Zálohovanie údajov pred zmenou plánov služieb O365 for business

Ak používateľ prejde na iné predplatné, ktoré má menej dátovo orientovaných služieb, alebo opustí organizáciu, kópia údajov uložených v službách Office 365 sa dá stiahnuť pred prechodom používateľa na nové predplatné.

Obsah tohto článku:

Uloženie kópie informácií programu Outlook

Ak majú používatelia Microsoft Outlook, môžu si stiahnuť e-mail, kalendár, úlohy a kontakty do údajového súboru Outlooku (.pst) pred zmenou svojho plánu.

Export informácií programu Outlook 2013 do údajového súboru Outlooku (.pst)

Poznámka : Skôr ako začnete, musí byť v počítačovej verzii programu Outlook nastavené konto, z ktorého chcete exportovať informácie programu Outlook. Informácie o pridaní konta v programe Outlook 2013 nájdete v téme Pridanie e-mailového konta.

 1. V programe Outlook 2013 kliknite na položky Súbor > Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať.

  Príkaz Importovať alebo exportovať v zobrazení Backstage

 2. Kliknite na položku Exportovať do súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Možnosť Exportovať do súboru v Sprievodcovi importom a exportom

 3. Kliknite na položku Údajový súbor programu Outlook (.pst) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Vyberte konto, ktoré chcete exportovať, kliknutím na meno alebo e-mailovú adresu, napríklad petra@contoso.com. Ak chcete exportovať všetko vo svojom konte vrátane pošty, kalendára, kontaktov, úloh a poznámok, začiarknite políčko Vrátane podpriečinkov.

  Poznámka :  Exportovať môžete iba jedno konto naraz. Ak po exportovaní jedného konta chcete exportovať ďalšie kontá, opakujte kroky 1 až 4.

  Dialógové okno Export údajového súboru Outlook s vybratým vrchným priečinkom a začiarknutým políčkom Vrátane podpriečinkov

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyberte, kam chcete uložiť údajový súbor Outlooku (.pst), a zadajte názov súboru zálohy. Pokračujte kliknutím na tlačidlo OK.

  Poznámka : Ak ste už predtým export použili, zobrazí sa predchádzajúce umiestnenie priečinka a názov súboru. Pred kliknutím na tlačidlo OK zadajte iný názov súboru.

 7. Ak exportujete do existujúceho údajového súboru Outlooku (.pst), v časti Možnosti zvoľte postup, ktorý sa použije v prípade exportu položiek, ktoré už v súbore existujú.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak sa nevytvára nový údajový súbor Outlooku (.pst) alebo súbor, do ktorého sa exportuje, nie je chránený heslom, Outlook začne export okamžite.

  • Údajový súbor Outlooku (.pst), ktorý vytvárate, môže byť chránený voliteľným heslom. V dialógovom okne Vytvorenie údajového súboru programu Outlook zadajte heslo do polí Heslo a Potvrdenie hesla a potom kliknite na tlačidlo OK. V dialógovom poli Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak exportujete do existujúceho údajového súboru Outlooku (.pst), ktorý je chránený heslom, v dialógovom okne Heslo k údajovému súboru programu Outlook zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

Prístup k informáciám programu Outlook

Po vytvorení súboru PST môžu používatelia používať Outlook na vykonanie niektorého z týchto krokov:

Zlúčenie informácií zo súboru PST s iným e-mailovým kontom

Tento krok vykonajte, ak chcete zlúčiť e-mail, kalendár, úlohy a kontakty, ktoré sú uložené v súbore PST, s iným e-mailovým kontom.

Poznámka : Ak chcete importovať informácie programu Outlook, najskôr je nutné informácie programu Outlook exportovať z e-mailového konta do .pst súboru. Ak ste to ešte neurobili, prečítajte si časť Export informácií programu Outlook 2013 do údajového súboru Outlooku (.pst) uvedenú vyššie v tomto článku.

 1. V programe Outlook 2013 kliknite na položky Súbor > Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať.

  Spustí sa Sprievodca importom a exportom.

 2. Vyberte možnosť Importovať z iného programu alebo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca importom a exportom

 3. Kliknite na položku Údajový súbor programu Outlook (.pst) a potom na tlačidlo Ďalej.

 4. Vyhľadajte .pst súbor, ktorý chcete importovať.

 5. V časti Možnosti vyberte, ako má program spracovať duplikáty.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Ak bolo k údajovému súboru programu Outlook (.pst) priradené heslo, zadajte ho a kliknite na tlačidlo OK.

 8. Nastavte možnosti položiek, ktoré sa majú importovať. Zväčša nie je potrebné meniť predvolené nastavenia.

 9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Po kliknutí na tlačidlo DokončiťOutlook importuje obsah .pst súboru <NázovSúboru>.pst do lokálneho ukladacieho priestoru programu Outlook v počítači. Po skopírovaní údajov do lokálneho ukladacieho priestoru nahrá Outlook údaje do poštovej schránky. Ak vaša poštová schránka obsahuje veľké množstvo údajov, môže to trvať niekoľko hodín. Nevypínajte Outlook a buďte počas nahrávania pripojení k cieľovému kontu.

Tip :  Ak chcete importovať alebo obnoviť len niektoré položky z údajového súboru Outlooku (.pst), otvorte údajový súbor Outlooku a na navigačnej table presuňte položky z priečinkov údajového súboru Outlooku do existujúcich priečinkov programu Outlook.

Otvorenie súboru PST na prístup k e-mailu

Ak chcete získať len prístup k e-mailu, môžete otvoriť súbor PST. Obsah e-mailu v súbore PST sa zobrazí na ľavom navigačnom paneli v programe Outlook. Tu môžete e-mail otvoriť alebo ho presunúť do existujúcich priečinkov programu Outlook.

Poznámka : Nasledujúci postup predpokladá, že máte Outlook 2013. Ak máte staršiu verziu programu Outlook, použite namiesto neho kroky v téme Otvorenie a zatvorenie údajových súborov Outlooku (.pst).

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položky Otvorenie a export a potom kliknite na položku Otvoriť údajový súbor programu Outlook.

  Otvorenie údajového súboru Outlooku

  Súbor PST sa zobrazí na ľavom navigačnom paneli programu Outlook.

Uloženie súborov uložených vo OneDrive for Business

Pred prechodom na iné predplatné môžu používatelia získať kópiu súborov, ktoré uložili do služby OneDrive for Business. Stačí jednoducho skopírovať súbory do iného umiestnenia, napríklad do priečinka na pevnom disku počítača alebo priestoru na zdieľanie súborov v sieti organizácie.

Časť 1: Získanie prístupu k dokumentom používateľa vo OneDrive for Business

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 3. Na navigačnej table vľavo dole rozbaľte položku Správca a vyberte položku SharePoint.

  Zobrazenie dostupných centier spravovania po rozbalení položky Správca

 4. Vyberte položku používateľské profily.

 5. Vyberte položku Správa používateľských profilov.

 6. Vyhľadajte meno bývalého zamestnanca (použite jeho alias alebo celé meno).

 7. Vyberte rozbaľovaciu ponuku vedľa jeho mena a potom možnosť Spravovať vlastníkov kolekcie lokalít.

  Spravovanie osobnej lokality

 8. V poli Správcovia kolekcie lokalít pridajte svoje meno, meno správcu (pozrite uvedený príklad) alebo meno budúceho zamestnanca (ak ho poznáte).

  Pridanie samého seba medzi správcov kolekcie

 9. Posuňte sa nadol a vyberte tlačidlo OK.

Časť 2: Kopírovanie dokumentov používateľa vo OneDrive for Business do zdieľaného umiestnenia

 1. V časti Spravovať používateľské profily vyberte meno používateľa a potom znova vyberte rozbaľovaciu ponuku a položku Spravovať osobnú lokalitu.

  Možnosti aktuálneho zobrazenia v kontaktoch

  Poznámka : Toto je odkaz na lokalitu OneDrive for Business. Prípadne môžete zadať: https://<nazov_spolocnosti>-my.sharepoint.com/personal/<zamestnanec>_<nazov_spolocnosti> _onmicrosoft_com.

 2. Na ľavom navigačnom paneli vyberte položku Dokumenty.

  Výber dokumentov z osobnej lokality

 3. Mali by sa zobraziť dokumenty používateľa vo OneDrive for Business.

  Dokumenty vo OneDrive for business

 4. Z tohto miesta ich skopírujte do vlastného umiestnenia služby OneDrive for Business alebo do spoločného umiestnenia, ako napríklad na vašu tímovú lokalitu.

V službách Office 365 je možné kopírovať súbory viacerými spôsobmi. Pozrite si tému Kopírovanie pomocou príkazu Otvoriť v programe Prieskumník alebo Synchronizácia súborov vo OneDrive for Business a potom tieto súbory nahrajte do svojho umiestnenia služby OneDrive for Business alebo na tímovú lokalitu.

Uloženie informácií služby Yammer

Správcovia môžu exportovať všetky správy, poznámky, súbory, témy, používateľov a skupiny do súboru .zip. Ďalšie informácie nájdete v téme Exportovanie údajov. Vývojári môžu na tento účel použiť aj rozhranie Yammer API.

Uloženie informácií služby SharePoint

Ak používateľ prejde z predplatného, ktoré obsahuje SharePoint Online, na predplatné, ktoré túto službu neobsahuje, v ponuke služieb Office 365 sa nebude viac zobrazovať dlaždica Lokality.

Dlaždica Lokality na prístup k lokalitám SharePointu v službách Office 365 for business.

Ak je však nové predplatné v rámci tej istej organizácie ako predchádzajúce predplatné, používatelia budú mať aj naďalej prístup k tímovej lokalite služby SharePoint. Môžu zobrazovať a aktualizovať poznámkové bloky, dokumenty, úlohy a kalendáre pomocou priamej URL adresy tímovej lokality.

Tip : Používateľom odporúčame, aby prešli na tímovú lokalitu pred zmenou predplatného a uložili URL adresu ako obľúbenú položku alebo vytvorili príslušnú záložku vo svojom prehliadači.

Predvolene má URL adresa tímovej webovej lokality túto formu:

https://<orgDomain>/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx

kde <orgDomain> označuje URL adresu organizácie.

Ak je doména organizácie napríklad contoso.onmicrosoft.com, priama URL adresa tímovej lokality bude https://contoso.onmicrosoft.com/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx.

Okrem toho môžu používatelia samozrejme kedykoľvek stiahnuť dokumenty služby SharePoint Online z tímovej lokality SharePoint do svojho lokálneho počítača alebo do iného umiestnenia.

Odošlite nám komentár

Boli tieto kroky užitočné? Ak áno, dajte nám o tom vedieť v dolnej časti tejto témy. Ak neboli užitočné a problém stále pretrváva, povedzte nám, ako ste sa problém pokúšali odstrániť a aké problémy sa vyskytli.

Stále potrebujete pomoc? Obráťte sa na oddelenie technickej podpory.

Ak ste správcom služieb Office 365 for business, môžete bezplatne kontaktovať skúsených pracovníkov oddelenia podpory, ktorí vám poskytnú predpredajovú podporu, podporu pre fakturáciu a podporu pre konto a pomôžu vám pri riešení technických problémov. Môžete tiež kontaktovať technickú podporu v zastúpení používateľov služieb Office 365 vo vašej organizácii.

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Poznámka : Ak používate Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet v Číne, obráťte sa na tím technickej podpory 21Vianet.

Pozrite tiež

Inštalácia balíka Office v PC alebo Macu

Fakturácia v službách Office 365 for business – Pomocník pre správcov

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×