Vytvorenie (zoskupenie) prehľadu údajov v hárku

Ak máte zoznam údajov, ktoré chcete zoskupiť a zhrnúť, môžete vytvoriť prehľad s maximálne ôsmimi úrovňami, pre každú skupinu jeden. Každá vnútorná úroveň reprezentovaná vyšším číslom v symboly prehľadu zobrazuje podrobné údaje predchádzajúcej vonkajšej úrovne reprezentovanej nižším číslom v symboloch prehľadu. Prehľad používajte na rýchle zobrazenie riadkov alebo stĺpcov súhrnu alebo na zobrazenie podrobných údajov o jednotlivých skupinách. Môžete vytvoriť prehľad riadkov (popis nájdete v nasledujúcom príklade), prehľad stĺpcov alebo môžete vytvoriť prehľad riadkov i stĺpcov.

Zoznam s prehľadom

1.  Riadky úrovne zobrazíte kliknutím na príslušné symboly prehľadu jeden dva tri .

2.  Úroveň 1 obsahuje celkový predaj vo všetkých riadkoch podrobností.

3.  Úroveň 2 obsahuje celkový predaj pre jednotlivé mesiace a oblasti.

4.  Úroveň 3 obsahuje riadky podrobností (v tomto prípade riadky 11 až 13).

5. Ak chcete rozbaliť alebo zbaliť údaje v prehľade, kliknite na plus a mínus symboly prehľadu.

 1. Overte, či má každý stĺpec údajov, ktorých prehľad chcete vytvoriť, menovku v prvom riadku, obsahuje podobné fakty a či rozsah neobsahuje žiadne prázdne riadky alebo stĺpce.

 2. V riadku podrobností sa musí nachádzať aj riadok súhrnu – medzisúčet. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Vloženie riadkov súhrnu pomocou príkazu Medzisúčet    

  • Použite príkaz Medzisúčet, ktorý vloží funkciu SUBTOTAL bezprostredne pod alebo nad každú skupinu riadkov podrobností a automaticky vytvorí prehľad. Ďalšie informácie nájdete v téme Funkcia SUBTOTAL.

   Vloženie vlastných riadkov súhrnu.    

  • Vložte vlastné riadky súhrnu so vzorcami bezprostredne pod alebo nad každú skupinu riadkov podrobností. Napríklad vložením riadkov súhrnu pod (alebo nad) riadky údajov o predaji za mesiace marec a apríl pomocou funkcie SUM vypočítate medzisúčet predaja v týchto mesiacoch. Príklad je v tabuľke v ďalšej časti témy.

 3. Zadajte, či sú riadky súhrnu umiestnené pod alebo nad riadkami podrobností. Na karte Údaje kliknite v skupine Prehľad na spúšťač dialógového okna Prehľad.
  V skupine Prehľad kliknite na spúšťač dialógového okna

 4. Ak sa riadky súhrnu nachádzajú nad riadkami podrobností, odstráňte začiarknutie políčka Riadky súhrnu pod čiastkovými. V opačnom prípade ponechajte políčko začiarknuté.

 5. Vytvorenie prehľadu údajov. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Automatické vytvorenie prehľadu údajov

  1. Ak je to potrebné, vyberte bunku v rozsahu buniek, ktorým chcete vytvoriť prehľad.

  2. Na karte Údaje kliknite v skupine Prehľad na šípku pod položkou Zoskupiť a potom kliknite na položku Automatický prehľad.

   Kliknite na šípku pod položkou Zoskupiť a potom kliknite na položku Automatický prehľad

  Manuálne vytvorenie prehľadu údajov

  Dôležité:  Keď manuálne zlučujete úrovne prehľadu, najlepšie je zobraziť všetky údaje, aby ste zabránili nesprávnemu zlúčeniu riadkov.

  1. Vytvorenie prehľadu vonkajšej skupiny.

   Vytvorenie prehľadu vonkajšej skupiny

   1. Vyberte všetky podriadené riadky súhrnu a ich súvisiace riadky podrobností.

    V nižšie uvedených údajoch napríklad riadok 6 obsahuje medzisúčet riadkov 2 až 5, riadok 10 obsahuje medzisúčet riadkov 7 až 9 a riadok 11 obsahuje celkový súčet. Ak chcete zoskupiť všetky podrobné údaje v riadku 11, vyberte riadky 2 až 10.

     

    A

    B

    C

    1

    Oblasť

    Mesiac

    Predaj

    2

    Východ

    Marec

    9 647 EUR

    3

    Východ

    Marec

    4101 EUR

    4

    Východ

    Marec

    7 115 EUR

    5

    Východ

    Marec

    2 957 EUR

    6

    Východ

    Marec celkom

    23 820 EUR

    7

    Východ

    Apríl

    4 257 EUR

    8

    Východ

    Apríl

    1 829 EUR

    9

    Východ

    Apríl

    6 550 EUR

    10

    Východ

    Apríl celkom

    12 636 EUR

    11

    Východ celkom

    36 456 EUR

    Dôležité: Nevkladajte riadok súhrnu (riadok 11) do výberu.

   2. Na karte Údaje v skupine Prehľad kliknite na položku Skupina, potom na položku Riadky a nakoniec na tlačidlo OK.

    Kliknite na položku Riadky a potom na tlačidlo OK

    Symboly prehľadu sa na obrazovke zobrazia vedľa skupiny.

  2. Môžete vytvoriť prehľad vnútornej vnorenej skupiny – riadkov podrobností pre danú časť údajov.

   Vytvorenie prehľadu vnútorných vnorených skupín (skupiny riadkov podrobností)

   1. Pre každú vnútornú vnorenú skupinu vyberte riadky podrobností susediace s riadkom, ktorý obsahuje riadok súhrnu.

    V príklade nižšie, ak chcete zlúčiť riadky 2 až 5, ktoré majú riadok súhrnu 6, vyberte riadky 2 až 5. Ak chcete zlúčiť riadky 7 až 9, ktoré majú riadok súhrnu 10, vyberte riadky 7 až 9.

     

    A

    B

    C

    1

    Oblasť

    Mesiac

    Predaj

    2

    Východ

    Marec

    9 647 EUR

    3

    Východ

    Marec

    4101 EUR

    4

    Východ

    Marec

    7 115 EUR

    5

    Východ

    Marec

    2 957 EUR

    6

    Východ

    Marec celkom

    23 820 EUR

    7

    Východ

    Apríl

    4 257 EUR

    8

    Východ

    Apríl

    1 829 EUR

    9

    Východ

    Apríl

    6 550 EUR

    10

    Východ

    Apríl celkom

    12 636 EUR

    11

    Východ celkom

    36 456 EUR

    Dôležité: Nevkladajte do výberu riadok súhrnu.

   2. Na karte Údaje kliknite v skupinePrehľad na položku Zoskupiť.

    Kliknite na položku Zoskupiť na karte Údaje

    Symboly prehľadu sa na obrazovke zobrazia vedľa skupiny.

   3. Pokračujte výberom a zoskupením vnútorných riadkov, až kým budú vytvorené všetky úrovne, ktoré majú byť v súhrne.

   4. Ak chcete riadky oddeliť, vyberte riadky a na karte Údaje kliknite v skupine Prehľad na možnosť Oddeliť.

    Môžete tiež oddeliť oblasti prehľadu bez toho, aby ste museli odstrániť celý prehľad. Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na Políčko so znamienkom plus alebo Políčko so znamienkom mínus pre danú skupinu a potom na karte údaje v skupine Prehľad kliknite na položku oddeliť.

    Dôležité: Ak sú počas oddeľovania prehľadu podrobné údaje skryté, riadky podrobností môžu zostať skryté. Ak chcete údaje zobraziť, presúvajte ukazovateľ ponad viditeľné čísla riadkov susediacich so skrytými riadkami. Na karte Domov kliknite v skupine Bunky na položku Formát, ukážte na možnosť Skryť a odkryť a potom kliknite na položku Odkryť riadky.

 1. Overte, či má každý riadok údajov, ktorého prehľad chcete vytvoriť, menovku v prvom stĺpci, obsahuje podobné fakty v každom riadku a rozsah neobsahuje žiadne prázdne riadky alebo stĺpce.

 2. Vložte vlastné stĺpce súhrnu so vzorcami bezprostredne napravo alebo naľavo od každej skupiny riadkov podrobností. Príklad je uvedený v tabuľke v kroku 4 nižšie.

  Poznámka: Ak chcete vytvoriť prehľad údajov podľa stĺpcov, musíte mať stĺpce súhrnu, ktoré obsahujú vzorce odkazujúce na bunky vo všetkých stĺpcoch podrobností pre túto skupinu.

 3. Určite umiestnenie stĺpcov prehľadu napravo alebo naľavo od stĺpcov so súhrnom. Na karte Údaje kliknite v skupine Prehľad na spúšťač dialógového okna Obrys.

  Určenie umiestnenia stĺpca súhrnu

  1. Na karte Údaje kliknite v skupine Prehľad na spúšťač dialógového okna Obrys.

   V skupine Prehľad kliknite na spúšťač dialógového okna

  2. Ak chcete stĺpec súhrnu umiestniť na ľavú stranu stĺpca podrobností, zrušte začiarknutie políčka Riadky súhrnu pod čiastkovými. Ak chcete stĺpec súhrnu umiestniť na pravú stranu stĺpca podrobností, začiarknite políčko Stĺpce súhrnu napravo od čiastkových.

  3. Kliknite na položku OK.

 4. Ak chcete z údajov vytvoriť prehľad, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Automatické vytvorenie prehľadu údajov

  1. Ak je to potrebné, vyberte bunku v rozsahu.

  2. Na karte Údaje kliknite v skupine Prehľad na šípku pod položkou Zoskupiť a kliknite na položku Automatický prehľad.

  Manuálne vytvorenie prehľadu údajov

  Dôležité:  Keď manuálne zlučujete úrovne prehľadu, najlepšie je zobraziť všetky údaje, aby ste zabránili nesprávnemu zlúčeniu stĺpcov.

  1. Vytvorenie prehľadu vonkajšej skupiny.

   Vytvorenie prehľadu vonkajšej skupiny (všetkých stĺpcov okrem celkového súčtu)

   1. Vyberte všetky podradené stĺpce súhrnu a aj ich zodpovedajúce podrobné údaje.

    V príklade nižšie stĺpec E obsahuje medzisúčty pre stĺpce B až D, stĺpec I obsahuje medzisúčty pre stĺpce F až H a stĺpec J obsahuje celkové súčty. Ak chcete zoskupiť všetky podrobné údaje pre stĺpec J, vyberte stĺpce B až I.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    P

    G

    X

    P

    J

    1

    Regn

    Január

    Február

    Marec

    1. štvrťrok

    Apríl

    Máj

    Jún

    2. štvrťrok

    H1

    2

    Východ

    371

    504

    880

    1 755

    186

    653

    229

    1 068

    2 823

    3

    Západ

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1 557

    2 077

    4

    Sever

    447

    469

    429

    1 345

    579

    180

    367

    1 126

    2 471

    5

    Juh

    281

    511

    410

    1 202

    124

    750

    200

    1 074

    2 276

    Dôležité: Nevkladajte do výberu stĺpec súhrnu J (celkové súčty).

   2. Na karte Údaje kliknite v skupinePrehľad na položku Zoskupiť.

    Kliknite na položku Zoskupiť na karte Údaje

    Symboly prehľadu sa na obrazovke zobrazia vedľa skupiny.

  2. Môžete vytvoriť aj prehľad vnútornej vnorenej skupiny (jednotlivých skupín stĺpcov podrobností).

   Vytvorenie prehľadu vnútornej vnorenej skupiny (skupín stĺpcov podrobností)

   1. Pre každú vnútornú vnorenú skupinu vyberte stĺpce podrobností susediace so stĺpcom, ktorý obsahuje stĺpec súhrnu.

    V príklade nižšie, ak chcete zoskupiť stĺpce B až D, ktoré majú stĺpec súhrnu E, vyberte stĺpce B až D. Ak chcete zoskupiť stĺpce F až H, ktoré majú riadok súhrnu I, vyberte stĺpce F až H.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    P

    G

    X

    P

    J

    1

    Regn

    Január

    Február

    Marec

    1. štvrťrok

    Apríl

    Máj

    Jún

    2. štvrťrok

    H1

    2

    Východ

    371

    504

    880

    1 755

    186

    653

    229

    1 068

    2 823

    3

    Západ

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1 557

    2 077

    4

    Sever

    447

    469

    429

    1 345

    579

    180

    367

    1 126

    2 471

    5

    Juh

    281

    511

    410

    1 202

    124

    750

    200

    1 074

    2 276

    Dôležité:  Nevkladajte stĺpec súhrnu do výberu pre túto skupinu.

   2. Na karte Údaje kliknite v skupine Prehľad na položku Zoskupiť.

    Kliknite na položku Zoskupiť na karte Údaje

    Symboly prehľadu sa na obrazovke zobrazia vedľa skupiny.

 5. Pokračujte výberom a zoskupovaním vnútorných stĺpcov, pokiaľ nebudú vytvorené všetky požadované úrovne prehľadu.

 6. Ak chcete stĺpce oddeliť, vyberte stĺpce a na karte Údaje kliknite v skupine Prehľad na položku Oddeliť.

Na karte Údaje kliknite na položku Oddeliť

Môžete tiež oddeliť oblasti prehľadu bez toho, aby ste museli odstrániť celý prehľad. Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na Políčko so znamienkom plus alebo Políčko so znamienkom mínus pre danú skupinu a potom na karte údaje v skupine Prehľad kliknite na položku oddeliť.

Ak sú počas oddeľovania prehľadu podrobné údaje skryté, stĺpce podrobností môžu zostať skryté. Ak chcete údaje zobraziť, presúvajte ukazovateľ ponad viditeľné písmená stĺpcov susediacich so skrytými stĺpcami. Na karte Domov kliknite v skupine Bunky na položku Formát, ukážte na možnosť Skryť a odkryť a potom kliknite na položku Odkryť stĺpce.

 1. Ak sa nezobrazujú symboly prehľadu jeden dva tri , plus a mínus , kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel (Excel 2007) alebo na kartu súbor (iné verzie) a potom kliknite na položku Možnostia potom na položku Rozšírené Kategória a potom v časti Zobraziť možnosti pre tento hárok vyberte hárok a potom začiarknite políčko Zobraziť symboly prehľadu, ak sa použije prehľad .

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

 3. Vyberte niektoré z nasledovných možností:

  Zobrazenie alebo skrytie podrobných údajov skupiny    

  • Ak chcete zobraziť podrobné údaje v rámci skupiny, kliknite na plus skupiny.

  • Ak chcete skryť podrobné údaje pre skupinu, kliknite na mínus skupiny.

   Zbalenie alebo rozbalenie celého prehľadu na určitú úroveň    

  • V jeden dva tri symboly prehľadu kliknite na požadovaný počet úrovní. Podrobné údaje na nižších úrovniach sa následne skryjú.

   Ak napríklad vytvoríte prehľad so štyrmi úrovňami, štvrtú úroveň môžete skryť počas zobrazenia ostatných úrovní kliknutím na číslo tri .

   Zobrazenie alebo skrytie všetkých podrobných údajov v prehľade    

  • Ak chcete zobraziť všetky podrobné údaje, kliknite na najnižšiu úroveň v jeden dva tri symboly prehľadu. Ak máte napríklad tri úrovne, kliknite na položku tri .

  • Všetky podrobné údaje skryjete kliknutím na číslo jeden .

Pre riadky prehľadu Microsoft Excel používa štýly ako RowLevel_1 a RowLevel_2. Pre stĺpce prehľadu Excel používa štýly ako ColLevel_1 a ColLevel_2. V rámci štýlov sa na odlíšenie riadkov súhrnu od ostatných údajov používa tučné písmo, kurzíva alebo iné formáty textu. Zmenou spôsobu definovania štýlov môžete na prispôsobenie vzhľadu prehľadu použiť iný text a formáty buniek. Štýl aplikujte na prehľad počas vytvárania prehľadu alebo po jeho vytvorení.

Vyberte si niektorú z nasledujúcich možností:

Automatické použitie štýlu na riadok alebo stĺpec súhrnu    

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Prehľad na spúšťač dialógového okna Obrys.

  V skupine Prehľad kliknite na spúšťač dialógového okna

 2. Začiarknite políčko Automatický štýl.

Použitie štýlu na existujúci riadok alebo stĺpec súhrnu    

 1. Vyberte bunky, v ktorých chcete uplatňovať štýly prehľadu.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Prehľad na spúšťač dialógového okna Obrys.

  V skupine Prehľad kliknite na spúšťač dialógového okna

 3. Začiarknite políčko Automatický štýl.

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť štýly.

Na formátovanie údajov prehľadu môžete použiť aj automatické formáty.

 1. Ak sa nezobrazujú symboly prehľadu jeden dva tri , plus a mínus , kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel (Excel 2007) alebo na kartu súbor (iné verzie) a potom kliknite na položku Možnosti, kliknite na kategóriu Rozšírené a potom v časti Zobraziť možnosti pre tento hárok vyberte hárok a potom začiarknite políčko Zobraziť symboly prehľadu, ak sa použije obrys .

 2. Použitím symbolov prehľadu jeden dva tri , mínus a plus skryte podrobné údaje, ktoré nechcete kopírovať.

  Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie alebo skrytie údajov prehľadu.

 3. Výber rozsahu riadov súhrnu.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na možnosť Nájsť a vybrať a potom kliknite na položku Prejsť na.

  Kliknite na možnosť Nájsť a vybrať a potom kliknite na položku Prejsť na

 5. Kliknite na tlačidlo Prejsť na špeciálne.

 6. Kliknite na možnosť Iba viditeľné bunky.

 7. Kliknite na tlačidlo OK a potom kopírujte údaje.

Poznámka: Keď skryjete alebo odstránite prehľad, nebudú odstránené žiadne údaje.

Skrytie prehľadu

 • (Excel 2007) Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel alebo na kartu súbor (iné verzie) a potom kliknite na položku Možnosti, kliknite na kategóriu Rozšírené a potom v časti Zobraziť možnosti pre tento hárok Vyberte hárok obsahujúci prehľad, ktorý chcete skryť, a zrušte začiarknutie políčka Zobraziť symboly prehľadu, ak sa použije obrys .

Odstránenie prehľadu

 1. Kliknite na hárok.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Prehľad na položky Oddeliť a Vymazať prehľad.

  Kliknite na položku Oddeliť a potom na položku Vymazať prehľad

  Dôležité: Ak prehľad odstránite pokiaľ sú podrobné údaje skryté, riadky alebo stĺpce podrobností môžu zostať skryté. Ak chcete údaje zobraziť, posúvajte ukazovateľ ponad viditeľné čísla riadkov alebo písmená stĺpcov, ktoré susedia so skrytými riadkami a stĺpcami. Na karte Domov v skupine Bunky kliknite na položku Formát, ukážte na možnosť Skryť a odkryť a potom kliknite na príkaz Odkryť riadky alebo Odkryť stĺpce.

Predstavte si, že chcete vytvoriť súhrnnú zostavu údajov, ktorá zobrazí iba súčty doložené grafom týchto súčtov. Zvyčajne máte k dispozícii tieto možnosti:

 1. Vytvorenie súhrnnej zostavy

  1. Vytvorenie prehľadu údajov.

   Ďalšie informácie nájdete v častiach Vytvorenie prehľadu riadkov alebo Vytvorenie prehľadu stĺpcov.

  2. Skryte Podrobnosti kliknutím na symboly prehľadu jeden dva tri , plus a mínus , aby sa zobrazili iba súčty, ako je znázornené v nasledujúcom príklade prehľadu riadkov:

   Zoznam prehľadu zobrazujúci iba súhrnné riadky

  3. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie alebo skrytie údajov prehľadu.

 2. Graf súhrnnej zostavy

  1. Vyberte údaje súhrnu, ktoré chcete vložiť do grafu.

   Ak napríklad chcete vložiť do grafu súčty iba pre položky Kováč a Porubská, ale bez celkových súčtov, vyberte bunky A1 až C11, tak ako je to uvedené v predchádzajúcom príklade.

  2. Vytvorte graf. Napríklad na karte Vložiť kliknite v skupine Grafy na položku Odporúčané grafy alebo vyberte iný typ grafu.

   Ak napríklad vytvoríte graf pomocou Sprievodcu grafom, bude vyzerať ako v nasledujúcom príklade.

   Graf vytvorený z údajov medzisúčtu

   Ak zobrazíte alebo skryjete podrobnosti v zozname údajov usporiadanom vo formáte prehľadu, aktualizuje sa aj graf zobrazením alebo skrytím údajov.

Riadky a stĺpce môžete zoskupiť (alebo načrtnúť) v Excel pre web.

Poznámka: Hoci môžete do údajov pridať riadky alebo stĺpce súhrnu (pomocou funkcií, ako napríklad SUM alebo Medzisúčet), nemôžete použiť štýly ani nastaviť pozíciu pre súhrnné riadky a stĺpce v Excel pre web.

Vytvorenie prehľadu riadkov

 1. Overte, či má každý stĺpec údajov, ktorých prehľad chcete vytvoriť, menovku v prvom riadku, obsahuje podobné fakty a či rozsah neobsahuje žiadne prázdne riadky alebo stĺpce.

 2. Vyberte údaje (vrátane všetkých riadkov súhrnu).

 3. Na karte údaje v skupine Prehľad kliknite na položku Zoskupiť > riadky skupiny.

 4. Voliteľne môžete v prípade, ak chcete vytvoriť prehľad vnútornej vnorenej skupiny, vybrať riadky v rozsahu údajov prehľadu.

 5. Zopakujte krok 3.

  Pokračujte výberom a zoskupením vnútorných riadkov, až kým budú vytvorené všetky úrovne, ktoré majú byť v súhrne.

Vytvorenie prehľadu stĺpcov

 1. Overte, či má každý stĺpec údajov, ktorých prehľad chcete vytvoriť, menovku v prvom riadku, obsahuje podobné fakty a či rozsah neobsahuje žiadne prázdne riadky alebo stĺpce.

 2. Vyberte údaje (vrátane všetkých stĺpcov súhrnu).

 3. Na karte údaje kliknite v skupine Prehľad na položku stĺpceskupiny > skupiny.

 4. Voliteľne môžete v prípade, ak chcete vytvoriť prehľad vnútornej vnorenej skupiny, vybrať stĺpce v rozsahu údajov prehľadu.

 5. Zopakujte krok 3.

  Pokračujte výberom a zoskupovaním vnútorných stĺpcov, pokiaľ nebudú vytvorené všetky požadované úrovne prehľadu.

Oddelenie riadkov alebo stĺpcov

 • Ak chcete zrušiť zoskupenie, vyberte riadky alebo stĺpce a potom na karte údaje v skupine Prehľad kliknite na položku oddeliť a vyberte príslušnú možnosť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Zoskupenie alebo oddelenie údajov v kontingenčnej tabuľke

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×