Základné úlohy v Exceli 2010

Začíname pracovať s balíkom Office 2010 V tomto článku sú popísané niektoré základné úlohy, ktoré môžete vykonávať v programe Microsoft Excel 2010.

Obsah tohto článku

Čo je Excel?

Vyhľadanie a použitie šablóny

Vytvorenie nového zošita

Uloženie zošita

Zadávanie údajov do hárka

Formátovanie čísel

Používanie orámovania buniek

Vytvorenie excelovej tabuľky

Použitie podfarbenia buniek

Filtrovanie údajov

Zoradenie údajov

Vytvorenie vzorca

Vytvorenie grafu z údajov

Tlač hárka

Aktivovanie a používanie doplnku

Obrázok tlačidla

Excel je tabuľkový program systému Microsoft Office. Excel môžete použiť na vytváranie a formátovanie zošitov (kolekcia tabuľkových hárkov) s cieľom analyzovať údaje a prijímať informovanejšie obchodné rozhodnutia. Excel môžete konkrétne použiť na sledovanie údajov, vytváranie modelov na analýzu údajov, písanie vzorcov na vykonávanie výpočtov s uvedenými údajmi, zaraďovanie údajov do polí rôznymi spôsobmi a prezentáciu údajov v rámci rôznych profesionálne vyzerajúcich grafov.

Nasledujúca tabuľka znázorňuje bežné scenáre používania Excelu.

Scenár

Popis

Príklady

Účtovníctvo

Výkonné výpočtové funkcie Excelu môžete používať v rámci mnohých finančných výkazov.

 • Výkaz peňažných tokov

 • Výkaz o príjme

 • Výkaz o zisku a strate

Fakturácia a predaj

Excel je užitočný aj na správu údajov o fakturácii a predaji, a taktiež umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať požadované formuláre.

 • Faktúra za predaj

 • Zoznam odosielaného tovaru

 • Objednávka

Rozpočty

Bez ohľadu na to, či potrebujete osobný alebo pracovný rozpočet, v Exceli môžete vytvoriť všetky jeho typy.

 • Návrh marketingového rozpočtu

 • Rozpočet udalosti

 • Dôchodkový rozpočet

Plánovanie

Excel je vynikajúcim nástrojom na vytváranie profesionálnych plánov alebo užitočných plánovačov.

 • Týždenný rozvrh hodín

 • Plán marketingového prieskumu

 • Daňový plán za konkrétny rok

 • Môžu to byť aj plánovače, ktoré organizujú týždenné stravovanie, večierky alebo prázdniny

Vytváranie zostáv

V Exceli môžete vytvárať rôzne typy zostáv, ktoré zohľadňujú vaše analýzy údajov alebo vytvárajú súhrnné informácie.

 • Zostavy, ktoré merajú celkovú výkonnosť projektu

 • Zostavy, ktoré zobrazujú odchýlku medzi predpokladanými a skutočnými výsledkami

 • Zostavy, ktoré môžete použiť na stanovenie prognózy

Sledovanie údajov

Excel môžete použiť na sledovanie údajov v časovom zázname alebo zozname.

 • Časový záznam na sledovanie práce

 • Zoznam zásob na sledovanie vybavenia

Používanie kalendárov

Keďže Excel ponúka pracovný priestor vo forme mriežky, je výborným nástrojom na vytváranie ľubovoľného typu kalendára.

 • Študijný kalendár na sledovanie aktivít počas školského roka

 • Finančný kalendár na sledovanie firemných udalostí alebo medzníkov

Vyhľadanie a použitie šablóny

V Exceli 2010 môžete použiť vstavané šablóny, vlastné šablóny alebo si môžete vybrať niektorú z množstva šablón dostupných na lokalite Office.com. Na lokalite Office.com je k dispozícii široký výber populárnych šablón Excelu vrátane šablón pre rozpočty.

Šablónu Excelu 2010 vyhľadajte nasledovne
 1. Vyberte položky Súbor > Nové.

 2. V časti Dostupné šablóny vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete znova použiť nedávno použitú šablónu, kliknite na položku Najnovšie šablóny, potom kliknite na požadovanú šablónu a nakoniec na tlačidlo Vytvoriť.

  • Ak chcete použiť vlastnú šablónu, ktorú ste už nainštalovali, kliknite na položku Moje šablóny, vyberte požadovanú šablónu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete vyhľadať šablónu na lokalite Office.com, v zozname Šablóny lokality Office.com kliknite na príslušnú kategóriu šablón, vyberte požadovanú šablónu a potom kliknite na tlačidlo Stiahnuť. Šablóna sa stiahne z lokality Office.com do počítača.

Poznámka :  Šablóny, ktoré sú k dispozícii na lokalite Office.com, môžete vyhľadať aj z Excelu. Do poľa Hľadať šablóny na lokalite Office.com zadajte hľadané výrazy a kliknutím na tlačidlo v tvare šípky spustite vyhľadávanie.

Ďalšie informácie o spôsoboch vyhľadávania a používania šablón nájdete v téme Vytvorenie nového zošita.

Vytvorenie nového zošita

 1. Vyberte položky Súbor > Nové.

 2. V časti Dostupné šablóny vyberte položku Prázdny zošit.

 3. Vyberte možnosť Vytvoriť.

Ďalšie informácie o vytvorení zošita nájdete v téme Vytvorenie nového zošita.

Uloženie zošita

 1. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte v zozname Uložiť vo formáte položku Zošit programu Excel

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov zošita.

 4. Na záver kliknite na položku Uložiť.

Dialógové okno Uložiť ako programu Excel

Zadávanie údajov do hárka

 1. Kliknite na bunku, do ktorej chcete zadať údaje.

 2. Zadajte do bunky požadované údaje.

 3. Stlačením klávesu Enter alebo Tab sa premiestnite do ďalšej bunky.

Ďalšie informácie o zadávaní údajov nájdete v téme Zadávanie údajov do hárka.

Formátovanie čísel

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v skupine Číslo kliknite na spúšťač dialógového okna vedľa názvu skupiny Číslo (alebo stlačte CTRL + 1).
  [blank]

 3. V zozname Kategória kliknite na formát, ktorý chcete používať, a potom podľa potreby upravte nastavenia. Ak používate napríklad formát Mena, môžete vybrať iný symbol meny, zobraziť viac alebo menej desatinných miest alebo zmeniť spôsob zobrazovania záporných čísel.
  Dialógové okno Formát buniek

Ďalšie informácie o možnostiach formátovania čísel a dostupných číselných formátoch nájdete v téme Formátovanie čísel v pracovnom hárku.

Použitie orámovania buniek

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, ktoré chcete orámovať.

 2. Na karte Domov v skupine Písmo kliknite na šípku vedľa tlačidla Orámovanie a potom kliknite na požadovaný štýl orámovania.

  Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

Ďalšie informácie o používaní formátovania v hárku nájdete v téme Formátovanie pracovného hárka.

Vytvoriť excelovú tabuľku

 1. Vyberte v hárku rozsah buniek, ktoré sa majú zahrnúť do tabuľky. Bunky môžu byť prázdne alebo s údajmi.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly vyberte položku Formátovať ako tabuľku a potom vyberte požadovaný štýl tabuľky.

  Skupina Štýl na karte Domov

 3. Ak vybratý rozsah obsahuje údaje, ktoré chcete zobraziť ako hlavičky tabuľky, začiarknite políčko Tabuľka obsahuje hlavičky v dialógovom okne Formátovať ako tabuľku.

Ďalšie informácie o používaní formátovania v hárku nájdete v téme Vytvorenie excelovej tabuľky.

Použitie podfarbenia buniek

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, v ktorých chcete použiť podfarbenie.

 2. Na karte Domov v skupine Písmo vyberte šípku vedľa položky Farba výplne Obrázok tlačidla a potom v časti Farby motívu alebo Štandardné farby kliknite na požadovanú farbu.

Ďalšie informácie o používaní formátovania v hárku nájdete v téme Formátovanie pracovného hárka.

Filtrovanie údajov

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete filtrovať.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Filter.

  Skupina Zoradiť a filtrovať na karte Údaje

 3. Kliknutím na šípku Rozbaľovacia šípka filtra v hlavičke stĺpca zobrazíte zoznam, v ktorom môžete vyberať možnosti filtra.

 4. Ak chcete vyberať podľa hodnôt, v zozname zrušte začiarknutie políčka (Vybrať všetko). Takto odstránite značky začiarknutia zo všetkých začiarkavacích políčok. Potom vyberte iba požadované hodnoty a kliknutím na tlačidlo OK zobrazte výsledky.

Ďalšie informácie o filtrovaní údajov nájdete v téme Filtrovanie údajov pomocou funkcie Automatické filtrovanie.

Zoradenie údajov

Rýchle zoradenie údajov
 1. Vyberte rozsah údajov, napríklad A1:L5 (viacero riadkov a stĺpcov) alebo C1:C80 (jeden stĺpec). Rozsah môže zahŕňať názvy, ktoré ste vytvorili na identifikáciu stĺpcov alebo riadkov.

 2. Vyberte jednu bunku v stĺpci, podľa ktorého chcete vykonať zoradenie.

 3. Kliknutím na položku Príkaz Od A po Z v Exceli, ktorý usporiada záznamy od A po Z alebo od najmenšieho čísla po najväčšie vykonáte vzostupné zoradenie (od A po Z alebo od najmenšieho po najväčšie číslo).

  Tlačidlá zoraďovania v skupine Zoradiť a filtrovať na karte Údaje v Exceli

 4. Kliknutím na položku Príkaz Od Z po A v Exceli, ktorý zoradí záznamy od Z po A alebo od najväčšieho čísla po najmenšie vykonáte zostupné zoradenie (od Z po A alebo od najväčšieho po najmenšie číslo).

Zoraďovanie podľa špecifických kritérií
 1. Vyberte jednu bunku kdekoľvek v rozsahu, ktorý chcete zoradiť.

 2. Na karte Údaje v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Zoradiť.

  Príkaz Zoradiť v skupine Zoradiť a filtrovať na karte Údaje v Exceli

  Zobrazí sa dialógové okno Zoradenie.

 3. V zozname Zoradiť podľa vyberte prvý stĺpec, podľa ktorého chcete zoraďovať.

 4. V zozname Zoradiť podľa vyberte možnosť Hodnoty, Farba bunky, Farba písma alebo Ikona bunky.

 5. V zozname Poradie vyberte poradie zoraďovania  – abecedne alebo numericky, vzostupne alebo zostupne (t. j. od A po Z alebo od Z po A (text), od najnižšieho po najvyššie alebo od najvyššieho po najnižšie (čísla)).

Ďalšie informácie o zoraďovaní údajov nájdete v téme Zoradenie údajov pomocou funkcie Automatické filtrovanie.

Vytvorenie vzorca

 1. Zadajte do bunky znak rovnosti (=), čím vzorec začnete.

 2. Zadajte kombináciu čísel a operátorov, napríklad 3+7.

 3. Myšou vyberte ďalšie bunky a zadajte medzi ne operátor. Vyberte napríklad bunku B1 a zadajte znak plus (+), potom vyberte bunku C1 a zadajte znak + a nakoniec vyberte bunku D1.

 4. Po dokončení zadávania vzorca stlačte kláves ENTER.

Ďalšie informácie o vytváraní vzorcov nájdete v téme Vytvorenie vzorca.

Zobrazenie údajov v grafe

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete v grafe použiť.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Grafy na typ grafu, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na podtyp grafu.
  Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

 3. Pomocou príkazov na karte Nástroje pre grafy môžete pridať prvky grafu, ako sú napríklad názvy a označenia údajov, alebo zmeniť návrh, rozloženie alebo formátovanie grafu.
  Nástroje pre grafy

Ďalšie informácie o vytvorení grafu nájdete v téme Vytvorenie grafu z údajov.

Print a worksheet

 1. Kliknite na hárok alebo vyberte hárky, ktorých ukážku chcete zobraziť.

 2. Vyberte položku Súbor > Tlačiť. (Môžete tiež stlačiť klávesovú skratku CTRL + P.)

  Poznámka : Pokiaľ nemáte nakonfigurovanú tlač na farebnej tlačiarni, okno s ukážkou bude čiernobiele bez ohľadu na to, či hárky obsahujú farby.

 3. Ak chcete zobraziť ukážku nasledujúcej alebo predchádzajúcej strany, v dolnej časti okna Ukážka pred tlačou vyberte položku Ďalšia strana a Predchádzajúca strana.

 4. Možnosti tlače môžete nastaviť pomocou tohto postupu:

  • Ak chcete zmeniť tlačiareň, kliknite na rozbaľovacie pole v časti Tlačiareň a vyberte požadovanú tlačiareň.

  • Ak chcete zmeniť nastavenie strany vrátane zmeny orientácie strany, formátu papiera a okrajov strany, vyberte požadované možnosti v časti Nastavenia.

  • Ak chcete nastaviť tlač celého hárka na jednu stranu výtlačku, v časti Nastavenia kliknite v rozbaľovacom poli možností mierky na požadovanú možnosť.

 5. Zošit môžete vytlačiť jedným z týchto postupov:

  • Ak chcete vytlačiť časť hárka, vyberte ho a potom vyberte požadovaný rozsah údajov na vytlačenie.

  • Ak chcete vytlačiť celý hárok, aktivujte ho kliknutím.

 6. Kliknite na položku Tlačiť.

Ďalšie informácie o možnostiach tlače nájdete v téme Tlač hárka.

Aktivovanie a používanie doplnku

 1. Na karte Súbor vyberte položku Možnosti a potom kategóriu Doplnky.

 2. V dolnej časti okna Program Excel – možnosti overte, či je vybratá možnosť Doplnky programu Excel v poli Spravovať a potom kliknite na položku Spustiť.

 3. V dialógovom okne Doplnky začiarknite políčka pri doplnkoch, ktoré chcete používať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak Excel zobrazí hlásenie o tom, že tento doplnok nie je možné spustiť a zobrazí sa výzva na jeho inštaláciu, kliknutím na položku Áno doplnky nainštalujte.

Ďalšie informácie o používaní doplnkov nájdete v téme Rýchly začiatok: Aktivácia a používanie doplnku.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×