Vytvorenie modelu databázy (známeho ako diagram vzťahu entít)

Vytvorenie modelu databázy (známeho ako diagram vzťahu entít)

Pomocou šablóny Diagram modelu databázy môžete vytvoriť nový model alebo spätne analyzovať existujúcu databázu a získať model prostredníctvom relačných alebo objektových relačných konceptov modelovania. Použitím vzorkovnice Vzťah entít modelujte databázy, ktoré sú založené na štandarde SQL92 a starších štandardoch. Použitím vzorkovnice Objektové relačné, ktorá má ďalšie tvary pre prácu s typmi, modelujte databázy založené na štandarde SQL99 alebo starších štandardoch.

Príklad modelu databázy

Poznámka: Diagram modelu databázy je dostupný len v niektorých verziách Visia. Ďalšie informácie nájdete v časti Nemôžete nájsť funkcie modelovania databázy?

Pomocou šablóny Diagram modelu databázy môžete vytvoriť nový model alebo spätne analyzovať existujúcu databázu a získať model prostredníctvom relačných alebo objektových relačných konceptov modelovania. Použitím vzorkovnice Vzťah entít modelujte databázy, ktoré sú založené na štandarde SQL92 a starších štandardoch. Použitím vzorkovnice Objektové relačné, ktorá má ďalšie tvary pre prácu s typmi, modelujte databázy založené na štandarde SQL99 alebo starších štandardoch.

Tento článok popisuje, ako možno vytvoriť modelovú databázu a čo možno s modelom robiť po jeho vytvorení.

 1. Ak chcete začať pracovať so svojím diagramom modelu databázy, vykonajte jedno z nasledovného:

  Vytvorenie nového diagramu modelu úplne od začiatku

  Ak ešte nemáte existujúcu databázu, ktorú chcete použiť na začatie práce, môžete začať s prázdnym modelom databázy a pridať vlastné tabuľky a vzťahy.

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na položky Nový, Softvér a databáza a potom dvakrát kliknite na položku Diagram modelu databázy.

  3. Na karte Databáza kliknite v skupine Spravovať na položku Možnosti zobrazenia.

  4. V dialógom okne Možnosti dokumenty databázy vyberte množinu symbolov, ktorú chcete použiť, ďalšiu tabuľku, možnosti vzťahov a potom kliknite na položku OK.

  Použitie existujúcej databázy ako východiskového bodu

  Ak máte databázu, ktorú chcete modelovať, aby ste jej dokázali lepšie porozumieť, alebo ju chcete použiť ako základ pre nový model, môžete použiť Sprievodcu spätnou analýzou na rozbalenie schémy alebo štruktúry databázy a vytvorenie nového modelu.

  Pred spustením sprievodcu:

  1. Ak spätne analyzujete zošit Microsoft Excelu, pred spustením sprievodcu je potrebné zošit otvoriť a pomenovať skupinu (alebo rozsah) buniek obsahujúcich záhlavia stĺpcov. Ak chcete použiť viaceré hárky, stačí pomenovať skupinu buniek stĺpcov v jednotlivých hárkoch. Tieto rozsahy bude sprievodca spracúvať ako tabuľky. Ďalšie informácie o pomenovaní rozsahu buniek nájdete v Pomocníkovi pre Excel v téme Definovanie pomenovaných odkazov alebo rozsahov buniek.

  2. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak pred spustením Sprievodcu spätnou analýzou nastavíte predvolený ovládač pre cieľovú databázu, ktorú chcete spätne analyzovať. Tento krok zabezpečí, že sprievodca správne priradí natívne typy údajov a že všetok kód extrahovaný sprievodcom sa správne zobrazí v okne Kód.

  3. Kliknite na kartu Súbor.

  4. Kliknite na položky Nový, Softvér a databáza a potom dvakrát kliknite na položku Diagram modelu databázy.

  5. Na karte Databáza v skupine Model kliknite na položku Spätná analýza.

  6. Na prvej obrazovke Sprievodcu spätnou analýzou postupujte takto:

   1. Vyberte ovládač databázy pre systém správy databáz DBMS. Ak ste ešte ovládač databázy Visia nepriradili ku konkrétnemu zdroju údajov ODBC, urobte to kliknutím na položku Nastaviť.

    Poznámka: Ak spätne analyzujete excelový hárok, vyberte položku Všeobecný ovládač ODBC.

   2. Vyberte zdroj údajov databázy, ktorú aktualizujete. Ak ste ešte nevytvorili zdroj údajov pre existujúcu databázu, urobte to kliknutím na položku Nový.

    Keď vytvoríte nový zdroj, jeho názov sa pridá do zoznamu Zdroje údajov.

   3. Keď je všetko nastavené podľa vašich predstáv, kliknite na tlačidlo Ďalej.

  7. Postupujte podľa pokynov v dialógových oknách príslušného ovládača.

   Ak máte otvorené napríklad dialógové okno Pripojenie zdroju údajov, zadajte meno používateľa a heslo a kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Ak používate všeobecný ovládač ODBC, môže sa zobraziť chybové hlásenie s informáciou o tom, že spätne analyzované informácie môžu byť neúplné. Vo väčšine prípadov to nie je problém – stačí kliknúť na tlačidlo OK a sprievodca môže pokračovať.

  8. Začiarknite políčka typov informácií, ktoré chcete extrahovať, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

   Poznámka: Niektoré položky môžu byť nedostupné (zobrazovať sa sivou farbou), pretože niektoré systémy správy databáz nepodporujú všetky typy prvkov, ktoré môže sprievodca extrahovať.

  9. Začiarknite políčka tabuliek (a prípadne aj zobrazení), ktoré chcete extrahovať, alebo kliknutím na položku Vybrať všetko vyberte extrahovanie všetkých položiek a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

   Poznámka: Ak spätne analyzujete excelový hárok a v tomto zozname sa nič nezobrazuje, pravdepodobne je potrebné pomenovať rozsah buniek obsahujúcich záhlavia stĺpcov v hárku.

  10. Ak ste začiarkli políčko Uložené procedúry, vyberte procedúry, ktoré chcete extrahovať, alebo kliknutím na položku Vybrať všetko vyberte extrahovanie všetkých položiek a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  11. Vyberte, či sa majú spätne analyzované položky automaticky pridať na aktuálnu stranu.

   Poznámka: Okrem zobrazenia zoznamu spätne analyzovaných položiek v okne Tabuľky a zobrazenia môžete pomocou sprievodcu automaticky vytvoriť kresbu. Ak nechcete, aby sa kresba vytvorila automaticky, môžete presunutím položiek z okna Tabuľky a zobrazenia na stranu kreslenia manuálne zostaviť model databázy.

  12. Kontrolou vybratých možností overte, či sa budú extrahovať požadované informácie, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   Sprievodca extrahuje vybraté informácie a zobrazí poznámky k procesu extrakcie v okne Výstup.

  Importovanie a spresnenie existujúceho modelu

  Ak máte existujúci model VisioModeler alebo PLATINUM ERwin, možno ho dokážete importovať a vytvoriť tak diagram modelu databázy Visia. Táto možnosť je limitovaná len pre VisioModeler 2.0 alebo novšie súbory modelu slovníka (.imd) a súbory .erx programu PLATINUM ERwin 2.6, 3.0, a 3.52.

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na položky Nový, Softvér a databáza a potom dvakrát kliknite na položku Diagram modelu databázy.

  3. Na karte Databáza kliknite v skupine Model na položku Importovať a potom kliknite na typ modelu.

  4. Zadajte cestu k súboru a názov súboru pre model, ktorý chcete importovať, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyhľadajte súbor modelu a potom kliknite na položku Otvoriť.

  5. V dialógovom okne Importovanie kliknite na tlačidlo OK.

   Visio vykoná import súbor, pričom priebeh sa bude zobrazovať v okne Výstup. Importované tabuľky sa zobrazia v okne Tabuľky a zobrazenia.

  6. V okne Tabuľky a zobrazenia vyberte tabuľky, ktoré chcete modelovať, a potom ich presuňte na stránku kresby.

 2. Po vytvorení diagramu modelu databázy začína práca na spresňovaní diagramu. Môžete pridať a prispôsobiť tabuľky a zobrazenia, vytvoriť vzťahy a tiež prispôsobiť stĺpce a typy údajov.

  Tabuľky

  Pomocou tvaru Entita vytvorte tabuľku v diagrame.

  1. Zo vzorkovnice Vzťah entít alebo Objektové relačné presuňte na stránku kresby tvar Entita.

  2. Dvojitým kliknutím na tvar otvorte okno Vlastnosti databázy.

  3. V časti Kategórie kliknite na položku Definícia a zadajte názov tabuľky.

  4. V časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce, zadajte názov a vyberte typ údajov.

  5. Pre stĺpce, ktoré nemôžu mať hodnotu null, začiarknite políčko Požadované.

  6. Pre stĺpce, ktoré jedinečne identifikujú jednotlivé riadky tabuľky databázy, začiarknite políčko PK (primárny kľúč).

  7. V časti Kategórie kliknite na položky Indexy, Spúšťače, Kontrola alebo Rozšírené a vytvorte tieto voliteľné prvky.

  Stĺpce

  Pomocou okna Vlastnosti databázy pridajte alebo zmeňte vlastnosti stĺpcov vrátane typov údajov a primárnych kľúčov.

  1. Dvakrát kliknite na tabuľku v diagrame.

  2. V okne Vlastnosti databázy kliknite v časti Kategórie na položku Stĺpce.

  3. Kliknite do prvej prázdnej bunky Fyzický názov a zadajte názov.

  4. Ak chcete zmeniť typ údajov stĺpca, kliknite na pole stĺpca Typ údajov a potom v zozname vyberte typ údajov alebo do zoznamu zadajte typ údajov. Môžete napríklad zadať decimal(8;2) alebo char(30).

  5. Ak chcete zabrániť výskytu hodnôt null, začiarknite políčko Požadované.

  6. Ak chcete špecifikovať, že stĺpec je primárnym kľúčom, začiarknite políčko PK.

  7. Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti stĺpcov ako tie, ktoré sa zobrazujú po kliknutí na kategóriu Stĺpce, vyberte stĺpec a kliknite na položku Upraviť.

  Vzťahy

  Vzťahy pomocou primárnych a cudzích kľúčov umožňujú databázam priradiť zodpovedajúci riadok v jednej tabuľke k riadku v súvisiacej tabuľke. Tieto vzťahy možno zobraziť v diagrame. Okrem toho môžete nastaviť ich kardinalitu (napríklad vzťah „one-to-many“) a použiť na zobrazenie kardinality zápis v jazyku Crow´s Foot, relačný zápis alebo zápis IDEF1X. V šablóne Diagram modelu databázy nemožno so žiadnym z týchto zápisov zobraziť vzťahy „many-to-many“.

  1. Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami:

   1. Uistite sa, že obe tabuľky sú v diagrame viditeľné. Ak ste model spätne analyzovali z existujúcej databázy, môže byť potrebné presunúť jednu alebo obe z okna Tabuľky a zobrazenia na stránku kresby.

   2. Dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete použiť pre stranu primárneho kľúča daného vzťahu.

   3. V okne Vlastnosti databázy kliknite v časti Kategórie na položku Stĺpce.

   4. V mriežke kliknite na stĺpec, ktorý chcete použiť na jedinečnú identifikáciu jednotlivých riadkov tabuľky, a začiarknutím políčka PK ho nastavte ako primárny kľúč.

   5. Zo vzorkovnice Objektové relačné alebo Vzťah entít presuňte na prázdne miesto stránky tvar Vzťah.

   6. Pripojte horný okraj k nadradenej tabuľke.

   7. Pripojte ďalší okraj k podriadenej tabuľke.

    Ak druhá tabuľka ešte neobsahuje stĺpec s rovnakým názvom, aký má primárny kľúč, modelovanie ho pridá do druhej tabuľky ako cudzí kľúč.

    Poznámka: Ak čiary vzťahov zmiznú, na karte Databáza kliknite v skupine Spravovať na položku Možnosti zobrazenia. Na karte Vzťah začiarknite v časti Zobraziť políčko Vzťahy.

  2. Nastavenie kardinality vzťahov:

   1. Dvakrát kliknite na vzťah.

   2. V okne Vlastnosti databázy kliknite v časti Kategórie na položku Rôzne.

   3. V časti Kardinalita vyberte kardinalitu, ktorá sa pre vzťah najlepšie hodí. V prípade vzťahov typu „one-to-many“ je najlepšou možnosťou Žiadna a viac alebo Jeden a viac. V prípade vzťahov typu „one-to-one“ je najlepšou možnosťou Žiadna a viac alebo Presne jedna.

 3. Ak chcete vykonať ďalšie úpravy diagramu (napríklad vytvorenie indexov, skontrolovanie klauzúl a spúšťačov), môžete vykonať nasledovné:

  Vytvorenie indexov

  Indexy zlepšujú výkon alebo rýchlosť databázy počas spustenia dotazu.

  1. Otvorte diagram modelu databázy.

  2. Dvakrát kliknite na tabuľku, ktorej chcete pridať index, a v okne Vlastnosti databázy kliknite v zozname Kategórie na položku Indexy.

  3. Kliknite na tlačidlo Nový.

  4. Do dialógového okna Vytvoriť index zadajte názov indexu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  5. V zozname Typ indexu vyberte možnosť vytvorenia jedinečného alebo nejedinečného indexu.

  6. V zozname Stĺpce k dispozícii vyberte názvy jednotlivých stĺpcov, ktoré chcete do indexu zahrnúť, a potom kliknite na položku Pridať >.

  7. V zozname Indexované stĺpce začiarknutím políčka Vzost. vytvorte index používajúci vzostupný spôsob zoradenia alebo zrušením začiarknutia tohto políčka vytvorte index so zostupným spôsob zoradenia.

   Diagram modelu databázy sa aktualizuje.

  Vytvorenie zobrazení

  Na zobrazenie sa možno pozerať ako na uložený dotaz. Zobrazenia sú obzvlášť užitočné, ak potrebujete opakovane získať prístup k rovnakým informáciám z viacerých tabuliek alebo ak chcete údaje poskytnúť používateľom bez toho, aby mali možnosť meniť aktuálne tabuľky.

  Zo vzorkovnice Vzťah entít alebo Objektové relačné presuňte na stránku kresby tvar Zobrazenie.

  Nastavenie rozšírených vlastností pre tabuľky a zobrazenia

  V závislosti od systému správy databáz DBMS možno budete môcť nastaviť rozšírené vlastnosti tabuliek a zobrazení, aby ste určili, kde sú uložené.

  Dvakrát kliknite na tabuľku alebo zobrazenie, ktorých rozšírené vlastnosti chcete nastaviť, a v okne Vlastnosti databázy kliknite v zozname Kategórie na položku Rozšírené.

  Vytvorenie overovacích klauzúl

  Pomocou overovacích klauzúl sa uistíte, že údaje zadané do stĺpca sa nachádzajú v rámci konkrétneho rozsahu hodnôt. Môžete napríklad vytvoriť overovaciu klauzulu požadujúcu, aby údaje v stĺpci s názvom Vek boli vyššie ako 65.

  1. Dvojitým kliknutím na tabuľku otvorte okno Vlastnosti databázy.

  2. V časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce a potom kliknite na stĺpec, ktorému chcete pridať overovaciu klauzulu.

  3. Kliknite na položku Upraviť.

  4. Na karte Kontrola dialógového okna Vlastnosti stĺpca zadajte požadované obmedzenia.

   Overovacia klauzula sa pridá do okna Kód v časti Miestny kód.

  Vytvorenie uložených procedúr a funkcií definovaných používateľom

  Uložené procedúry a funkcie definované používateľom používajte na vytvorenie paketov kódu, ktoré možno opakovane používať na vykonávanie rovnakých akcií. Hlavným rozdielom medzi nimi je, že funkcia definovaná používateľom vráti hodnotu, zatiaľ čo uložená procedúra spustí kód a nevráti hodnotu.

  1. Na karte Databáza v skupine Zobraziť alebo skryť začiarknutím políčka Kód otvorte okno Kód.

  2. Kliknite na položku Globálny kód a potom na položku Nový.

  3. Na karte Vlastnosti okna Editor kódu kliknite na druh kódu, ktorý chcete vytvoriť, a zadajte jeho názov.

  4. Na karte Text zadajte kód a potom kliknite na položku OK.

  Vytvorenie spúšťačov

  Spúšťač spôsobí, že SQL kód špecifikovaný v spúšťači sa spustí pri výskyte určitej udalosti v databáze.

  1. Dvojitým kliknutím na tabuľku otvorte okno Vlastnosti databázy.

  2. V časti Kategórie kliknite na položku Spúšťače a potom na položku Pridať.

  3. Na karte Vlastnosti zadajte názov spúšťača.

  4. Na karte Text zadajte kód a potom kliknite na položku OK.

   Spúšťač sa pridá do okna Kód v časti Miestny kód

Tento článok popisuje, ako možno vytvoriť modelovú databázu a čo možno s modelom robiť po jeho vytvorení. Ak chcete rýchlo začať pracovať, ukážte v ponuke Súbor na položky Nový, Softvér a databáza a potom kliknite na položku Diagram modelu databázy.

Nemôžete nájsť funkcie modelov databáz?

Vaše vydanie Microsoft Office Visia pravdepodobne neobsahuje funkcie, ktoré hľadáte. Ak chcete zistiť, aké vydanie Visia máte, kliknite na položku Čo je Microsoft Office Visio v ponuke Pomocník. Názov vydania bude v dialógovom okne uvedený v hornom riadku textu.

 • Microsoft Office Visio Standard neobsahuje šablónu Diagram modelu databázy.

 • Microsoft Office Visio Professional podporuje funkcie spätnej analýzy pre šablónu Diagram modelu databázy (vytvorenie modelu vo Visiu pomocou existujúcej databázy), nepodporuje však následnú analýzu (vytvorenie kódu SQL pomocou modelu databázy Visia).

 • Celú škálu funkcií modelovania databázy vrátane spätnej aj následnej analýzy nájdete v programe Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects je súčasťou predplatného MSDN Premium, ktoré je dostupné v rámci vydaní Visual Studio Professional a Visual Studio Team System využívajúcich roly.

 1. Ak chcete začať pracovať so svojím diagramom modelu databázy, vykonajte jedno z nasledovného:

  Vytvorenie nového diagramu modelu úplne od začiatku

  Ak ešte nemáte existujúcu databázu, ktorú chcete použiť na začatie práce, môžete začať s prázdnym modelom databázy a pridať vlastné tabuľky a vzťahy.

  1. V ponuke Súbor ukážte na položky Nový, Softvér a databáza a potom kliknite na položku Diagram modelu databázy.

  2. V ponuke Databáza ukážte na položku Možnosti a potom kliknite na položku Dokument.

  3. V dialógom okne Možnosti dokumenty databázy vyberte množinu symbolov, ktorú chcete použiť, ďalšiu tabuľku, možnosti vzťahov a potom kliknite na položku OK.

  Použitie existujúcej databázy ako východiskového bodu

  Ak máte databázu, ktorú chcete modelovať, aby ste jej dokázali lepšie porozumieť, alebo ju chcete použiť ako základ pre nový model, môžete použiť Sprievodcu spätnou analýzou na rozbalenie schémy alebo štruktúry databázy a vytvorenie nového modelu.

  Poznámka: Pred spustením sprievodcu:

  1. Ak spätne analyzujete zošit Microsoft Office Excelu, pred spustením sprievodcu je potrebné zošit otvoriť a pomenovať skupinu (alebo rozsah) buniek obsahujúcich záhlavia stĺpcov. Ak chcete použiť viaceré hárky, stačí pomenovať skupinu buniek stĺpcov v jednotlivých hárkoch. Tieto rozsahy bude sprievodca spracúvať ako tabuľky. Ďalšie informácie o pomenovaní rozsahu buniek nájdete v Pomocníkovi pre Microsoft Office Excel v téme Definovanie pomenovaných odkazov alebo rozsahov buniek.

  2. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak pred spustením Sprievodcu spätnou analýzou nastavíte predvolený ovládač pre cieľovú databázu, ktorú chcete spätne analyzovať. Tento krok zabezpečí, že sprievodca správne priradí natívne typy údajov a že všetok kód extrahovaný sprievodcom sa správne zobrazí v okne Kód.

  3. V ponuke Súbor ukážte na položky Nový, Softvér a databáza a potom kliknite na položku Diagram modelu databázy.

  4. V ponuke Databáza kliknite na položku Spätná analýza.

  5. Na prvej obrazovke Sprievodcu spätnou analýzou postupujte takto:

   1. Vyberte ovládač databázy Microsoft Office Visia pre systém správy databáz DBMS. Ak ste ešte ovládač databázy Visia nepriradili ku konkrétnemu zdroju údajov ODBC, urobte to kliknutím na položku Nastaviť.

    Poznámka: Ak spätne analyzujete excelový hárok, vyberte položku Všeobecný ovládač ODBC.

   2. Vyberte zdroj údajov databázy, ktorú aktualizujete. Ak ste ešte nevytvorili zdroj údajov pre existujúcu databázu, urobte to kliknutím na položku Nový.

    Keď vytvoríte nový zdroj, jeho názov sa pridá do zoznamu Zdroje údajov.

   3. Keď je všetko nastavené podľa vašich predstáv, kliknite na tlačidlo Ďalej.

  6. Postupujte podľa pokynov v dialógových oknách príslušného ovládača.

   Ak máte otvorené napríklad dialógové okno Pripojenie zdroju údajov, zadajte meno používateľa a heslo a kliknite na tlačidlo OK. Ak zdroj údajov nie je chránený heslom, kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Ak používate všeobecný ovládač ODBC, môže sa zobraziť chybové hlásenie s informáciou o tom, že spätne analyzované informácie môžu byť neúplné. Vo väčšine prípadov to nie je problém – stačí kliknúť na tlačidlo OK a sprievodca môže pokračovať.

  7. Začiarknite políčka typov informácií, ktoré chcete extrahovať, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

   Poznámka: Niektoré položky môžu byť nedostupné (zobrazovať sa sivou farbou), pretože niektoré systémy správy databáz nepodporujú všetky typy prvkov, ktoré môže sprievodca extrahovať.

  8. Začiarknite políčka tabuliek (a prípadne aj zobrazení), ktoré chcete extrahovať, alebo kliknutím na položku Vybrať všetko vyberte extrahovanie všetkých položiek a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

   Poznámka: Ak spätne analyzujete excelový hárok a v tomto zozname sa nič nezobrazuje, pravdepodobne je potrebné pomenovať rozsah buniek obsahujúcich záhlavia stĺpcov v hárku.

  9. Ak ste v kroku 5 začiarkli políčko Uložené procedúry, vyberte procedúry, ktoré chcete extrahovať, alebo kliknutím na položku Vybrať všetko vyberte extrahovanie všetkých položiek a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  10. Vyberte, či sa majú spätne analyzované položky automaticky pridať na aktuálnu stranu.

   Poznámka: Okrem zobrazenia zoznamu spätne analyzovaných položiek v okne Tabuľky a zobrazenia môžete pomocou sprievodcu automaticky vytvoriť kresbu. Ak nechcete, aby sa kresba vytvorila automaticky, môžete presunutím položiek z okna Tabuľky a zobrazenia na stranu kreslenia manuálne zostaviť model databázy.

  11. Kontrolou vybratých možností overte, či sa budú extrahovať požadované informácie, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

   Sprievodca extrahuje vybraté informácie a zobrazí poznámky k procesu extrakcie v okne Výstup.

  Importovanie a spresnenie existujúceho modelu

  Ak máte existujúci model VisioModeler alebo PLATINUM ERwin, možno ho dokážete importovať a vytvoriť tak diagram modelu databázy Visia. Táto možnosť je limitovaná len pre VisioModeler 2.0 alebo novšie súbory modelu slovníka (.imd) a súbory .erx programu PLATINUM ERwin 2.6, 3.0, a 3.52.

  1. V ponuke Súbor ukážte na položky Nový, Softvér a databáza a potom kliknite na položku Diagram modelu databázy.

  2. V ponuke Databáza ukážte na položku Importovať a potom kliknite na položku Importovať < typ modelu >.

  3. Zadajte cestu k súboru a názov súboru pre model, ktorý chcete importovať, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyhľadajte súbor modelu a potom kliknite na položku Otvoriť.

  4. V dialógovom okne Importovanie kliknite na tlačidlo OK.

   Visio vykoná import súbor, pričom priebeh sa bude zobrazovať v okne Výstup. Importované tabuľky sa zobrazia v okne Tabuľky a zobrazenia.

  5. V okne Tabuľky a zobrazenia vyberte tabuľky, ktoré chcete modelovať, a potom ich presuňte na stránku kresby.

 2. Po vytvorení diagramu modelu databázy začína práca na spresňovaní diagramu. Môžete pridať a prispôsobiť tabuľky a zobrazenia, vytvoriť vzťahy a tiež prispôsobiť stĺpce a typy údajov.

  Tabuľky

  Pomocou tvaru Entita vytvorte tabuľku v diagrame.

  1. Zo vzorkovnice Vzťah entít alebo Objektové relačné presuňte na stránku kresby tvar Entita.

  2. Dvojitým kliknutím na tvar otvorte okno Vlastnosti databázy.

  3. V časti Kategórie kliknite na položku Definícia a zadajte názov tabuľky.

  4. V časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce, zadajte názov a vyberte typ údajov.

  5. Pre stĺpce, ktoré nemôžu mať hodnotu null, začiarknite políčko Požadované.

  6. Pre stĺpce, ktoré jedinečne identifikujú jednotlivé riadky tabuľky databázy, začiarknite políčko PK (primárny kľúč).

  7. V časti Kategórie kliknite na položky Indexy, Spúšťače, Kontrola alebo Rozšírené a vytvorte tieto voliteľné prvky.

  Stĺpce

  Pomocou okna Vlastnosti databázy pridajte alebo zmeňte vlastnosti stĺpcov vrátane typov údajov a primárnych kľúčov.

  1. Dvakrát kliknite na tabuľku v diagrame.

  2. V okne Vlastnosti databázy kliknite v časti Kategórie na položku Stĺpce.

  3. Kliknite do prvej prázdnej bunky Fyzický názov a zadajte názov.

  4. Ak chcete zmeniť typ údajov stĺpca, kliknite na pole stĺpca Typ údajov a potom v zozname vyberte typ údajov alebo do zoznamu zadajte typ údajov. Môžete napríklad zadať decimal(8;2) alebo char(30).

  5. Ak chcete zabrániť výskytu hodnôt null, začiarknite políčko Požadované.

  6. Ak chcete špecifikovať, že stĺpec je primárnym kľúčom, začiarknite políčko PK.

  7. Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti stĺpcov ako tie, ktoré sa zobrazujú po kliknutí na kategóriu Stĺpce, vyberte stĺpec a kliknite na položku Upraviť.

  Vzťahy

  Vzťahy pomocou primárnych a cudzích kľúčov umožňujú databázam priradiť zodpovedajúci riadok v jednej tabuľke k riadku v súvisiacej tabuľke. Tieto vzťahy možno zobraziť v diagrame. Okrem toho môžete nastaviť ich kardinalitu (napríklad vzťah „one-to-many“) a použiť na zobrazenie kardinality zápis v jazyku Crow´s Foot, relačný zápis alebo zápis IDEF1X. V šablóne Diagram modelu databázy nemožno so žiadnym z týchto zápisov zobraziť vzťahy „many-to-many“.

  1. Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami:

   1. Uistite sa, že obe tabuľky sú v diagrame viditeľné. Ak ste model spätne analyzovali z existujúcej databázy, môže byť potrebné presunúť jednu alebo obe z okna Tabuľky a zobrazenia na stránku kresby.

   2. Dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete použiť pre stranu primárneho kľúča daného vzťahu.

   3. V okne Vlastnosti databázy kliknite v časti Kategórie na položku Stĺpce.

   4. V mriežke kliknite na stĺpec, ktorý chcete použiť na jedinečnú identifikáciu jednotlivých riadkov tabuľky, a začiarknutím políčka PK ho nastavte ako primárny kľúč.

   5. Zo vzorkovnice Objektové relačné alebo Vzťah entít presuňte na prázdne miesto stránky tvar Vzťah.

   6. Pripojte horný okraj k nadradenej tabuľke.

   7. Pripojte ďalší okraj k podriadenej tabuľke.

    Ak druhá tabuľka ešte neobsahuje stĺpec s rovnakým názvom, aký má primárny kľúč, modelovanie ho pridá do druhej tabuľky ako cudzí kľúč.

    Poznámka: Ak čiary vzťahov zmiznú, v ponuke Databáza ukážte na položku Možnosti a potom kliknite na položku Dokument. Na karte Vzťah začiarknite v časti Zobraziť políčko Vzťahy.

  2. Nastavenie kardinality vzťahov:

   1. Dvakrát kliknite na vzťah.

   2. V okne Vlastnosti databázy kliknite v časti Kategórie na položku Rôzne.

   3. V časti Kardinalita vyberte kardinalitu, ktorá sa pre vzťah najlepšie hodí. V prípade vzťahov typu „one-to-many“ je najlepšou možnosťou Žiadna a viac alebo Jeden a viac. V prípade vzťahov typu „one-to-one“ je najlepšou možnosťou Žiadna a viac alebo Presne jedna.

 3. Ak chcete vykonať ďalšie úpravy diagramu (napríklad vytvorenie indexov, skontrolovanie klauzúl a spúšťačov), môžete vykonať nasledovné:

  Vytvorenie indexov

  Indexy zlepšujú výkon alebo rýchlosť databázy počas spustenia dotazu.

  1. Otvorte diagram modelu databázy.

  2. Dvakrát kliknite na tabuľku, ktorej chcete pridať index, a v okne Vlastnosti databázy kliknite v zozname Kategórie na položku Indexy.

  3. Kliknite na tlačidlo Nový.

  4. Do dialógového okna Vytvoriť index zadajte názov indexu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  5. V zozname Typ indexu vyberte možnosť vytvorenia jedinečného alebo nejedinečného indexu.

  6. V zozname Stĺpce k dispozícii vyberte názvy jednotlivých stĺpcov, ktoré chcete do indexu zahrnúť, a potom kliknite na položku Pridať >.

  7. V zozname Indexované stĺpce začiarknutím políčka Vzost. vytvorte index používajúci vzostupný spôsob zoradenia alebo zrušením začiarknutia tohto políčka vytvorte index so zostupným spôsob zoradenia.

   Diagram modelu databázy sa aktualizuje.

  Vytvorenie zobrazení

  Na zobrazenie sa možno pozerať ako na uložený dotaz. Zobrazenia sú obzvlášť užitočné, ak potrebujete opakovane získať prístup k rovnakým informáciám z viacerých tabuliek alebo ak chcete údaje poskytnúť používateľom bez toho, aby mali možnosť meniť aktuálne tabuľky.

  Zo vzorkovnice Vzťah entít alebo Objektové relačné presuňte na stránku kresby tvar Zobrazenie.

  Nastavenie rozšírených vlastností pre tabuľky a zobrazenia

  V závislosti od systému správy databáz DBMS možno budete môcť nastaviť rozšírené vlastnosti tabuliek a zobrazení, aby ste určili, kde sú uložené.

  Dvakrát kliknite na tabuľku alebo zobrazenie, ktorých rozšírené vlastnosti chcete nastaviť, a v okne Vlastnosti databázy kliknite v zozname Kategórie na položku Rozšírené.

  Vytvorenie overovacích klauzúl

  Pomocou overovacích klauzúl sa uistíte, že údaje zadané do stĺpca sa nachádzajú v rámci konkrétneho rozsahu hodnôt. Môžete napríklad vytvoriť overovaciu klauzulu požadujúcu, aby údaje v stĺpci s názvom Vek boli vyššie ako 65.

  1. Dvojitým kliknutím na tabuľku otvorte okno Vlastnosti databázy.

  2. V časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce a potom kliknite na stĺpec, ktorému chcete pridať overovaciu klauzulu.

  3. Kliknite na položku Upraviť.

  4. Na karte Kontrola dialógového okna Vlastnosti stĺpca zadajte požadované obmedzenia. Ďalšie informácie o vašich možnostiach získate v téme Dialógové okno Vlastnosti stĺpcov a polí (kontrolná karta).

   Overovacia klauzula sa pridá do okna Kód v časti Miestny kód.

  Vytvorenie uložených procedúr a funkcií definovaných používateľom

  Uložené procedúry a funkcie definované používateľom používajte na vytvorenie paketov kódu, ktoré možno opakovane používať na vykonávanie rovnakých akcií. Hlavným rozdielom medzi nimi je, že funkcia definovaná používateľom vráti hodnotu, zatiaľ čo uložená procedúra spustí kód a nevráti hodnotu.

  1. V ponuke Databáza ukážte na položku Zobraziť a potom kliknutím na položku Kód otvorte okno Kód.

  2. Kliknite na položku Globálny kód a potom na položku Nový.

  3. Na karte Vlastnosti okna Editor kódu kliknite na druh kódu, ktorý chcete vytvoriť, a zadajte jeho názov.

  4. Na karte Text zadajte kód a potom kliknite na položku OK.

  Vytvorenie spúšťačov

  Spúšťač spôsobí, že SQL kód špecifikovaný v spúšťači sa spustí pri výskyte určitej udalosti v databáze.

  1. Dvojitým kliknutím na tabuľku otvorte okno Vlastnosti databázy.

  2. V časti Kategórie kliknite na položku Spúšťače a potom na položku Pridať.

  3. Na karte Vlastnosti zadajte názov spúšťača.

  4. Na karte Text zadajte kód a potom kliknite na položku OK.

   Spúšťač sa pridá do okna Kód v časti Miestny kód

Nemôžete nájsť funkcie modelovania databázy?

Vaše vydanie Visia pravdepodobne neobsahuje funkcie, ktoré hľadáte. Ak chcete zistiť, aké vydanie Visia máte, kliknite na položku Čo je Microsoft Office Visio v ponuke Pomocník. Názov vydania bude v dialógovom okne uvedený v hornom riadku textu.

Visio Standard šablónu Diagram modelu databázy nezahŕňa.

Vydania Visio Professional a Premium podporujú funkcie spätnej analýzy pre šablónu Diagram modelu databázy (vytvorenie modelu vo Visiu pomocou existujúcej databázy), nepodporuje však následnú analýzu (vytvorenie kódu SQL pomocou modelu databázy Visia).

Poznámka: Celú škálu funkcií modelovania databázy vrátane spätnej aj následnej analýzy nájdete v programe Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects je súčasťou predplatného MSDN Premium, ktoré je dostupné v rámci vydaní Visual Studio Professional a Visual Studio Team System využívajúcich roly.

Ak používate Visio Online (plán 2) a chcete zistiť, ako vytvoriť databázový model z existujúcej databázy, pozrite si tému Spätná analýza existujúcej databázy.

Pozrite tiež

Definovanie vzťahu v diagrame modelu databázy

Vytvorenie alebo úprava zobrazení v diagramoch modelu databázy

Pridanie tabuliek a stĺpcov do diagramov modelu databázy

Nastavenie a úprava typov údajov v diagramoch modelu databázy

Zobrazenie zápisu v jazyku Crow´s Foot v diagrame modelu databázy

Vytvorenie alebo úprava indexu v diagrame modelu databázy

Zachovanie referenčnej integrity v diagramoch modelu databázy

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×