prípadne môžete používateľom povoliť otvárať takéto prepojenia nainštalovaním reverzného proxy zariadenia pre SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016.

 • Ukážky. Keď používateľ ukáže myšou na výsledok hľadania, ktorý pochádza zo služieb Office 365, zobrazia sa informácie o obsahu, ako aj ukážka obsahu. Automaticky sa zobrazia informácie o obsahu z výsledkov hľadania, ktoré pochádzajú z lokálneho obsahu, pre tento obsah je však potrebné nastaviť možnosť zobrazenia ukážok.

Ako pracuje cloudové hybridné vyhľadávanie?

Kľúčovým prvkom je aplikácia cloudovej vyhľadávacej služby. Nastavíte farmu SharePointu, ktorá používa SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016, a vytvoríte aplikáciu cloudovej vyhľadávacej služby na tejto farme. Pre každú farmu, ktorá používa SharePoint Server, podporujeme len jednu aplikáciu cloudovej vyhľadávacej služby.

Funguje to nasledovne:

Obrázok zobrazujúci farmu obsahu SharePoint Servera, SharePoint Server s architektúrou SSA cloudu a služby Office 365. Informácie prechádzajú z lokálneho obsahu cez architektúru SSA cloudu indexu hľadania v službách Office 365.
 • Modul na prehľadávanie obsahu prehľadáva lokálny obsah (1) v aplikácii cloudovej vyhľadávacej služby (2) a tento obsah sa prenáša do indexu vyhľadávania v Office 365 (3).

 • Používatelia zadávajú dotaz (4) v centre vyhľadávania služby SharePoint Online, tento dotaz sa odosiela do indexu vyhľadávania v Office 365 (3) a výsledky sa vrátia do centra vyhľadávania služby SharePoint Online (4).

 • V prípade potreby môžete nastaviť vyhľadávanie lokality na serveri SharePoint Server 2013 alebo SharePoint Server 2016, aby ste získali výsledky hľadania z indexu vyhľadávania v Office 365. Používatelia zadávajú do poľa lokálneho vyhľadávania lokality (5) dotaz, ktorý sa odošle prostredníctvom servera s aplikáciou cloudovej vyhľadávacej služby (2) do indexu vyhľadávania v Office 365 (3). Výsledky sa vrátia do poľa lokálneho vyhľadávania lokality (5) prostredníctvom servera s aplikáciou cloudovej vyhľadávacej služby (2).

Pozrite tiež

Plánovanie cloudového hybridného vyhľadávania pre SharePoint

Konfigurovanie cloudového hybridného vyhľadávania so SharePoint Serverom 2013

Konfigurovanie cloudového hybridného vyhľadávania so SharePoint Serverom 2016

Hybridné vyhľadávanie v SharePointe

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×