Základné úlohy v programe Visio 2010

Začíname pracovať s balíkom Office 2010 V tejto časti sú predstavené základné úlohy, ktoré vám pomôžu naučiť sa používať program Microsoft Visio 2010.

Obsah tohto článku

Informácie o programe Visio

Diagramy programu Visio s prepojenými údajmi

Webové kresby v službe Visio Services

Nájdenie a použitie šablóny

Vytvorenie nového diagramu

Otvorenie diagramu

Uloženie diagramu

Pridanie tvaru

Pridanie spojnice medzi dvoma tvarmi

Pridanie textu do tvarov alebo na stránku

Pridanie textu do tvaru

Pridanie textu na stránku

Pridanie údajov do tvaru

Pripojenie zdrojov údajov k tvarom

Formátovanie diagramu

Tlač diagramu

Nová úloha

Informácie o programe Visio

Program Visio 2010 je grafickou aplikáciou na prácu s kresbami, ktorá vám umožňuje vizualizovať, skúmať a prezentovať komplexné informácie. Pomocou programu Visio môžete premeniť zložité a ťažko zrozumiteľné texty a tabuľky na diagramy programu Visio, s ktorými môžete okamžite sprostredkovať informácie.

Program Visio poskytuje moderné tvary a šablóny na vytváranie diagramov na rôzne účely vrátane správy IT, modelovania procesov, výstavby a architektúry, dizajnu používateľského rozhrania, personalistiky, riadenia projektov a ďalších.

Diagramy programu Visio s prepojenými údajmi

V programoch Visio Professional 2010 a Visio Premium 2010 môžete namiesto statických obrázkov vytvárať diagramy s prepojenými údajmi. Tieto diagramy slúžia na zobrazovanie údajov, jednoducho sa obnovujú a výrazne zvyšujú produktivitu. V programe Visio môžete použiť širokú ponuku šablón a vzorkovníc diagramov, ktoré vám umožnia porozumieť, používať a zdieľať informácie o organizačných systémoch, zdrojoch a procesoch v celom podniku.

Do tvarov môžete v reálnom čase integrovať údaje z rôznych zdrojov údajov vrátane programov Excel, Access, SQL, zoznamov služby SharePoint Services alebo ľubovoľného zdroja údajov OLEDB alebo ODBC, a to prostredníctvom niekoľkých kliknutí v sprievodcovi údajmi.

Webové kresby v službe Visio Services

Okrem základného zdieľania pomocou e-mailu alebo statických webových stránok umožňujú najnovšie inovácie v programe Visio 2010 používateľom zobrazovať pôsobivé vizuály, tvary a procesy prostredníctvom prehľadávača – a to aj v prípade, že nemajú program Visio. Webové kresby programov Visio Professional 2010 a Visio Premium 2010 je možné publikovať pomocou služby Visio Services. Táto služba je súčasťou programu SharePoint Server 2010 a umožňuje vykresliť interaktívne diagramy a diagramy s prepojenými údajmi. Pomocou webových kresieb programu Visio je možné zobrazovať údaje z rôznych zdrojov vrátane programov Excel, SQL, zoznamov služby SharePoint Services alebo ľubovoľného zdroja údajov OLEDB alebo ODBC

Upozornenie :  Prepojenie údajov vo webových kresbách programu Visio nepodporuje službu Access Services.

Po pripojení webových diagramov k obnoviteľnému zdrojovému súboru okrem toho môžu používatelia v tvaroch zobrazovať údaje v reálnom čase a získať tak presný a aktuálny obraz.

Na začiatok stránky

Nájdenie a použitie šablóny

Program Visio 2010 umožňuje použiť vstavané šablóny, vlastné šablóny alebo vyhľadávať v rôznych šablónach, ktorú sú dostupné na lokalite Office.com. Lokalita Office.com ponúka široký výber populárnych šablón programu Excel vrátane diagramov procesov, sieťových diagramov a pôdorysov.

Ak chcete vyhľadať a použiť šablónu v programe Visio, postupujte takto:

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Nový.

 2. V časti Výber šablóny vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete použiť niektorú zo vstavaných šablón, kliknite na položku Kategórie šablón, kliknite na požadovanú kategóriu, ďalej kliknite na požadovanú šablónu a potom na položku Vytvoriť.

  • Ak chcete znova použiť naposledy použitú šablónu, kliknite na položku Naposledy použité šablóny, potom kliknite na požadovanú šablónu a nakoniec kliknite na položku Vytvoriť.

  • Ak chcete použiť vlastnú vytvorenú šablónu, v časti Iné spôsoby ako začať kliknite na položku Nový z existujúceho, prejdite na požadovaný súbor a kliknite na položku Vytvoriť nový.

  • Ak chcete nájsť šablónu na lokalite Office.com, v časti Iné spôsoby ako začať kliknite na položku Šablóny lokality Office.com, vyberte požadovanú šablónu a potom kliknite na tlačidlo Prevziať. Šablóna sa prevezme z lokality Office.com do vášho počítača.

Poznámka :  Šablóny na lokalite Office.com môžete hľadať aj z programu Visio. Ak chcete hľadať šablóny na lokalite Office.com, v časti Iné spôsoby ako začať kliknite na položku Šablóny lokality Office.com. Do poľa Hľadať šablóny na lokalite Office.com zadajte hľadané výrazy a kliknutím na tlačidlo v tvare šípky spustite vyhľadávanie.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového diagramu

 1. Kliknutím na kartu Súbor sa otvorí zobrazenie Backstage.

  Poznámka :  Pri prvom otvorení programu Visio sa nachádzate v zobrazení Backstage. Ak ste práve otvorili program Visio, prejdite na ďalší krok.

 2. Kliknite na položku Nový.

 3. V časti Výber šablóny prejdite do časti Iné spôsoby ako začať a kliknite na položku Prázdna kresba.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť.

Keď sa otvorí šablóna diagramu, väčšinu priestoru zaberá prázdna strana na vytvorenie diagramu. Vedľa nej sa nachádza okno Tvary, ktoré obsahuje niekoľko vzorkovníc s množstvom tvarov.

Vzorkovnica Oddelenie v okne Tvary

Vzorkovnice sú identifikované záhlaviami na vrchu okna Tvary; ak si chcete pozrieť všetky vzorkovnice, možno budete musieť posúvať tablu so záhlaviami. Po kliknutí na záhlavie vzorkovnice sa tvary zobrazia na table pod záhlavím.

Na začiatok stránky

Otvorenie diagramu

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. Na ľavej table dialógového okna Otvoriť kliknite na jednotku alebo priečinok, ktorý obsahuje kresbu.

 3. Na pravej table dialógového okna Otvoriť otvorte priečinok, ktorý obsahuje požadovanú kresbu.

 4. Kliknite na kresbu a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Na začiatok stránky

Uloženie diagramu

Diagram môžete uložiť ako štandardný súbor programu Visio, ktorý môžete zdieľať so všetkými ľuďmi, ktorí majú program Visio. Okrem toho existuje mnoho ďalších formátoch, v ktorých môžete uložiť diagram priamo z dialógového okna Uložiť ako.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako a v zozname Typ súboru vyberte formát.

Rôzne formáty sú užitočné na rôzne spôsoby použitia alebo zdieľania diagramu.

 • Štandardný súbor s obrázkom    vrátane formátov JPG, PNG a BMP.

 • Webová stránka    vo formáte HTM. Súbory s obrázkami a súbory ostatných prostriedkov sa ukladajú v podpriečinku v mieste uloženia súboru HTM.

 • Súbor PDF alebo XPS   

 • Výkres programu AutoCAD     vo formáte DWG alebo DXF.

Na začiatok stránky

Pridanie tvaru

 1. V okne Tvary kliknite na požadovaný tvar a podržte stlačené tlačidlo myši.

 2. Myšou presuňte tvar na stranu diagramu.

Ďalšie informácie o pridávaní tvarov nájdete v časti Používanie okna Tvary na usporiadanie a hľadanie tvarov a Vyhľadanie ďalších tvarov a vzorkovníc.

Na začiatok stránky

Pridanie spojnice medzi dvoma tvarmi

Ak chcete pridať tvar na stránku kresby tak, aby bol po pridaní na stránku automaticky pripojený, postupujte takto:

 1. Presuňte prvý tvar na stránku kresby.

 2. Ukazovateľ podržte nad tvarom, ktorý sa nachádza na stránke. Všimnite si, že na všetkých štyroch stranách tvaru sa objavia malé modré šípky. Sú to šípky automatického pripojenia, ktoré môžete použiť na spájanie tvarov.

  Tvar so šípkami automatického pripojenia

  Zobrazí sa tvar Žiadosť o služby so šípkami automatického pripojenia.

 3. Ukazovateľ posuňte na jednu zo šípok.

  Objaví sa mini panel s nástrojmi, ktorý obsahuje štyri tvary, a na strane sa môže objaviť aj tvar ukážky. Keď posúvate ukazovateľ na tvary v mini paneli nástrojov, zobrazujú sa ukážky tvarov. Tvary na paneli s nástrojmi sú horné štyri tvary z oblasti Rýchlych tvarov.

 4. Kliknutím na jeden z tvarov na minipaneli s nástrojmi pridáte tento tvar na stranu.

Ak chcete automaticky prepojiť dva tvary pri presunutí druhého tvaru myšou na stránku, postupujte takto:

 1. Presuňte prvý tvar na stránku kresby.

 2. Presuňte druhý tvar na stránku kresby a podržte ho tak, aby zakrýval prvý tvar, ale zatiaľ ho nepúšťajte. Všimnite si, že sa zobrazili šípky automatického pripojenia.

  Pripájanie tvarov presunutím tvaru na šípku automatického pripojenia iného tvaru

  Tvar Analýza sa nachádza na dolnej šípke automatického pripojenia v tvare Žiadosť o služby .

 3. Druhý tvar posuňte nadol k šípke automatického pripojenia, ktorá ukazuje požadovaným smerom, a umiestnite ho na šípku.

  Dva spojené tvary

  Tvar Analýza sa nachádza v štandardnej vzdialenosti od tvaru Žiadosť o služby a automaticky sa k nemu pripojí.

Ak chcete pripojiť dva tvary, ktoré sa už nachádzajú na stránke, postupujte takto:

 1. Ukazovateľ podržte na jednom z tvarov, ktorý chcete pripojiť.

 2. Keď sa zobrazí šípka automatického pripojenia, posuňte ukazovateľ nad šípku, ktorá ukazuje smerom k druhému tvaru, ku ktorému sa chcete pripojiť.

 3. Kliknite a podržte šípku automatického pripojenia a myšou z neho potiahnite spojnicu do stredu druhého tvaru.

  Keď sa šípka nachádza v strede druhého tvaru, zobrazí sa okolo neho červené orámovanie. Uvoľnením spojnice sa spojnica pripojí alebo „prilepí“ k tvaru.

Ďalšie informácie o pripájaní tvarov nájdete v časti Prepojenie tvarov pomocou funkcie automatického pripojenia alebo nástroja Spojnica.

Na začiatok stránky

Pridanie textu do tvarov alebo na stránku

Pridanie textu do tvaru

 1. Vyberte tvar, do ktorého chcete pridať text.

 2. Zadajte požadovaný text.

  Keď začnete písať, program Visio prepne vybranú stranu do režimu úpravy textu. Ak chcete pridať ďalší riadok textu, stlačte kláves ENTER.

 3. Keď skončíte, kliknite na prázdnu oblasť strany alebo stlačte kláves ESC.

 4. Znova vyberte tvar. V textovej oblasti sa zobrazí malá žltá ovládacia rukoväť. Žltá ovládacia rukoväť sa používa na presúvanie textu.

Na začiatok stránky

Pridanie textu na stránku

 1. Na karte Domov v skupine Nástroje kliknite na nástroj Text.

 2. Kliknite na prázdnu oblasť strany. Zobrazí sa blok textu.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Ak chcete prestať používať nástroj Text, na karte Domov v skupine Nástroje kliknite na nástroj Ukazovateľ.

Blok textu má teraz vlastnosti ostatných tvarov. Môžete ho vybrať a zmeniť text, presunúť ho do inej časti strany a text môžete formátovať pomocou skupín Písmo a Odsek na karte Domov. Okrem toho, ak podržíte ukazovateľ na texte, zobrazí sa šípka automatického pripojenia, takže môžete text pripojiť k iným tvarom.

Ďalšie informácie o pridávaní blokov textu nájdete v časti Pridávanie, upravovanie, posúvanie alebo otáčanie textu a blokov textu.

Na začiatok stránky

Pridanie údajov do tvaru

Ak chcete vložiť údaje do existujúcej vlastnosti údajov alebo údajového poľa v tvare, postupujte takto:

 1. Vyberte tvar na stránke kresby.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar a potom kliknite na položku Vlastnosti tvaru.

 3. V okne Vlastnosti tvaru zadajte v požadovanom riadku s vlastnosťami požadované údaje.

Ak chcete definovať novú vlastnosť údajov alebo údajové pole v tvare, postupujte takto:

 1. Vyberte tvar na stránke kresby.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar a potom kliknite na položku Definovať vlastnosti tvaru.

 3. V dialógovom okne Definovať vlastnosti tvaru kliknite na položku Nový.

 4. V poli Označenie odstráňte predvolený text a zadajte názov vlastnosti.

 5. V zozname Typ vyberte typ údajov, ktoré chcete zadať do vlastnosti.

  Tip :  Ak chcete, aby vlastnosť akceptovala text (napríklad meno osoby) ako typ údajov, vyberte položku Reťazec.

 6. Do poľa Hodnota zadajte požadovanú hodnotu údajov.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. Znova kliknite pravým tlačidlom myši na tvar, ukážte na položku Údaje a kliknite na položku Vlastnosti tvaru.

Otvorí sa okno Vlastnosti tvaru a zobrazia sa v ňom všetky údaje, ktoré boli zadefinované pre tento tvar. Ak všetky tvary obsahujú konkrétne informácie, môžete nechať okno Vlastnosti tvaru otvorené a klikať na tvary, ktorých údaje vás zaujímajú.

Na začiatok stránky

Pripojenie zdrojov údajov k tvarom

Ručné pridávanie údajov k tvarom môže diagramu pridať veľkú hodnotu, ale ak sú údaje uložené v databáze alebo zošite programu Excel, údaje môžete automaticky vytiahnuť do diagramu a riadky údajov pripojiť ku konkrétnym tvarom.

Na importovanie údajov do okna Externé údaje použite nástroj Sprievodca výberom údajov.

Údaje, ktoré sú zobrazené v okne Externé údaje, sú snímkou zdroja údajov v čase importu. Ak chcete aktualizovať údaje vo výkrese, aby odrážali zmeny zdrojových údajov, na karte Údaje kliknite na položku Obnoviť všetko.

 1. Na karte Údaje v skupine Externé údaje kliknite na položku Prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Na prvej strane nástroja Sprievodca výberom údajov vyberte, ktorý z nasledujúcich zdrojov údajov obsahuje údaje, ktoré používate:

  • zošit programu Microsoft Office Excel,

  • databáza programu Microsoft Office Access,

  • zoznam služby Microsoft Windows SharePoint Services,

  • databáza aplikácie Microsoft SQL Server,

  • iný zdroj údajov OLEDB alebo ODBC.

 3. Dokončite prácu so sprievodcom.

Po kliknutí na položku Dokončiť na poslednej strane nástroja Sprievodca výberom údajov sa zobrazí okno Externé údaje s importovanými údajmi zobrazenými v mriežke. Presunutím riadka údajov myšou na tvar sa údaje automaticky pridajú do okna Vlastnosti tvaru daného tvaru. V okne Tvary môžete tiež vybrať tvar, ktorý má obsahovať údaje, a potom presunúť riadok údajov do prázdnej oblasti strany. Vybratý tvar sa pridá na stranu a spojí sa s údajmi.

Na začiatok stránky

Formátovanie diagramu

Ak chcete v kresbe použiť pozadie, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Návrh.

 2. V skupine Pozadia kliknite na položku Pozadia.

 3. Kliknite na požadované pozadie. Do diagramu sa pridá nová strana pozadia, ktorú uvidíte na uškách strán v spodnej časti oblasti na vytvorenie diagramu.

Ak chcete v kresbe použiť orámovanie alebo záhlavie, postupujte takto:

 1. Na karte Návrh kliknite na položku Orámovania a záhlavia.

 2. Kliknite na požadované záhlavie.

  Nadpis a orámovanie sa pridajú na pozadie strany (pod predvoleným názvom VPozadie-1). Ak chcete zmeniť názov a ostatný text, musíte zmeniť pozadie strany; názov nemôžete zmeniť na žiadnej inej strane.

 3. V spodnej časti oblasti na vytvorenie diagramu kliknite na kartu VPozadie-1

  Ušká strán so stranou VPozadie

 4. Kliknite na text názvu. Vybrané je celé orámovanie, ale ak začnete písať, zmení sa predvolený text nadpisu.

 5. Zadajte požadované záhlavie.

 6. Ak chcete upraviť ďalší text v orámovaní, najprv vyberte celé orámovanie, potom kliknite na text, ktorý chcete zmeniť, a začnite písať.

Ak chcete použiť jednotnú farebnú schému alebo iné efekty formátovania, postupujte takto:

 1. Na karte Návrh podržte v skupine Motívy ukazovateľ myši nad rôznymi motívmi. Na strane sa zobrazí ukážka motívu.

  Ak chcete zobraziť iné dostupné motívy, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie .

 2. Kliknite na motív, ktorý chcete použiť na diagram.

Na začiatok stránky

Tlač diagramu

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Tlačiť.

 2. Ak chcete vytlačiť diagram, kliknite na položku Tlačiť.

 3. V dialógovom okne Tlač postupujte takto:

  • V poli Názov vyberte požadovanú tlačiareň (ak ešte nie je vybratá).

  • V časti Rozsah strán zadajte strany v kresbe, ktoré chcete vytlačiť.

  • V časti Kópie zadajte počet kópií, ktorý chcete vytlačiť.

 4. Po dokončení nastavenia tlače kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×