Vytvorenie formulára spúšťania pracovného postupu

Možno budete chcieť, aby váš pracovný postup zhromaždil informácie od osoby, ktorá ho spustila, a potom na tieto informácie neskôr v pracovnom postupu odkazovať. Predstavte si napríklad, že navrhujete pracovný postup, ktorý priradí úlohu revízie dokumentov. V niektorých pracovných postupoch tohto typu môže mať zmysel, aby sa úloha revízie vždy automaticky priradila tomu istému účastníkovi a aby sa na výpočet termínu dokončenia použil vždy rovnaký vzorec. Vo svojom pracovnom postupe ale vyžadujete, aby osoba, ktorá pracovný postup spustila manuálne, určila aj recenzenta aj termín dokončenia. Nastavíte to tak, že do formulára spúšťania pracovného postupu pridáte vlastné pole a budete požadovať, aby sa pracovný postup spustil automaticky.

Ako pracovný postup používa informácie formulára spúšťania

Pomocou parametrov zadaných vo formulári spúšťania môžete tiež pracovný postup nastaviť tak, aby zahrnul alebo vylúčil zadané akcie alebo kroky, alebo môžete určiť, ktorú z alternatívnych vetví zvoliť. Alebo môžete pracovný postup nastaviť tak, aby skopíroval informácie z formulára spúšťania do aktuálnej položky zoznamu, kde se na tieto informácie bude odkazovať prostredníctvom sekundárneho pracovného postupu.

Tento článok vysvetľuje, ako formulár spúšťania funguje, a obsahuje príklady a pokyny pre nastavenie formulárov spúšťania pre rôzne účely.

Obsah tohto článku

Čo je formulár spúšťania?

Aké sú typy polí formulára spúšťania?

Aké sú predvolené hodnoty a kedy sa používajú?

Príklad 1: Poskytnutie informácií aktuálnemu pracovnému postupu

Príklad 2: Nastavenie aktuálneho pracovného postupu na vynechanie alebo vloženie kroku alebo akcie

Príklad 3: Poskytnutie informácií sekundárnemu pracovnému postupu

Ako môžem nastaviť alebo aktualizovať iné hodnoty v aktuálnej položke zoznamu?

Ako môžem použiť parameter ako dynamickú premennú pracovného postupu?

Čo je formulár spúšťania?

Formulár spúšťania je stránka, ktorá sa zobrazuje pri každom manuálnom spustení pracovného postupu používateľom. Predvolený formulár spúšťania je veľmi jednoduchý, obsahuje len názov pracovného postupu a dve tlačidlá, Spustiť a Zrušiť.

Ikona Kurzíva

Tento jednoduchý formulár môžete rozšíriť pridaním jedného alebo viacerých polí formulára. Pomocou týchto polí môže osoba, ktorá spúšťa pracovný postup, zadať informácie, ktoré pracovný postup potrebuje na dokončenie svojich procesov.

Formulár spúšťania môže mať toľko polí formulára, koľko sa ich rozhodnete vytvoriť. Nasledujúci formulár obsahuje polia na určenie recenzenta a termínu dokončenia.

Prepínač filtrovaného a nefiltrovaného zobrazenia na navigačnom paneli záznamu

V aplikácii Office SharePoint Designer 2007 sa formulár spúšťania zobrazuje ako stránka .aspx v priečinku daného pracovného postupu. Názov súboru formulára spúšťania zodpovedá názvu pracovného postupu.

Stránka .aspx pracovného postupu zobrazená v zozname priečinkov

Formulár spúšťania je pripojený k predvolenej stránke predlohy lokality a obsahuje webovú časť Údajový formulár na interakciu s pracovným postupom. Vo formulári spúšťania možno prispôsobiť rozloženie a vzhľad – napríklad môžete priložiť inú stránku predlohy alebo upraviť štýly. Ak však chcete zmeniť polia, ktoré sa zobrazujú vo formulári, alebo zmeniť formát alebo predvolené hodnoty ľubovoľného poľa, musíte použiť dialógové okno Parametre spustenia pracovného postupu návrhára pracovného postupu. Tieto zmeny polí formulára nemôžete vykonať priamou úpravou webovej časti Údajový formulár.

Dôležité : Ak vykonáte úpravy rozloženia a vzhľadu webovej časti Údajový formulár (t.j. zmeníte prezentáciu, nie funkcie), všimnite si, že pri každej novej kompilácii tohto pracovného postupu dôjde ku strate týchto zmien. Prispôsobenie rozloženia a vzhľadu, ktoré vykonáte na zvyšku stránky ASPX, zostanú zachované.

Ak pole formulára vytvoríte pomocou dialógového okna Parametre spustenia pracovného postupu a neskôr chcete formát tohto poľa zmeniť, môže sa zobraziť toto upozornenie.

Zostava kontingenčnej tabuľky s použitým filtrom hodnôt

Ak vykonáte zmeny polí v inicializačnom formulári a potom pracovný postup znovu kompilujete, akékoľvek spustené inštancie pracovného postupu budú bežať ďalej, ale budú môcť odkazovať len na údaje a formáty údajov, ktoré budú k dispozícii v novom formulári. Ak odstránite alebo upravíte pole (napríklad ho premenujete alebo zmeniť formát) a potom sa spustená inštancia pracovného postupu pokúsi odkazovať na údaje, ktoré sú buď v neočakávanom formáte alebo nie sú k dispozícii vôbec, vyskytne sa chyba pracovného postupu. Preto je dôležité nevykonávať také zmeny, ktoré odstránia, premenujú alebo inak zmenia každé pole formulára, na ktoré by sa momentálne spustené inštancie pracovného postupu mohli pokúsiť odkazovať.

Niekedy môžete nastaviť pracovný postup na kopírovanie informácií z poľa formulára spúšťania do poľa v položke zoznamu. Osoba, ktorá spustí primárny pracovný postup môže napríklad vo formulári spúšťania určiť termín dokončenia úlohy revízie dokumentu a primárny pracovný postup môže tento dátum skopírovať do poľa Termín dokončenia v aktuálnej položke. Na dátum v tejto položke možno následne odkazovať v sekundárnom pracovnom postupe, ktorý posiela pripomenutia termínu dokončenia. V takom prípade je potrebné zabezpečiť, aby informácie zadané vo formulári spúšťania a skopírované do poľa položky zoznamu zostali bez zmien, pokiaľ sekundárny pracovný postup na ne stále musí byť schopný odkazovať. Toto je veľmi dôležité mať na pamäti, ak sa sekundárny pracovný postup na určitý čas pozastaví alebo čaká.

Na začiatok stránky

Aké sú typy polí formulára spúšťania?

Tento obrázok zobrazuje príklad každého typu poľa formulára spúšťania.

Formulár spúšťania s jedným poľom každého typu

1. Jeden riadok textu

2. Viacero riadkov textu

3. Číslo

4. Áno/Nie (začiarkavacie políčko)

5. Voľba (ponuka) ako prepínače

6. Dátum a čas

7. Voľba (ponuka) ako rozbaľovacia ponuka

Mali by ste zvoliť príslušný typ poľa pre každý parameter, ktorý vytvoríte:

 • Jeden riadok textu:    Tento typ poľa používajte na stručnú voľnú textovú odpoveď.

 • Viacero riadkov textu:    Tento typ poľa používajte na voľnú textovú odpoveď s ľubovoľnou dĺžkou.

 • Číslo:    Tento typ poľa je určený iba pre číselné hodnoty. Nevkladajte čiarky do predvolenej hodnoty.

 • Dátum a čas:    Pre tento typ poľa si môžete vybrať z troch predvolených hodnôt (prázdne pole alebo dátum a čas vytvorenia položky alebo konkrétny dátum a čas, ktorý určíte) a z dvoch formátov zobrazenia (iba dátum alebo dátum a čas).

 • Voľba (ponuka):    Tento typ poľa môžete zobraziť vo formulári ako rozbaľovaciu ponuku alebo ako množinu prepínačov. V oboch prípadoch môžete vybrať iba jednu položku v zozname v jednom čase.

 • Áno/nie (začiarkavacie políčko):    Ak nezadáte predvolenú hodnotu pre polia tohto typu, priradí sa predvolená hodnota Áno.

Pre všetky typy polí platí, že ak majú zadanú predvolenú hodnotu, zobrazí sa vo formulári.

Tu je niekoľko možností, ktoré treba brať na zreteľ pri práci s poľami formulára spúšťania:

 • Overenie údajov:    Väčšina typov polí, ktoré sú momentálne k dispozícii na použitie vo formulári spúšťania, neposkytujú prakticky žiadne možnosti overovania údajov. Nie je možné napríklad nastaviť pole Dátum a čas na kontrolu, či je zadaný dátum neskorší než dnešný. (Samozrejme môžete zahrnúť krok pracovného postupu, ktorý testuje, či zadaný dátum zodpovedá zadanému rozsahu, a ak nie, odošle e-mailovú správu o tomto rozpore osobe, ktorá spustila pracovný postup, a potom zastaví pracovný postup.) Najnižšiu úroveň overenia údajov poskytujú polia Jeden riadok textu, Viacero riadkov textu a Číslo. Každé z týchto polí prijme všetky položky, ktoré neprekračujú maximálny počet znakov. (Napriek tomu, že pole Číslo prijíma ako predvolené hodnoty iba číselné hodnoty, od osoby, ktorá sa spúšťa daný pracovný postup a dokončí formulár spúšťania, prijíma číselné aj textové hodnoty.) Najsilnejšie overenie údajov poskytuje pole Voľba (ponuka), pre ktoré osoba, ktorá sa spúšťa daný pracovný postup, musí vybrať jednu z vopred naformátovaných možností určených vo formulári.

 • Popisy polí a pokyny:    Jednotlivé polia vo formulári spúšťania neposkytujú priestor na popis poľa alebo pokyny pre zadávanie informácií. Úpravou stránky .aspx však môžete pridať popisy a pokyny pre celý formulár spúšťania a to vrátane pokynov o tom, ktoré polia musia obsahovať hodnotu a ktoré polia môžu ostať prázdne. Uistite sa, že pridávate popisy a pokyny mimo webovej časti Údajový formulár, aby pri opätovnej kompilácii pracovného postupu nedošlo k ich strate.

 • Rozsah dostupných polí:    Pretože formulár spúšťania nie je priradený k žiadnej položke zoznamu narozdiel od vlastného formulára úloh, ktorý je priradený k položke v zozname úloh, formulár spúšťania neposkytuje toľko typov polí formulára ako vlastný formulár úloh.

Na začiatok stránky

Aké sú predvolené hodnoty a kedy sa používajú?

Keď navrhujete formulár spúšťania, môžete si vybrať, či zadáte predvolenú hodnotu pre každý z parametrov, ktorý definujete, alebo nie. Ak zadáte predvolenú hodnotu pre parameter a osoba, ktorá spustí pracovný postup nenahradí predvolenú hodnotu inou, pracovný postup použije túto predvolenú hodnotu.

Preto ak pracovný postup vyžaduje neprázdnu hodnotu pre ľubovoľný parameter, aby fungoval správne, je vhodné určiť predvolenú hodnotu. V ukážkovom pracovnom postupu Revízia dokumentu môžete napríklad vo formulári spúšťania zadať predvoleného recenzenta a predvolenú úroveň priority.

Ak pracovný postup musí mať neprázdnu hodnotu v poli, pre ktoré neexistuje bezpečná alebo vhodná predvolená hodnota, je vhodné nastaviť prvý krok pracovného postupu na overenie, či je toto povinné pole prázdne alebo nie. Ak je prázdne, pracovný postup sa môže zastaviť, ale až po odoslaní e-mailovej správy osobe, ktorá proces spustila, s informáciou, že musí spustiť novú inštanciu pracovného postupu v tej istej položke, tentoraz so zadaním hodnoty do povinného poľa.

Jediný typ parametrov, ktorý má vždy predvolenú hodnotu, je parameter Áno/nie (začiarkavacie políčko), ktorý je vždy nastavený na predvolenú hodnotu Áno alebo Nie.

Dôležité : Ak nastavíte automatické spúšťanie pracovného postupu a ak nezadáte predvolenú hodnotu pre jeden alebo viaceré parametre, zobrazí sa toto hlásenie, ktoré obsahuje upozornenie, že prázdne hodnoty v niektorých parametroch môžu brániť správnemu fungovaniu pracovného postupu.

Upozornenie o zahrnutí predvolených hodnôt pre automatické spustenie

Na začiatok stránky

Príklad 1: Poskytnutie informácií aktuálnemu pracovnému postupu

Ak používate pracovný postup na priradenie úlohy (ako je napríklad úloha revízie dokumentov v našom príklade) a chcete, aby osoba, ktorá spustí pracovný postup, mohla vybrať používateľov, ktorým bude úloha priradená, môžete to nastaviť tak, že pridáte parameter do formulára spúšťania.

Pridanie poľa Recenzent do formulára spúšťania

Pridanie parametra Recenzent:

 1. V Návrhárovi pracovného postupu skontrolujte, či možno pracovný postup spustiť len manuálne a nie automaticky, a potom kliknite na položku Spustenie.

  Zadajte názov priečinka

 2. V dialógovom okne Parametre spustenia pracovného postupu kliknite na položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Pridať pole nazvite nové pole Recenzent a potom v zozname Typ informácií kliknite na položku Voľba (ponuka).

  Začatie hovoru alebo pripojenie zvuku v okne hovoru

 4. Kliknite na položku Ďalej a potom v poli Možnosti (zadajte každú voľbu na samostatnom riadku) zadajte e-mailové adresy recenzentov, ktoré chcete ponúknuť ako možnosti pre tento parameter.

  Poznámka : Pri odosielaní e-mailovej správy môže pracovný postup použiť názov domény\meno používateľa alebo celú e-mailovú adresu osoby, napríklad v poliach e-mailovej správy pracovného postupu Komu alebo Kópia môžete zadať NORTHWINDTRADERS\Ana alebo Ana@Northwindtraders.com.

 5. V poli Predvolená hodnota zadajte recenzenta, ktorého bude pracovný postup používať v prípade, ak osoba, ktorá dokončí formulár spúšťania, nevykoná pre tento parameter žiadne zmeny.

  Dôležité : Ak nezadáte predvolenú hodnotu pre pole, v ktorom pracovný postup vyžaduje informáciu, a ani osoba, ktorá spustí daný pracovný postup, nezadá hodnotu pre dané pole, tento pracovný postup zlyhá.

 6. V zozname Zobraziť ako kliknite na možnosť Rozbaľovacia ponuka alebo Prepínače. (V tomto príklade je vybratá možnosť Prepínače.)

  Začatie hovoru alebo pripojenie zvuku v okne hovoru

 7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť a potom v dialógovom okne Parametre spustenia pracovného postupu kliknite na tlačidlo OK.

Konfigurácia akcie pracovného postupu na používanie parametra formulára spúšťania

Nastavenie pracovného postupu na priradenie úlohy revízie dokumentov účastníkom určeným vo formulári spúšťania:

 1. V Návrhárovi pracovného postupu na stránke, ktorá predstavuje krok, kde chcete vyhľadať úlohu, kliknite na položku Akcie a potom kliknite na požadovanú akciu.

  V tomto príklade kliknite na položku Priradiť položku úlohy.

 2. V akcii kliknite na položku Položka úlohy a potom v poli Sprievodca prispôsobovaním úlohy kliknite na položku Ďalej a následne úlohu nazvite Revízia dokumentu.

 3. V poli Popis zadajte pokyny, ktoré majú byť začlenené do úlohy, a potom kliknite na položku Dokončiť.

 4. V akcii kliknite na položku Títo používatelia.

 5. V dialógovom okne Vybrať používateľov v zozname Alebo vyberte z existujúcich používateľov a skupín kliknite na položku Vyhľadávanie pracovného postupu a potom kliknite na položku Pridať.

 6. V dialógovom okne Definovať vyhľadávanie pracovného postupu vyberte tieto možnosti:

  • Zdroj: Údaje pracovného postupu

  • Pole: Spustenie: Recenzent

 7. Kliknite na tlačidlo OK a potom opätovným kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Vybrať používateľov.

Vaša akcia teraz vyzerá asi takto.

Snímka obrazovky pri začatí konferenčného hovoru

Pomocou poľa Recenzent vo formulári spúšťania môže teraz osoba, ktorá spustí daný pracovný postup, zadať pracovnému postupu, ktorej osobe má priradiť úlohu.

V nasledujúcej časti zistíte, ako používať formulár spúšťania na pomoc pre pracovný postup, keď sa rozhoduje, či má vykonať konkrétnu akciu alebo množinu akcií.

Na začiatok stránky

Príklad 2: Nastavenie aktuálneho pracovného postupu na vynechanie alebo vloženie kroku alebo akcie

Niekedy môžete chcieť, aby sa niektorý krok pracovného postupu spustil alebo nespustil v konkrétnej položke zoznamu na základe konkrétnych informácií o danej položke. Môžete mať napríklad pracovný postup Nový dokument, ktorý spúšťate pri každom novom dokumente v knižnici Zdieľané dokumenty, ale úlohu Revízia dokumentu, ktorá je súčasťou tohto pracovného postupu, môžete chcieť spustiť len na vybraté dokumenty a na ostatné nie.

Pridanie poľa Odoslať na revíziu do formulára spúšťania

Pridanie parametra Odoslať na revíziu:

 1. V Návrhárovi pracovného postupu skontrolujte, či možno pracovný postup spustiť len manuálne a nie automaticky, a potom kliknite na položku Spustenie.

  Zadajte názov priečinka

 2. V dialógovom okne Parametre spustenia pracovného postupu kliknite na položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Pridať pole nazvite nové pole Odoslať na revíziu a potom v zozname Typ informácií kliknite na položku Áno/Nie (začiarkavacie políčko).

 4. Kliknite na položku Ďalej a potom zadajte predvolenú hodnotu (ak nezadáte žiadnu hodnotu, pole sa predvolene nastaví na hodnotu Áno).

  Začatie hovoru alebo pripojenie zvuku v okne hovoru

 5. Kliknite na tlačidlo Dokončiť a potom v dialógovom okne Parametre spustenia pracovného postupu kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie podmienky do pracovného postupu.

Nastavenie pracovného postupu na používanie hodnoty Odoslať na revíziu pri rozhodovaní o tom, či sa má alebo nemá spustiť aktuálny krok pracovného postupu (v uvedenom príklade ide o krok, v ktorom se priraďuje úloha Revízie dokumentu):

 1. V Návrhárovi pracovného postupu na stránke pracovného postupu, ktorá predstavuje krok, ktorý chcete pridružiť k začiarkavaciemu políčku, kliknite na položku Podmienky a potom na položku Porovnať ľubovoľný zdroj údajov.

 2. V podmienke kliknite na prvú hodnotu a potom na položku Zobraziť údajové väzby Vzhľad tlačidla .

 3. V dialógovom okne Definovať vyhľadávanie pracovného postupu vyberte tieto možnosti:

  • Zdroj: Údaje pracovného postupu

  • Pole: Spustenie: Odoslať na revíziu

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

 5. V podmienke kliknite na druhú hodnotu a potom v zozname, kliknite na možnosť Áno.

Vaša podmienka teraz vyzerá podobne, ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Krok pracovného postupu zobrazujúci podmienku, v ktorej sú zadané všetky parametre

Osoba, ktorá spustí pracovný postup, teraz môže pomocou začiarkavacieho políčka vo formulári spúšťania informovať pracovný postup o tom, či má alebo nemá vykonávať akcie v aktuálnom kroku.

V nasledujúcej časti zistíte, ako skopírovať informácie z formulára spúšťania do aktuálnej položky zoznamu tak, aby sekundárny pracovný postup mohol odkazovať na tieto informácie.

Na začiatok stránky

Príklad 3: Poskytnutie informácií sekundárnemu pracovnému postupu

Ak používate sekundárny pracovný postup spustený v zozname úloh na nastavenie termínov dokončenia pre úlohy, ktoré sú vytvorené primárnym pracovným postupom v inom zozname (v uvedenom príklade je to v knižnici Zdieľané dokumenty), môžete použiť formulár spúšťania primárneho pracovného postupu na určenie termínu pre danú úlohu. Ďalšie informácie o sekundárnych pracovných postupoch nájdete v článku Vytvorenie sekundárneho pracovného postupu.

Tok informácií o termíne dokončenia cez primárny a sekundárny pracovný postup

1. Osoba, ktorá spustí primárny pracovný postup, určuje termín dokončenia.

2. Formulár spúšťania poskytne termín dokončenia primárnemu pracovnému postupu.

3. Primárny pracovný postup skopíruje termíny dokončenia do poľa Termín dokončenia aktuálnej položky zoznamu.

4. Sekundárny pracovný postup získa termín dokončenia dopytovaním položky zoznamu.

5. Sekundárny pracovný postup skopíruje termín dokončenia do položky úlohy.

Poznámky : 

 • Ak chcete, aby sekundárny pracovný postup odkazoval na pôvodnú položku zoznamu, na ktorej primárny pracovný postup beží, musí pracovný postup poznať ID položky zoznamu danej pôvodnej položky. Len položky úlohy, ktoré boli vytvorené použitím niektorej z akcií úlohy pracovného postupu, automaticky poznajú ID položky zoznamu, ktorá je uložená v stĺpci ID položky pracovných postupov v zozname úloh. Ak je sekundárny pracovný postup spustený na zozname, ktorý nie je zoznamom úloh, ale musí odkazovať na pôvodnú položku, potom primárny pracovný postup musí ukladať ID položky zoznamu tej položky, ktorá beží na položke, ktorú vytvára a na ktorej je spustený sekundárny pracovný postup. Toto nastavenie môžete vykonať pridaním vyhľadávacieho stĺpca do zoznamu, v ktorom je spustený sekundárny pracovný postup. Tento vyhľadávací stĺpec bude odkazovať na stĺpec ID zoznamu alebo knižnice, v ktorej je spustený primárny pracovný postup. Potom pri konfigurácii primárneho pracovného postupu na vytvorenie novej položky v zozname, kde beží sekundárny pracovný postup, mapujte ID položky zoznamu aktuálnej položky zoznamu primárneho pracovného postupu na vyhľadávacie pole druhého zoznamu.

 • Ak ste ešte nepridali stĺpec Termín dokončenia do knižnice Zdieľané dokumenty, treba tak urobiť ešte pred vykonaním krokov uvedených v tejto časti. Ak chcete v tomto stĺpci zahrnúť informácie o dátume aj čase, uistite sa, že ste tento výber vykonali v časti Ďalšie nastavenie stĺpcov na stránke Pridať stĺpce.

  Ak nechcete, aby se pole Termín dokončenia zobrazovalo na formulároch, ako je napríklad EditForm.aspx, v ktorom používatelia môžu meniť hodnotu poľa, môžete tieto polia vo formulároch skryť. V prípade, že se rozhodnete tieto polia skryť, skontrolujte najprv v zozname alebo knižnici, že je povolená správa typov obsahu (na stránke Nastavenie zoznamu kliknite na položku Rozšírené nastavenie). Potom pre jednotlivé typy obsahu postupne skryte pole Termín dokončenia (na stránke Nastavenie zoznamu kliknite na typ obsahu, potom kliknite na stĺpec Termín dokončenia a nakoniec vyberte položku Skrytý (nezobrazí sa vo formulároch)). Všimnite si, že môžete skryť stĺpec len pre jeden typ obsahu, nie pre celý zoznam alebo knižnicu naraz.

Pridanie poľa Termín dokončenia do formulára spúšťania

Pridanie parametra Termín dokončenia:

 1. V dialógovom okne Parametre spustenia pracovného postupu kliknite na položku Pridať.

 2. V dialógovom okne Pridať pole nazvite nové pole Termín dokončenia a potom v zozname Typ informácií kliknite na položku Dátum a čas.

 3. Kliknite na položku Ďalej a potom skontrolujte, či je vybratý prepínač Prázdna predvolená hodnota a či je vybratá položka Iba dátum v poli Formát zobrazenia.

  Začatie hovoru alebo pripojenie zvuku v okne hovoru

 4. Kliknite na tlačidlo Dokončiť a potom v dialógovom okne Parametre spustenia pracovného postupu kliknite na tlačidlo OK.

Pole je pridané do formulára spúšťania.

Prepínač filtrovaného a nefiltrovaného zobrazenia na navigačnom paneli záznamu

Použitie primárneho pracovného postupu na nastavenie termínu dokončenia aktuálnej položky

Nastavenie pracovného postupu na kopírovanie hodnoty termínu dokončenia z formulára spúšťania do poľa Termín dokončenia aktuálnej položky zoznamu:

 1. V Návrhárovi pracovného postupu kliknite na položku Akcie a potom na položku Nastaviť pole v aktuálnej položke.

  Ak sa táto akcia nezobrazí v zozname, kliknite na položku Ďalšie akcie a zobrazí sa úplný zoznam.

 2. V akcii kliknite na pole a potom v zozname kliknite na položku Termín dokončenia.

 3. V akcii kliknite na hodnotu a potom na položku Zobraziť údajové väzby Vzhľad tlačidla .

 4. V dialógovom okne Definovať vyhľadávanie pracovného postupu vyberte tieto možnosti:

  • Zdroj: Údaje pracovného postupu

  • Pole: Spustenie: Termín dokončenia

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Teraz, keď osoba, ktorá spustí pracovný postup, určí termín dokončenia (alebo dátum a čas dokončenia) vo formulári spúšťania, hodnota sa skopíruje do stĺpca Termín dokončenia pre danú položku zoznamu.

Poznámka : Primárny pracovný postup musí vykonať túto akciu skôr, než priradí úlohu, pretože primárny pracovný postup sa hneď po priradení úlohy pozastaví a sekundárny pracovný postup sa bude dopytovať na informácie o termíne dokončenia, keď bude primárny pracovný postup stále pozastavený.

Použitie sekundárneho pracovného postupu na kopírovanie termínu dokončenia do položky úlohy

Nastavenie sekundárneho pracovného postupu na kopírovanie hodnoty termínu dokončenia z položky zoznamu Zdieľané dokumenty do položky zoznamu Úlohy:

 1. Sekundárny pracovný postup otvorte v Návrhárovi pracovného postupu na stránke, ktorá predstavuje krok, kde chcete nastaviť hodnotu Termín dokončenia pre danú úlohu, kliknite na položku Akcie a potom na položku Nastaviť pole v aktuálnej položke.

 2. V akcii kliknite na pole a potom v zozname kliknite na položku Termín dokončenia.

 3. V akcii kliknite na hodnotu a potom na položku Zobraziť údajové väzby Vzhľad tlačidla .

 4. V dialógovom okne Definovať vyhľadávanie pracovného postupu vyberte tieto možnosti:

  • Zdroj: Zdieľané dokumenty

  • Pole: Termín dokončenia

  • Pole: Zdieľané dokumenty: ID

  • Hodnota: Kliknite na položku Zobraziť údajové väzby Vzhľad tlačidla .

   Otvorí sa druhé dialógové okno Definovať vyhľadávanie pracovného postupu. Vyberte tieto možnosti:

  • Zdroj: Aktuálna položku

  • Pole: ID položky pracovného postupu

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Prvé dialógové okno Definovať vyhľadávanie pracovného postupu teraz vyzerá ako toto.

  Dialógové okno Definovanie vyhľadávania pracovného postupu, v ktorom sú uskutočnené všetky výbery

  Toto vyhľadávanie hovorí: „Prejdite na stĺpec Termín dokončenia v knižnici Zdieľané dokumenty, potom prejdite na riadok v knižnici, kde ID zodpovedá ID položky pracovného postupu uloženej v aktuálnej položke v zozname Úlohy a načítajte hodnotu Termín dokončenia z tohto riadka.“

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Vaša akcia teraz vyzerá ako tá, ktorá je tu zobrazená.

Snímka obrazovky pri začatí konferenčného hovoru

Teraz, keď osoba, ktorá spustí primárny pracovný postup, použije formulár spúšťania na nastavenie hodnoty termínu dokončenia v aktuálnej položke knižnice Zdieľané dokumenty, môže sekundárny pracovný postup spustený na zozname Úlohy načítať tento termín dokončenia použiť ho na odoslanie pripomenutí termínov dokončenia a na vykonanie ďalších akcií.

Rovnaké základné postupy, aké sú použité v tejto časti, môžete použiť na nastavenie alebo aktualizovanie ďalších hodnôt v aktuálnej položke aj v položke úlohy.

Na začiatok stránky

Ako môžem nastaviť alebo aktualizovať iné hodnoty v aktuálnej položke zoznamu?

Ak chcete nastaviť alebo aktualizovať ďalšie hodnoty v aktuálnej položke zoznamu s použitím informácií poskytnutých vo formulári spúšťania pracovného postupu, môžete použiť rovnaký všeobecný postup, aký je použitý v časti tohto článku Príklad 3: Poskytnutie informácií sekundárnemu pracovnému postupu:

 1. Pridajte parameter požadovaných informácií do formulára spúšťania.

 2. Nastavte pracovný postup na kopírovanie hodnoty zadanej v poli formulára spúšťania do príslušného poľa aktuálnej položky zoznamu.

Môžete použiť podmienky, ak chcete dať pracovnému postupu pokyn na kopírovanie alebo nekopírovanie hodnoty za určitých okolností, alebo na kontrolu hodnoty vo formulári spúšťania a následné vykonanie zmeny poľa aktuálnej položky, a nielen na jednoduché skopírovanie hodnoty formulára spúšťania.

Pracovný postup môže napríklad skontrolovať hodnotu zadanú v poli Plánovaný rozpočet vo formulári spúšťania a potom nastaviť pole Plánovaný rozpočet v aktuálnej položke buď na hodnotu Vysoký alebo Nízky v závislosti od úrovne predpokladaných výdavkov.

Krok s vetvením Alebo ak, ktorý nastavuje hodnotu Plánovaný rozpočet

V ďalšej časti sa dozviete informácie o tom, ako môže pracovný postup obnoviť hodnoty pôvodne zadané vo formulári spúšťania pomocou parametrov formulára spúšťania ako premenných lokálneho pracovného postupu.

Na začiatok stránky

Ako môžem použiť parameter ako dynamickú premennú pracovného postupu?

Hodnoty zadané pre parameter spúšťacieho formulára osobou, ktorá spustí pracovný postup, možno nahradiť inými hodnotami v priebehu spusteného pracovného postupu a preto môžu byť použité ako lokálne premenné v rámci pracovného postupu.

Ak existuje parameter, ktorého hodnota sa môže zmeniť z jedného kroku pracovného postupu na druhý, buď z dôvodu výpočtov vykonaných v samotnom pracovnom postupe alebo vstupu jedného z účastníkov pracovného postupu, potom môže pracovný postup podľa potreby použiť akciu Nastaviť premennú pracovného postupu na obnovenie tejto hodnoty.

Nasledujúci obrázok napríklad znázorňuje akciu v kroku pracovného postupu, ktorá bola nastavená na dynamickú zmenu hodnoty formulára spúšťania

Vyberte položku Dokument a zadajte nový názov súboru

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×