Vytvorenie nového projektu v Projecte 2016 pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie nového projektu v Projecte 2016 pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte Project 2016 s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky pre Windows – pomôžu vám vykonávať všetky dôležité základné úlohy. Môžete použiť aj čítačku obrazovky JAWS. Môžete vytvárať nové projekty, pridávať úlohy, priraďovať zdroje, tlačiť projekty a ešte omnoho viac.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v Projecte 2016.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Otvorenie Projectu 2016 a vytvorenie prázdneho projektu

Spustenie nového projektu je v programe Project 2016 jednoduché.

 1. Stlačte kláves s logom Windows. Ozve sa: „Search box, editing“ (Vyhľadávacie pole, úprava). V čítačke JAWS sa ozve: „Cortana.“

 2. Zadajte niekoľko úvodných znakov názvu Project 2016, až kým nezačujete „Project 2016, desktop app“ (Project 2016, počítačová aplikácia).

  Tip: Na nájdenie správnej aplikácie zvyčajne stačí zadať „Pr“.

 3. Stlačením klávesu Enter sa otvorí Project 2016. Otvorí sa zoznam naposledy použitých projektov a šablón projektov. Ozve sa: „Blank Project button“ (Tlačidlo Prázdny projekt)

 4. Stlačením medzerníka vytvoríte nový projekt.

Pridanie úloh a priradenie zdrojov

Nový projekt sa otvorí v zobrazení Ganttov graf, pretože sa v ňom pracuje najjednoduchšie.

 1. Pri otvorení prázdneho projektu sa zameranie nachádza v ľavom hornom rohu grafu. Stláčajte kláves so šípkou doprava, až kým sa neozve „Column header, Task Name, selected“ (Hlavička stĺpca, Názov úlohy, vybraté). Potom napíšte názov prvej úlohy. V čítačke JAWS sa ozve: „Task name, blank“ (Názov úlohy, prázdne).

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, až kým sa neozve „Column header, Resource Names, combo box, selected“ (Hlavička stĺpca, Názvy zdrojov, rozbaľovacie pole, vybraté). Napíšte názov zdroja, ktorý má spracovať túto úlohu. V čítačke JAWS sa ozve: „Resource Names, blank“ (Názvy zdrojov, prázdne).

  Tip: Názov zdroja je zvyčajne meno osoby alebo názov tímu, no môže to byť čokoľvek, čo chcete.

 3. Stlačením klávesu Enter dokončíte pridanie úlohy. Zameranie sa presunie do stĺpca Názvy zdrojov.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu úlohu, stláčajte kláves so šípkou doľava, až kým sa neozve „Column header, Task Name, selected“ (Hlavička stĺpca, Názov úlohy, vybraté). Potom napíšte názov ďalšej úlohy. V čítačke JAWS sa ozve: „Task name, blank“ (Názov úlohy, prázdne).

 5. Ak tejto úlohe chcete priradiť zdroj, stláčajte kláves so šípkou doprava až kým sa neozve „Column header, Resource Names, selected“ (Hlavička stĺpca, Názvy zdrojov, vybraté). Napíšte názov zdroja, ktorý má spracovať túto úlohu, a stlačte kláves Enter. V čítačke JAWS sa ozve: „Resource Names, blank“ (Názvy zdrojov, prázdne).

  Tip: Ak pridávate zdroj, ktorý ste už použili v predchádzajúcich riadkoch, stačí napísať niekoľko prvých písmen jeho názvu a Project 2016 ho ponúkne. Stlačením klávesu Enter sa automaticky doplní navrhnutý názov.

 6. Postup opakujte, až kým sú pridané všetky úlohy a sú k nim priradené zdroje.

Plánovanie úloh v zobrazení Plánovač tímov

Na zadanie definovaných úloh môžete použiť zobrazenie Plánovač tímov.

Poznámka: Čítačka JAWS v zobrazení Plánovač tímov nedokáže správne oznámiť názvy zdrojov a úloh, preto by ste na plánovanie úloh mali použiť Moderátora.

 1. Ak chcete zmeniť zobrazenie na Plánovač tímov, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, kláves G a následne kláves P. Ozve sa: „Team Planner, view“ (Plánovač tímov, zobrazenie).

 2. Ak chcete počuť názov prvého zdroja, stlačte kláves so šípkou nadol. Medzi zdrojmi sa môžete pohybovať pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol.

 3. Stlačením klávesu so šípkou doprava sa presuniete na úlohy priradené aktuálne vybratému zdroju. Ozve sa názov úlohy, po ktorom sa ozve „Unscheduled task“ (Nenaplánovaná úloha). Ak má zdroj priradených viacero úloh, použite na pohyb medzi nimi klávesy so šípkami doprava a doľava.

 4. Stlačením kombinácie klávesov Shift + F2 sa zobrazí okno Informácie o úlohe s informáciami o aktuálne vybratej úlohe.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Start, editable, edit“ (Štart, upraviteľné, upraviť). Potom stlačením kombinácie klávesu Alt + šípka nadol otvorte výber dátumu.

 6. Stlačením klávesu T nastavíte dnešný dátum ako počiatočný. Na výber iného dátumu použite klávesy so šípkami. Výber potvrďte stlačením medzerníka. Moderátor oznámi vybratý dátum.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Finish, editable, edit“ (Dokončenie, upraviteľné, upraviť). Potom stlačením kombinácie klávesu Alt + šípka nadol otvorte výber dátumu.

 8. Stlačením klávesu T nastavíte dnešný dátum ako koncový. Na výber iného dátumu použite klávesy so šípkami. Výber potvrďte stlačením medzerníka. Moderátor oznámi vybratý dátum.

 9. Stlačením klávesu Enter dokončíte upravovanie úlohy. Moderátor oznámi názov zdroja, názov úlohy a počiatočný a koncový dátumy, ktoré ste práve vybrali.

  Tip: Ak ste omylom naplánovali úlohy tak, že sa prekrývajú, ozve sa „Overallocated“ (Preťažené). Opätovným stlačením kombinácie klávesov Shift + F2 preplánujete úlohu.

 10. Zopakujte vyššie uvedené kroky pre všetky nenaplánované úlohy.

Tip: Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu Ganttov graf, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, kláves G, a potom znovu stlačte kláves G.

Uloženie projektu

Projekt môžete uložiť vo svojom počítači alebo v zdieľanom sieťovom umiestnení.

Poznámka: Čítačka JAWS nedokáže správne oznámiť miesto uloženia, preto by ste na prvé uloženie svojho projektu mali použiť Moderátora.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + F. Ozve sa: „Backstage view, selected“ (Zobrazenie Backstage, vybraté) V čítačke JAWS sa ozve: „Info tab“ (Karta informácie).

 2. Stlačte kláves A a potom stlačte ďalší kláves podľa toho, kam chcete projekt uložiť:

  • Stlačením klávesu N projekt zosynchronizujete s programom SharePoint.

  • Stlačením klávesu S projekt uložíte do lokality OneDrive alebo SharePoint. Stlačením klávesu K sa prihlásite do služby OneDrive.

  • Stlačením klávesu C uložíte projekt do počítača.

 3. Dvojnásobným stlačením medzerníka potvrdíte miesto uloženia, potom stlačením klávesov so šípkami nahor a nadol vyberiete presné umiestnenie, kam sa má projekt uložiť, napríklad, ktorý priečinok v počítači chcete použiť. Po nájdení správnej možnosti stlačte kláves Enter.

 4. Zadajte názov súboru, ktorý chcete používať.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačením klávesu Enter uložte súbor. V čítačke JAWS sa ozve: „Leaving menus, Save button“ (Opúšťanie ponuky, Tlačidlo Uložiť).

Tip: Po prvom uložení projektu môžete rýchlo uložiť akékoľvek zmeny stlačením kombinácie klávesov Ctrl + S.

Tlač projektu

Je možné, že budete projekt potrebovať vytlačiť, aby ste ho mohli niekomu ukázať.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + F. Ozve sa: „Backstage view, selected“ (Zobrazenie Backstage, vybraté) V čítačke JAWS sa ozve: „Info tab“ (Karta informácie).

 2. Postupným stláčaním klávesov P a I otvoríte dialógové okno výberu tlačiarne. Ozve sa: „Which printer“ (Ktorá tlačiareň?)

 3. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa môžete presúvať medzi dostupnými tlačiarňami. Po nájdení správnej možnosti vyberte tlačiareň stlačením medzerníka.

 4. Projekt vytlačíte stlačením kombinácie klávesov Alt + P a následným stlačením klávesu P.

Pozrite tiež

Kontrola alebo úprava existujúceho projektu v Projecte 2016 pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Projecte 2016

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Projecte 2016 pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×