Vytvorenie skupiny kontaktov alebo distribučného zoznamu v Outlooku

Vytvorenie skupiny kontaktov alebo distribučného zoznamu v Outlooku

Skupinu kontaktov, ktorá sa formálne nazýva distribučný zoznam, môžete použiť na poslanie e-mailu viacerým ľuďom, napríklad projektovému tímu, členom výboru alebo hoci aj skupine priateľov. Keď im budete chcieť napísať, nebudete musieť pridávať zakaždým jednotlivé mená. Skupinu kontaktov vytvoríte takto:

Dialógové okno Skupina kontaktov

Informácie o skupinách kontaktov v Macu nájdete v téme Vytvorenie skupiny kontaktov v Outlooku pre Mac.

 1. Na navigačnom paneli kliknite na položku Ľudia.

  • Pre Outlook 2013: Ľudia

  • Pre Outlook 2016: Ľudia

 2. V časti Moje kontakty vyberte, kam chcete pridať skupinu kontaktov. Pre tento príklad kliknite na položku Kontakty.

 3. Kliknite na položky Domov > Nová skupina kontaktov.

 4. Na karte Skupina kontaktov napíšte do poľa Názov názov skupiny.

 5. Kliknite na položku Pridať členov a pridajte ľudí zo svojho adresára alebo zoznamu kontaktov.

  Pridanie členov do novej skupiny

  Poznámka :  Ak chcete pridať niekoho, kto nie je vo vašom adresári ani medzi kontaktmi, vytvorte alebo pridajte osobu ako kontakt.

 6. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

  Ak sa chcete naučiť používať svoju novú skupinu kontaktov, pozrite si tému Odoslanie e-mailovej správy skupine kontaktov.

Ak vždy odosielate e-maily rovnakej skupine ľudí, môžete pomocou predchádzajúceho e-mailu, ktorý ste im odoslali, vytvoriť skupinu kontaktov (v minulosti nazývanú distribučný zoznam), ktorá obsahuje všetkých príjemcov. Ak ich budete chcieť nabudúce kontaktovať alebo si s nimi naplánovať schôdzu, môžete túto skupinu kontaktov pridať do riadka Komu vašej správy a nebudete musieť pridávať každú osobu samostatne.

 1. Otvorte e-mail odoslaný ľuďom, ktorých chcete zahrnúť do skupiny kontaktov.

 2. V poli Komu alebo Kópia zvýraznite myšou všetky mená.

  Výber ľudí v e-mailovej správe

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a potom na položku Kopírovať alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C.

 4. V Outlooku (nie v otvorenej e-mailovej správe) kliknite na položku Ľudia.

  Tip :  Ak sa zoznam kontaktov nezobrazí, kliknite znova na položku Ľudia.

  Kliknutie na položku Ľudia

 5. Kliknite na položky Domov > Nová skupina kontaktov.

  Kliknutie na položku Nová skupina kontaktov na karte Domov

 6. Zadajte názov skupiny kontaktov, napríklad Zvláštne projekty.

 7. Kliknite na položky Pridať členov > Z kontaktov Outlooku.

  Pridanie nových členov z kontaktov programu Outlook

 8. V okne, ktoré sa otvorí, kliknite pravým tlačidlom myši do poľa Členovia a kliknite na položku Prilepiť alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V.

 9. Kliknite na položku OK.

  Ľudia z e-mailu sa zobrazia v zozname členov skupiny kontaktov.

  V novej skupine kontaktov by teraz mali byť ľudia

 10. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Skupiny kontaktov sa zobrazujú v zozname kontaktov spolu s jednotlivými ľuďmi. Rozoznať ich možno pomocou ikon zobrazených naľavo od mien v zobrazení zoznamu. Pri jednotlivých kontaktoch sa zobrazuje ikona karty a pri skupinách kontaktov ikona ľudí.

Ikony ľudí označujú skupiny kontaktov a ikony kariet osoby

Do skupiny kontaktov môžete vždy pridať ľudí alebo z nej ľudí odstrániť.

Ak máte v tabuľkovom hárku Excelu veľa obchodných alebo osobných kontaktov, môžete ich importovať priamo do Outlooku.

Potom môžete pomocou importovaných kontaktných informácií vytvoriť skupinu kontaktov (predtým nazývanú distribučný zoznam). Vďaka skupine kontaktov môžete odosielať e-maily a pozvánky na schôdze bez toho, aby ste zakaždým museli pridávať jednotlivé mená.

Outlook nanešťastie nedokáže vytvoriť skupinu kontaktov zo zoznamu kontaktov v Exceli automaticky. Môžete ju však vytvoriť pomocou týchto štyroch krokov:

 1. Pripravte kontaktné údaje na import.

 2. Importujte informácie.

 3. Priraďte stĺpce z tabuľkového hárka Excelu k príslušným poliam v Outlooku.

 4. Vytvorte svoju skupinu kontaktov.

Krok 1: Uloženie kontaktných informácií z Excelu do súboru, ktorý dokáže Outlook importovať

Outlook nedokáže importovať zošity s viacerými hárkami, ale dokáže importovať súbory s textom alebo hodnotami oddelenými čiarkou (.csv). Ak chcete uložiť zošit ako súbor .csv, postupujte takto:

 1. Kliknite v zošite na hárok s kontaktnými informáciami, ktoré chcete importovať.

 2. Na karte Súbor kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

 3. Vyberte umiestnenie na uloženie vášho súboru.

 4. V poli Uložiť vo formáte vyberte možnosť CSV (MS-DOS) (*.csv), zadajte názov súboru a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. Ak sa v Exceli zobrazí hlásenie Vybraný typ súboru neobsahuje zošity s viacerými hárkami, kliknite na tlačidlo OK. Hlásenie sa týka obmedzenia súboru CSV. S vaším pôvodným zošitom (súborom .xlsx) sa nič nestane.

 6. Ak sa v Exceli zobrazí hlásenie Niektoré funkcie v zošite sa môžu stratiť, kliknite na tlačidlo Áno a uložte aktuálny hárok ako súbor CSV. Pôvodný zošit (súbor .xlsx) sa zatvorí, ale nebudú v ňom vykonané žiadne zmeny.

 7.  Zatvorte súbor CSV.

Práca v Exceli sa skončila. Teraz môžete začať s importom v Outlooku.

Krok 2: Spustenie importu

 1. Kliknite v Outlooku na položky Súbor > Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať.

  Importovať alebo exportovať

  Spustí sa Sprievodca importom a exportom.

 2. Vyberte položku Importovať z iného programu alebo súboru a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca importom a exportom

 3. Vyberte položku Hodnoty oddelené čiarkou a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Kliknite na položku Prehľadávať a vyhľadajte uložený súbor CSV.

 5. V okne Možnosti vyberte, či chcete duplikáty (existujúce kontakty) nahrádzať alebo duplikované položky neimportovať. Môžete zvážiť tieto veci:

  • Pri nahrádzaní duplikátov platí, že ak Outlook nájde zhodné meno kontaktu (alebo iné pole, ako sa uvádza časti o priraďovaní nižšie), vymaže existujúce kontakty. Ak už v Outlooku máte informácie o niektorých rovnakých kontaktoch, vyberte radšej možnosť vytvoriť duplikáty.

  • Možnosť vytvoriť duplikáty je bezpečnejšia. Duplikáty môžete neskôr odstrániť.

  • Ak s istotou viete, že informácie o existujúcich kontaktoch v Outlooku sú rovnaké ako v kontaktoch z importovaného súboru, môžete vybrať možnosť neimportovať duplikované položky. Outlook importuje len nové kontakty.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej a vyberte požadované umiestnenie nových, importovaných kontaktov. Predvolený by mal byť priečinok Kontakty. Ak chcete vybrať iný priečinok, posúvaním v zozname vyhľadajte požadovaný priečinok.

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko vedľa položky Importovať Moje kontakty.csv (predpokladajme, že to je názov vášho súboru).

 9. Neklikajte zatiaľ na tlačidlo Dokončiť, lebo najprv je nutné priradiť niektoré stĺpce z vášho súboru CSV k poliam kontaktov v Outlooku.

Krok 3: Priradenie stĺpcov v súbore CSV k poliam kontaktov v Outlooku

 1. Kliknite na tlačidlo Priradiť vlastné polia. Zobrazí sa pole Priradiť vlastné polia.

  • V časti Z sa v poli zobrazia názvy stĺpcov z vášho importovaného súboru CSV.

  • V časti Do uvidíte štandardné polia, ktoré Outlook používa pre kontakty. Ak niektoré zodpovedá stĺpcu zo súboru CSV, stĺpec sa zobrazí v časti Mapované z.

   Dialógové okno Priradiť vlastné polia

 2. Niektoré polia bude asi nutné priradiť manuálne. V ďalšej ukážke máme napríklad importovaný súbor, v ktorom je telefónne číslo kontaktu domov uvedené v stĺpci Tel. domov. Ten v Outlooku nemá presný náprotivok. Outlook používa pole Telefón domov.

  Priradenie polí v importovanom súbore k poliam v Outlooku

 3. Presuňte myšou položku Tel. domov z tably vľavo do položky Telefón domov na tablu vpravo.

  Položka Tel. domov sa teraz zobrazí v stĺpci Mapované z.

  Úspešne priradené polia

 4. Myšou presuňte ostatné hodnoty z ľavej tably do príslušných polí v Outlooku na pravej table, a to postupne. Položku Adresa môžete napríklad presunúť buď do položky Ulica (domov), alebo Ulica (práca) podľa toho, akú adresu máte uvedenú pri kontaktoch.

 5. Kliknite na tlačidlá OK a Dokončiť.

  Vaše kontakty sa úspešne importovali do Outlooku.

  Kontakty

Keď sa vám podarilo dostať vaše kontakty do Outlooku, zostáva už len jeden krok – vytvorenie skupiny kontaktov.

Krok 4: Vytvorenie skupiny kontaktov

 1. Kliknite na položku Ľudia.

  Kliknutie na položku Ľudia

 2. V časti Moje kontakty vyberte požadované umiestnenie skupiny kontaktov. Pre tento príklad kliknite na Kontakty.

 3. Na karte Domov kliknite na položku Nová skupina kontaktov.

  Na karte Domov kliknite na položku Nová skupina kontaktov.

 4. Na kartu Skupina kontaktov zadajte do poľa Názov názov skupiny.

 5. Kliknite na položky Pridať členov > Z kontaktov Outlooku.

 6. Podržte stlačený kláves CTRL, kliknite na importované kontakty a potom kliknite na položku Členovia, čím ich pridáte do skupiny kontaktov.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Pozrite tiež

Pridanie ľudí do skupiny kontaktov

Zmena obsahu navigačného panela

V Outlooku 2010 neexistuje maximálny počet mien, ktoré môžete zahrnúť do skupiny kontaktov.

Vytvorenie skupiny kontaktov

 • Vytvorenie skupiny kontaktov s novými menami alebo menami v adresári    

  1. V zobrazení Kontakty kliknite na karte Domov v skupine Nové na položku Nová skupina kontaktov.

   Príkaz Nová skupina kontaktov na páse s nástrojmi

  2. Do poľa Názov zadajte názov skupiny kontaktov.

  3. Na karte Skupina kontaktov v skupine Členovia kliknite na položku Pridať členov, potom na položku Z kontaktov programu Outlook, Z adresára alebo Nový e-mailový kontakt.

  4. Ak pridávate nový e-mailový kontakt, zadajte informácie o osobe do dialógového okna Pridať nového člena.

   Ak chcete pridať člena z kontaktov programu Outlook alebo z adresára, postupujte takto:

   1. V rozbaľovacom zozname Adresár kliknite na adresár obsahujúci e-mailové adresy, ktoré chcete zahrnúť do skupiny kontaktov.

   2. V zozname mien kliknite na požadované mená a potom na položku Členovia. Do rovnakej skupiny kontaktov môžete pridať mená z rôznych adresárov.

  5. Zopakujte to pre každú osobu, ktorú chcete pridať do skupiny kontaktov, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Skupina kontaktov sa uloží do priečinka Kontakty pod zadaným názvom.

 • Vytvorenie skupiny kontaktov skopírovaním mien z e-mailovej správy    

  1. V správe, z ktorej chcete mená skopírovať, kliknite na mená v poliach Komu alebo Kópia.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a potom na položku Kopírovať.

  3. V aplikácii Pošta na karte Domov kliknite v skupine Nové na položku Nové položky, potom na položku Ďalšie položky a nakoniec na položku Skupina kontaktov.

  4. Do poľa Názov zadajte názov skupiny kontaktov.

  5. Na karte Skupina kontaktov v skupine Členovia kliknite na položku Pridať členov a potom kliknite buď na položku Z kontaktov programu Outlook, alebo na položku Z adresára.

  6. V dolnej časti dialógového okna Výber členov v poli Členovia kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Prilepiť.

Poznámka :  Člen pridaný do skupiny kontaktov nemusí pochádzať z vášho adresára. Jeho meno a e-mailová adresa sa začlenia pri kopírovaní a prilepení z pôvodnej e-mailovej správy.

Ak dostanete správu obsahujúcu skupinu kontaktov, ktorú chcete použiť, môžete ju uložiť do svojich kontaktov.

 1. Otvorte správu, ktorá obsahuje danú skupinu kontaktov.

 2. V poli Komu alebo Kópia kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu kontaktov a potom kliknite na položku Pridať do kontaktov programu Outlook.

Zobrazenie mien v skupine kontaktov

Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 • Zobrazenie mien v adresári

  1. V novej správe kliknite na položku Komu.

  2. V rozbaľovacom zozname Adresár kliknite na adresár obsahujúci skupinu kontaktov, o ktorej chcete získať informácie.

   Tip : Nezobrazuje sa správna skupina kontaktov? Možno budete musieť najskôr pridať adresár.

  3. Vyhľadajte názov skupiny kontaktov alebo ho zadajte do poľa Hľadať.

  4. V zozname Názov kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu kontaktov a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 • Zobrazenie mien v hlavičke správy alebo žiadosti o schôdzu

  1. V poli Komu kliknite na znamienko plus (+) vedľa názvu skupiny kontaktov.

   Poznámka :  Po rozbalení zoznamu už nie je možné jeho opätovné zbalenie v správe.

 1. V položke Kontakty otvorte skupinu kontaktov.

  Poznámka :  V zobrazeniach zoznamu sú skupiny kontaktov označené ikonou skupiny kontaktov Distribučný zoznam .

 2. Vyberte si niektoré z nasledovných možností:

  • Pridanie adresy z adresára alebo priečinka kontaktov    

   1. Na karte Skupina kontaktov v skupine Členovia kliknite na položku Pridať členov a potom kliknite na položku Z kontaktov programu Outlook alebo Z adresára.

   2. V rozbaľovacom zozname Adresár kliknite na adresár obsahujúci e-mailové adresy, ktoré chcete mať v skupine kontaktov.

   3. Vyhľadajte požadované meno alebo ho zadajte do poľa Hľadať.

   4. V zozname Meno kliknite na meno a potom na položku Členovia. Zopakujte to pre každú osobu, ktorú chcete pridať do skupiny kontaktov, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Pridanie adresy, ktorá nie je v priečinku kontaktov alebo v adresári    

   1. Na karte Skupina kontaktov v skupine Členovia kliknite na položku Pridať členov a potom na položku Nový e-mailový kontakt.

   2. Zadajte informácie o e-mailovej adrese a potom kliknite na položku OK.

  • Odstránenie mena    

   1. V zozname mien kliknite na meno, ktoré chcete odstrániť, a potom na karte Skupina kontaktov v skupine Členovia kliknite na položku Odstrániť člena.

Pozrite tiež

Zdieľanie priečinka kontaktov s ostatnými

Vytvorenie distribučného zoznamu

Distribučné zoznamy sú predvolene uložené v priečinku Kontakty. Ak používate konto Microsoft Exchange, globálny zoznam adries môže obsahovať globálne distribučné zoznamy, ktoré sú k dispozícii každému, kto používa túto sieť. Osobné distribučné zoznamy, ktoré ste vytvorili v priečinku Kontakty, sú k dispozícii iba pre vás, ale môžete ich zdieľať tak, že ich odošlete ostatným.

Koľko mien môžem zahrnúť do distribučného zoznamu?

Maximálny počet mien, ktoré môžete zahrnúť do distribučného zoznamu, závisí od veľkosti samotných súborov kontaktov (pre každý kontakt). Neexistujú žiadne nemenné a rýchle pravidlá, ale vo všeobecnosti môže distribučný zoznam obsahovať od 50 do 70 mien a e-mailových adries. Maximálny počet e-mailových adries s minimálnou veľkosťou súboru kontaktu je približne 125 vrátane iných distribučných zoznamov.

Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Knowledge Base o maximálnej veľkosti distribučných zoznamov.

Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 • Vytvorenie distribučného zoznamu s použitím mien v adresári    

  1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Distribučný zoznam.

  2. Do poľa Názov zadajte názov svojho distribučného zoznamu. (Napríklad Politickí priatelia.)

  3. Na karte Distribučný zoznam kliknite na položku Vybrať členov.

  4. V rozbaľovacom zozname Adresár kliknite na adresár obsahujúci e-mailové adresy, ktoré chcete zahrnúť do distribučného zoznamu.

   Zoznam adresárov

  5. Do poľa Hľadať zadajte meno, ktoré chcete zahrnúť. Kliknite na hľadané meno zobrazené v nižšie uvedenom zozname a potom kliknite na položku Členovia.

  6. Zopakujte to pre každú osobu, ktorú chcete pridať do distribučného zoznamu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Ak chcete pridať dlhší popis distribučného zoznamu, na karte Distribučný zoznam kliknite na položku Poznámky a následne zadajte požadovaný text.

   Distribučný zoznam sa uloží do priečinka Kontakty pod zadaným názvom.

 • Vytvorenie distribučného zoznamu skopírovaním mien z e-mailovej správy    

  1. V správe, z ktorej chcete mená skopírovať, vyberte mená v poliach Komu alebo Kópia.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na svoj výber a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať.

  3. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom v časti Vytvoriť novú položku programu Outlook kliknite na položku Distribučný zoznam.

  4. Na karte Distribučný zoznam v skupine Členovia kliknite na položku Vybrať členov.

  5. V dolnej časti dialógového okna Výber členov v poli Členovia kliknite pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke na položku Prilepiť.

   Poznámka : Člen pridávaný do distribučného zoznamu nemusí pochádzať z adresára. Jeho meno a e-mailová adresa sa začlenia pri kopírovaní a prilepení z pôvodnej e-mailovej správy.

  6. Kliknite na tlačidlo OK.

  7. Do poľa Názov zadajte názov distribučného zoznamu.

  8. Na karte Distribučný zoznam v skupine Akcie kliknite na príkaz Uložiť a zavrieť.

Distribučné zoznamy sú predvolene uložené v priečinku Kontakty. Distribučný zoznam, ktorý dostanete od niekoho iného, môžete uložiť do svojich kontaktov.

 1. Otvorte správu, ktorá obsahuje daný distribučný zoznam.

 2. V hlavičke správy kliknite pravým tlačidlom myši na distribučný zoznam a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať do kontaktov programu Outlook.

Pridaním alebo odstránením mien distribučný zoznam upravíte.

Zobrazenie mien v distribučnom zozname

Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 • Zobrazenie mien v adresári

 • V novej správe kliknite na položku Komu.

 • V rozbaľovacom zozname Adresár kliknite na adresár obsahujúci distribučný zoznam, o ktorom chcete získať informácie.

 • Do poľa Hľadať zadajte názov distribučného zoznamu.

 • V zozname Názov kliknite pravým tlačidlom myši na distribučný zoznam a potom kliknite na položku Vlastnosti v kontextovej ponuke.

  Prečo sa v adresári nezobrazuje zoznam mien?

  Možno ste pri poslednom použití adresára použili možnosť vyhľadávania Ďalšie stĺpce. Ak chcete obnoviť zobrazenie zoznamu mien, kliknite na položku Iba meno vedľa položky Hľadať.

 • Zobrazenie mien v hlavičke správy alebo žiadosti o schôdzu

  • V poli Komu kliknite na znamienko plus (+) vedľa názvu distribučného zoznamu.

   Poznámka :  Po rozbalení zoznamu už nie je možné jeho opätovné zbalenie. Distribučné zoznamy v poli E-mail kontaktu nemožno rozbaliť.

 1. Otvorte distribučný zoznam v položke Kontakty.

  Poznámka : V zobrazeniach zoznamov sú distribučné zoznamy označené Distribučný zoznam .

 2. Vyberte si niektoré z nasledovných možností:

  • Pridanie adresy z adresára alebo priečinka kontaktov    

   1. Na karte Distribučný zoznam kliknite na položku Vybrať členov.

   2. V rozbaľovacom zozname Adresár kliknite na adresár obsahujúce e-mailové adresy, ktoré chcete mať v distribučnom zozname.

   3. Do poľa Hľadať zadajte meno, ktoré chcete zahrnúť.

   4. V zozname Meno kliknite na meno a potom na položku Členovia. Zopakujte to pre každú osobu, ktorú chcete pridať do distribučného zoznamu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Prečo sa v adresári nezobrazuje zoznam mien?

    Možno ste pri poslednom použití adresára použili možnosť vyhľadávania Ďalšie stĺpce. Ak chcete obnoviť zobrazenie zoznamu mien, kliknite na položku Iba meno vedľa položky Hľadať.

  • Pridanie adresy, ktorá nie je v priečinku kontaktov alebo v adresári    

   1. Na karte Distribučný zoznam kliknite na položku Pridať nový.

   2. Zadajte informácie o e-mailovej adrese a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Odstránenie mena    

   1. Kliknite na meno a potom na položku Odstrániť.

Distribučný zoznam je skupina e-mailových adries, ktorú ste vytvorili a pridali do adresára Outlooku ako jednu e-mailovú adresu. Keď odošlete správu distribučnému zoznamu, dostanú ju všetky e-mailové adresy v zozname.

Použite jeden z nasledovných postupov:

 • Vytvorenie distribučného zoznamu s použitím mien v adresári    

  1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Distribučný zoznam.

  2. Do poľa Názov zadajte názov.

  3. Na karte Distribučný zoznam kliknite na položku Vybrať členov.

  4. V rozbaľovacom zozname Adresár kliknite na adresár obsahujúce e-mailové adresy, ktoré chcete mať v distribučnom zozname.

  5. Do poľa Hľadať zadajte meno, ktoré chcete zahrnúť. V nižšie zobrazenom zozname kliknite na meno a potom na položku Členovia. Postup zopakujte pri každej osobe, ktorú chcete pridať do distribučného zoznamu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Ak chcete zahrnúť dlhší popis distribučného zoznamu, na karte Distribučný zoznam kliknite na položku Poznámky a následne pridajte popis.

   Distribučný zoznam sa uloží do priečinka Kontakty pod zadaným názvom.

 • Vytvorenie distribučného zoznamu skopírovaním mien z e-mailovej správy    

  1. V e-mailovej správe, z ktorej chcete mená skopírovať, vyberte mená v poliach Komu alebo Kópia.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na svoj výber a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať.

  3. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom v časti Vytvoriť novú položku programu Outlook kliknite na položku Distribučný zoznam.

  4. Na karte Distribučný zoznam v skupine Členovia kliknite na položku Vybrať členov.

  5. V dolnej časti dialógového okna Výber členov v poli Členovia kliknite pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke na položku Prilepiť.

   Poznámka : Člen pridávaný do distribučného zoznamu nemusí pochádzať z adresára. Jeho meno a e-mailová adresa sa začlenia pri kopírovaní a prilepení z pôvodnej e-mailovej správy.

  6. Kliknite na tlačidlo OK.

  7. Do poľa Názov zadajte názov distribučného zoznamu.

  8. Na karte Distribučný zoznam v skupine Akcie kliknite na príkaz Uložiť a zavrieť.

Ďalšie informácie o distribučných zoznamoch, ako je napríklad pridávanie názvov alebo odosielanie správy do určitej časti zoznamu, nájdete v téme Vytvorenie a úprava skupiny kontaktov alebo distribučného zoznamu.

Vytvorenie skupiny kontaktov Outlooku

Po zoradení jednotlivých kontaktov do priečinkov môžete usporiadať svoje súvisiace priečinky s kontaktmi do skupín v navigačnej table, aby boli viditeľné a ľahko prístupné.

Tip : Ponechajte priečinky s kontaktmi viditeľné tak, že ich necháte otvorené alebo rozbalené, prípadne skupinu zbaľte a získajte viac priestoru. Kliknite na šípky v hlavičke skupiny a rozbaľte alebo zbaľte skupinu.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×