Vytvorenie histogramu v Exceli

Vytvorenie histogramu v Exceli

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Histogram alebo Paretov graf (triedený histogram) je stĺpcový graf, ktorý zobrazuje frekvencia výskytu údajov.

 1. Skontrolujte, či ste vložili analytické nástroje. Ďalšie informácie nájdete v téme Načítanie doplnku Analytické nástroje v Exceli.

 2. Do jedného stĺpca v hárku zadajte vstupné údaje. Ak chcete, môžete do prvej bunky pridať menovku.

  Zadávajte len kvantitatívne číselné údaje, napríklad počet položiek alebo výsledky testu. Nástroj Histogram nedokáže pracovať s kvalitatívnymi číselnými údajmi, napríklad s identifikačnými číslami zadanými ako text.

 3. Do ďalšieho stĺpca zadajte čísla tried vo vzostupnom poradí. Ak chcete, môžete do prvej bunky pridať menovku.

  Vhodné je používať vlastné čísla tried, pretože tie môžu byť pri vašej analýze vhodnejšie. Ak nezadáte žiadne čísla tried, nástroj Histogram vytvorí rovnomerne rozložené intervaly tried tak, že ako počiatočný a koncový bod použije minimálnu a maximálnu hodnotu vstupného rozsahu.

 4. Kliknite na položky Údaje > Analýza údajov.

  Tlačidlo Analýza údajov v skupine Analýza údajov

 5. Kliknite na položky Histogram > OK.

  Dialógové okno analýza údajov

 6. V časti Vstup postupujte nasledovne:

  1. Do poľa Vstupný rozsah zadajte odkaz na bunku rozsahu údajov so vstupnými číslami.

  2. Do poľa Rozsah tried zadajte odkaz na bunku rozsahu s číslami tried.

   Ak ste v hárku použili označenia stĺpcov, môžete ich zahrnúť do odkazov na bunky.

   Tip :  Namiesto manuálneho zadania odkazov môžete kliknutím na tlačidlo Tlačidlo Zbaliť dialógové okno dočasne zbaliť a vybrať v hárku rozsah buniek. Opätovným kliknutím na tlačidlo sa dialógové okno rozbalí.

 7. Ak ste do odkazov na bunky zahrnuli označenia stĺpcov, začiarknite políčko Menovky.

 8. V časti Možnosti výstupu vyberte umiestnenie výstupu.

  Histogram môžete umiestniť do aktuálneho hárka, do nového hárka, do aktuálneho zošita alebo do nového zošita.

 9. Začiarknite aspoň jedno z nasledujúcich políčok:

  Pareto (triedený histogram) Zobrazia sa údaje podľa frekvencie výskytu v zostupnom poradí.

  Kumulatívny percentuálny podiel     Zobrazí sa kumulatívny percentuálny podiel a do histogramu sa pridá čiara s hodnotami kumulatívneho percentuálneho podielu.

  Vytvoriť graf     Zobrazí sa vložený histogram.

 10. Kliknite na tlačidlo OK.

  Ak chcete histogram prispôsobiť, môžete zmeniť textové označenia, následne kliknite na ľubovoľné miesto v grafe histogramu a použite tlačidlá Prvky grafu, Štýly grafu a Filtre grafu nachádzajúce sa vpravo od grafu.

 1. Vyberte údaje.

  (Táto možnosť je typický príklad údajov pre histogram.)

  Údaje použité na vytvorenie vzorového histogramu vyššie
 2. Kliknite na položky Vložiť > Vložiť štatistický graf > Histogram.

  Príkaz histogramu, ku ktorému možno získať prístup pomocou tlačidla Vložiť štatistický graf

  Na vytvorenie histogramu môžete použiť aj kartu Všetky grafy v časti Odporúčané grafy.

Tipy : 

 • Pomocou kariet Návrh a Formát môžete prispôsobiť vzhľad grafu.

 • Ak sa vám tieto karty nezobrazujú, kliknutím na ľubovoľné miesto v histograme pridáte na pás s nástrojmi kartu Nástroje pre grafy.

Karty Návrh a Formát pre možnosť Nástroje pre grafy

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vodorovnú os grafu, kliknite na položku Formátovať Os a potom na položku Možnosti osi.

  Príkaz Formátovať os v kontextovej ponuke
 2. Na základe údajov v nasledujúcej tabuľke sa rozhodnite, ktoré možnosti chcete nastaviť na pracovnej table Formátovať os.

  Možnosť

  Popis

  Podľa kategórie

  Vyberte túto možnosť, ak kategórie (vodorovná os) obsahujú text a nie numerické hodnoty. Histogram zoskupí rovnaké kategórie a vypočíta súčet hodnôt na osi hodnôt.

  Tip : Ak chcete spočítať výskyt textových reťazcov, pridajte stĺpec, doplňte doň hodnotu 1, potom zobrazte histogram a nastavte rozsahy na možnosť Podľa kategórie.

  Automaticky

  Toto je predvolené nastavenie pre histogramy. Šírka rozsahov sa vypočíta pomocou Scottovho pravidla normálneho rozloženia.

  Šírka rozsahu

  Pre číslo údajových bodov v každom rozsahu zadajte kladné desatinné číslo.

  Počet rozsahov

  Zadajte počet rozsahov pre histogram (vrátane priehradok s pretečením a podtečením).

  Priehradka s pretečením

  Začiarknutím tohto políčka vytvoríte rozsah pre všetky hodnoty vyššie ako hodnota, ktorá sa nachádza v poli vpravo. Ak chcete túto hodnotu zmeniť, zadajte do poľa iné desatinné číslo.

  Priehradka s podtečením

  Začiarknutím tohto políčka vytvoríte rozsah pre všetky hodnoty nižšie alebo rovnaké ako hodnota, ktorá sa nachádza v poli vpravo. Ak chcete túto hodnotu zmeniť, zadajte do poľa iné desatinné číslo.

  Pracovná tabla Formátovať os

Tip : Ďalšie informácie o grafe histogramu a o tom, ako pomáha vizualizovať štatistické údaje, sa dočítate v tomto blogovom príspevku týkajúcom sa histogramu, Paretovho grafu a škatuľového grafu od tímu Excelu. Možno budete mať záujem aj o ďalšie informácie o iných nových druhoch grafov, ktoré popisuje tento blogový príspevok.

Možnosť Automaticky (Scottovo pravidlo normálneho rozloženia)   

Vzorec pre možnosť Automatický

Scottovo pravidlo normálneho rozloženia sa pokúsi minimalizovať chyby v odchýlkach histogramu v porovnaní s množinou údajov za predpokladu, že boli údaje rozmiestnené bežným spôsobom.

Možnosť Priehradka s pretečením   

Vzorec možnosti Pretečený obsah

Možnosť Priehradka s podtečením   

Vzorec možnosti Podtečený obsah

 1. Vyberte údaje.

  (Táto možnosť je typický príklad údajov pre histogram.)

  Údaje použité na vytvorenie vzorového histogramu vyššie
 2. Kliknite na položky Vložiť > Graf.

  Tlačidlo Graf v skupine Ilustrácie na karte Vložiť vo Worde
 3. V dialógovom okne Vložiť graf v časti Všetky grafy, kliknite na položku Histogram a kliknite na tlačidlo OK.

Tipy : 

 • Ak chcete prispôsobiť vzhľad grafu pomocou karty návrh a Formát na páse s nástrojmi.

 • Ak sa vám tieto karty nezobrazujú, kliknutím na ľubovoľné miesto v histograme pridáte na pás s nástrojmi kartu Nástroje pre grafy.

Karty Návrh a Formát pre možnosť Nástroje pre grafy

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vodorovnú os grafu, kliknite na položku Formátovať Os a potom na položku Možnosti osi.

  Príkaz Formátovať os v kontextovej ponuke
 2. Na základe údajov v nasledujúcej tabuľke sa rozhodnite, ktoré možnosti chcete nastaviť na pracovnej table Formátovať os.

  Možnosť

  Popis

  Podľa kategórie

  Vyberte túto možnosť, ak kategórie (vodorovná os) obsahujú text a nie numerické hodnoty. Histogram zoskupí rovnaké kategórie a vypočíta súčet hodnôt na osi hodnôt.

  Tip : Ak chcete spočítať výskyt textových reťazcov, pridajte stĺpec, doplňte doň hodnotu 1, potom zobrazte histogram a nastavte rozsahy na možnosť Podľa kategórie.

  Automaticky

  Toto je predvolené nastavenie pre histogramov.

  Šírka rozsahu

  Pre číslo údajových bodov v každom rozsahu zadajte kladné desatinné číslo.

  Počet rozsahov

  Zadajte počet rozsahov pre histogram (vrátane priehradok s pretečením a podtečením).

  Priehradka s pretečením

  Začiarknutím tohto políčka vytvoríte rozsah pre všetky hodnoty vyššie ako hodnota, ktorá sa nachádza v poli vpravo. Ak chcete túto hodnotu zmeniť, zadajte do poľa iné desatinné číslo.

  Priehradka s podtečením

  Začiarknutím tohto políčka vytvoríte rozsah pre všetky hodnoty nižšie alebo rovnaké ako hodnota, ktorá sa nachádza v poli vpravo. Ak chcete túto hodnotu zmeniť, zadajte do poľa iné desatinné číslo.

  Pracovná tabla Formátovať os

Tip : Ďalšie informácie o grafe histogramu a o tom, ako pomáha vizualizovať štatistické údaje, sa dočítate v tomto blogovom príspevku týkajúcom sa histogramu, Paretovho grafu a škatuľového grafu od tímu Excelu. Možno budete mať záujem aj o ďalšie informácie o iných nových druhoch grafov, ktoré popisuje tento blogový príspevok.

Poznámka : Nie je možné vytvoriť histogram v programe Excel for Mac 2011, ako analytické nástroje nie je k dispozícii pre túto verziu.

Postupujte podľa týchto krokov na vytvorenie histogramu v Exceli 2016 pre Mac:

 1. Skontrolujte, či ste vložili analytické nástroje. Ďalšie informácie nájdete v téme Načítanie doplnku Analytické nástroje v Exceli.

 2. Do jedného stĺpca v hárku zadajte vstupné údaje. Ak chcete, môžete do prvej bunky pridať menovku. Zadávajte len kvantitatívne číselné údaje, napríklad počet položiek alebo výsledky testu. Nástroj Histogram nedokáže pracovať s kvalitatívnymi číselnými údajmi, napríklad s identifikačnými číslami zadanými ako text.

 3. Do ďalšieho stĺpca zadajte čísla tried vo vzostupnom poradí. Ak chcete, môžete do prvej bunky pridať menovku. Ak neviete, čo zadať ako čísla tried, pozrite sa, či vaše údaje obsahujú prirodzené intervaly. Tieto intervaly sa nazývajú aj triedy a nástroj Histogram zobrazuje údaje v týchto triedach.

  Vhodné je používať vlastné čísla tried, pretože tie môžu byť pri vašej analýze vhodnejšie. Ak nezadáte žiadne čísla tried, nástroj Histogram vytvorí rovnomerne rozložené intervaly tried tak, že ako počiatočný a koncový bod použije minimálnu a maximálnu hodnotu vstupného rozsahu.

  Pozrite si príklad dvoch stĺpcov, ktoré by ste mohli použiť na histogram:

  Dokončená zostava Power View

 4. Na karte Údaje kliknite na položku Analýza údajov.

  Snímka obrazovky s panelom s nástrojmi na stránke Ľudia v Outlooku, s bublinou pre príkaz Nové.

 5. Kliknite na položky Histogram > OK.

 6. V časti Vstup postupujte takto:

  1. Kliknite dovnútra poľa Vstupný rozsah a potom vyberte bunky z prvého stĺpca údajov.

  2. Kliknite dovnútra poľa Rozsah tried a potom vyberte bunky z druhého stĺpca údajov.

   Ak ste v hárku použili označenia stĺpcov, môžete ich zahrnúť do odkazov na bunky.

   Tip : Kliknutím na tlačidlo Tlačidlo Zbaliť môžete dialógové okno dočasne zbaliť a vybrať v hárku rozsah buniek. Opätovným kliknutím na tlačidlo sa dialógové okno rozbalí.

 7. Ak ste do odkazov na bunky zahrnuli označenia stĺpcov, začiarknite políčko Menovky.

 8. V časti Možnosti výstupu zadajte umiestnenie histogramu:

  • Ak chcete histogram umiestniť na rovnaký hárok, kliknite na položku Výstupný rozsah a potom kliknite dovnútra poľa Výstupný rozsah. Kliknite v hárku na miesto, kam chcete umiestniť histogram.

  • Ak chcete histogram umiestniť do nového hárka, kliknite na položku Nový hárok.

  • Ak chcete histogram umiestniť do nového zošita, kliknite na položku Nový zošit.

 9. Začiarknite aspoň jedno z nasledujúcich políčok:

  • Pareto (triedený histogram) Zobrazia sa údaje podľa frekvencie výskytu v zostupnom poradí.

  • Kumulatívny percentuálny podiel     Zobrazí sa kumulatívny percentuálny podiel a do histogramu sa pridá čiara s hodnotami kumulatívneho percentuálneho podielu.

  • Vytvoriť graf     Zobrazí sa vložený histogram.

 10. Kliknite na tlačidlo OK.

V aplikácii Excel Online môžete zobraziť histogram (stĺpcový graf zobrazujúci frekvenciu výskytu údajov), nemožno ho však vytvoriť, pretože vyžaduje excelový doplnok Analytické nástroje, ktorý nie je podporovaný v aplikácii Excel Online.

Ak máte počítačovú aplikáciu Excel, môžete pomocou tlačidla Otvoriť v programe Excel otvorte Excel na pracovnej ploche a vytvorte histogram.

Otvoriť s nástrojmi programu Excel

 1. Ťuknite na položku vybrať údaje.

  Údaje použité na vytvorenie vzorového histogramu vyššie
 2. Ak ste v telefóne, ťuknite na položku Upraviť ikonu Ikona Upraviť Zobraziť na páse s nástrojmi. a potom ťuknite na položku domov.

 3. Ťuknite na položky Vložiť > grafy > Histogram.

  V prípade potreby môžete prispôsobiť prvkov grafu.

  Poznámka : Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak máte predplatné na Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

  Vyskúšajte Office 365 alebo najnovšiu verziu Excelu

 1. Ťuknite na položku vybrať údaje.

  Údaje použité na vytvorenie vzorového histogramu vyššie
 2. Ak ste v telefóne, ťuknite na položku Upraviť ikonu Ikona Upraviť Zobraziť na páse s nástrojmi a potom ťuknite na položku domov.

 3. Ťuknite na položky Vložiť > grafy > Histogram.

Ak chcete vytvoriť histogram v Exceli, predložíte dva typy údajov – údaje, ktoré chcete analyzovať a čísel tried, ktoré predstavujú intervalov, podľa ktorého chcete zmerať frekvenciu. Musíte usporiadať údaje v dvoch stĺpcov v hárku. Tieto stĺpce musia obsahovať tieto údaje:

 • Vstupné údaje    Ide o údaje, ktoré chcete analyzovať pomocou nástroja Histogram.

 • Kôš čísel    Tieto čísla predstavujú nástroja intervalov, ktoré chcete Histogram použiť pri meraní vstupných údajov v rámci analýzy údajov.

Pri používaní nástroja Histogram, program Excel spočíta počet údajových bodov v každej údajov Kôš. Údajový bod je súčasťou konkrétneho Kôš, ak je číslo väčšie než najmenšia hraničná hodnota a rovná alebo menšia ako najväčší viazané pre údaje Kôš. Ak vynecháte rozsah tried, program Excel vytvorí množinu rovnomerne rozložených medzi minimálne a maximálne hodnoty vstupných údajov.

Výstup analýzy pomocou histogramu sa zobrazí na nový hárok (alebo v novom zošite) a zobrazí tabuľku histogramu a stĺpcový graf znázorňujúci údaje v tabuľke histogramu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×