Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Na vykonávanie základných úloh v aplikácii Excel 2016 môžete použiť Excel 2016 s klávesnicou a čítačkou obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse. Spustite aplikáciu a vytvorte nový zošit, do ktorého vložíte údaje. Vytvorte jednoduché vzorce, zoraďte alebo filtrujte údaje a pridajte grafy, aby ste zobrazili význam údajov.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Spustenie Excelu

Ak chcete spustiť Excel 2016, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Stlačte kláves s logom Windows, zadajte výraz „Excel“ a potom stlačte kláves Enter.

 • V zariadení alebo používanom ukladacom priestore súborov prejdite na zošit programu Excel 2016, ktorý chcete otvoriť, a stlačte kláves Enter. Zošit sa otvorí v programe Excel.

Vytvorenie nového zošita

Súbory programu Excel sa nazývajú zošity, pričom každý zošit obsahuje hárky, ktoré sa zvyčajne nazývajú tabuľkové hárky alebo len hárky. Do jedného zošita môžete pridať ľubovoľné množstvo hárkov alebo môžete vytvoriť nové zošity a oddeliť tak údaje od ostatných.

 1. Ak chcete v programe Excel vytvoriť nový zošit, stlačte klávesy Alt + S, É.

 2. Ak chcete otvoriť prázdny zošit, stlačte kláves Y.

Zadávanie údajov

Počas zadávania údajov do hárku pracujete s riadkami, stĺpcami a bunkami. Na bunky sa odkazuje na základe ich umiestnenia v riadkoch a stĺpcoch hárka, takže bunka A1 sa nachádza v prvom riadku stĺpca A. Bunka A1 je tiež predvolene vybratá v novom hárku.

 1. Ak chcete vybrať prázdnu bunku, do ktorej začať zadávať údaje, stláčajte klávesy so šípkami. Počas presúvania sa bunkami zošita vám čítačka obrazovky JAWS oznámi odkaz na bunku a obsah bunky. Keď vyberiete prázdnu bunku, ozve sa napríklad „blank, G4“ (prázdna, G4). V Moderátorovi sa ozve odkaz na bunku, no nie jej obsah.

 2. Zadajte do bunky text alebo číslo.

 3. AK chcete do bunky vložiť obsah a premiestniť sa do ďalšej bunky stĺpca, stlačte kláves Enter. Ak sa chcete premiestniť na ďalšiu bunku riadka, stlačte kláves Tab. Používať môžete aj klávesy so šípkami.

Pridávanie údajov pomocou funkcie Automatický súčet

Na rýchle sčítanie čísel zadaných do hárka môžete použiť funkciu Automatický súčet.

 1. Vyberte bunku, do ktorej chcete vložiť celkový súčet. Zvyčajne je ňou bunka vpravo od sčítaných čísel alebo bunka pod nimi.

 2. Ak chcete do bunky vložiť funkciu Automatický súčet, stlačte klávesy Alt + D, U a potom S.

  Tip : Výber buniek pre funkciu Automatický súčet môžete zmeniť. Ak chcete vybrať rozsah buniek, ktoré chcete sčítať, podržte kláves Shift a stláčajte klávesy so šípkami.

 3. Po potvrdení, že funkcia Automatický súčet tvorí vzorec pre požadované bunky, stlačte kláves Enter. Automatický súčet sčíta čísla vybratých buniek a celkový súčet sa zobrazí vo vybratej bunke.

 4. Ak si chcete vypočuť výsledok funkcie Automatický súčet, premiestnite sa späť do bunky obsahujúcej funkciu Automatický súčet. Ozve sa číslo, informácia, že ide o výsledok vzorca, a odkaz na bunku. Napríklad „538, has formula, G6“ (538, obsahuje vzorec, G6).

Vytvorenie jednoduchého vzorca

Zadať môžete jednoduché vzorce na sčítanie, odčítanie, násobenie alebo delenie čísel v hárku. Vzorec vytvoríte kombináciou odkazov na bunky (napríklad B4 alebo D6) obsahujúce čísla, ktoré chcete použiť na výpočty pomocou matematických operátorov. Operátormi sú znak plus (+) pre sčítanie, znak mínus (-) pre odčítanie, hviezdička (*) pre násobenie alebo lomka (/) pre delenie.

 1. Vyberte bunku, do ktorej chcete vložiť výsledok vzorca. Zvyčajne je ňou bunka vpravo od čísel používaných na výpočet alebo bunka pod nimi.

 2. Zadajte znak rovnosti (=). Vzorec programu Excel vždy začína znakom rovnosti.

 3. Ak chcete vytvoriť vzorec, zadajte kombináciu odkazov na bunky (napríklad B4 alebo D6) a matematické operátory. Napríklad =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 alebo =B4/B5.

  Tip : Rýchle výpočty vykonáte tak, že namiesto odkazov na bunky zadáte do vzorca čísla, napríklad =20+10, =20-10, =20*10 alebo =20/10.

 4. Stlačte kláves Enter. Vykoná sa výpočet čísel a výsledok sa zobrazí vo vybratej bunke.

  Tip : Ak chcete, aby kurzor ostal na aktívnej bunke, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Použitie formátu čísel

Ak chcete rozlišovať medzi rôznymi typmi čísel, pridajte formáty čísel, akými sú napríklad mena, percentá alebo dátumy.

 1. Vyberte bunky obsahujúce čísla, ktoré chcete formátovať.

 2. Ak chcete otvoriť rozbaľovacie pole s formátmi čísel, stlačte klávesy Alt + D, RF.

 3. Dostupnými formátmi čísel prechádzajte stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo klávesu so šípkou nahor.

  Tip : Ak sa požadovaný formát čísel, napríklad Špeciálne alebo Vlastné v zozname formátov čísel nenachádza, opustite ho stlačením klávesu Esc. Ak chcete otvoriť kartu Číslo dialógového okna Formát buniek, stlačte klávesy Alt + D, Ú a potom F. Ak chcete prechádzať zoznamom dostupných formátov čísel, stlačte kláves Tab a potom kláves so šípkou nadol alebo kláves so šípkou nahor.

 4. Ak chcete pre dané bunky použiť vybratý formát čísel, stlačte kláves Enter.

Filtrovanie a zoraďovanie údajov v tabuľke

Keď zo svojich údajov v hárku vytvoríte tabuľku, môžete údaje analyzovať rozličnými spôsobmi, vrátane rýchleho filtrovania alebo zoraďovania.

 1. Ak chcete vybrať skupinu údajov, ktorú chcete analyzovať ako tabuľku, vyberte prvú bunku. Potom sa presuňte na poslednú bunku údajov (zvyčajne sa nachádza v protiľahlom rohu skupiny buniek), podržte kláves Shift a potom stláčajte klávesy so šípkami. Po výbere skupiny buniek sa ozve odkaz na prvú bunku v rozsahu a jej obsah. Následne sa ozve odkaz na poslednú bunku v rozsahu a jej obsah. (V Moderátorovi sa ozve odkaz na prvú bunku v rozsahu a jej obsah.)

 2. Ak chcete otvoriť nástroj Rýchla analýza, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Q.

 3. Stlačením klávesu T sa premiestnite na kartu Tabuľky.

 4. Ak chcete vybrať mriežku Tabuľka, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter. Vybraté údaje sa formátujú ako tabuľka. Pridajú sa záhlavia stĺpcov a riadky sa formátujú použitím striedajúcich sa farieb.

 5. Tabuľku možno filtrovať na základe obsahu stĺpca.

  1. Premiestnite sa do záhlavia stĺpca s údajmi, na základe ktorých chcete vykonať filtrovanie.

  2. Vyberte šípku v záhlaví stĺpca.

  3. Stláčajte kláves Tab, pokým sa neozve „Select All, Checked“ (Vybrať všetko, začiarknuté).

  4. Ak chcete začiarknutie tohto políčka zrušiť, stlačte medzerník.

  5. Ak chcete prechádzať možnosťami filtra, stlačte kláves so šípkou nadol. Ak chcete začiarknuť políčka obsahujúce údaje podľa ktorých chcete filtrovať, stlačte medzerník. Stlačte kláves Enter.

  6. Ak chcete filter odstrániť a znova zobraziť všetky údaje, zopakujte kroky a – c. Políčko Vybrať všetko začiarknite stlačením medzerníka. Stlačte kláves Enter.

 6. Zoraďte tabuľku.

  1. Premiestnite sa do záhlavia stĺpca, podľa ktorého chcete tabuľku zoradiť.

  2. Vyberte šípku v záhlaví stĺpca.

  3. Ak chcete vybrať možnosť Zoradiť od najmenšieho po najväčšie (pre čísla), stlačte kláves Z. Ak chcete vybrať možnosť Zoradiť od A po Z (pre text), stlačte kláves A. Ak chcete vybrať možnosť Zoradiť od najväčšieho po najmenšie alebo Zoradiť od Z po A, stlačte kláves O.

Výpočty čísel v tabuľke

Pomocou nástroja Rýchla analýza možno rýchlo vykonať výpočty vašich čísel. Či už ide o súčet, priemer alebo počet čísel, Excel zobrazí výsledky výpočtu pod číslami tabuľky alebo vedľa nich.

 1. Ak chcete vybrať skupinu údajov, ktoré chcete použiť na výpočty, vyberte prvú bunku. Potom sa premiestnite na poslednú bunku údajov (zvyčajne sa nachádza v náprotivnom rohu skupiny buniek), podržte kláves Shift a potom stláčajte klávesy so šípkami.

 2. Ak chcete otvoriť nástroj Rýchla analýza, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Q.

 3. Ak chcete prejsť na kartu Súčty, stlačte kláves S a potom kláves Tab.

 4. Ak chcete prechádzať možnosťami výpočtu zahŕňajúcimi Súčet, Priemer, Počet, % súčtu a Medzisúčet, či už pre horizontálne alebo vertikálne údaje, stláčajte kláves so šípkou doprava.

 5. Vyberte možnosť výpočtu a potom stlačte kláves Enter. Vybratá skupina údajov sa vypočíta vybraným spôsobom.

 6. Ak si chcete vypočuť výsledky, vyberte po jednej bunky obsahujúce vzorce. Ozve sa výsledok vzorca, informácia, že bunka obsahuje vzorec, a odkaz na bunku.

Formátovanie alebo zvýraznenie údajov prostredníctvom tabuľky

Podmienené formátovanie alebo krivky môžu zvýrazniť najdôležitejšie údaje alebo zobraziť údajové trendy. Na rýchle vytvorenie týchto stručných prehľadov možno použiť nástroj Rýchla analýza.

 1. Ak chcete vybrať skupinu údajov, ktoré chcete zvýrazniť pomocou podmieneného formátovania alebo kriviek, vyberte prvú bunku. Potom sa premiestnite na poslednú bunku údajov (zvyčajne sa nachádza v náprotivnom rohu skupiny buniek), podržte kláves Shift a potom stláčajte klávesy so šípkami.

 2. Ak chcete otvoriť nástroj Rýchla analýza, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Q.

 3. Ak sa chcete premiestniť na kartu Formátovanie, stlačte kláves F. Ak sa chcete premiestniť na ponuku Krivky, stlačte kláves K. Ak sa chcete premiestniť na možnosti karty, stlačte kláves Tab.

 4. Ak chcete prechádzať možnosťami formátovania a kriviek, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo kláves so šípkou doľava. Možnosti formátovania čísel zahŕňajú možnosti ako Údajové pruhy, Farebná..., Množina ikon a ďalšie. Možnosti formátovania textu zahŕňajú možnosti ako Text obsahuje, Duplicitné hodnoty, Jedinečné hodnoty, Rovná sa a Vymazať formát. Možnosti kriviek zahŕňajú možnosti ako Čiara, Stĺpec a Zisk alebo strata a sú k dispozícii len vtedy, keď sú vybraté čísla.

 5. Vyberte možnosť formátovania alebo možnosť kriviek a potom stlačte kláves Enter. Vybratá skupina údajov sa formátuje požadovaným spôsobom.

Poznámka : Získajte ďalšie informácie o analýze trendov vývoja údajov pomocou kriviek.

Zobrazenie údajov v grafe

Nástroj Rýchla analýza odporučí konkrétny graf a rýchlo vytvorí vizuálnu prezentáciu vašich údajov.

 1. Ak chcete vybrať skupinu čísel a označení, ktoré chcete prezentovať v grafe, vyberte prvú bunku. Potom sa premiestnite na poslednú bunku údajov (zvyčajne sa nachádza v náprotivnom rohu skupiny buniek), podržte kláves Shift a potom stláčajte klávesy so šípkami.

 2. Ak chcete otvoriť nástroj Rýchla analýza, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Q.

 3. Ak chcete prejsť na kartu Grafy, stlačte kláves G a potom kláves Enter.

 4. Ak chcete prechádzať možnosťami grafov, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo kláves so šípkou doľava.

 5. Vyberte požadovaný typ grafu a stlačte kláves Enter. Graf reprezentujúci vybratú skupinu sa do hárka pridá ako vložený objekt.

Poznámka : Získajte informácie o ďalších spôsoboch vytvárania grafov v Exceli 2016 pre Windows.

Uloženie práce

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + S. Ak zošit ukladáte prvý raz, vyberte v práve otvorenom zobrazení Backstage Uložiť ako umiestnenie ukladacieho priestoru a pomenujte zošit.

 2. Ak chcete prechádzať možnosťami týchto priestorov v zobrazení Uložiť ako, stlačte kláves Tab.

 3. Ak chcete vybrať ukladací priestor zošita, napríklad OneDrive alebo Toto PC, stlačte kláves so šípkou nadol alebo kláves so šípkou nahor. Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako, premiestnite sa do poľa Prehľadávať a stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete prejsť na priečinok vo vybratom ukladacom priestore, stlačte kláves Tab. Ak sa chcete premiestniť na priečinok, ktorý sa v hierarchii nachádza vyššie, vyberte položku O úroveň vyššie. Ak sa chcete premiestniť na zoznam priečinkov, stláčajte kláves Tab. Zoznamom sa možno presúvať pomocou klávesu Tab alebo klávesov so šípkami. Priečinok vyberiete stlačením klávesu Enter.

 5. Stláčaním klávesu Tab sa premiestnite do poľa Zadajte názov súboru, kde zadáte názov zošita.

 6. Stláčaním klávesu Tab sa premiestnite na tlačidlo Uložiť a stlačte kláves Enter.

Tlač práce

 1. Ak chcete otvoriť zobrazenie Backstage Tlačiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.

 2. Pomocou klávesu Tab sa môžete premiestňovať nastaveniami tlače, akými sú Vlastnosti tlačiarne, Jednostranná tlač, Orientácia na výšku, Normálne okraje a Nastavenie strany. Ak chcete zmeniť vybraté nastavenie, stlačte kláves Enter. Ak chcete vybrať iné nastavenie, stláčajte kláves so šípkou nadol alebo kláves so šípkou nahor a potom stlačte kláves Enter.

 3. Po dosiahnutí požadovaných nastavení tlače vyberte položku Tlačiť stláčaním kombinácie klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Print“ (Tlačiť). Stlačte kláves Enter. Tlačiareň vytlačí váš zošit.

Pozrite tiež

Vytvorenie zošita v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Vyhľadanie a nahradenie údajov v Exceli 2016 pomocou čítačky obrazovky

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy pre Windows

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií jednoduchšieho prístupu

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×