Záznam prezentácie v PowerPointe 2016 alebo 2011 pre Mac

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak máte k dispozícii náhlavnú súpravu alebo mikrofón a reproduktory, môžete zaznamenať prezentáciu programu PowerPoint a nahrať hovorené komentáre, časovania snímok, ako aj poznámky rukou a gestá ukazovateľom. Keď nahráte verziu prezentácie, s ktorou ste spokojní, ostatní používatelia ju môžu zobraziť v takej podobe, ako ste zamýšľali.

Príprava na zaznamenávanie v PowerPointe 2016 pre Mac

Ak chcete začať, otvorte požadovanú prezentáciu a kliknite na kartu Prezentácia.

Tip:    Ak má prezentácia veľa snímok, môže byť pohodlnejšie pracovať v zobrazení Radenie snímok. Kliknite na položky Zobrazenie > Radenie snímok a vyskúšajte si to.

Tu je niekoľko vecí, ktoré je potrebné skontrolovať pred spustením nahrávania:

 • Ak chcete nahrať len časť vašich snímok, skôr než začnete vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vyberte snímky, ktoré nechcete zahrnúť, a kliknite na položku Skryť snímku.

   ALEBO

  • Kliknite na položky Vlastná prezentácia > Vlastná prezentácia > + (pridať).

   Ak chcete zaznamenať podmnožinu snímok, vyberte položku Skryť snímku alebo Vlastná prezentácia.
 • Ak chcete zmeniť časovanie medzi snímkami bez ovplyvnenia hovoreného komentára alebo gest, ktoré ste už nahrali, použite tlačidloVyskúšať.

  Vyskúšajte rôzne časovanie medzi snímkami pomocou tlačidla Vyskúšať
 • Skontrolujte, či je mikrofón nastavený správne. V Macu prejdite v časti Systémové nastavenia na položku Zvuk.

 • Zoznam klávesových skratiek si môžete vytlačiť, aby ste mali pomôcku počas nahrávania.

  Úloha

  Klávesová skratka

  Prechod na ďalšiu snímku alebo animáciu

  N
  Kliknutie
  Medzerník
  Šípka doprava
  Šípka nadol
  Return
  Page Down

  Návrat na predchádzajúcu snímku alebo animáciu:

  P
  Delete
  Šípka doľava
  Šípka nahor
  Page Up

  Prechod na určitú snímku

  Číslo snímky + Enter

  Prepínač sčernenia obrazovky

  B
  . (bodka)

  Prepínač vybielenia obrazovky

  W
  , (čiarka)

  Zastaviť alebo reštartovať automatickú prezentáciu:

  S

  Ukončiť prezentáciu

  ESC
  Command + . (bodka)

  Vymazanie kresby na obrazovke

  E

  Prejsť na ďalšiu snímku, ak je skrytá

  H

  Zmena ukazovateľa na pero

  Command + P

  Zmena ukazovateľa na šípku

  Command + A

  Skryť šípku pri pohybe myši

  CONTROL + H

  Kontextová ponuka

  CONTROL + kliknutie

  Posun vpred po kliknutí myši (iba počas skúšania)

  M

Záznam prezentácie v PowerPointe 2016 pre Mac

Ak chcete do prezentácie pridať hovorený komentár alebo komentár, skontrolujte, či je mikrofón nastavený a funguje.

Spustenie nahrávania:

 1. Kliknite na kartu Prezentácia, vyberte snímku, na ktorej chcete začať nahrávať, a potom kliknite na položku Zaznamenať prezentáciu.

  Ak chcete spustiť zaznamenávania, kliknite na položku Zaznamenať prezentáciu
 2. Počas nahrávania môžete stlačením klávesu Ctrl a kliknutím získať prístup k príkazom nahrávania, ktoré umožňujú pohyb snímkami, zmenu kurzorov alebo spustenie sčernenia alebo vybielenia obrazovky.

  Stlačením klávesu Control a kliknutím zobrazíte počas zaznamenávania zoznam príkazov
 3. Ak chcete ukončiť nahrávanie, kliknite na položku Skončiť prezentáciu.

 4. Zobrazí sa dialógové okno Uložiť. Ak chcete záznam uložiť, kliknite na položku Áno alebo na položku Nie, ak ho chcete nahrať znova.

  Ukladanie prepíše všetko, čo ste dovtedy zaznamenali. Ak chcete nahrať inú prezentáciu obsahujúcu rovnaké snímky, uložte súbor prezentácie pod iným názvom.

 5. Ak chcete zobraziť ukážku nahrávky, kliknite na položku Prehrať od začiatku.

Nastavenie možností prehrávania v PowerPointe 2016 pre Mac

Keď dokončíte nahrávanie a ste pripravení distribuovať prezentáciu, kliknite na položku Nastaviť prezentáciu a vyberte požadované možnosti, ktoré sú pre vaše publikum najvhodnejšie.

Pred distribúciou prezentácie nastavte typ prezentácie a ďalšie možnosti
 • Zobraziť typ    Zobrazenie prezentácie v režime na celú obrazovku alebo v okne.

 • Zobraziť možnosti    Vypnutie hovoreného komentára alebo prechodov.

 • Snímky    Výber podmnožiny snímok alebo možnosti Vlastná prezentácia, ak je k dispozícii.

 • Prechod na ďalšiu snímku    Nastavenie tejto verzie prezentácie tak, aby používatelia ňou mohli listovať manuálne.

Poznámky : 

 • Ak chcete vykonať tento postup, musí byť váš počítač vybavený zvukovou kartou, mikrofónom a reproduktormi. Pri nahrávaní skontrolujte, či nie sú spustené žiadne iné aplikácie na nahrávanie zvuku, ako je napríklad rozpoznávanie reči.

 • Zaznamenávanie časovania snímok taktiež nahrá aj časovanie a trvanie efektov animácie a použitie prípadných spúšťačov na snímke. Ak nechcete v prezentácii použiť časovania, môžete časovania snímok vypnúť.

 • Keď uložíte prezentáciu ako video, hovorený komentár sa neuloží.

Zaznamenanie prezentácie v PowerPointe 2011 pre Mac

 1. Na navigačnej table kliknite na snímku, na ktorej chcete začať.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky  a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom  alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad .

 2. Na karte Prezentácia v poli Nástroje pre prezentujúceho kliknite na položku Zaznamenať prezentáciu.

  Karta Prezentácia, skupina Nástroje pre prezentujúceho

 3. Keď sa otvorí zobrazenie pre prezentujúceho, nahrávanie sa automaticky začne, môžete ho však pozastaviť a pokračovať v nahrávaní, keď to bude potrebné. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Pozastavenie nahrávania

Kliknite na položku   Tlačidlo Pozastaviť časovač

Pokračovanie v nahrávaní

Kliknite na položku Tlačidlo Spustiť časovač

Vytvorenie nového záznamu pre aktuálnu snímku

Kliknite na položku Tlačidlo Vynulovať časovač

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku

Kliknite na položku Prejdite na tlačidlá pre ďalšiu alebo predchádzajúcu snímku

 1. Keď sa dostanete na poslednú snímku alebo ukončíte zobrazenie pre prezentujúceho, PowerPoint zobrazí výzvu na uloženie časovania.

  Tipy : 

  1. Časovania sa zobrazujú priamo pod každou snímkou v zobrazení radenia snímok.

  2. Ikona zvuku Ikona zvuku na snímke sa zobrazí v pravom dolnom rohu každej snímky, ktorá obsahuje hovorený komentár. Táto ikona sa však publiku počas prezentovania nezobrazuje.

Zmena hovoreného komentára na snímke v PowerPointe 2011 pre Mac

Ak zmeníte hovorený komentár pre jednu snímku, aktualizuje sa aj časovanie.

 1. Na navigačnej table vyberte snímku, pre ktorú chcete zmeniť hovorený komentár.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky  a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom  alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad .

 2. Na karte Prezentácia v poli Nástroje pre prezentujúceho kliknite na položku Zaznamenať prezentáciu.

  Karta Prezentácia, skupina Nástroje pre prezentujúceho

 3. Keď nahrávanie dokončíte, kliknite na položku Ukončiť prezentáciu alebo stlačte kláves ESC.

 4. Keď sa zobrazí výzva na uloženie časovania, kliknite na položku Áno.

  Poznámka : Ak chcete odstrániť hovorený komentár zo snímky, vyberte na snímke ikonu zvuku Ikona zvuku na snímke a potom stlačte kláves DELETE.

Manuálne nastavenie časovania snímok v PowerPointe 2011 pre Mac

Pri zaznamenaní prezentácie PowerPoint automaticky nahrá časovanie snímok. Ak chcete sprevádzať hovorené komentáre, môžete časovanie snímok nastaviť manuálne.

 1. Na navigačnej table vyberte snímku alebo snímky, pre ktoré chcete manuálne nastaviť časovania snímok.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. Ak chcete vybrať viacero snímok, podržte pri klikaní na snímky stlačený kláves COMMAND . Alebo ak ste snímky usporiadali do sekcií, kliknutím na názov sekcie vyberte celú skupinu snímok. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom  alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad .

 2. Na karte Prechody začiarknite v časti Ďalšia snímka políčko Po a potom zadajte požadovaný počet sekúnd.

  Karta Prechody, skupina Ďalšia snímka

Vypnutie hovoreného komentára alebo časovania snímok pred spustením prezentácie v PowerPointe 2011 pre Mac

Hovorený komentár a časovania snímok vypnutím neodstránite. Hovorený komentár alebo časovania snímok môžete kedykoľvek zapnúť bez toho, aby ste ich museli opätovne vytvárať.

 • Použite jeden z nasledovných postupov:

Požadovaná akcia

Vykonajte nasledovné

Vypnutie časovania snímok

Na karte Prezentácia v časti Nastaviť zrušte začiarknutie políčka Použiť časovania.

Karta Prezentácia, skupina Nastavenie

Vypnutie hovorených komentárov pre všetky snímky

Na karte Prezentácia v časti Nastaviť zrušte začiarknutie políčka Prehrať zvukové komentáre.

Karta Prezentácia, skupina Nastavenie

Súvisiace informácie

Pridanie, úprava alebo odstránenie prechodov medzi snímkami v PowerPointe 2016 pre Mac

Zobrazenie poznámok lektora počas prezentácie v PowerPointe 2016 pre Mac

Pridanie zvuku do prezentácie v PowerPointe 2016 pre Mac

Uloženie prezentácie ako filmového súboru

Záznam zvuku

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×