Vytvorenie zostavy o priebehu zostávajúcich položiek

V programe Project 2013 zostavy o priebehu zostávajúcich položiek porovnávajú plánovanú, dokončenú a zostávajúcu prácu v grafe, ktorý sa automaticky aktualizuje, keď zmeníte údaje projektu. Zostavy poskytujú vám a účastníkom vášho projektu okamžitý prehľad o stave projektu, ktorý môžete vytvoriť v niekoľkých krokoch.

Tip na správu projektu    Zostavy o priebehu zostávajúcich položiek sú kľúčovou časťou aktívne riadenie projektov, najmä metodiky Scrum. Sú však užitočnými nástrojmi pri akomkoľvek štýle riadenia projektov.

Na vytvorenie zostavy o priebehu zostávajúcich položiek kliknite na položky Zostava > Tabule > Informácie o postupe prác.

Ponuka Tabuľa na karte Zostava

Pravdepodobne bude potrebné pridať do projektu polia, aby ste zo zostavy o priebehu zostávajúcich položiek získali požadované informácie. Prečítajte si nižšie uvedené tipy, ako nastaviť projekt tak, aby ste zo zostavy o priebehu zostávajúcich položiek získali čo najviac.

Nastavenie zostavy o priebehu zostávajúcich položiek

Rozdiely medzi grafom priebehu zostávajúcej práce a grafom priebehu zostávajúcich úloh

Nastavenie grafu priebehu zostávajúcej práce

Zaznamenanie informácií o práci

Pridanie polí práce na sledovanie

Polia priebehu zostávajúcej práce

Práca

Skutočná práca

Kumulatívna práca

Nastavenie grafu priebehu zostávajúcich úloh

Zaznamenanie informácií o úlohách

Pridanie polí úloh na sledovanie

Polia priebehu zostávajúcich úloh

Formátovanie zostavy o priebehu zostávajúcich položiek

Rozdiely medzi grafom priebehu zostávajúcej práce a grafom priebehu zostávajúcich úloh

Predvolená zostava o priebehu zostávajúcich položiek zahŕňa dva grafy: graf priebehu zostávajúcej práce a graf priebehu zostávajúcich úloh.

Graf priebehu zostávajúcej práce znázorňuje množstvo dokončenej práce, množstvo naplánovanej práce, ktorá sa má dokončiť pred dátumom dokončenia projektu, a pôvodný odhad množstva práce, ktorá mala byť dokončená v danom okamihu projektu.

Zostava o priebehu zostávajúcej práce

Graf priebehu zostávajúcich úloh znázorňuje počet dokončených úloh, počet zostávajúcich úloh a pôvodný odhad počtu úloh, ktoré mali byť dokončené v danom okamihu projektu.

Zostava o priebehu zostávajúcich úloh

Na začiatok stránky

Nastavenie grafu priebehu zostávajúcej práce

Graf priebehu zostávajúcej práce zobrazuje množstvo práce, ktorú ste dokončili a ktorú ešte máte dokončiť. Ak je čiara zostávajúcej kumulatívnej práce najstrmšou v grafe, projekt sa môže oneskoriť.

Práca je čas naplánovaný na dokončenie úlohy, skutočná práca je množstvo dokončenej práce na úlohe a zostávajúca práca je rozdiel medzi týmito dvomi položkami. Prácu sledujete v človekohodinách alebo dňoch.

Zaznamenanie informácií o práci

Keďže grafy priebehu zostávajúcej práce porovnávajú plánovanú, dokončenú a zostávajúcu prácu, presvedčte sa, že dané informácie zaznamenávate v projekte pred vytvorením zostavy.

 • Priraďte zdroje k úlohám, najmä ak chcete zaznamenať dokončenú prácu. Presvedčte sa, že ste tak urobili pred nastavením pôvodného plánu.

 • Nastavte pôvodný plán na získanie obrazu o vašom projekte. V zostave o priebehu zostávajúcich položiek pôvodné plány zobrazujú, kedy ste plánovali dokončiť úlohy a prácu.

Pridanie polí práce na sledovanie

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Použitie zdrojov.

 2. Kliknite na položky Nástroje používania zdrojov − Formát > Pridať podrobnosti.

  Karta Nástroje používania zdrojov − Formát, tlačidlo Pridať podrobnosti

 3. Vyberte pole z oblasti Dostupné polia a kliknite na položku Zobraziť.

Dialógové okno Štýly podrobností, oblasť Dostupné polia

 1. Keď ste už vybrali všetky požadované polia, kliknite na položku OK.

Polia priebehu zostávajúcej práce

Práca

Pole

Popis

Práca

Celkový čas, na ktorý:

 • sú všetky zdroje naplánované pre úlohu,

 • je jeden zdroj naplánovaný pre všetky úlohy,

 • je jeden zdroj naplánovaný pre jednu úlohu.

Zostávajúca práca

Čas potrebný na dokončenie úlohy.

Práca podľa pôvodného plánu

Celková plánovaná práca časom naplánovaná na úlohu, zdroj alebo priradenie.

Skutočná práca

Pole

Popis

Skutočná práca

Práca, ktorú už zdroj priradený k úlohám časom dokončil.

Kumulatívna skutočná práca

Skutočná práca vykonaná všetkými zdrojmi, ktoré boli časom priradené k úlohám.

Zostávajúca kumulatívna skutočná práca

Práca, ktorú je potrebné dokončiť na úlohách v projekte po odčítaní skutočnej práce nahromadenej časom.

Kumulatívna práca

Pole

Popis

Kumulatívna práca

Čas naplánovaný pre všetky zdroje priradené k úlohám nahromadeným časom.

Kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 0 – 10

Práca podľa pôvodného plánu naplánovaná v čase, keď bol nastavený pôvodný plán, pre všetky zdroje priradené k úlohám nahromadeným časom.

Zostávajúca kumulatívna práca

Práca, ktorú je potrebné dokončiť na úlohách v projekte po odčítaní naplánovanej práce nahromadenej časom.

Zostávajúca kumulatívna práca podľa pôvodného plánu 0 – 10

Práca podľa pôvodného plánu, ktorú je potrebné dokončiť na úlohách v projekte po odčítaní naplánovanej práce podľa pôvodného plánu nahromadenej časom.

Na začiatok stránky

Nastavenie grafu priebehu zostávajúcich úloh

Graf priebehu zostávajúcich úloh zobrazuje množstvo úloh, ktoré ste dokončili a ktoré ešte máte dokončiť.Ak je čiara zostávajúcich úloh najstrmšou v grafe, projekt sa môže oneskoriť.

Zaznamenanie informácií o úlohách

Keďže grafy priebehu zostávajúcich úloh porovnávajú plánované, dokončené a zostávajúce úlohy, presvedčte sa, že dané informácie zaznamenávate v projekte pred vytvorením zostavy.

 • Nastavte pôvodný plán na získanie obrazu o vašom projekte. V zostave o priebehu zostávajúcich položiek pôvodné plány zobrazujú, kedy ste plánovali dokončiť úlohy a prácu.

 • Označte úlohy ako dokončené. Kliknite na danú úlohu a potom na páse s nástrojmi kliknite na položku Úloha. Vyberte percentuálnu hodnotu dokončenia, ale pamätajte, že Project v grafe priebehu zostávajúcich úloh považuje iba úlohy dokončené na 100 % za dokončené.

Pridanie polí úloh na sledovanie

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Použitie úlohy.

 2. Kliknite na položky Nástroje používania úlohy – Formát > Pridať podrobnosti.

  Karta Nástroje používania úlohy – Formát, tlačidlo Pridať podrobnosti

 3. Vyberte pole z oblasti Dostupné polia a kliknite na položku Zobraziť.

Dialógové okno Štýly podrobností, oblasť Dostupné polia

 1. Keď ste už vybrali všetky požadované polia, kliknite na položku OK.

Polia priebehu zostávajúcich úloh

Pole

Popis

Percento dokončenia

Aktuálny stav úlohy vyjadrený v percentách jej trvania.

Kumulatívne percento dokončenia

Kumulatívne percento dokončenia úlohy rozvrhnuté v čase.

Zostávajúce úlohy podľa pôvodného plánu 0 – 10

Počet naplánovaných úloh, ktoré je ešte potrebné dokončiť v daný deň, keď bol nastavený pôvodný plán.

Zostávajúce skutočné úlohy

Celkový počet skutočných úloh, ktoré je ešte potrebné dokončiť v daný deň.

Zostávajúce úlohy

Celkový počet naplánovaných úloh, ktoré je ešte potrebné dokončiť v daný deň.

Na začiatok stránky

Formátovanie zostavy o priebehu zostávajúcich položiek

Rovnako ako v ostatných zostavách projektov, aj v zostavách o priebehu zostávajúcich položiek môžete zmeniť údaje, farby a tvary, ktoré sa v nich zobrazujú. Taktiež do nich môžete pridať grafy, tabuľky alebo obrázky.

Postup nájdete v článku Vytvorenie zostavy projektu.

Na začiatok stránky

Platí pre: Project Professional 2013, Project 2013 StandardBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk