Vytvorenie základnej prezentácie v PowerPointe

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou PowerPointu si môžete jednoducho vytvoriť základnú prezentáciu. PowerPoint tiež ponúka množstvo funkcií, ktoré môžete použiť na zdokonalenie a zlepšenie svojej práce.

Poznámka : Informácie o PowerPointe 2016 alebo PowerPointe 2013 nájdete v téme Základné úlohy pri vytváraní powerpointovej prezentácie.

Nasledujúci text predstavuje rámec úloh, vrátane popisu jednotlivých úloh s hypertextovými prepojeniami na každý postup, pomocou ktorých môžete vytvoriť prezentáciu. V závislosti od zložitosti prezentácie nemusí byť nutné vykonať všetky postupy, ktoré sú opísané v tomto článku. Aj keď pri práci môžete postupovať ľubovoľne, odporúčame, aby ste postupovali tak, ako je uvedené v článku.

Prepojenia na články Pomocníka

Tento článok obsahuje nasledujúce témy:

Oboznámenie s pracovným priestorom programu PowerPoint

Rýchla prehliadka práce v okne PowerPointu

Pomenovanie a uloženie prezentácie

Postupy na pomenovanie a uloženie prezentácie

Pridanie, odstránenie snímok a zmena ich usporiadania

Postupy na pridávanie, zmenu usporiadania alebo odstránenie snímok v prezentácii

Pridanie textu na snímku

Postupy na:

 • Pridanie textu do textového poľa

 • Pridanie textu, ktorý je súčasťou tvaru

 • Pridanie textu, ktorý netvorí súčasť tvaru

Použitie šablóny v prezentácii

Postupy na:

 • Použitie šablóny, ktorá je zabudovaná do PowerPointu

 • Použitie vami vytvorenej šablóny a jej následné uloženie do počítača

 • Stiahnutie bezplatnej powerpointovej šablóny zo servera Office.com alebo z webovej lokality tretej strany a jej následné použitie v prezentácii

  Tip : Použitím predpripravenej šablóny môžete ušetriť čas.

Použitie motívu na pridanie farby a štýlu do prezentácie

Postupy na pridanie farby a formátovania a použitie efektov na text a iné prvky v prezentácii

Tip : Ak ste použili predpripravenú šablónu, farby, písma a štýly motívov pravdepodobne nebudete chcieť zmeniť.

Vloženie obrázka

Postup na pridanie obrázkov alebo fotografií

Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov

Postup na pridanie, zmenu a odstránenie mnohých rôznych tvarov

Vloženie snímky alebo výrezu obrazovky

Postupy na vloženie snímky obrazovky a iného obsahu

Vytvorenie grafického prvku SmartArt

Postupy na vytvorenie ilustrácií dizajnérskej kvality iba niekoľkými kliknutiami myši

Pridanie čísel snímok, čísel strán alebo dátumu a času

Postupy na pridanie čísel snímok, čísel strán alebo dátumu a času na snímky, strany s poznámkami a podklady

Vytvorenie hypertextového prepojenia

Postupy na:

 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na snímku v rovnakej prezentácii

 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na snímku v inej prezentácii

 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na stránku alebo súbor na webe

 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na e-mailovú adresu

 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na nový súbor

Doručenie a distribúcia prezentácie

Poskytuje prepojenia na postupy opisujúce viaceré možnosti doručenia a distribúcie prezentácie

Zobrazovanie poznámok lektora iba pre seba počas premietania prezentácie na viacerých monitoroch

Postupy na zobrazenie prezentácie spolu s poznámkami lektora na jednom počítači (napríklad na vašom notebooku), pričom publikum vidí prezentáciu bez poznámok na inom monitore (napríklad na premietacom plátne), a na nastavenie zobrazenia pre prezentujúceho

Tlač snímok alebo podkladov

Postupy na:

 • Nastavenie veľkosti snímky, orientácie strany a čísla prvej snímky

 • Nastavenie možností tlače a tlač snímok alebo podkladov

 • Uloženie nastavení tlače

Vytvorenie a tlač strán s poznámkami

Postupy na:

 • Vytvorenie strán s poznámkami

 • Vytvorenie ďalšieho miesta pre vaše poznámky

 • Pridanie efektov alebo formátovania na všetky strany s poznámkami

 • Zobrazenie strany s poznámkami na webovej stránke

 • Tlač strán s poznámkami s miniatúrami snímok

 • Tlač strán s poznámkami bez miniatúr snímok

Tlač snímok

Prehľad tlače v PowerPointe spolu s postupmi na nastavenie veľkosti a orientácie snímok určených na tlač a postup na tlač snímok

Čo vás zaujíma?

Oboznámenie s pracovným priestorom programu PowerPoint

Pomenovanie a uloženie prezentácie

Pridanie, zmena usporiadania a odstránenie snímok

Pridanie a formátovanie textu

Použitie vhodnejšieho vzhľadu v prezentácii

Pridanie obrázkov ClipArt, grafických prvkov SmartArt a iných objektov

Pridanie hypertextových prepojení

Kontrola pravopisu a ukážka prezentácie

Informácie o príprave na prezentovanie prezentácie

Dnes možno musíte vytvoriť powerpointovú prezentáciu, pričom doteraz ste žiadnu nevytvorili. Alebo ste powerpointovú prezentácie vytvárali už dávnejšie, no nepamätáte si postup.

Tento článok je skvelým miestom na to, aby ste sa naučili (alebo si spomenuli), ako používať PowerPoint. Po prečítaní tohto článku budete mať dokončenú powerpointovú prezentáciu, ako aj dostatok poznatkov a sebadôvery pri používaní programu Office PowerPoint 2007.

 • Možno bude pre vás lepšie, ak si tento článok pred začatím práce na prezentácii vytlačíte, aby ste nemuseli prepínať medzi obrazovkou článku a oknom PowerPointu. Článok vytlačíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + P.

Oboznámenie s pracovným priestorom programu PowerPoint

Použite jeden z nasledovných postupov:

 • Ak je Office PowerPoint 2007 už spustený, uložte a zavrite všetky otvorené prezentácie a potom PowerPoint 2007 ukončite a reštartujte.

  Prepojenia na informácie o ukladaní prezentácií nájdete v sekcii Pozrite tiež.

 • Ak Office PowerPoint 2007 nie je spustený, spustite ho teraz.

Keď spustíte PowerPoint, otvorí sa v zobrazení nazývanom Normálne zobrazenie, v ktorom môžete vytvárať snímky a pracovať s nimi.

Pracovný priestor pri prvom spustení programu PowerPoint

1. Na table Snímky môžete pracovať priamo na jednotlivých snímkach.

2. Bodkované orámovania označujú zástupné objekty, do ktorých môžete vpisovať text alebo vkladať obrázky, grafy a iné objekty.

3. Na karte Snímky sa zobrazuje miniatúra verzie snímok, ktoré sa v plnej veľkosti zobrazujú na table Snímka. Keď pridáte ďalšie snímky, kliknite na miniatúru na karte Snímky a snímka sa zobrazí na table Snímka. Miniatúry môžete aj presúvať a meniť tak usporiadanie snímok v prezentácii. Na karte Snímky môžete taktiež pridávať alebo odstraňovať snímky.

4. Na table s poznámkami môžete vpisovať poznámky o aktuálnej snímke. Poznámky môžete distribuovať svojmu publiku alebo na ne počas prezentácie odkazovať v zobrazení pre prezentujúceho.

Poznámka : Predvolene sa v programe Office PowerPoint 2007 pre nové prezentácie použije tá šablóna prázdnej prezentácie, ktorá sa zobrazuje na predchádzajúcej ilustrácii. Prázdna prezentácia patrí k najjednoduchším a najvšeobecnejším šablónam programu Office PowerPoint 2007. Prázdna prezentácia je vhodnou šablónu pri prvej pracovnej skúsenosti s PowerPointom, pretože je jasná a možno ju prispôsobiť mnohým typom prezentácií. Ak chcete vytvoriť novú prezentáciu založenú na šablóne Prázdna prezentácia, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na položku Nové, v časti Šablóny kliknite na položku Prázdne a posledné a potom v časti Prázdne a posledné dvakrát kliknite na položku Prázdna prezentácia.

Po otvorení šablóny Prázdna prezentácia vidno iba malú časť tably s poznámkami. Ak chcete zobraziť väčšiu časť tably s poznámkami a mať tak viac priestoru na písanie, postupujte takto:

 1. Ukážte na horné orámovanie table s poznámkami.

 2. Keď sa ukazovateľ zmení na Vodorovný rozdeľovací pruh , orámovanie presuňte vyššie, aby bolo viac priestoru na poznámky lektora. Je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Pracovný priestor s tablou Poznámky so zmenenou veľkosťou

Vidíte, že veľkosť snímky sa na table Snímky automaticky upraví tak, aby nepresahovala dostupné miesto.

V hornej časti obrazovky sa nachádzajú tri tlačidlá, ktoré pre vás môžu byť užitočné:

 • Späť Obrázok tlačidla , pomocou ktorého vrátite späť poslednú zmenu. (Ak chcete zobraziť obrazovkový komentár o činnosti, ktorá sa vráti späť, kurzorom zotrvajte na tlačidle. Ak chcete zobraziť ponuku ďalších najnovších zmien, ktoré možno vrátiť späť, kliknite na šípku napravo od tlačidla Späť Bublina 4 .) Zmeny môžete vrátiť späť aj stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z.

 • Znova Bublina 4 alebo Zopakovať Obrázok tlačidla , pomocou ktorého poslednú zmenu vykonáte znova alebo zopakujete, a to v závislosti od poslednej vykonanej činnosti. (Ak chcete zobraziť obrazovkový komentár o činnosti, ktorá sa má vykonať znova alebo zopakovať, kurzorom zotrvajte na tlačidle.) Zmeny môžete vykonať znova aj stlačením kombinácie klávesov CTRL + Y.

 • Pomocník programu Microsoft Office PowerPoint Obrázok tlačidla , ktorým sa otvorí tabla Pomocník pre PowerPoint. Pomocníka môžete otvoriť aj stlačením klávesu F1.

Pozrite tiež

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Pomenovanie a uloženie prezentácie

Tak, ako aj pri iných softvérových programoch, vždy je lepšie pomenovať a uložiť prezentáciu hneď na začiatku a potom pri práci často ukladať zmeny:

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kurzorom ukážte na položku Uložiť ako a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete, aby prezentáciu bolo možné otvoriť iba v programe Office PowerPoint 2007, kliknite na položku Prezentácia programu PowerPoint.

  • Ak chcete, aby prezentáciu bolo možné otvoriť v programe Office PowerPoint 2007 alebo v starších verziách PowerPointu, kliknite na položku Prezentácia programu PowerPoint 97-2003.

   Ak vyberiete túto možnosť, nebudete môcť použiť niektoré z nových funkcií programu Office PowerPoint 2007.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako kliknite v zozname Uložiť do na priečinok alebo iné umiestnenie, kam chcete uložiť prezentáciu.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov prezentácie alebo prijmite predvolený názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Odteraz budete môcť kedykoľvek a rýchlo uložiť prezentáciu stlačením kombinácie klávesov CTRL + S alebo kliknutím na tlačidlo Uložiť Obrázok tlačidla v hornej časti obrazovky.

Pozrite tiež

Uloženie súboru

Pridanie, zmena usporiadania a odstránenie snímok

Jedna snímka, ktorá je v prezentácii automaticky dostupná, obsahuje dva zástupné objekty – jeden je formátovaný ako nadpis a druhý ako podnadpis. Usporiadanie zástupných objektov na snímke sa nazýva rozloženie. V programe Office PowerPoint 2007 máte na výber aj spomedzi ďalších typov zástupných objektov, napríklad zástupné objekty obrázkov alebo grafických prvkov SmartArt.

Pri pridávaní snímky do prezentácie môžete vďaka nasledujúcemu postupu zároveň vybrať aj rozloženie novej snímky:

 1. Na karte Snímky kliknite pod jednu snímku, ktorá sa tam už zobrazuje.

 2. Na karte Domov v skupine Snímky kliknite na šípku nadol vedľa položky Nová snímka.

  Ukazovateľ umiestnený na šípke vedľa tlačidla Nová snímka

  Zobrazí sa galéria s miniatúrami rôznych dostupných rozložení snímok.

  Galéria dostupných rozložení snímok

  1. Pomocou názvu sa identifikuje obsah, pre ktorý je každé rozloženie navrhnuté.

  2. Zástupné objekty, ktoré zobrazujú farebné ikony, môžu obsahovať text, ale na ikony môžete tiež kliknúť a automaticky tak vložiť objekty vrátane grafických prvkov SmartArt a objektov ClipArt.

 3. Kliknite na rozloženie, ktoré chcete použiť pre novú snímku.

  Nová snímka sa teraz zobrazuje na karte Snímky, na ktorej je zvýraznená vo forme aktuálnej snímky, a zároveň na karte Snímka. Tento postup zopakujte pri každej snímke, ktorú chcete pridať.

  Ak chcete, aby mala nová snímka rovnaké rozloženie ako predchádzajúca snímka, jednoducho namiesto šípky vedľa snímky kliknite na tlačidlo Nová snímka.

Určenie počtu potrebných snímok

Ak chcete vypočítať počet potrebných snímok, vytvorte si prehľad materiálov, ktoré chcete zahrnúť, a potom tieto materiály rozvrhnite na jednotlivé snímky. Pravdepodobne bude potrebné zahrnúť:

 • Hlavnú úvodnú snímku

 • Uvádzaciu snímku so zoznamom hlavných bodov alebo oblastí, o ktorých budete v prezentácii hovoriť

 • Jednu snímku pre každý bod alebo oblasť, ktoré ste zahrnuli v uvádzacej snímke

 • Súhrnnú snímku, v ktorej zopakujete zoznam hlavných bodov alebo oblastí spomenutých v prezentácii

Ak chcete pokryť tri hlavné body alebo oblasti, musíte si pri použití takejto základnej štruktúry naplánovať použitie minimálne šiestich snímok: úvodná snímka, uvádzacia snímka, jedna snímka pre každý z troch hlavných bodov alebo pre každú oblasť a súhrnná snímka.

Jednoduchá prezentácia so šiestimi snímkami

Ak chcete v hlavných bodoch alebo oblastiach odprezentovať veľké množstvo materiálu, použitím rovnakej štruktúru návrhu môžete vytvoriť podskupiny snímok pre dané materiály.

Tip : Premyslite si, ako dlho by sa pri prezentovaní mala na obrazovke zobrazovať každá snímka. Štandardne treba na jednu snímku ponechať dve minúty až päť minút.

Použitie nového rozloženia na snímku

Zmena rozloženia existujúcej snímky:

 1. Na karte Snímky kliknite na snímku, na ktorej chcete použiť nové rozloženie.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Snímky na položku Rozloženie a potom vyberte požadované rozloženie.

  Ak použijete rozloženie, v ktorom sa nenachádza dostatočný počet správnych zástupných objektov obsahu prítomnom na snímke, na zahrnutie daného obsahu sa automaticky vytvoria ďalšie zástupné objekty.

Kopírovanie snímky

Ak chcete vytvoriť dve snímky s podobným obsahom a rozložením, prácu môžete uložiť tak, že vytvoríte jednu snímku so všetkým formátovaním a obsahom, ktoré budú zdieľať obe strany, a potom pred pridaním konečných úprav vytvoríte kópiu danej snímky.

 1. Na karte Snímky kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, ktorú chcete kopírovať, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať.

 2. Stále na karte Snímky kliknite pravým tlačidlom myši na miesto, kam chcete pridať novú kópiu snímky, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prilepiť.

Kópiu snímky môžete takisto vložiť z jednej prezentácie do druhej.

Zmena poradia snímok

 • Na karte Snímky kliknite na snímku, ktorú chcete premiestniť, a potom ju presuňte na požadované miesto.

  Ak chcete vybrať viacero snímok, kliknite na snímku, ktorú chcete premiestniť, stlačte a podržte kláves CTRL a zároveň kliknite na každú snímku, ktorú chcete premiestniť.

Odstránenie snímky

 • Na karte Snímky kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, ktorú chcete odstrániť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť snímku.

Pozrite tiež

Vytváranie a tlač prezentácie v zobrazení prehľadu

Kopírovanie a prilepenie snímok

Čo je rozloženie snímky?

Pridanie a formátovanie textu

Najbežnejším obsahom na snímkach powerpointových prezentácií je text – nachádza sa v názvoch, nadpisoch a zoznamoch s odrážkami.

 • Ak chcete text pridať na akúkoľvek snímku, kliknite na zástupný objekt, do ktorého chcete pridať text, a potom zadajte alebo prilepte text, ktorý chcete pridať.

Formátovanie zoznamov s odrážkami

Niektoré zástupné objekty automaticky formátujú text vo forme zoznamu s odrážkami, niektoré však nie. Na karte Domov v časti Odsek vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete prepínať medzi zoznamom s odrážkami a textom bez odrážok, vyberte text a potom kliknite na položku Odrážky Bublina 4 .

 • Ak chcete v zozname s odrážkami zmeniť štýly znakov odrážok, kliknite na šípku vedľa položky Odrážky Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovaný štýl odrážok.

  Tieto zmeny môžete nastaviť aj pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi. Ide o praktický miniatúrny polopriesvitný panel s nástrojmi, ktorý je k dispozícii po výbere textu. Ak chcete miniatúrny panel s nástrojmi vidieť jasne, zotrvajte na ňom kurzorom. Ak chcete miniatúrny panel s nástrojmi použiť, kliknite na niektorý z dostupných príkazov.

  Miniatúrny panel s nástrojmi môžete zobraziť aj kliknutím pravým tlačidlom myši na nevybratý text.

Zmena vzhľadu textu

Vzhľad textu na snímke môžete zmeniť rôznymi spôsobmi, od základných tlačidiel na formátovanie vlastností písma, štýlu, veľkosti, farby či odseku na karte Domov až po pokročilé možnosti, akými sú napríklad animácia alebo konverzia na grafické prvky SmartArt.

Pridanie poznámok lektora

Príliš veľa textu zahlcuje snímky a ruší publikum. Ak sa však isté informácie, ktoré potrebujete, nenachádzajú na obrazovke, ako o nich môžete mať prehľad?

Odpoveď na takýto problém dávajú poznámky lektora, ktoré môžete zadať priamo do tably s poznámkami na každej snímke. Vďaka poznámkach lektora nebude prezentácia na obrazovke preplnená nadbytočným obsahom a vy budete mať prehľad o každej informácii, ktorú počas prezentácie potrebujete.

Príliš podrobný text môžete z tably Snímka kedykoľvek jednoducho vystrihnúť a potom ho prilepiť priamo do tably s poznámkami, aby ste ho mohli použiť ako odkaz.

Poznámky lektora si môžete vytlačiť a počas prezentácie do nich nazerať. Prípadne pri spustení prezentácie programu Office PowerPoint 2007 z jedného monitora (napríklad na pódiu) – pričom publikum ju sleduje na druhom monitore – môžete použiť zobrazenie pre prezentujúceho, vďaka ktorému pri prezentovaní uvidíte poznámky len na svojom monitore.

Pozrite tiež

Zobrazovanie poznámok lektora iba pre seba počas premietania prezentácie na viacerých monitoroch

Pridanie formátovania do dokumentu pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi

Vytváranie a tlač strán s poznámkami

Pridanie textu na snímku

Použitie vhodnejšieho vzhľadu v prezentácii

Doteraz ste sa zameriavali iba na usporiadanie a základný obsah snímok. Teraz sa zamyslite aj nad celkovým vzhľadom prezentácie. Aký vizuálny tón má mať? Aký celkový vzhľad bude pre publikum jasný a atraktívny?

Office PowerPoint 2007 poskytuje širokú škálu motívov návrhov, vďaka ktorým môžete jednoducho zmeniť celkový vzhľad vašej prezentácie. Motív predstavuje množinu prvkov návrhu, ktorá použitím určitej kombinácie farieb, písiem a efektov prepožičiava špecifický a jednotný vzhľad pre všetky dokumenty balíka Office.

Office PowerPoint 2007 automaticky použije motív balíka Office do prezentácií vytvorených pomocou šablóny Prázdna prezentácia, ale vzhľad prezentácie môžete použitím iného motívu zmeniť kedykoľvek.

Rovnaká snímka s použitím dvoch rôznych motívov

Použitie iného motívu v prezentácii

 • Na karte Návrh kliknite v skupine Motívy na motív, ktorý chcete použiť.

  • Ak chcete zobraziť ukážku aktuálnej snímky po použití konkrétneho motívu, umiestnite kurzor na miniatúru motívu.

  • Miniatúry ďalších motívov zobrazíte kliknutím na šípku vedľa riadka miniatúr.

   Šípky na zobrazenie ďalších motívov

  • Pokiaľ neurčíte inak, Office PowerPoint 2007 použije motív v celej prezentácii. Ak chcete zmeniť vzhľad vybratých snímok, na karte Snímky stlačte a podržte kláves CTRL a zároveň kliknite na každú snímku, ktorú chcete zmeniť. Keď sú vybraté všetky snímky, pravým tlačidlom myši kliknite na požadovaný motív a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Použiť na vybraté snímky.

  • Ak sa neskôr rozhodnete pre iný motív, kliknite naň a použite ho.

Pozrite tiež

Použitie, prispôsobenie a uloženie motívu dokumentu vo Worde alebo Exceli

Pridanie obrázkov ClipArt, grafických prvkov SmartArt a iných objektov

Vaším cieľom je vytvoriť čo najefektívnejšiu vizuálnu prezentáciu, no séria snímok, ktoré obsahuje iba zoznamy s odrážkami, nebýva často najdynamickejšia. Nedostatočná vizuálna rôznorodosť môže odvrátiť pozornosť publika. V odsekoch či zoznamoch s odrážkami je navyše zobrazenie niektorých typov informácii nejasnejšie.

Ten istý obsah snímky s grafickým obsahom a bez grafického obsahu

Našťastie Office PowerPoint 2007 umožňuje pridávať mnohé ďalšie typy zvukového a obrazového obsahu, a to vrátane tabuliek, grafických prvkov SmartArt, objektov ClipArt, tvarov, grafov, hudby, filmov, zvukov a animácií. Môžete tiež pridať hypertextové prepojenie, vďaka ktorým sa budete flexibilnejšie premiestňovať v rámci prezentácie a v umiestneniach mimo nej, a pútavé prechody medzi snímkami.

V tejto časti sa nachádzajú informácie o najzákladnejších typoch objektov a efektov, ktoré môžete pridať na snímky.

Pridanie obrázka ClipArt

 1. Kliknite na zástupný objekt, do ktorého chcete pridať obrázok ClipArt.

  Ak zástupný objekt nevyberiete alebo ak vyberiete zástupný objekt, ktorý nesmie obsahovať obrázok, do stredu snímky sa vloží objekt ClipArt.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Clip Art.

  Otvorí sa pracovná tabla ClipArt.

 3. Na pracovnej table ClipArt vyhľadajte požadovaný objekt ClipArt a potom naň kliknite.

  Pri vyhľadávaní obrázka ClipArt a obrázkov online budete presmerovaní do Bingu. Ste zodpovední za dodržiavanie autorských práv a licenčný filter v Bingu vám pomôže vybrať obrázky, ktoré môžete použiť.

Odteraz môžete objekty ClipArt presúvať, meniť, otáčať, pridať s nim text alebo vykonať ďalšie zmeny.

Konverzia textu snímky na grafický prvok SmartArt

Grafický prvok SmartArt je vizuálne zobrazenie informácií, ktoré je možné úplne prispôsobiť. Konverzia textu na grafický prvok SmartArt je rýchly spôsob, ako môžete skonvertovať existujúce snímky na profesionálne ilustrácie. Jediným kliknutím môžete napríklad skonvertovať snímku Agenda na grafický prvok SmartArt.

Konvertovaná snímka Agenda programu PowerPoint

K dispozícii máte aj mnoho vstavaných rozložení, ktoré môžete použiť na efektívne sprostredkovanie správ a nápadov.

Konverzia existujúceho textu na grafický prvok SmartArt:

 1. Kliknite na zástupný objekt obsahujúci text, ktorý chcete konvertovať.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Konvertovať na grafický prvok SmartArt Obrázok tlačidla .

 3. Ak si chcete v galérii pozrieť vzhľad grafického prvku SmartArt s textom, kurzorom zotrvajte nad požadovanou miniatúrou daného grafického prvku SmartArt. V galérii sa nachádzajú rozloženia pre grafické prvky SmartArt, ktoré so zoznamami s odrážkami fungujú najlepšie. Ak chcete zobraziť všetky rozloženia, kliknite na položku Ďalšie grafické prvky SmartArt.

  Keď nájdete grafický prvok SmartArt, ktorý sa vám páči, kliknite naň a použite ho v texte.

  Odteraz môžete grafický prvok SmartArt premiestňovať, zmeniť jeho veľkosť, otáčať, pridať k nemu text, použiť iný rýchly štýl a vykonať iné zmeny.

Vytvorenie grafického prvku SmartArt pre existujúci text je síce mimoriadne jednoduché, no môžete postupovať aj opačne, a to tak, že najprv vložíte požadovaný grafický prvok SmartArt a potom k nemu pridáte text:

 1. Kliknite na zástupný objekt, ku ktorému chcete pridať grafický prvok SmartArt.

  Ak zástupný objekt nevyberiete alebo ak vyberiete zástupný objekt, ktorý nesmie obsahovať obrázok, do stredu snímky sa vloží objekt grafický prvok SmartArt.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

 3. Na table úplne vľavo kliknite v dialógovom okne Vybrať grafiku SmartArt na požadovaný typ grafického prvku SmartArt.

 4. Na strednej table vyhľadajte a kliknite na požadované rozloženie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak chcete zobraziť ukážku akéhokoľvek rozloženia, kliknite naň. Ukážka sa zobrazí na table úplne vpravo.

Pridanie prechodu snímok

Prechody snímok sú efekty podobné animáciám, ku ktorým dochádza pri prechode z jednej snímky na druhú. Office PowerPoint 2007 poskytuje mnoho typov prechodov snímok, vrátane štandardného zmiznutia, rozplynutia, prestrihnutia a rolovania, ale aj netradičných prechodov, akými sú napríklad veterný mlyn alebo šachovnica.

 • V skupine Prechod na túto snímku kliknite na karte Animácie na požadovaný prechod.

  • Ak chcete zobraziť ukážku aktuálnej snímky po použití konkrétneho prechodu, umiestnite kurzor na miniatúru prechodu.

  • Miniatúry ďalších prechodov zobrazíte kliknutím na šípku vedľa riadka miniatúr.

   Šípky na zobrazenie ďalších prechodov

  • Ak sa neskôr rozhodnete pre iný prechod, kliknite naň a použite ho.

V skupine Prechod na túto snímku môžete vybrať aj iné možnosti na ovládanie rýchlosti prechodu, pridanie zvuku a použitie rovnakého prechodu pri všetkých snímkach v prezentácií.

Pozrite tiež

Použitie alebo zmena rýchleho priradenia štýlu tvarov

Ďalšie informácie o grafických prvkoch SmartArt

Pridanie prechodov medzi snímkami

Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov

Pridanie tabuľky na snímku

Pridanie hypertextových prepojení

Pomocou hypertextových prepojení sa môžete premiestňovať z jednej snímky do druhej, do siete alebo internetovej lokality a dokonca aj do iného súboru alebo programu.

 1. Vyberte text, na ktorom sa má po kliknutí aktivovať hypertextové prepojenie.

  Prípadne môžete vybrať objekt (napríklad objekt ClipArt alebo grafický prvok SmartArt).

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

 3. V dialógovom okne Vložiť hypertextové prepojenie kliknite v poli Moje miesta na príslušné tlačidlo cieľového umiestnenia odkazu (teda na miesto, kam pomocou prepojenie prejdete).

  Ak napríklad chcete prejsť na ďalšiu snímku v prezentácii, kliknite na položku Miesto v tomto dokumente.

 4. Vyhľadajte a kliknite na cieľové umiestnenie, vykonajte požadované zmeny v poliach Text na zobrazenie a Adresa a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pozrite tiež

Vytvorenie alebo úprava hypertextového prepojenia

Kontrola pravopisu a ukážka prezentácie

Keď všetky snímky vyzerajú tak, ako majú, od dokončenia prezentácie vás delia ešte dva kroky.

Kontrola pravopisu v prezentácii

Napriek tomu, že v programe Office PowerPoint 2007 je kontrola pravopisu automaticky zapnutá, pravopis sa oplatí skontrolovať aj po dokončení prezentácie.

 1. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + HOME sa presuniete na začiatok prezentácie.

 2. Na karte Revízia v skupine Korektúra kliknite na položku Pravopis.

  Keď Office PowerPoint 2007 nájde pravopisné chyby, zobrazí sa dialógové okno s prvým nesprávne napísaným slovom, ktoré zistila kontrola pravopisu. Spôsob, akým sa majú programom nájdené chyby napraviť, určujete vy. Keď opravíte nesprávne napísané slovo, program prejde k nasledujúcemu. Takýmto spôsobom pokračuje ďalej.

Ukážka prezentácie vo forme sekvencie snímok

Ak chcete prezentáciu zobraziť na obrazovke počítača a zistiť tak, ako ju uvidí publikum počas vášho prednesu, postupujte takto:

 1. Na karte Prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete začať prvou snímkou v prezentácii, kliknite na položku Od začiatku.

  • Ak chcete začať snímkou, ktorá sa momentálne zobrazuje na table Snímky, kliknite na položku Od aktuálnej snímky.

   Prezentácia sa otvorí v zobrazení prezentácie.

 2. Kliknutím prejdete na ďalšiu snímku.

  Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, stlačte kláves ESC.

Prezentáciu si samozrejme môžete prezrieť kedykoľvek počas jej vytvárania.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky

Informácie o príprave na prezentovanie prezentácie

Teraz, keď je prezentácia dokončená, závisí ďalší postup od toho, kto ju bude prezentovať, kde sa bude prezentovať a aké zariadenie sa použije:

 • Spustí sa prezentácia z počítača, na ktorom bola vytvorená, alebo z iného počítača? Doručí sa na disku CD alebo prostredníctvom sieťového umiestnenia?

 • Ak sa prezentácia prezentuje naživo, budete pri tom vy alebo niekto iný alebo bude automatická?

V závislosti od odpovedí na tieto otázky musíte vykonať nasledujúce postupy v danom poradí, v inom poradí alebo (v niektorých prípadoch) ich nemusíte vykonať vôbec:

 • Skúšanie a časovanie    Je dôležité, aby osoba, ktorá bude prezentovať prezentáciu, mala dostatok času vo vyhradenom harmonograme (vrátane času nakoniec na prípadné otázky) a aby si prezentáciu primerane nacvičila. Je vhodné, aby sa prezentácia nacvičovala v priestore, kde sa bude prezentovať, spolu so zaradeniami, ktoré sa budú používať, a najlepšie aspoň pred dvoma ľuďmi. Prezentujúci sa tak môže oboznámiť s fungovaním zariadení a zvyknúť si na živé publikum. Spätná väzba od publika môže byť nápomocná pri identifikácií prvkov, ktoré treba pred prezentovaním ešte upraviť.

 • Tlač podkladov a poznámok lektora    Prezentáciu si môžete vytlačiť vo forme poznámok lektora alebo vo forme podkladov:

  • Poznámky lektora zobrazujú jednu snímku v hornej časti každej vytlačenej strany spolu s obsahom tably s poznámkami pre danú snímku, ktorý sa nachádza v dolnej časti strany. Lektor ich počas prezentácie môže použiť ako koncept alebo prehľad. Poznámky možno tiež distribuovať publiku, vďaka čomu má každý divák presnejšie informácie o prezentácii.

  • V podkladoch sa zobrazuje jedna, dve, tri, štyri, šesť alebo deväť snímok na vytlačenej strane. Podklady sa používajú v prípadoch, keď nie je žiadúce zdieľať obsah tably s poznámkami s publikom. (V podkladoch s troma snímkami na stranu sa nachádza miesto s riadkami, do ktorého si publikum môže zapisovať poznámky.)

   Podklady a poznámky lektora

 • Balík pre distribúciu na disku CD alebo na webe    Pri použití funkcie Balík pre disk CD na skopírovanie powerpointovej prezentácie na disk CD, sieťové umiestnenie alebo na pevný disk počítača sa skopíruje aj Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 spolu so všetkými súbormi, ktoré sú s vašou prezentáciou prepojené (ako napríklad filmy alebo zvuky). Takto sú všetky prvky prezentácie zahrnuté a používatelia, ktorí na počítači nemajú nainštalovaný program Office PowerPoint 2007, si môžu takúto prezentáciu zobraziť.

Prepojenia na ďalšie informácie

Kopírovanie prezentácie na CD, do siete alebo na lokálnu diskovú jednotku

Skúšanie a časovanie prezentácie

Vytvorenie automatickej prezentácie

Vytváranie a tlač strán s poznámkami

Tlač powerpointových snímok a podkladov

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×