Word 2010: Vytvorenie prvého dokumentu II

Prehľad

Word 2010: Vytvorenie prvého dokumentu Druhá časť série Word 2010: Vytvorenie prvého dokumentu pre tých, ktorí s programom Word nemajú skúsenosti. Naučte sa v programe Word 2010 pohybovať v dokumente, používať formátovacie značky, premiestniť text pomocou funkcií Vystrihnúť a Prilepiť a zmeniť riadkovanie a zarovnanie.
Gonzalo Arellano, vedúci korektor

Po dokončení tohto kurzu budete vedieť:

 • pohybovať sa v dokumente,

 • používať formátovacie značky,

 • premiestniť text v dokumente,

 • zmeniť riadkovanie a zarovnanie.

Tento kurz obsahuje:

 • jednu lekciu vo forme samoštúdia a jedno praktické cvičenie na získanie potrebných zručností, pričom na absolvovanie tohto praktického cvičenia sa požaduje program Word 2010,

 • krátky test na konci lekcie, ktorý nie je hodnotený,

 • stručnú referenčnú kartu, ktorú si na konci kurzu môžete vytlačiť.

Skôr než začnete s kurzom, je potrebné absolvovať kurz Word 2010: Vytvorenie prvého dokumentu I.

Ďalšie kurzy nájdete na lokalite Microsoft Office – školenia.

Verzia offline (821 KB)

Pohyb v dokumente

Dokument programu Word 2010

Ak chcete premiestniť kurzor na iné miesto, premiestnite ukazovateľ a kliknete alebo použite klávesnicu.

wd14FirstDocII_1.wma

Predstavte si, že by ste na obrázku vyššie chceli do prvého odseku zadať novú vetu medzi slová „ľudstvo“ a „Vývoj“.

Kurzor (zvislá čiara) sa nachádza na konci druhého odseku za slovom „pomôcť“. Ak chcete v dokumente písať na ľubovoľnom inom mieste, premiestnite tam kurzor. Môžete to spraviť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Kurzor premiestnite myšou naľavo od slova „Počas“, kliknutím ho vložte a začnite písať.

  ALEBO:

 • Každým stlačením klávesu ŠÍPKA NAHOR ( Obrázok tlačidla ) premiestnite kurzor o riadok vyššie. Potom každým stlačením klávesu ŠÍPKA DOĽAVA ( Šípka doľava ) premiestnite kurzor o jeden znak doľava.

  Tip: Každým stlačením kombinácie klávesov CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA môžete premiestniť kurzor o jedno slovo doľava. (Pamätajte, že pri klávesových skratkách znamienko plus (+) neoznačuje kláves, ale znamená to iba, že kláves ŠÍPKA DOĽAVA treba stlačiť počas toho, ako držíte stlačený kláves CTRL.)

  Zoznam klávesov, ktoré je možné použiť na pohyb na strane, nájdete na stručnej referenčnej karte na konci tohto kurzu.

Používanie posúvača

Dokument programu Word 2010

1. Posúvač.

Ak sa v dokumente chcete pohybovať nahor a nadol, presúvajte jazdec posúvača.

Ak sa v dokumente chcete pohybovať nahor a nadol, klikajte na posúvacie šípky.

wd14FirstDocII_2.wma

Ak je dokument príliš dlhý, môže byť nepraktické pohybovať sa v dokumente nahor a nadol stláčaním šípok. Radšej použite posúvač.

Posúvač sa nachádza na pravej strane okna, ako vidno na obrázku. Kliknite na jazdec posúvača a presúvajte ho nahor alebo nadol, čo vám umožní pohyb v dokumente bez premiestnenia kurzora. Prípadne kliknite na posúvaciu šípku na ľubovoľnom konci posúvača a pohybujte sa nahor a nadol.

Posúvať sa dá aj pomocou klávesnice. Stlačením klávesu PAGE UP prejdete o jednu obrazovku vyššie a stlačením klávesu PAGE DOWN o jednu obrazovku nižšie. Toto všetko si môžete prakticky vyskúšať.

Nahliadnutie do zákulisia pomocou formátovacích značiek

Dokument programu Word 2010

Formátovacie značky v dokumente programu Word.

wd14FirstDocII_3.wma

Predstavte si, že ste zadali niekoľko odsekov. Odseky sa zdajú byť veľmi ďaleko od seba a druhý odsek začína viac napravo ako prvý odsek.

Pomocou formátovacích značiek, ktoré program Word pri písaní automaticky vkladá, môžete zistiť, čo sa v dokumente deje. Tieto značky sa v dokumente nachádzajú vždy, ale kým ich nezobrazíte, nie sú viditeľné.

Bodka Bodka sa napríklad zobrazuje pri každom stlačení MEDZERNÍKA, napríklad medzi slovami. Jedna bodka znamená jednu medzeru, dve bodky znamenajú dve medzery atď. Štandardne má byť medzi slovami jedna medzera.

Po každom stlačení klávesu ENTER a začatí nového odseku vloží program Word značku odseku ( Obrázok tlačidla ). Na obrázku sa medzi dvomi odsekmi nachádzajú dve značky odseku. To znamená, že kláves ENTER bol stlačený dvakrát. Tým sa vytvorí medzi odsekmi nadbytočná medzera.

Po každom stlačení klávesu TAB sa zobrazí jedna šípka ( Šípka ). Na obrázku sa pred prvým odsekom nachádza jedna šípka a pred druhým odsekom dve šípky. To znamená, že kláves TAB bol pred druhým odsekom stlačený dvakrát.

Ak chcete zobraziť formátovacie značky, prejdite na pás s nástrojmi v hornej časti okna. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na tlačidlo Zobraziť všetko ( Obrázok tlačidla ). Ak chcete formátovacie značky skryť, kliknite na tlačidlo znova.

Poznámka: Tieto značky slúžia iba na orientáciu. Hoci sa zobrazujú na obrazovke, nebudú sa nachádzať na vytlačených stranách.

Premiestnenie textu pomocou funkcií Vystrihnúť a Prilepiť

Dokument programu Word 2010

1. Vyberte vetu, ktorú chcete premiestniť.

Kliknite na tlačidlo Vystrihnúť.

Kliknutím umiestnite kurzor na miesto, kde chcete, aby sa veta zobrazila.

Kliknite na tlačidlo Prilepiť.

wd14FirstDocII_4.wma

V kurze Word 2010: Vytvorenie prvého dokumentu I sme vám prakticky ukázali, ako vybrať a odstrániť text. Ale čo ak potrebujete premiestniť časť textu v rámci dokumentu? Nemusíte text odstrániť a na požadovanom mieste znova zadať. Radšej použite funkcie Vystrihnúť a Prilepiť.

Rozhodnete sa, že štvrtá veta prvého odseku má byť v tomto odseku poslednou vetou.

Najprv vyberte celú vetu, ktorú chcete premiestniť, tak, ako je zobrazené na obrázku. Potom na páse s nástrojmi v hornej časti okna kliknite na karte Domov v skupine Schránka na položku Vystrihnúť ( Obrázok tlačidla ). Prípadne spravte to isté pomocou klávesovej skratky tak, že stlačíte kombináciu klávesov CTRL + X (písmeno X si predstavte ako nožnice a keď začnete s úpravou dokumentov, zistíte, aká je táto klávesová skratka rýchla a pohodlná).

Potom premiestnite kurzor na koniec odseku, kde sa má veta zobraziť (za formátovacou značkou v podobe bodky).

Nakoniec na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť ( Obrázok tlačidla ) alebo použite klávesovú skratku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V. Veta sa prilepí na svoje miesto. Môžete si to prakticky vyskúšať.

Späť

Dokument programu Word 2010

Tlačidlo Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

wd14FirstDocII_5.wma

Vetu ste premiestnili, ale keď si teraz text prezeráte, so zmenou nie ste spokojní. Našťastie vetu možno vrátiť na pôvodné miesto bez toho, aby ste museli zopakovali celý postup vystrihovania a priliepania. Radšej použite tlačidlo Späť.

Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup v úplne hornej časti okna kliknite na tlačidlo Späť ( Obrázok tlačidla ). Tým sa naposledy vykonaná akcia vráti späť. V tomto prípade je naposledy vykonanou akciou prilepenie vety na iné miesto. Kliknutím na tlačidlo Späť sa predchádzajúca akcia vráti späť. V tomto prípade je predchádzajúcou akciou vystrihnutie vety z pôvodného umiestnenia. To isté dosiahnete aj pomocou ďalšej užitočnej klávesovej skratky, ak dvakrát stlačíte kombináciu klávesov CTRL + Z.

Veta sa teraz nachádza na svojom pôvodnom mieste.

Riadkovanie

Dokument programu Word 2010

Zmena riadkovania v dokumente.

wd14FirstDocII_6.wma

Veľkosť medzier medzi jednotlivými riadkami textu môžete upraviť. Ak chcete v celom dokumente alebo vo vybratej časti textu, napríklad v adrese listu, nastaviť väčšie alebo menšie medzery medzi riadkami, jednoducho zmeňte riadkovanie.

Ak chcete zmeniť riadkovanie v celom dokumente, stlačením kombinácie klávesov CTRL + A vyberte celý text v dokumente. Ak chcete zmeniť riadkovanie jedného odseku, stačí umiestniť kurzor do textu. Text nie je potrebné vybrať.

Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Riadkovanie ( Obrázok tlačidla ). Aktuálne riadkovanie zistíte podľa začiarkavacieho znamienka v zozname. Kliknite na nové požadované riadkovanie.

Zarovnanie textu vľavo a vpravo a centrovanie textu

Dokument programu Word 2010

Tlačidlá Zarovnať.

wd14FirstDocII_7.wma

Vodorovné zarovnanie určuje zobrazenie a orientáciu okrajov odsekov. Text možno zarovnať vľavo (čím sa ľavý okraj textu zarovná s ľavým okrajom strany), vpravo, na stred alebo podľa oboch okrajov (čo znamená, že text je zarovnaný rovnomerne podľa ľavého a pravého okraja strany).

Najčastejšie sa text zarovnáva vľavo, ale môžete to ľubovoľne zmeniť v jednom odseku, vo viacerých odsekoch alebo v celom dokumente. V mnohých dokumentoch sú napríklad nadpisy centrované v strede strany.

Vyberte text, ktorý chcete zarovnať, alebo stlačením kombinácie klávesov CTRL + A vyberte celý text v dokumente. Na karte Domov potom v skupine Odsek kliknite na tlačidlo Zarovnať text vľavo ( Obrázok tlačidla ) alebo Zarovnať text vpravo ( Obrázok tlačidla ), Centrovať ( Obrázok tlačidla ) alebo Zarovnať ( Obrázok tlačidla ).

Praktické cvičenie

Praktické cvičenie Word 2010

Veľkosť položky na prevzatie: 20 kB

Praktické cvičenie v programe Word 2010

wd14FirstDocII_8.wma

Precvičte si, čo ste sa práve naučili.

Informácie o praktickom cvičení

Po kliknutí na tlačidlo Praktické cvičenie v programe Word 2010 sa do počítača prevezme cvičný dokument, ktorý sa otvorí v programe Word 2010. Zobrazí sa tiež samostatné okno s pokynmi k cvičeniu.

Poznámka: V počítači musí byť nainštalovaný program Word 2010.

Otestujte sa

Absolvujte nasledujúci test a overte si, či ste porozumeli prezentovanému materiálu. Vaše odpovede zostanú súkromné a výsledky testu nie sú hodnotené.

Ak sa chcete pohybovať v dokumente a dostať sa z hornej časti dokumentu do dolnej, je potrebné stlačiť kláves ŠÍPKA NADOL.

Správne

To je jedna z možností. Ak sa však chcete v dokumente pohybovať rýchlo, je oveľa jednoduchšie presúvať jazdec posúvača, ktorý sa nachádza na posúvači na pravej strane okna.

Nesprávne

Správne. Posúvaním v dokumente či použitím klávesov PAGE UP and PAGE DOWN sa dokument dá prechádzať rýchlejšie.

Ak chcete odstrániť nadbytočné formátovacie značky, je potrebné stlačiť kláves BACKSPACE.

Správne

Správne. Ak sa vám zdá, že v dokumente sa nachádzajú nechcené medzery, zapnite formátovacie značky a zistite, čo sa deje v zákulisí.

Nesprávne

Nie, táto odpoveď nie je správna. Ak sa vám zdá, že v dokumente sa nachádzajú nechcené medzery, zapnite formátovacie značky a zistite, čo sa deje v zákulisí. Potom stlačte kláves BACKSPACE a odstráňte nadbytočné medzery.

Ak chcete premiestniť text z jedného miesta na druhé, je potrebné skopírovať text.

Správne

Nie. Na prvý pohľad by to malo fungovať, ale kopírovanie zachová pôvodný text na rovnakom mieste. Skúste to znova.

Nesprávne

Správne. Ak chcete premiestniť text na iné miesto, vyberte ho vystrihnite. Potom ho prilepte na nové miesto.

Po vystrihnutí sa už text nedá vrátiť.

Správne

Nesprávne. Text možno vrátiť kliknutím na tlačidlo Späť alebo prilepením textu späť.

Nesprávne

Správne. Kliknite na tlačidlo Späť alebo prilepte text späť.

Pripomienky

Rýchla referencia

Pozrite tiež

Pohyb v dokumente

Ak chcete písať na ľubovoľné miesto v dokumente, premiestnite tam kurzor a kliknutím ho vložte. Potom začnite písať.

V dokumente sa môžete pohybovať aj premiestňovaním kurzora pomocou klávesov ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL, ŠÍPKA DOPRAVA a ŠÍPKA DOĽAVA na klávesnici.

Tip: Stlačením kombinácií klávesov CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA alebo CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA sa môžete premiestňovať vždy o jedno slovo.

Používanie posúvača

Pohybovať sa v dlhom dokumente nahor a nadol by mohlo byť praktickejšie pomocou posúvača. Posúvač sa nachádza na pravej strane okna. Kliknite na jazdec posúvača a presúvajte ho nahor alebo nadol, čo vám umožní pohyb v dokumente bez premiestnenia kurzora. Prípadne kliknite na posúvaciu šípku na ľubovoľnom konci posúvača a pohybujte sa nahor a nadol.

Posúvať sa možno i pomocou klávesnice. Stlačením klávesu PAGE UP prejdete o jednu obrazovku vyššie a stlačením klávesu PAGE DOWN o jednu obrazovku nižšie.

Použitie formátovacích značiek

Pomocou formátovacích značiek, napríklad bodiek Bodka na mieste medzier a značiek odsekov ( Obrázok tlačidla ), ktoré program Word pri písaní automaticky vkladá, môžete zistiť, čo sa v dokumente deje. Ak chcete zobraziť formátovacie značky, kliknite na tlačidlo Zobraziť všetko ( Obrázok tlačidla ) v skupine Odsek na karte Domov. Ak chcete formátovacie značky skryť, kliknite na tlačidlo znova.

Vystrihovanie a prilepovanie

Text alebo iné časti dokumentu, napríklad obrázky, možno premiestniť pomocou funkcií Vystrihnúť a Prilepiť. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na položku Vystrihnúť ( Obrázok tlačidla ). To isté dosiahnete, ak stlačíte kombináciu klávesov CTRL + X. Potom kurzor premiestnite na miesto, kde sa má text zobraziť, a na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť ( Obrázok tlačidla ) alebo použite klávesovú skratku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V. Text sa prilepí na svoje miesto.

Späť

Pomocou tlačidla Späť ( Obrázok tlačidla ) môžete vrátiť späť predchádzajúce akcie. Tlačidlo sa nachádza na paneli s nástrojmi Rýchly prístup v úplne hornej časti okna. Tým sa naposledy vykonaná akcia vráti späť. Ak kliknete na tlačidlo Späť znova, vrátite tým späť predposlednú akciu a tak ďalej. Alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + Z toľkokrát, koľko akcií chcete vrátiť späť.

Riadkovanie

Môžete zmeniť riadkovanie v jednom odseku aj v celom dokumente. Buď umiestnite kurzor do textu, ktorého riadkovanie chcete zmeniť, alebo vyberte celý text dokumentu pomocou kombinácie klávesov CTRL + A a následne na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Riadkovanie ( Obrázok tlačidla ). Aktuálne riadkovanie zistíte podľa začiarkavacieho znamienka v zozname. Kliknite na nové požadované riadkovanie.

Zarovnanie

Text možno zarovnať vľavo, vpravo, na stred alebo podľa oboch okrajov. Najčastejšie sa text zarovnáva vľavo, ale môžete to ľubovoľne zmeniť v jednom odseku, vo viacerých odsekoch alebo v celom dokumente. Vyberte text, ktorý chcete zarovnať, alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + A a vyberte celý text v dokumente. Potom na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Zarovnať vľavo ( Obrázok tlačidla ) alebo Zarovnať vpravo ( Obrázok tlačidla ), Centrovať ( Obrázok tlačidla ) alebo Zarovnať ( Obrázok tlačidla ).

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×