Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite Word 2016 s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, na tvorbu zoznamov s odrážkami alebo číslovaných zoznamov. Môžete tiež zmeniť existujúce riadky textu na zoznam, zmeniť štýl odrážok alebo vytvoriť vnorené zoznamy.

Každý nástroj na čítanie obsahu obrazovky môže štýl odrážok alebo čísel používaných v zozname opísať inak. Možno bude potrebné upraviť nastavenia verbalizmu čítačky obrazovky. Pomocou programu JAWS môžete napríklad identifikovať desať najbežnejších typov odrážok.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zadanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam môžete zadať pomocou viacerých možností.

Zadanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

 1. Pri použití tohto postupu najprv napíšete riadky textu, z ktorých potom vytvoríte zoznam.

 2. Zadajte riadky textu vášho zoznamu.

 3. Vyberte položky zoznamu.

 4. Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom stlačte kláves U. Ak chcete vytvoriť číslovaný zoznam, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom stlačte kláves N.

  V moderátorovi sa ozve popis vybratého štýlu odrážok alebo čísel.

 5. Ak už nechcete vytvárať zoznam, stlačte kláves so šípkou nadol a presuňte sa na ďalšiu oblasť textu.

Vytvorenie zoznamu pomocou štýlu odrážok alebo číslovania na páse s nástrojmi

 1. Pri použití tohto postupu najprv aplikujte štýl odrážok alebo číslovania a potom zadajte požadované položky zoznamu.

 2. Ak chcete zadať zoznam s odrážkami, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom stlačte kláves U. Otvorí sa knižnica štýlov odrážok. Ak chcete zadať číslovaný zoznam, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom stlačte kláves N. Otvorí sa knižnica štýlov číslovania.

 3. Stláčaním klávesu Tab si môžete prezerať dostupné štýly. Potom stlačte kláves Enter a vyberte požadovaný štýl.

 4. Zadajte prvú položku v zozname. Ak chcete pokračovať v zozname, stlačte kláves Enter.

 5. Ak už nechcete vytvárať zoznam, stlačte kláves so šípkou nadol a presuňte sa na ďalšiu oblasť textu.

Vytvorenie vnoreného zoznamu v rámci zoznamu

Zoznam môžete vytvárať aj v rámci zoznamu, napríklad ako pododrážky v zozname s odrážkami alebo číslovanie štýlu obrysu v číslovanom zozname.

Vytvorenie vnoreného zoznamu

 1. V existujúcom zozname vyberte položku, ktorá bude predchádzať vnorenému zoznamu, a stlačte kláves Enter, čím vytvoríte novú položku zoznamu.

 2. Prejdite na miesto v zozname, v ktorom sa má začať nový zoznam.

  Kurzor premiestnite na začiatok riadka novej položky a stlačte kláves Tab. Word 2016 automaticky zväčší zarážku pre danú položku a zaradí ju do vnoreného zoznamu alebo do zoznamu v rámci okolitému zoznamu.

  Štýl odrážok a číslovania novej položky zoznamu vychádza zo štýlu nadradeného objektu. Tieto štýly môžete zmeniť na ľubovoľné dostupné štýly odrážok alebo číslovania. Informácie nájdete v časti Zmena štýlu odrážok alebo čísel.

Zmena štýlu odrážok alebo čísel

Ak chcete zmeniť štýl existujúcich odrážok alebo čísel, z knižnice si môžete vybrať ľubovoľný štýl odrážok alebo čísel.

 1. Vyberte celý zoznam.

 2. Použite jeden z týchto postupov:

  • Stlačením kombinácie klávesov Alt + H, U vyberte tlačidlo Odrážky a otvorte knižnicu.

  • Stlačením kombinácie klávesov Alt + H, N vyberte tlačidlo Číslovanie a otvorte knižnicu.

 3. Stlačením klávesu so šípkou môžete prechádzať dostupnými možnosťami, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od posledného výberu. Štýl vyberiete stlačením klávesu Enter.

Zmena zarovnania zoznamu

Ak chcete zmeniť zarovnanie zoznamu so zameraním na okraj, vyberte tlačidlo Zmenšiť zarážku a tlačidlo Zväčšiť zarážku.

 1. Výber celého zoznamu

 2. Ak chcete zmenšiť zarážku alebo premiestniť zoznam bližšie k okraju, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom stlačte kláves A, O.

 3. Ak chcete zväčšiť zarážku alebo premiestniť zoznam ďalej od okraja, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, A, I.

Pozrite tiež

Pridanie alebo úpravu textu v dokumente vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word 2016 pre Windows

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

V programe Word 2016 pre Mac môžete použiť klávesnicu a funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky pre Mac OS, na vytvorenie zoznamov s odrážkami alebo číslovaných zoznamov. Word 2016 pre Mac umožňuje z existujúcich riadkov textu vytvoriť zoznam, zmeniť štýl odrážok a vytvoriť vnorené zoznamy. Vo všetkých takýchto zoznamoch môžete pokračovať v zozname automaticky. Stačí, ak na konci riadka stlačíte kláves Enter.

Word môžete tiež nastaviť tak, aby po napísaní skratky automaticky vytváral zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Zadanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam môžete zadať pomocou viacerých možností.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami počas písania

 1. Na začiatku nového riadka zadajte * (hviezdičku) a potom stlačte medzerník alebo kláves Tab. Automaticky sa vytvorí vyplnená okrúhla odrážka.

 2. Zadajte akýkoľvek text.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Vytvorenie číslovaného zoznamu počas písania

 1. Na začiatku nového riadka zadajte 1. (číslo 1 a bodka) a potom stlačte medzerník alebo kláves Tab. Automaticky sa vytvorí odrážka s číslovaním.

 2. Zadajte požadovaný text.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Vytvorenie zoznamu pomocou štýlu odrážok alebo číslovania na páse s nástrojmi

 1. Umiestnite kurzor na začiatok nového zoznamu.

 2. Ak chcete prejsť na kartu Domov, stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť názov karty a „You are currently on a tab…inside a tab group“ (Nachádzate sa na karte...v skupine kariet). Potom použite kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým nebudete počuť: „Home tab“ (Karta Domov). Výber následne uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami a vybrať požadovaný štýl, stláčajte kláves Tab dovtedy, kým nezaznie: „Bullets, menu button“ (Odrážky, tlačidlo ponuky). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M rozbalíte ponuku. Ak chcete vybrať štýl odrážok, stlačte kláves so šípkou nadol a potom sa pomocou klávesov so šípkou môžete presúvať jednotlivými štýlmi. Systém bude počas presúvania oznamovať štýly.

  • Ak chcete vytvoriť číslovaný zoznam a vybrať požadovaný štýl, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie: „Numbering, menu button“ (Číslovanie, tlačidlo ponuky). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M rozbalíte ponuku. Ak chcete vybrať štýl číslovania, stlačte kláves so šípkou nadol a potom sa pomocou klávesov so šípkou môžete presúvať jednotlivými štýlmi. Systém bude počas presúvania oznamovať štýly.

  Ak chcete daný štýl vybrať, stlačte medzerník.

 4. Vytvorí sa zoznam a zameranie sa presunie na tento dokument.

Vytvorenie vnoreného zoznamu v rámci zoznamu

Zoznam môžete vytvárať aj v rámci zoznamu, napríklad ako pododrážky v zozname s odrážkami alebo číslovanie štýlu obrysu v číslovanom zozname.

Vytvorenie vnoreného zoznamu

 1. Prejdite v existujúcom zozname na koniec položky, po ktorej chcete začať vnorený zoznam, a stlačte kláves Enter.

 2. Kurzor premiestnite na začiatok riadka novej položky a stlačte kláves Tab. Word automaticky zväčší zarážku pre danú položku a zaradí ju do vnoreného zoznamu alebo do zoznamu v rámci okolitému zoznamu.

  Poznámka: Štýl odrážok a číslovania novej položky zoznamu vychádza zo štýlu nadradeného objektu. Tieto štýly môžete zmeniť na ľubovoľné dostupné štýly odrážok alebo číslovania. Informácie nájdete v časti Zmena štýlu odrážok alebo čísel.

Zmena štýlu odrážok alebo čísel

Ak chcete zmeniť štýl existujúcich odrážok alebo čísel, z knižnice odrážok alebo číslovania si môžete vybrať ľubovoľný štýl.

 1. Vyberte zoznam alebo vnorený zoznam.

  Tip: Ak chcete vybrať časť textu, podržte stlačený kláves Shift a pomocou klávesov so šípkami posúvajte kurzor.

 2. Ak chcete prejsť na kartu Domov, stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť názov karty a „You are currently on a tab…inside a tab group“ (Nachádzate sa na karte...v skupine kariet). Potom použite kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým nebudete počuť: „Home tab“ (Karta Domov). Výber následne uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vybrať nový štýl odrážok, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie: „Bullets, menu button“ (Odrážky, tlačidlo ponuky). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M rozbalíte ponuku. Ak chcete prehľadávať štýly, stlačte kláves so šípkou nadol a potom sa pomocou klávesov so šípkou môžete presúvať jednotlivými štýlmi.

  • Ak chcete vybrať nový štýl číslovania, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie: „Numbering, menu button“ (Číslovanie, tlačidlo ponuky). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M rozbalíte ponuku. Ak chcete prehľadávať štýly, stlačte kláves so šípkou nadol a potom použite klávesy so šípkami.

  Ak chcete daný štýl vybrať, stlačte medzerník.

 4. Zmení sa štýl zoznamu a zameranie sa presunie na tento dokument.

Zmena zarovnania zoznamu

Ak chcete zmeniť zarovnanie zoznamu vzhľadom na okraj, použite tlačidlo Zmenšiť zarážku a tlačidlo Zväčšiť zarážku na páse s nástrojmi.

 1. Vyberte zoznam alebo vnorený zoznam.

 2. Ak chcete prejsť na kartu Domov, stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť názov karty a „You are currently on a tab…inside a tab group“ (Nachádzate sa na karte...v skupine kariet). Potom použite kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým nebudete počuť: „Home tab“ (Karta Domov). Výber následne uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zmenšiť zarážku alebo premiestniť zoznam bližšie k okraju, stlačte kláves Tab, kým nezaznie: „Decrease indent button“ (Tlačidlo Zmenšiť zarážku).

  • Ak chcete zväčšiť zarážku alebo premiestniť zoznam ďalej od okraja, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie: „Increase indent button“ (Tlačidlo Zväčšiť zarážku).

  Požadovanú možnosť vyberiete stlačením medzerníka.

 4. Na presun zamerania späť do dokumentu stlačte kláves F6.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde 2016 pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Aplikáciu Word Mobile môžete v telefóne použiť spolu s Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, na vytváranie zoznamov s odrážkami alebo číslovaných zoznamov. Word Mobile umožňuje vytvoriť z existujúcich riadkov textu zoznam, zmeniť štýl odrážok a vytvoriť vnorené zoznamy. Vo všetkých takýchto typoch zoznamov môžete automaticky pokračovať. Stačí, ak na konci riadka ťuknete na kláves Enter.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word Mobile nájdete v téme Klávesové príkazy a dotykové gestá v Moderátorovi.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Zadanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu

Zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam možno do dokumentu pridať viacerými spôsobmi.

Zadanie zoznamu s odrážkami

 1. Zadajte prvý riadok textu zoznamu.

 2. V dokumente aplikácie Word Mobile sa uistite, že sa nachádzate v oblasti pre písanie. Ťahajte prstom dovtedy, kým sa neozve: „Upraviteľný text, upravíte ho dvojitým ťuknutím“. Jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke dovtedy, kým sa neozve: „Riadky“. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejdite na riadok textu, ktorý chcete zmeniť na zoznam s odrážkami. Trojitým ťuknutím na obrazovku vyberte riadok.

 3. V dokumente jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke dovtedy, kým sa neozve: „Položky“.

 4. Jedným prstom ťahajte doprava dovtedy, kým sa neozve: „Tlačidlo Odrážky. Dvojitým ťuknutím ho aktivujte.“ Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Jedným prstom ťahajte doprava dovtedy, kým sa neozve: „Tlačidlo Ďalšie možnosti, zbalené, dvojitým ťuknutím rozbaľte.“ Dvakrát ťuknite na obrazovku. Rozbalí sa ponuka Ďalšie možnosti. Ozve sa: „Domov, tlačidlo zbalené.“

 6. V ponuke ťahajte jedným prstom doprava dovtedy, kým sa neozve: „Tlačidlo Odrážky, dvojitým ťuknutím aktivujte.“ Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Potiahnutím prstom doprava prechádzajte dostupnými štýlmi odrážok: plný kruh, kruh bez výplne, plný štvorec, 4 malé kosoštvorce, prázdna šípka alebo znak začiarknutia. Pri ťahaní prstom budete počuť popis štýlu odrážok. Dvojitým ťuknutím ho vyberte.

 8. Ak chcete pridať novú odrážku, ťahajte prstom doprava dovtedy, kým sa neozve: „Tlačidlo Ďalšie možnosti. Rozbalené. Dvojitým ťuknutím zbaľte.“ Dvojitým ťuknutím zbaľte tlačidlo Ďalšie možnosti. Ťuknite na klávesnicu a ťahajte prstom doprava alebo doľava dovtedy, kým sa neozve „Enter“. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Vytváranie zoznamu ukončíte dvojitým ťuknutím na kláves Enter.

Zadanie číslovaného zoznamu

 1. Zadajte prvý riadok textu zoznamu.

 2. V dokumente aplikácie Word Mobile sa uistite, že sa nachádzate v oblasti pre písanie. Ťahajte prstom dovtedy, kým sa neozve: „Upraviteľný text, upravíte ho dvojitým ťuknutím“. Jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke dovtedy, kým sa neozve: „Riadky“. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejdite na riadok textu, ktorý chcete zmeniť na zoznam s odrážkami. Trojitým ťuknutím na obrazovku vyberte riadok.

 3. V dokumente jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke dovtedy, kým sa neozve: „Položky“.

 4. Jedným prstom ťahajte doprava dovtedy, kým sa neozve: „Tlačidlo Číslovanie. Dvojitým ťuknutím ho aktivujte.“ Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Jedným prstom ťahajte doprava dovtedy, kým sa neozve: „Tlačidlo Ďalšie možnosti, zbalené, dvojitým ťuknutím rozbaľte.“ Dvakrát ťuknite na obrazovku. Rozbalí sa ponuka Ďalšie možnosti. Ozve sa: „Domov, tlačidlo zbalené.“

 6. V ponuke ťahajte jedným prstom doprava dovtedy, kým sa neozve: „Tlačidlo Číslovanie, dvojitým ťuknutím aktivujte.“ Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Potiahnutím prstom doprava prechádzajte dostupnými štýlmi číslovania: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. alebo i. ii. iii. Pri ťahaní prstom budete počuť popis štýlu číslovania. Dvojitým ťuknutím ho vyberte.

 8. Ak chcete pridať novú odrážku, ťahajte prstom doprava dovtedy, kým sa neozve: „Tlačidlo Ďalšie možnosti. Rozbalené. Dvojitým ťuknutím zbaľte.“ Dvojitým ťuknutím zbaľte tlačidlo Ďalšie možnosti. Ťuknite na klávesnicu a ťahajte prstom doprava alebo doľava dovtedy, kým sa neozve „Enter“. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Vytváranie zoznamu ukončíte dvojitým ťuknutím na kláves Enter.

Vytvorenie vnoreného zoznamu v rámci zoznamu

Zoznam môžete vytvárať aj v rámci zoznamu, napríklad ako pododrážky v zozname s odrážkami alebo číslovanie štýlu obrysu v číslovanom zozname.

 1. Ak už máte v dokumente zoznam, uistite sa, že sa nachádzate v oblasti pre písanie. Ťahajte prstom dovtedy, kým sa neozve: „Upraviteľný text, upravíte ho dvojitým ťuknutím“. Jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke dovtedy, kým sa neozve: „Riadky“. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejdite na položku zoznamu, ktorú chcete zmeniť na vnorený zoznam. Trojitým ťuknutím na obrazovku vyberte položku.

 2. V dokumente aplikácie Word Mobile jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke dovtedy, kým sa neozve: „Položky“.

 3. Jedným prstom ťahajte doprava dovtedy, kým sa neozve: „Tlačidlo Zväčšiť zarážku. Dvojitým ťuknutím ho aktivujte.“ Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Položka je teraz súčasťou vnoreného zoznamu.

 4. Ak sa chcete vrátiť do vyššej úrovne zoznamu, jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke dovtedy, kým sa neozve: „Položky“. Jedným prstom ťahajte doprava dovtedy, kým sa neozve: „Tlačidlo Zmenšiť zarážku. Dvojitým ťuknutím ho aktivujte.“ Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena štýlu odrážok alebo čísel

Ak chcete zmeniť štýl existujúcich odrážok alebo čísel, z knižnice odrážok alebo číslovania si môžete vybrať ľubovoľný štýl.

 1. V dokumente sa uistite, že sa nachádzate v oblasti na písanie. Ťahajte prstom dovtedy, kým sa neozve: „Upraviteľný text, upravíte ho dvojitým ťuknutím“. Jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke dovtedy, kým sa neozve: „Riadky“. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava prejdite na položku zoznamu v úrovni zoznamu, v ktorej chcete zmeniť štýl odrážok alebo číslovania. Trojitým ťuknutím na obrazovku vyberte položku.

 2. V dokumente aplikácie Word Mobile jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke dovtedy, kým sa neozve: „Položky“.

 3. Jedným prstom ťahajte doprava dovtedy, kým sa neozve: „Tlačidlo Ďalšie možnosti, zbalené, dvojitým ťuknutím rozbaľte.“ Dvakrát ťuknite na obrazovku. Rozbalí sa ponuka Ďalšie možnosti. Ozve sa: „Domov, tlačidlo zbalené.“

 4. Jedným prstom ťahajte doprava dovtedy, kým Moderátor neoznámi, že ste prešli na tlačidlo Odrážky alebo Číslovanie. Potom dvojitým ťuknutím otvorte knižnicu a potiahnutím prstom doprava vyberte nový štýl.

  Zoznam s odrážkami môžete kombinovať s vnorenými číslovanými zoznamami alebo naopak.

Zmena zarovnania zoznamu

Ak chcete zmeniť zarovnanie zoznamu vzhľadom na okraj, použite možnosti Zmenšiť zarážku a Zväčšiť zarážku.

 1. V dokumente sa uistite, že sa nachádzate v oblasti na písanie. Ťahajte prstom dovtedy, kým sa neozve: „Upraviteľný text, upravíte ho dvojitým ťuknutím“. Jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke dovtedy, kým sa neozve: „Riadky“. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava prejdite na položku zoznamu, ktorej zarovnanie chcete zmeniť. Trojitým ťuknutím na obrazovku vyberte položku.

 2. V dokumente aplikácie Word Mobile jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke dovtedy, kým sa neozve: „Položky“.

 3. Jedným prstom ťahajte doprava dovtedy, kým Moderátor neoznámi, že ste prešli na tlačidlo Zväčšiť zarážku alebo Zmenšiť zarážku. Potom dvakrát ťuknite.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×