Vytvorenie knižnice dokumentov alebo typu obsahu lokality pre šablónu formulára

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Mnohé tímy používajú službu Microsoft Windows SharePoint Services na zhromažďovanie informácií a zdieľanie súborov. Ak je to tak aj v prípade vašej spoločnosti, môžete použiť lokalitu SharePoint pre používateľov na zdieľanie, sledovanie a zlučovanie formulárov programu Microsoft Office InfoPath, ktoré vypĺňajú. Tím v oblasti predaja napríklad môže použiť lokalitu SharePoint ako miesto na vypĺňanie, uloženie a zobrazenie údajov z formulárov správ o predaji.

Obsah tohto článku

Skôr ako začnete

Úvod do tvorby knižníc alebo typov obsahu lokality

Vytvorenie knižnice pri publikovaní šablóny formulára

Vytvorenie typu obsahu lokality pri publikovaní šablóny formulára

Skôr ako začnete

Ak publikujete šablónu formulára v knižnici dokumentov, každý formulár, ktorý je v tejto knižnici dokumentov vytvorený, bude používať túto šablónu formulára. Publikovanie šablóny formulára v knižnici dokumentov vám umožní rýchlo nasadiť účelový formulár, ako je napríklad neformálny prieskum, ktorý má zistiť, ktoré reštaurácie sú preferované pre tímový obed.

Ak publikujete šablónu formulára na server so spustenými službami Windows SharePoint Services 3.0, môžete vykonať aj nasledovné:

Publikovanie šablóny formulára ako typu obsahu lokality     Pri publikovaní šablóny formulára ako typu obsahu lokality, ktoré umožňujú používateľom priradiť viac šablón formulárov do jedného dokumentu knižnice alebo priradenie šablóny formulára do viacerých knižníc celej kolekcie lokalít. Kolekcia lokalít je množina webových lokalít na serveri virtuálnej, ktoré majú rovnakého vlastníka a zdieľajú Nastavenie správy. Jednotlivé kolekcie lokalít obsahuje webovú lokalitu najvyššej úrovne a môže obsahovať aspoň jeden podlokality. Môže byť viacero kolekcií lokalít na každého virtuálneho servera. Pomocou typu obsahu lokality, ak chcete širokej miere opakovane používať informácie alebo na poskytnutie kolekcie údajov z viacerých formulárov na jednom mieste.

Povoliť používateľom upravovať polia s použitím údajového zobrazenia    Môžete povoliť používateľom pridať alebo upraviť údaje pre pole s použitím údajového zobrazenia alebo úpravou vlastností formulára v knižnici dokumentov. Táto funkcia umožňuje používateľom pridávať alebo aktualizovať údaje pre jedného alebo viacerých formulárov bez otvárania formulárov.

Poznámka: Údajové zobrazenia sú povolené vo webovom prehliadači len pre používateľov, ktorí majú Microsoft Office Access 2007 nainštalovaný.

Na začiatok stránky

Úvod do tvorby knižníc alebo typov obsahu lokality

Ak chcete vytvoriť knižnicu alebo typ obsahu lokality, musíte mať prístup k lokalite SharePoint. Musíte mať aj povolenia na vytvorenie knižnice alebo typu obsahu lokality v tejto lokalite.

Podpora pre knižnice a typy obsahu lokality sa líšia v závislosti od toho, či váš server používa Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 alebo Windows SharePoint Services 3.0. Preto by požiadajte správcu servera, ak si nie ste istí, ktorú verziu systému Windows SharePoint Services je spustený na serveri.

Nasledujúca informácia popisuje niektoré rozdiely medzi tvorbou knižnice dokumentov a typu obsahu lokality na serveri so službou Windows SharePoint Services 2.0 alebo Windows SharePoint Services 3.0.

Služba Windows SharePoint Services 2.0

Keď publikujete šablónu formulára na lokalite, ktorá je založená na službe Windows SharePoint Services 2.0, vytvárate knižnicu formulárov. Knižnica formulárov je priečinok s kolekciou formulárov, ktoré sú založené na rovnakej uloženej a zdieľanej šablóne formulára. Každý formulár v knižnici formulárov je spojený s informáciou zadanou používateľom, ktorá je zobrazená v zozname obsahu tejto knižnice.

Ak chcete publikovať šablónu formulára do knižnice formulárov na lokalitu, ktorá je založená na službe Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, musíte patriť k skupine webových návrhárov na tejto lokalite.

Windows SharePoint Services 3.0

Keď publikujete šablónu formulára na lokalitu, ktorá je založená na službe Windows SharePoint Services 3.0, môžete vytvoriť buď knižnicu dokumentov, ktorej funkcia je rovnaká ako funkcia knižnice formulárov v službe Windows SharePoint Services 2.0., alebo môžete vytvoriť typ obsahu lokality pre šablónu formulára. Na publikovanie šablóny formulára knižnice dokumentov alebo na vytvorenie typu obsahu lokality musíte mať minimálne povolenie na úpravu návrhu na lokalite Windows SharePoint Services 3.0.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť prehliadačom podporovaná šablóna formulára, musíte formulár publikovať na serveri so službou InfoPath Forms Services. Prepojenia na ďalšie informácie o službe InfoPath Forms Services nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Vytvorenie knižnice pri publikovaní šablóny formulára

Nasledujúci postup popisuje spôsob vytvorenia knižnice publikovaním šablóny formulára na serveri so spustenou službou Windows SharePoint Services 2.0 alebo Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Uložte šablónu formulára.

 2. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať.

 3. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku Na server SharePoint so službou InfoPath Forms Services alebo bez nej a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Do poľa Zadajte umiestnenie lokality služby SharePoint alebo InfoPath Forms Services vložte umiestnenie lokality SharePoint a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku Knižnica dokumentov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Ak publikujete šablóna formulára kompatibilná s prehliadačomna webovú lokalitu služby SharePoint, pole Povoliť vypĺňanie tohto formulára pomocou prehľadávača nie je k dispozícii. Ak chcete vytvoriť prehliadačom podporovaná šablóna formulára, je potrebné formulár publikovať na serveri so službou InfoPath Forms Services. Prepojenia na ďalšie informácie o službe InfoPath Forms Services nájdete v časti Pozrite tiež.

 6. Kliknite na položku Vytvoriť novú knižnicu dokumentov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Do poľa Názov zadajte názov knižnice dokumentov.

 8. Prípadne zadajte popis do poľa Popis.

  Názov a popis šablóny formulára sa zobrazí v predvolenom zobrazení knižnice dokumentov.

 9. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Pridanie stĺpca

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

   • Ak chcete pridať nový stĺpec do knižnice dokumentov, vyberte pole s údajmi, ktoré sa majú zobraziť v stĺpci, v zozname Skupina stĺpcov lokality vyberte položku (Žiadny: Vytvoriť nový stĺpec v tejto knižnici) a do poľa Názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

   • Ak chcete použiť jestvujúce stĺpce knižnice dokumentov alebo stĺpec lokality, kliknite na kategóriu v zozname Skupina stĺpcov lokality a potom kliknite na názov v zozname Názov stĺpca.

    Ak vyberiete opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, kliknutím na hodnotu v zozname Funkcia môžete definovať, ako sa má pole v knižnici dokumentov zobraziť. Môžete vybrať, či sa má zobraziť prvá hodnota v poli, posledná hodnota v poli, počet všetkých výskytov poľa alebo to, či chcete zlúčiť všetky hodnoty.

    1. Ak chcete používateľom umožniť pridávanie alebo úpravu údajov pre toto pole použitím údajového zobrazenia alebo upravením vlastností formulára v knižnici dokumentov, začiarknite políčko Povoliť používateľom úpravy údajov v tomto poli s použitím údajového zobrazenia alebo stránky vlastností.

     Poznámka: Ak chcete použiť údajové zobrazenie, používatelia musia mať Microsoft Office Access 2007 v počítačoch nainštalovaný.

  Odstránenie stĺpca

  1. V časti Názov stĺpca kliknite na názov poľa, ktorého zodpovedajúci stĺpec chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Úprava stĺpca

  1. V časti Názov stĺpca kliknite na názov poľa, ktorého zodpovedajúci stĺpec chcete upraviť, a kliknite na tlačidlo Upraviť.

  2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

   • Do poľa Názov stĺpca zadajte nový názov stĺpca.

   • V zozname Skupina stĺpcov lokality vyberte kategóriu a potom vyberte názov v zozname Názov stĺpca.

    Ak vyberiete opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, kliknutím na hodnotu v zozname Funkcia môžete definovať, ako sa má pole v knižnici dokumentov zobraziť. Môžete vybrať, či sa má zobraziť prvá hodnota v poli, posledná hodnota v poli, počet všetkých výskytov poľa alebo to, či chcete zlúčiť všetky hodnoty.

    1. Ak chcete používateľom umožniť pridávanie alebo úpravu údajov pre toto pole použitím údajového zobrazenia alebo upravením vlastností formulára v knižnici dokumentov, začiarknite políčko Povoliť používateľom úpravy údajov v tomto poli s použitím údajového zobrazenia alebo stránky vlastností.

     Poznámka: Ak chcete použiť údajové zobrazenie, používatelia musia mať Microsoft Office Access 2007 v počítačoch nainštalovaný.

 10. Keď skončíte s výberom stĺpcov pre knižnicu, kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. Na ďalšej strane sprievodcu overte správnosť informácií a potom kliknite na tlačidlo Publikovať.

Na začiatok stránky

Vytvorenie typu obsahu lokality pri publikovaní šablóny formulára

Nasledujúci postup popisuje spôsob vytvorenia typu obsahu lokality publikovaním šablóny formulára na serveri so spustenou službou Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Uložte šablónu formulára.

 2. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať.

 3. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku Na server SharePoint so službou InfoPath Forms Services alebo bez nej a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Do poľa Zadajte umiestnenie lokality služby SharePoint alebo InfoPath Forms Services zadajte umiestnenie lokality služby SharePoint a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na položku Typ obsahu lokality (rozšírené) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Ak publikujete šablóna formulára kompatibilná s prehliadačomna webovú lokalitu služby SharePoint, pole Povoliť vypĺňanie tohto formulára pomocou prehľadávača nie je k dispozícii. Ak chcete vytvoriť prehliadačom podporovaná šablóna formulára, je potrebné formulár publikovať na serveri so službou InfoPath Forms Services. Prepojenia na ďalšie informácie o službe InfoPath Forms Services nájdete v časti Pozrite tiež.

 6. Kliknite na položku Vytvoriť nový typ obsahu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Do poľa Názov zadajte názov pre typ obsahu.

 8. Prípadne zadajte popis do poľa Popis.

  Názov a popis obsahu sa zobrazí v zozname typov obsahu lokality, ktoré sú k dispozícii pre lokalitu SharePoint.

 9. Na nasledujúcej strane sprievodcu vyberte umiestnenie šablóny formulára a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Pridanie stĺpca lokality

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

   • Ak chcete pridať nový stĺpec do knižnice dokumentov, vyberte pole s údajmi, ktoré sa majú v stĺpci zobraziť, v zozname Skupina stĺpcov lokality vyberte položku (Žiadny: Vytvoriť nový stĺpec lokality) a do poľa Názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

   • Ak chcete použiť jestvujúci stĺpec lokality, kliknite na kategóriu v zozname Skupina stĺpcov lokality a potom kliknite na názov v zozname Názov stĺpca.

    Ak vyberiete opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, kliknutím na hodnotu v zozname Funkcia môžete definovať, ako sa má pole v knižnici dokumentov zobraziť. Môžete vybrať, či sa má zobraziť prvá hodnota v poli, posledná hodnota v poli, počet všetkých výskytov poľa alebo to, či chcete zlúčiť všetky hodnoty.

    1. Ak chcete používateľom umožniť pridávanie alebo úpravu údajov pre toto pole použitím údajového zobrazenia alebo upravením vlastností formulára v knižnici dokumentov, začiarknite políčko Povoliť používateľom úpravy údajov v tomto poli s použitím údajového zobrazenia alebo stránky vlastností.

     Poznámka: Ak chcete použiť údajové zobrazenie, používatelia musia mať Microsoft Office Access 2007 v počítačoch nainštalovaný.

  Odstránenie stĺpca lokality

  1. V časti Názov stĺpca kliknite na názov poľa, ktorého zodpovedajúci stĺpec chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Úprava stĺpca lokality

  1. V časti Názov stĺpca kliknite na názov poľa, ktorého zodpovedajúci stĺpec chcete upraviť, a kliknite na tlačidlo Upraviť.

  2. Vyberte pole a potom vykonajte jednu z nasledovných činností:

   • Do poľa Názov stĺpca zadajte nový názov stĺpca.

   • V zozname Skupina stĺpcov lokality vyberte kategóriu a potom vyberte názov v zozname Názov stĺpca.

    Ak vyberiete opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, kliknutím na hodnotu v zozname Funkcia môžete definovať, ako sa má pole v knižnici dokumentov zobraziť. Môžete vybrať, či sa má zobraziť prvá hodnota v poli, posledná hodnota v poli, počet všetkých výskytov poľa alebo to, či chcete zlúčiť všetky hodnoty.

    1. Ak chcete používateľom umožniť pridávanie alebo úpravu údajov pre toto pole použitím údajového zobrazenia alebo upravením vlastností formulára v knižnici dokumentov, začiarknite políčko Povoliť používateľom úpravy údajov v tomto poli s použitím údajového zobrazenia alebo stránky vlastností.

     Poznámka: Ak chcete použiť údajové zobrazenie, používatelia musia mať Microsoft Office Access 2007 v počítačoch nainštalovaný.

 11. Keď skončíte s výberom stĺpcov pre typ obsahu lokality, kliknite na tlačidlo Ďalej.

 12. Na ďalšej strane sprievodcu overte správnosť informácií a potom kliknite na tlačidlo Publikovať.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×