Vytvorenie obrázka SmartArt

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Grafika SmartArt je vizuálne zobrazenie informácií, môžete rýchlo a ľahko vytvárať, výberom z rôznych rozložení, na efektívne sprostredkovanie svojich myšlienok a nápadov. Grafických prvkov SmartArt môžete vytvoriť v programe Excel, Outlook, PowerPoint a Word.

Obrázok SmartArt s textom snímky a galériou rozložení

Obsah tohto článku

Prehľad vytvárania obrázka SmartArt

Čo je potrebné brať do úvahy pri tvorbe obrázka SmartArt

Vytvorenie obrázka SmartArt a pridanie textu do obrázka

Pridanie alebo odstránenie tvarov v obrázku SmartArt

Zmena farieb celého obrázka SmartArt

Použitie štýlu obrázkov SmartArt v obrázku SmartArt

Prehľad vytvárania obrázka SmartArt

Väčšina obsahu, ktoré je vytvorené pomocou Microsoft Office 2010 programov je textová, aj keď používanie ilustrácií zlepšuje pochopenie a zapamätanie a podnecuje činnosť. Vytvorenie ilustrácií dizajnérskej kvality môže byť náročné, najmä ak nie ste profesionálnym dizajnérom alebo si nemôžete dovoliť najať profesionálneho návrhára. Ak používate balíka Microsoft Office starších verziách ako Office 2007, môžete stráviť veľa času získanie tvary rovnakej veľkosti a ich zarovnanie, úprava textu do poriadku a manuálne formátovanie tvarov tak, aby sa zhodovali s celkovým štýlom dokumentu. Pomocou grafiky SmartArt môžete vytvárať ilustrácie dizajnérskej kvality s len pár kliknutí myšou.

Môžete vytvoriť obrázok SmartArt v programoch Excel, Outlook, PowerPoint a Word. Hoci nie je možné vytvoriť vo väčšine ostatných Office 2010 programy, môžete skopírovať a prilepiť grafiky SmartArt ako obrázky do týchto programov.

Keď vytvárate obrázok SmartArt, systém vás vyzve, aby ste vybrali typ obrázka SmartArt, ako napríklad Proces, Hierarchia, Cyklus alebo Vzťah. Každý typ obrázka SmartArt obsahuje niekoľko odlišných rozložení. Po výbere rozloženia je jednoduché prepnúť rozloženie alebo typ obrázka SmartArt. Väčšina textu a iného obsahu, farieb, štýlov, efektov a formátovania textu sa automaticky prenesie do nového rozloženia.

Pri pridávaní alebo úprave obsahu na textovej table sa automaticky aktualizuje aj obrázok SmartArt: tvary sa podľa potreby pridávajú alebo odstraňujú.

V obrázku SmartArt môžete taktiež pridávať a odoberať tvary a upraviť tak štruktúru rozloženia. Napríklad: aj keď sa rozloženie Základný proces zobrazuje s tromi tvarmi, samotný proces môže vyžadovať iba dva tvary alebo ich môže vyžadovať päť. Pridávaním alebo odstraňovaním tvarov a úpravou textu sa usporiadanie tvarov a množstva textu v rámci týchto tvarov automaticky aktualizuje , pričom sa zachová pôvodný návrh a ohraničenie tvaru pre obrázok SmartArt.

Platí pre program PowerPoint 2010    Pretože PowerPoint 2010 prezentácie často obsahujú snímky so zoznamami s odrážkami, môžete rýchlo skonvertovať text snímky na grafiku SmartArt. Okrem toho je možné animovať obrázka SmartArt v PowerPoint 2010 prezentácií.

Po výbere rozloženia sa zobrazí text zástupného symbolu (napríklad [Text]), takže vidíte, ako obrázok SmartArt vyzerá, nezobrazí sa však počas prezentácie. Tvary sa však zobrazia a vytlačia vždy, ak ich neodstránite. Text zástupného symbolu je možné nahradiť vlastným obsahom.

Na začiatok stránky

Čo je potrebné brať do úvahy pri tvorbe obrázka SmartArt

Ešte pred vytvorením obrázka SmartArt si predstavte, aký typ a rozloženie by boli najlepšie na zobrazenie vašich údajov. Čo má obrázok SmartArt vyjadriť? Má mať konkrétny vzhľad? Pretože je možné rýchlo a jednoducho prepínať rozloženia, vyskúšajte si rôzne rozloženia (v rámci rôznych typov), kým nenájdete najvhodnejšie pre daný obsah. Obrázok by mal byť jasný a zrozumiteľný. Vyskúšajte rôzne typy, pričom ako východiskový bod môžete použiť tabuľku nižšie. Nasledujúca tabuľka je určená ako pomôcka a neposkytuje kompletný zoznam.

Účel obrázka

Typ obrázka

Zobrazenie nesekvenčných informácií

Zoznam

Zobrazenie krokov v procese alebo v časovej postupnosti

Spracovanie

Zobrazenie nepretržitého procesu

Cyklický

Zobrazenie rozhodovacieho stromu

Hierarchia

Vytvorenie organizačnej schémy

Hierarchia

Ilustrovanie prepojení

Vzťah

Zobrazenie vzťahu medzi časťami a celkom

Matica

Zobrazenie proporcionálnych vzťahov s najväčším komponentom navrchu alebo naspodku.

Ihlan

Nakreslenie rodokmeňa s obrázkami

Obrázok

Berte do úvahy aj množstvo textu, pretože to často rozhoduje o tom, ktoré rozloženie použijete a aký bude požadovaný počet tvarov v rozložení. Vo všeobecnosti sú obrázky SmartArt najefektívnejšie, keď sa počet tvarov a množstvo textu obmedzí na kľúčové body. Väčšie množstvo textu môže odvádzať pozornosť od vizuálneho pôsobenia obrázka SmartArt a sťažiť vizuálne sprostredkovanie obsahu. Existujú však rozloženia, ako napríklad rozloženie Lichobežníkový zoznam v rámci typu Zoznam, ktoré dobre fungujú aj s väčším množstvom textu.

Niektoré rozloženia obrázkov SmartArt obsahujú pevný počet tvarov. Napríklad rozloženie Protichodné šípky v rámci typu Vzťah zobrazuje dva protikladné nápady alebo koncepty. Iba dva tvary môžu korešpondovať s textom a toto rozloženie nie je možné zmeniť tak, aby zobrazovalo viac položiek.

Obrázok SmartArt s protichodnými šípkami.
Rozloženie Protichodné šípky s dvomi protichodnými nápadmi

Ak potrebujete znázorniť viac ako dve položky, prepnite na iné rozloženie, ktoré poskytuje viac tvarov pre text, napríklad na rozloženie Základný ihlan v type Ihlan. Nezabúdajte na to, že zmena rozložení alebo typov môže zmeniť význam informácií. Napríklad rozloženie so šípkami smerujúcimi doprava, ako je Základný proces v type Proces, má odlišný význam ako obrázok SmartArt so šípkami do kruhu, ako je Nepretržitý cyklus v type Cyklus.

Na začiatok stránky

Vytvorenie obrázka SmartArt a pridanie textu do obrázka

 1. Na karte Vložiť kliknite v časti Ilustrácie na položku Obrázky SmartArt.

  Skupina Ilustrácie na karte Vložiť v programe PowerPoint 2010.
  príklad v skupine ilustrácie na karte Vložiť v programe PowerPoint 2010

 2. V dialógovom okne Vybrať grafiku SmartArt kliknite na požadovaný typ a na rozloženie.

 3. Text zadajte niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Kliknite na položku [Text] na textovej table a potom napíšte text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, kliknite na položku [Text] na textovej table a potom text prilepte.

   Poznámky : 

   • Ak sa textová tabla nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok.

    Ovládací prvok textovej tably

   • Ak chcete pridávať text do rôznych pozícií v blízkosti grafického textu SmartArt alebo v jeho hornej časti, kliknite na karte Vložiť v skupine Text na položku Textové pole, čím textové pole vložíte. Ak chcete, aby sa v textovom poli zobrazil iba text, kliknite pravým tlačidlom myši na textové pole, kliknite na položku Formátovať tvar alebo Formátovať textové pole a potom nastavte textového pole tak, aby neobsahovalo žiadnu farbu pozadia a bolo bez orámovania.

  • Kliknite na pole v obrázku SmartArt a zadajte text. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite túto možnosť až po tom, keď pridáte všetky požadované textové polia.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie tvarov v obrázku SmartArt

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, do ktorého chcete pridať ďalší tvar.

 2. Kliknite na existujúci tvar, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, kam chcete pridať nový tvar.

 3. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na šípku v časti Pridať tvar.

  Skupine vytvoriť grafický objekt na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa nezobrazujú karty Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo Návrh, overte, či ste vybrali obrázok SmartArt. Je možné, že budete musieť dvakrát kliknúť na obrázok SmartArt a otvoriť kartu Návrh.

 4. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete vložiť tvar za vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť tvar pred vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar pred.

Poznámka : 

 • Ak chcete pridať tvar z textovej tably, kliknite na existujúci tvar, presuňte kurzor pred alebo za text, kam chcete pridať tvar, a potom stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete odstrániť tvar z obrázka SmartArt, kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť a potom stlačte kláves DELETE. Ak chcete odstrániť celý obrázok SmartArt, kliknite na ohraničenie obrázka SmartArt a stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Zmena farieb celého obrázka SmartArt

Pre tvary obrázka SmartArt je možné aplikovať varianty farieb odvodené z farby motívu.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly obrázkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Skupina štýly grafických prvkov SmartArt na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa nezobrazujú karty Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo Návrh, overte, či ste vybrali obrázok SmartArt. Je možné, že budete musieť dvakrát kliknúť na obrázok SmartArt a otvoriť kartu Návrh.

 3. Kliknite na požadovaný farebný odtieň.

Na začiatok stránky

Použitie štýlu obrázkov SmartArt v obrázku SmartArt

Štýl obrázkov SmartArt je kombináciou rôznych efektov, napríklad štýl čiary, skosenia alebo priestorových efektov, ktoré je možné aplikovať na tvary v obrázkoch SmartArt. Získate tak jedinečný a profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly obrázkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl obrázkov SmartArt.

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly obrázkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla .

Tipy   

 • Ak chcete začať s prázdnym rozložením, na textovej table odstráňte celý text zástupného symbolu (napríklad [Text]) alebo stlačte klávesy CTRL+A a potom stlačte kláves DELETE.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť celého grafického prvku SmartArt, kliknite na jeho orámovanie a potom presunutím manipulátora na zmenu veľkosti myšou nastavte požadovanú veľkosť grafického prvku SmartArt.

 • Ak sa na snímke programu PowerPoint už nachádza text, môžete skonvertovať text snímky na obrázok SmartArt.

 • Ak používate program PowerPoint, môžete animovať obrázok SmartArt a zvýrazniť každý tvar na každej hierarchickej úrovni.

Na začiatok stránky

Try Office 2010 today!

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!