Vytvorenie zostavy o priebehu zostávajúcich položiek

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Informácie o postupe prác zostáv porovnať plánované, dokončené a zostávajúcu prácu na graf, ktorý sa automaticky aktualizuje, keď meníte údaje projektu. Dajú sa a účastníkom projektu stav na skratke projektu môžete vytvoriť vykonať niekoľko krokov.

Tip na správu projektu    Informácie o postupe prác správy sú kľúčových súčasťou aktívne riadenie projektov, najmä skrumáž. Ale sú užitočné nástroje pre všetky štýl riadenia projektov.

Na vytvorenie zostavy o priebehu zostávajúcich položiek kliknite na položky Zostava > Tabule > Informácie o postupe prác.

Ponuka Tabuľa na karte Zostava

Pravdepodobne bude potrebné pridať do projektu polia, aby ste zo zostavy o priebehu zostávajúcich položiek získali požadované informácie. Prečítajte si nižšie uvedené tipy, ako nastaviť projekt tak, aby ste zo zostavy o priebehu zostávajúcich položiek získali čo najviac.

Nastavenie zostavy o priebehu zostávajúcich položiek

Rozdiely medzi grafom priebehu zostávajúcej práce a grafom priebehu zostávajúcich úloh

Nastavenie grafu priebehu zostávajúcej práce

Zaznamenanie informácií o práci

Pridanie polí práce na sledovanie

Polia priebehu zostávajúcej práce

Práca

Skutočná práca

Kumulatívna práca

Nastavenie grafu priebehu zostávajúcich úloh

Zaznamenanie informácií o úlohách

Pridanie polí úloh na sledovanie

Polia priebehu zostávajúcich úloh

Formátovanie zostavy o priebehu zostávajúcich položiek

Rozdiely medzi grafom priebehu zostávajúcej práce a grafom priebehu zostávajúcich úloh

Predvolená zostava o priebehu zostávajúcich položiek zahŕňa dva grafy: graf priebehu zostávajúcej práce a graf priebehu zostávajúcich úloh.

Priebehu zostávajúcej práce graf zobrazuje, aké množstvo práce ľudí dokončili, aká je naplánovaná je potrebné dokončiť pred projektu koncového dátumu, a pôvodný odhad informácií o zostávajúcej práci by byť dokončená v tomto bode v projekte.

Zostava o priebehu zostávajúcej práce

Zobrazuje grafpriebehu zostávajúcich úloh , počet dokončených úloh, počet zostávajúcich a pôvodný odhad počtu by bolo dokončené v danom okamihu v projekte.

Zostava o priebehu zostávajúcich úloh

Na začiatok stránky

Nastavenie grafu priebehu zostávajúcej práce

Graf priebehu zostávajúcej práce zobrazuje množstvo práce, ktorú ste dokončili a ktorú ešte máte dokončiť. Ak je čiara zostávajúcej kumulatívnej práce najstrmšou v grafe, projekt sa môže oneskoriť.

Práca je čas naplánovaný na dokončenie úlohy, skutočná práca je množstvo dokončenej práce na úlohe a zostávajúca práca je rozdiel medzi týmito dvomi položkami. Prácu sledujete v človekohodinách alebo dňoch.

Zaznamenanie informácií o práci

Keďže grafy priebehu zostávajúcej práce porovnávajú plánovanú, dokončenú a zostávajúcu prácu, presvedčte sa, že dané informácie zaznamenávate v projekte pred vytvorením zostavy.

 • Priraďte zdroje k úlohám, najmä ak chcete zaznamenať dokončenú prácu. Presvedčte sa, že ste tak urobili pred nastavením pôvodného plánu.

 • Nastavte pôvodný plán na získanie obrazu o vašom projekte. V zostave o priebehu zostávajúcich položiek pôvodné plány zobrazujú, kedy ste plánovali dokončiť úlohy a prácu.

Pridanie polí práce na sledovanie

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Použitie zdrojov.

 2. Kliknite na položky Nástroje používania zdrojov − Formát > Pridať podrobnosti.

  Karta Nástroje používania zdrojov − Formát, tlačidlo Pridať podrobnosti

 3. Vyberte pole z oblasti Dostupné polia a kliknite na položku Zobraziť.

  Dialógové okno Štýly podrobností, oblasť Dostupné polia

 4. Keď ste už vybrali všetky požadované polia, kliknite na položku OK.

Polia priebehu zostávajúcej práce

Práca

Pole

Popis

Polia Práca

Celkový čas, na ktorý:

 • sú všetky zdroje naplánované pre úlohu,

 • je jeden zdroj naplánovaný pre všetky úlohy,

 • je jeden zdroj naplánovaný pre jednu úlohu.

Polia Remaining Work (Zostávajúca práca)

Čas potrebný na dokončenie úlohy.

Polia Práca podľa pôvodného plánu

Celková plánovaná práca časom naplánovaná na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Skutočná práca

Pole

Popis

Polia Actual Work (Skutočná práca)

Práca, ktorú už zdroj priradený k úlohám časom dokončil.

Kumulatívna skutočná práca

Skutočná práca vykonaná všetkými zdrojmi, ktoré boli časom priradené k úlohám.

Zostávajúca kumulatívna skutočná práca

Práca, ktorú je potrebné dokončiť na úlohách v projekte po odčítaní skutočnej práce nahromadenej časom.

Kumulatívna práca

Pole

Popis

Polia Cumulative Work (Kumulatívna práca)

Čas naplánovaný pre všetky zdroje priradené k úlohám nahromadeným časom.

Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 0 – 10

Práca podľa pôvodného plánu naplánovaná v čase, keď bol nastavený pôvodný plán, pre všetky zdroje priradené k úlohám nahromadeným časom.

Zostávajúca kumulatívna práca

Práca, ktorú je potrebné dokončiť na úlohách v projekte po odčítaní naplánovanej práce nahromadenej časom.

Zostávajúca kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 0 – 10

Práca podľa pôvodného plánu, ktorú je potrebné dokončiť na úlohách v projekte po odčítaní naplánovanej práce podľa pôvodného plánu nahromadenej časom.

Na začiatok stránky

Nastavenie grafu priebehu zostávajúcich úloh

Grafu priebehu zostávajúcich úloh zobrazuje koľko úloh, ktoré ste dokončili a koľko ste opustili. Ak riadku zostávajúce úlohy je najstrmšou v grafe, projekt môže byť za plánom.

Zaznamenanie informácií o úlohách

Keďže grafy priebehu zostávajúcich úloh porovnávajú plánované, dokončené a zostávajúce úlohy, presvedčte sa, že dané informácie zaznamenávate v projekte pred vytvorením zostavy.

 • Nastavte pôvodný plán na získanie obrazu o vašom projekte. V zostave o priebehu zostávajúcich položiek pôvodné plány zobrazujú, kedy ste plánovali dokončiť úlohy a prácu.

 • Označte úlohy ako dokončené. Kliknite na danú úlohu a potom na páse s nástrojmi kliknite na položku Úloha. Vyberte percentuálnu hodnotu dokončenia, ale pamätajte, že Project v grafe priebehu zostávajúcich úloh považuje iba úlohy dokončené na 100 % za dokončené.

Pridanie polí úloh na sledovanie

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Použitie úlohy.

 2. Kliknite na položky Nástroje používania úlohy – Formát > Pridať podrobnosti.

  Karta Nástroje používania úlohy – Formát, tlačidlo Pridať podrobnosti

 3. Vyberte pole z oblasti Dostupné polia a kliknite na položku Zobraziť.

  Dialógové okno Štýly podrobností, oblasť Dostupné polia

 4. Keď ste už vybrali všetky požadované polia, kliknite na položku OK.

Polia priebehu zostávajúcich úloh

Pole

Popis

Polia Percent (%) Complete (Percento (%) dokončenia)

Aktuálny stav úlohy vyjadrený v percentách jej trvania.

Kumulatívne percento (%) dokončenia (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Kumulatívne percento dokončenia úlohy rozvrhnuté v čase.

Zostávajúce úlohy podľa pôvodného plánu 0 – 10

Počet naplánovaných úloh, ktoré je ešte potrebné dokončiť v daný deň, keď bol nastavený pôvodný plán.

Zostávajúce skutočné úlohy

Celkový počet skutočných úloh, ktoré je ešte potrebné dokončiť v daný deň.

Zostávajúce úlohy

Celkový počet naplánovaných úloh, ktoré je ešte potrebné dokončiť v daný deň.

Na začiatok stránky

Formátovanie zostavy o priebehu zostávajúcich položiek

Rovnako ako v ostatných zostavách projektov, aj v zostavách o priebehu zostávajúcich položiek môžete zmeniť údaje, farby a tvary, ktoré sa v nich zobrazujú. Taktiež do nich môžete pridať grafy, tabuľky alebo obrázky.

Postup nájdete v článku Vytvorenie zostavy projektu.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×