Vytvorte grafiku SmartArt

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Grafický prvok SmartArt je vizuálne zobrazenie údajov môžete rýchlo a jednoducho vytvárať, výber z rôznych rozložení, efektívne komunikovať alebo myšlienky. Ak chcete pozrieť video používateľa vytvorenie grafických prvkov SmartArt, kliknite na komunity video: Pridanie ilustrácie pomocou funkcie SmartArt. Príklady vo videu sú uvedené v Microsoft Office Outlook 2007, ale môžete vytvoriť grafických prvkov SmartArt v Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 a Microsoft Office Word 2007 príliš.

Obrázok SmartArt s textom snímky a galériou rozložení

Obsah tohto článku

Prehľad vytvárania obrázka SmartArt

Čo je potrebné brať do úvahy pri tvorbe obrázka SmartArt

Vytvorenie obrázka SmartArt a pridanie textu do obrázka

Pridanie alebo odstránenie tvarov v obrázku SmartArt

Zmena farieb celého obrázka SmartArt

Použitie štýlu obrázkov SmartArt v obrázku SmartArt

Prehľad vytvárania obrázka SmartArt

Väčšina obsah, ktorý je vytvorený pomocou programov systém Microsoft Office 2007 je textová, hoci používanie ilustrácií zlepšuje pochopenie a zapamätanie a podporuje akcie. Vytváranie ilustrácie kvality môže byť náročné, najmä ak nie ste profesionálny návrhár alebo ktoré nesmiete najať profesionálneho návrhára. Ak používate staršie verzie balíka Microsoft Office, môžete stráviť veľa času tvarov rovnakej veľkosti a ich zarovnanie, úprava textu do správny vzhľad a manuálne formátovanie tvarov tak, aby zodpovedali celkový štýl dokumentu, namiesto toho sa zameriava na svoj obsah. S novou funkciou Office, verzia 2007 s názvom grafických prvkov SmartArt a ďalšími novými funkciami, ako je napríklad motívy, môžete vytvoriť kvality ilustrácie iba niekoľkými kliknutiami myšou.

Obrázok SmartArt je možné vytvoriť v programe Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 alebo v e-mailovej správe v programe Microsoft Office Outlook 2007. Aj keď v ostatných programoch balíka Office, verzia 2007 nie je možné vytvoriť obrázok SmartArt, môžete ho kopírovať a prilepiť do týchto programov ako obrázok.

Platí iba pre Microsoft Office PowerPoint 2007

Keďže prezentácie v programe Office PowerPoint 2007 často obsahujú snímky so zoznamami s odrážkami, môžete rýchlo konvertovať text snímky na obrázok SmartArt. Ďalej je možné pridať animáciu do obrázka SmartArt v prezentáciách programu Office PowerPoint 2007.

Pri vytváraní obrázka SmartArt sa zobrazia možnosti na výber typu obrázka SmartArt, napríklad Spracovanie, Hierarchia, Cyklický alebo Vzťah. Typ je podobný kategórii obrázka SmartArt. Každý typ obsahuje niekoľko odlišných rozložení. Po výbere rozloženia môžete rozloženie obrázka SmartArt zmeniť. Väčšina textu a iného obsahu, farby, štýly, efekty a formátovanie textu sa do nového rozloženia prenesú automaticky.

Po výbere rozloženia sa zobrazí text zástupného symbolu (napríklad [Text]), takže vidíte, ako obrázok SmartArt vyzerá. Text zástupného symbolu sa nevytlačí, ani sa nezobrazí počas prezentácie. Tvary sa však zobrazia a vytlačia vždy, ak ich neodstránite. Text zástupného symbolu je možné nahradiť vlastným obsahom.

Pri pridávaní alebo úprave obsahu na textovej table sa automaticky aktualizuje aj obrázok SmartArt: tvary sa podľa potreby pridávajú alebo odstraňujú.

V obrázku SmartArt je tiež možné pridávať alebo odstraňovať tvary a upraviť tak štruktúru rozloženia. Napríklad rozloženie Základný proces sa zobrazuje s tromi tvarmi, ale vy možno potrebujete iba dva tvary alebo naopak až päť tvarov. Pridávaním alebo odstraňovaním tvarov a editovaním textu sa usporiadanie tvarov a množstvo textu vnútri týchto tvarov automaticky aktualizuje, pričom sa zachová pôvodný návrh a ohraničenie rozloženia obrázka SmartArt.

Ak chcete rýchlo pridať kvality vzhľad a poľština do grafického prvku SmartArt použitie štýlu grafického prvku SmartArt .

Na začiatok stránky

Čo je potrebné brať do úvahy pri tvorbe obrázka SmartArt

Ešte pred vytvorením obrázka SmartArt si predstavte, aký typ a rozloženie by boli najlepšie na zobrazenie vašich údajov. Čo má obrázok SmartArt vyjadriť? Má mať konkrétny vzhľad? Pretože je možné rýchlo a jednoduchoprepínať rozloženia, vyskúšajte si rôzne rozloženia (v rámci rôznych typov), kým nenájdete najvhodnejšie pre daný obsah. Obrázok by mal byť jasný a zrozumiteľný. Vyskúšajte rôzne typy, pričom ako východiskový bod môžete použiť tabuľku nižšie. Nasledujúca tabuľka je určená ako pomôcka a neposkytuje kompletný zoznam.

Účel obrázka

Typ grafického objektu

Zobrazenie nesekvenčných informácií

Zoznam

Zobrazenie krokov v procese alebo v časovej postupnosti

Spracovanie

Zobrazenie nepretržitého procesu

Cyklus

Zobrazenie rozhodovacieho stromu

Hierarchia

Vytvorenie organizačnej schémy

Hierarchia

Ilustrovanie prepojení

Vzťah

Zobrazenie vzťahu medzi časťami a celkom

Matica

Zobrazenie proporcionálnych vzťahov s najväčším komponentom navrchu alebo naspodku.

Ihlan

Berte do úvahy aj množstvo textu, pretože to často rozhoduje o tom, ktoré rozloženie použijete a aký bude požadovaný počet tvarov v rozložení. Vo všeobecnosti sú obrázky SmartArt najefektívnejšie, keď sa počet tvarov a množstvo textu obmedzí na kľúčové body. Väčšie množstvo textu môže odvádzať pozornosť od vizuálneho pôsobenia obrázka SmartArt a sťažiť vizuálne sprostredkovanie obsahu. Existujú však rozloženia, ako napríklad rozloženie Lichobežníkový zoznam v rámci typu Zoznam, ktoré dobre fungujú aj s väčším množstvom textu.

Niektoré rozloženia obrázkov SmartArt obsahujú pevný počet tvarov. Napríklad rozloženie Šípky vyváženia v rámci typu Vzťah zobrazuje dva protikladné nápady alebo koncepty. Iba dva tvary môžu obsahovať text a toto rozloženie nie je možné zmeniť tak, aby zobrazovalo viac položiek.

Rozloženie Šípky vyváženia

Ak potrebujete zobraziť viac než dve myšlienky, prepnite na iné rozloženie, ktoré má viac ako dva tvary pre text, ako napríklad rozloženie Základný ihlan v type Ihlan. Zapamätajte si, že zmena rozloženia alebo typu môže zmeniť význam informácií. Rozloženie so šípkami, ktoré ukazujú doprava, napríklad Základný proces v type Spracovanie, má iný význam než obrázok SmartArt so šípkami v kruhu, napríklad Nepretržitý cyklus v type Cyklický.

Na začiatok stránky

Vytvorenie obrázka SmartArt a pridanie textu do obrázka

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Skupina Ilustrácia na páse s nástrojmi

 2. V dialógovom okne Vybrať grafiku SmartArt kliknite na požadovaný typ a na rozloženie.

 3. Text zadajte niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Kliknite na položku [Text] na textovej table a potom napíšte text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, kliknite na položku [Text] na textovej table a potom text prilepte.

   Poznámky : 

   • Ak sa textová tabla nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok.

    Ovládací prvok textovej tably

   • Ak chcete pridávať text do rôznych pozícií v blízkosti grafického textu SmartArt alebo v jeho hornej časti, kliknite na karte Vložiť v skupine Text na položku Textové pole, čím textové pole vložíte. Ak chcete, aby sa v textovom poli zobrazil iba text, kliknite pravým tlačidlom myši na textové pole, kliknite na položku Formátovať tvar alebo Formátovať textové pole a potom nastavte textového pole tak, aby neobsahovalo žiadnu farbu pozadia a bolo bez orámovania.

  • Kliknite na pole v obrázku SmartArt a zadajte text. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite túto možnosť až po tom, keď pridáte všetky požadované textové polia.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie tvarov v obrázku SmartArt

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, do ktorého chcete pridať ďalší tvar.

 2. Kliknite na existujúci tvar, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, kam chcete pridať nový tvar.

 3. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na šípku v časti Pridať tvar.

  Program SharePoint Designer 2010 v ponuke Akcie lokality

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vložiť kruh za vybratý tvar, ktorý bude prekrývať vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť tvar pred vybratý kruh, ktorý bude prekrývať vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar pred..

Poznámka : 

 • Ak chcete pridať tvar z textovej tably, kliknite na existujúci tvar, presuňte kurzor pred alebo za text, kam chcete pridať tvar, a potom stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete odstrániť tvar z obrázka SmartArt, kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť a potom stlačte kláves DELETE. Ak chcete odstrániť celý obrázok SmartArt, kliknite na ohraničenie obrázka SmartArt a stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Zmena farieb celého obrázka SmartArt

Pre tvary obrázka SmartArt je možné aplikovať varianty farieb odvodené z farby motívu.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Obrázok skupiny Štýly obrázkov SmartArt

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazujú, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 3. Kliknite na požadovaný farebný odtieň.

Na začiatok stránky

Použitie štýlu obrázkov SmartArt v obrázku SmartArt

Štýl obrázkov SmartArt je kombináciou rôznych efektov, napríklad štýl čiary, skosenia alebo priestorových efektov, ktoré je možné aplikovať na tvary v obrázkoch SmartArt. Získate tak jedinečný a profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl grafického prvku SmartArt.

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

Tipy   

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×