Vytvorenie databázového modelu (známeho ako diagram vzťahu entít)

Vytvorenie databázového modelu (známeho ako diagram vzťahu entít)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou šablóny diagramu databázového modelu môžete vytvárať nový model alebo spätne rozkladať existujúcu databázu na model s použitím vzťahových konceptov alebo konceptov modelovania objektového vzťahu. Vzorkovnica Vzťah entít sa používa na modelovanie databáz založených na štandarde SQL92 a starších štandardoch. Vzorkovnica Objektové relačné, ktorá obsahuje ďalšie kroky na prácu s typmi, sa používa v prípade modelovania databáz, ktoré sú založené na štandarde SQL99 a starších štandardoch.

Príklad modelu databázy

Pomocou šablóny diagramu databázového modelu môžete vytvárať nový model alebo spätne rozkladať existujúcu databázu na model s použitím vzťahových konceptov alebo konceptov modelovania objektového vzťahu. Vzorkovnica Vzťah entít sa používa na modelovanie databáz založených na štandarde SQL92 a starších štandardoch. Vzorkovnica Objektové relačné, ktorá obsahuje ďalšie kroky na prácu s typmi, sa používa v prípade modelovania databáz, ktoré sú založené na štandarde SQL99 a starších štandardoch.

Tento článok obsahuje informácie o spôsobe vytvorenia databázového modelu a o tom, aké činnosti sa s týmto modelom vykonávajú po jeho vytvorení.

Neviete nájsť databázu funkcie modelu?

Nie všetky vydania programu Microsoft Visio obsahujú funkciu databázového modelu. Ak nemôžete nájsť funkciu uvádzané v postupoch tohto článku, pravdepodobne nemáte program Visio, ktorý nimi disponuje.

 • Program Microsoft Visio Standard neobsahuje šablónu diagramu databázového modelu.

 • Programy Microsoft Visio Professional a Premium podporujú funkcie spätného rozkladu pre šablónu diagramu databázového modelu (t. j. použitie existujúcej databázy na vytvorenie modelu v programe Visio), nepodporujú však následný rozklad (t. j. používanie databázového modelu programu Visio na vytvorenie kódu SQL).

 1. Ak chcete spustiť diagram databázového modelu, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Vytvorenie nového diagramu modelu od začiatku

  Ak nemáte existujúcu databázu, ktorú môžete použiť ako podklad, môžete začať s prázdnym databázovým modelom a pridávať svoje vlastné tabuľky a vzťahy.

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na položku Nový, Softvér a databáza a potom dvakrát kliknite na položku Diagram databázového modelu.

  3. Na karte Databáza v skupine Správa kliknite na položku Možnosti zobrazenia.

  4. V dialógovom okne Možnosti databázového dokumentu vyberte množinu symbolov, ktorú chcete používať, ďalšie možnosti tabuľky a vzťahu a potom kliknite na položku OK.

  Použiť existujúcu databázu ako východiskový bod

  Ak máte databázu, ktorú chcete modelovať tak, aby ste jej lepšie porozumeli alebo ju použili ako začiatočný bod pre nový model, môžete použiť Sprievodcu spätným rozkladom na extrahovanie schémy alebo štruktúry databázy, a na vytvorenie nového modelu.

  Skôr než spustíte sprievodcu:

  1. Ak spätne rozkladáte pracovný zošit programu Microsoft Excel, skôr než spustíte sprievodcu, budete musieť otvoriť zošit a pomenovať skupinu (alebo rozsah) buniek, ktoré obsahujú hlavičky stĺpcov. Ak chcete použiť viac než jeden hárok, pomenujte skupinu buniek v každom hárku. Sprievodca bude narábať s týmito rozsahmi ako s tabuľkami. Ďalšie informácie o spôsobe pomenovania rozsahu buniek nájdete v téme pomocníka programu Excel s názvom Definovanie pomenovaných odkazov alebo rozsahov buniek.

  2. S cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky nastavte predvolený ovládač na predvolenú databázu, ktorú chcete spätne rozkladať pred tým, než spustíte Sprievodcu spätným rozkladom. Tento krok zabezpečí, že sprievodca bude správnym spôsobom priraďovať natívne typy údajov a kód extrahovaný sprievodcom sa správne zobrazí v okne Kód.

  3. Kliknite na kartu Súbor.

  4. Kliknite na položku Nový, Softvér a databáza a potom dvakrát kliknite na položku Diagram databázového modelu.

  5. Na karte Databáza v skupine Model kliknite na položku Spätný rozklad.

  6. Na prvej obrazovke Sprievodcu spätným rozkladom postupujte takto:

   1. Vyberte databázový ovládač pre systém správy databázy (DBMS). Ak ste už nepriradili databázový ovládač programu Visio ku konkrétnemu zdroju údajov ODBC kliknite na položku Inštalácia.

    Poznámka : Ak spätne rozkladáte pracovný hárok programu Excel, vyberte všeobecný ovládač ODBC.

   2. Vyberte zdroj údajov databázy, ktorú aktualizujete. Ak ste už nevytvorili údajový zdroj pre existujúcu databázu, kliknutím na položku Nový ho vytvorte.

    Keď vytvoríte nový zdroj, jeho názov sa pridá do zoznamu Zdroje údajov.

   3. Keď ste spokojní s nastaveniami, kliknite na položku Ďalej.

  7. Postupujte podľa pokynov v dialógových oknách špecifických pre ovládač.

   Napríklad: do dialógového okna Pripojenie zdroja údajov zadajte meno používateľa a heslo a kliknite na položku OK.

   Poznámka : Ak používate všeobecný ovládač ODBC, môže sa zobraziť chybové hlásenie o tom, že spätne rozložené informácie môžu byť neúplné. Vo väčšine prípadov nejde o problém  stačí len kliknúť na položku OK a pokračovať ďalej.

  8. Začiarknite políčka typu informácií, ktoré chcete extrahovať a kliknite na položku Ďalej.

   Poznámka : Niektoré položky nemusia byť dostupné (zobrazujú sa sivou farbou), pretože nie všetky systémy správy databázy podporujú všetky prvky, ktoré môže sprievodca extrahovať.

  9. Začiarknite políčka tabuliek (a zobrazení, ak existujú), ktoré chcete extrahovať alebo kliknutím na položku Vybrať všetky extrahujte všetky tabuľky, a potom kliknite na položku Ďalej.

   Poznámka : Ak spätne rozkladáte pracovný hárok programu Excel a v tomto zozname nevidíte nič, je pravdepodobné, že budete musieť pomenovať rozsah buniek, ktorý obsahuje hlavičky stĺpcov v pracovnom hárku.

  10. Ak ste začiarkli políčko Uložené procedúry, vyberte procedúry, ktoré chcete extrahovať (alebo kliknutím na položku Vybrať všetky extrahujte všetky procedúry) a kliknite na položku Ďalej.

  11. Vyberte, či chcete automaticky pridať spätne rozložené položky na aktuálnu stranu.

   Poznámka : Môžete sa rozhodnúť, aby sprievodca automaticky vytvoril kresbu (okrem pridania spätne rozložených položiek do okna Tabuľky a zobrazenia. Ak nechcete vytvoriť kresbu automaticky, položky môžete presunúť z okna Tabuľky a zobrazenia na stránku kreslenia a manuálne zostaviť databázový model.

  12. Preskúmajte výbery a overte správnosť extrahovania požadovaných informácií, a potom kliknite na položku Dokončiť.

   Sprievodca extrahuje vybraté informácie a zobrazí poznámky o procese extrahovania v okne Výstup.

  Importovanie a upravenie existujúceho modelu

  Ak máte existujúci model VisioModeler alebo PLATINUM ERwin, môžete ho importovať a vytvoriť diagram databázového modelu programu Visio. Táto možnosť je obmedzená iba na súbory modelu slovníka VisioModeler 2.0 alebo novšej verzie (.imd) a súbory PLATINUM ERwin 2.6, 3.0, a 3.52 .erx.

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na položku Nový, Softvér a databáza a potom dvakrát kliknite na položku Diagram databázového modelu.

  3. Na karte Databáza v skupine Model kliknite na položku Importovať a potom kliknite na typ modelu.

  4. Zadajte cestu k súboru pre model, ktorý chcete importovať alebo kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyhľadajte súbor modelu, a potom kliknite na položku Otvoriť.

  5. V dialógovom okne Import kliknite na položku OK.

   Program Visio importuje súbor a zobrazí jeho postup v okne Výstup. Importované tabuľky sa zobrazia v okne Tabuľky a zobrazenia.

  6. V okne Tabuľky a zobrazenia vyberte tabuľky, ktoré chcete modelovať a presuňte ich na stránku kreslenia.

 2. Po vytvorení diagramu databázového modelu sa začína doladenie diagramov. Môžete pridávať a prispôsobovať tabuľky a zobrazenia, vytvárať vzťahy a prispôsobovať stĺpce a typy údajov.

  Tabuľky

  Na vytvorenie tabuľky v diagrame použite tvar Entita.

  1. Zo vzorkovnice Vzťah entít alebo Objektové relačné presuňte tvar Entita do kresby.

  2. Dvojitým kliknutím na tvar otvorte okno Vlastnosti databázy.

  3. V časti Kategórie kliknite na položku Definícia a zadajte názov tabuľky.

  4. V časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce, zadajte názov a vyberte typ údajov.

  5. Začiarknite políčko Požadované pre stĺpce, ktoré nemôžu obsahovať hodnoty null.

  6. Začiarknite políčko PK (primárny kľúč) pre stĺpce, ktoré jedinečným spôsobom identifikujú každý riadok v databázovej tabuľke.

  7. V časti Kategórie kliknite na položku Indexy, Spúšťače, Kontrola alebo Rozšírený na vytvorenie týchto voliteľných prvkov.

  Stĺpce

  Pomocou okna Vlastnosti databázy môžte pridávať alebo meniť vlastnosti stĺpcov vrátane typov údajov a primárnych kľúčov.

  1. Dvakrát kliknite na tabuľku v diagrame.

  2. V okne Vlastnosti databázy v časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce.

  3. Kliknite na prvú prázdnu bunku Fyzický názov a zadajte názov.

  4. Ak chcete zmeniť typ údajov stĺpca, kliknite do poľa stĺpca Typ údajov a vyberte typ údajov zo zoznamu alebo ho zadajte do zoznamu. Môžete napríklad zadať hodnoty decimal(8,2) alebo char(30).

  5. Ak chcete zabrániť hodnotám null, začiarknite políčko Požadované.

  6. Ak chcete určiť, že stĺpec je primárnym kľúčom, začiarknite políčko PK.

  7. Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti stĺpca okrem tých, ktoré sa zobrazujú po kliknutí na kategóriu Stĺpce, vyberte stĺpec a kliknite na položku Upraviť.

  Vzťahy

  Vzťahy používajú primárne a cudzie kľúče na zosúladenie riadka v jednej tabuľke s riadkom v súvisiacej tabuľke. Tieto vzťahy môžete zobraziť v diagrame. Okrem toho môžete nastaviť ich kardinalitu (napríklad „one-to-many“) a použiť zápis Crowovej stopy, Relačné alebo IDEF1X na zobrazenie kardinality. Vzťahy typu „many-to-many“ nie je možné zobraziť pre žiadny z týchto zápisov v šablóne diagramu databázového modelu.

  1. Vytvorenie vzťahov medzi tabuľkami:

   1. Overte, či sú obidve tabuľky viditeľné v diagrame. Ak ste spätne rozkladali model z existujúcej databázy, je možné, že budete musieť presunúť jednu alebo obidve z okna Tabuľky a zobrazenia na stránku kreslenia.

   2. Dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú požadujete pre stranu primárneho kľúča vzťahu.

   3. V okne Vlastnosti databázy v časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce.

   4. V mriežke kliknite na stĺpec, ktorý chcete použiť na jedinečnú identifikáciu každého riadka v tabuľke a začiarknutím políčka PK ho nastavte ako primárny kľúč.

   5. Zo vzorkovnice Objektové relačné alebo Vzťah entít presuňte tvar Vzťah a umiestnite ho na prázdne miesto na strane.

   6. Pripojte vyšší koniec k tabuľke s nadradenou tabuľkou.

   7. Pripojte druhý koniec k podradenej tabuľke.

    Ak už druhá tabuľka neobsahuje stĺpec s rovnakým názvom ako primárny kľúč, modelovanie ho pridá do druhej tabuľky ako cudzí kľúč.

    Poznámka : Ak sa zobrazenie čiar vzťahu zruší, na karte Databáza v skupine Správa kliknite na položku Možnosti zobrazenia. Na karte Vzťahy v časti Zobraziť začiarknite políčko Vzťahy.

  2. Nastavenie kardinality vzťahu:

   1. Dvakrát kliknite na vzťah.

   2. V okne Vlastnosti databázy v časti Kategórie kliknite na položku Rôzne.

   3. V časti Kardinalita vyberte kardinalitu, ktorá najlepšie vystihuje vzťah. V prípade vzťahov typu „one-to-many“ je najlepšou voľbou Nula alebo viac alebo Jeden alebo viac. V prípade vzťahov typu „one-to-one“ je najlepšou voľbou Nula alebo jeden alebo Presne jeden.

 3. Ak chcete vykonať ďalšie úpravy diagramu (napríklad vytvorenie indexov, kontrola klauzúl a spúšťačov), môžete postupovať takto:

  Vytvorenie indexov

  Indexy zlepšujú výkon alebo rýchlosť databázy v prípade spustenia dotazu.

  1. Otvorte diagram databázového modelu.

  2. Dvakrát kliknite na tabuľku, do ktorej chcete pridať index a v okne Vlastnosti databázy v zozname Kategórie kliknite na položku Indexy.

  3. Kliknite na položku Nové.

  4. V dialógovom okne Vytvorenie indexu zadajte názov indexu a potom kliknite na položku OK.

  5. V zozname Typ indexu vyberte možnosť vytvorenia jedinečného alebo nejedinečného indexu.

  6. V zozname Dostupné stĺpce vyberte názov každého stĺpca, ktorý chcete pridať do tohto indexu a kliknite na položku Pridať >.

  7. V zozname Indexované stĺpce začiarknite políčko Vzostupne, čím vytvoríte index so vzostupným poradím zoradenia (alebo začiarknutie tohto políčka zrušte a vytvorte index so zostupným poradím zoradenia).

   Diagram databázového modelu sa aktualizuje.

  Vytvorenie zobrazení

  Zobrazenie možno považovať za uložený dotaz. Zobrazenia sú veľmi užitočné vtedy, keď potrebujete opakovane získať prístup k rovnakým informáciám z rôznych tabuliek alebo ak chcete odhaliť údaje používateľom bez toho, aby ste im umožnili meniť aktuálne tabuľky.

  Zo vzorkovnice Vzťah entít alebo Objektové relačné presuňte tvar Zobrazenie na stránku kreslenia.

  Nastavte rozšírené vlastnosti tabuľky a zobrazenia

  V závislosti od systému správy databázy (DBMS) môžete nastaviť rozšírené vlastnosti pre tabuľky a zobrazenia a určiť, či sa uložia.

  Dvakrát kliknite na tabuľku alebo zobrazenie, ktorého rozšírené vlastnosti chcete nastaviť a v okne Vlastnosti databázy v zozname Kategórie kliknite na položku Rozšírené.

  Vytvorenie kontrolných klauzúl

  Kontrolné klauzuly sa používajú na zabezpečenie toho, aby sa údaje zadané do stĺpca nachádzali v rámci konkrétneho rozsahu hodnôt. Môžete napríklad vytvoriť kontrolnú klauzulu, ktorá vyžaduje, aby boli údaje v stĺpci „Vek“ vyššie ako 65.

  1. Dvojitým kliknutím na tabuľku otvorte okno Vlastnosti databázy.

  2. V časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce a potom kliknite na stĺpec, do ktorého chcete pridať kontrolnú klauzulu.

  3. Kliknite na príkaz Upraviť.

  4. Na karte Kontrola dialógového okna Vlastnosti stĺpca zadajte požadované obmedzenia.

   Kontrolná klauzula sa pridá do okna kód do časti Lokálny kód.

  Vytvorenie uložené procedúry a používateľom definovaných funkcií

  Uložené procedúry a používateľom definované funkcie sa používajú na vytvorenie balíkov kódu, ktoré môžete použiť na opakované vykonávanie rovnakých akcií. Zásadným rozdielom uvedených dvoch možností je to, že používateľom definovaná funkcia vráti hodnotu, zatiaľ čo uložená procedúra spustí kód bez vrátenia hodnoty.

  1. Na karte Databáza v skupine Zobraziť alebo skryť začiarknite políčko Kód, čím otvoríte okno Kód.

  2. Kliknite na položku Globálny kód a potom na položku Nový.

  3. Na karte Vlastnosti v časti Editor kódu kliknite na druh kódu, ktorý chcete vytvoriť a zadajte názov kódu.

  4. Na karte Telo zadajte kód a kliknite na položku OK.

  Vytvorenie spúšťačov

  Spúšťače spustia kód SQL, ktorý ste zadefinovali v spúšťači vtedy, keď sa v databáze vyskytne konkrétna udalosť.

  1. Dvojitým kliknutím na tabuľku otvorte okno Vlastnosti databázy.

  2. V časti Kategórie kliknite na položku Spúšťače a potom na položku Pridať.

  3. Na karte Vlastnosti zadajte názov spúšťača.

  4. Na karte Telo zadajte kód a kliknite na položku OK.

   Spúšťač sa pridá do okna Kód v časti Lokálny kód.

Tento článok popisuje, ako môžete vytvoriť databázového modelu a čo môžete robiť s modelom po jej vytvorení. Pre rýchly začiatok, v ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na softvérových a databázových a potom kliknite na položku Diagram modelu databázy.

Neviete nájsť databázu funkcie modelu?

S najväčšou pravdepodobnosťou vaše vydanie balíka Microsoft Office Visio neobsahuje funkcie, ktoré ste hľadali. Ak chcete zistiť, akú verziu programu Visio máte, v ponuke Pomocník kliknite na položku Informácie o programe Microsoft Office Visio. Názov vydanie sa v hornom riadku textu v dialógovom okne.

 • Program Microsoft Office Visio Standard nie je súčasťou šablóny Diagram modelu databázy.

 • Microsoft Office Visio Professional podporuje reverzného inžinierstvo funkcie šablóny Diagram modelu databázy (ktorý pomocou existujúcej databázy na vytvorenie modelu v programe Visio), ale nepodporuje dopredu technická (ktorý pomocou programu Visio databázového modelu generovať kód SQL).

 • Modelovanie funkcií vrátane spätnej a preposielanie technická v programe Visio pre Enterprise nájdete celý balík databázy. Visio pre Enterprise je súčasťou predplatného MSDN Premium, ktorá je k dispozícii s Visual Studio Professional a Visual Studio Team System na základe rolí vydania.

 1. Ak chcete spustiť diagram databázového modelu, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Vytvorenie nového diagramu modelu od začiatku

  Ak nemáte existujúcu databázu, ktorú môžete použiť ako podklad, môžete začať s prázdnym databázovým modelom a pridávať svoje vlastné tabuľky a vzťahy.

  1. V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na softvérových a databázových a potom kliknite na položku Diagram modelu databázy.

  2. V ponuke databázy, ukážte na položku Možnosti a potom kliknite na dokument.

  3. V dialógovom okne Možnosti databázového dokumentu vyberte množinu symbolov, ktorú chcete používať, ďalšie možnosti tabuľky a vzťahu a potom kliknite na položku OK.

  Použiť existujúcu databázu ako východiskový bod

  Ak máte databázu, ktorú chcete modelovať tak, aby ste jej lepšie porozumeli alebo ju použili ako začiatočný bod pre nový model, môžete použiť Sprievodcu spätným rozkladom na extrahovanie schémy alebo štruktúry databázy, a na vytvorenie nového modelu.

  Poznámka : Skôr než spustíte sprievodcu:

  1. Ak ste reverzného technika zošit programu Microsoft Office Excel, pred spustením sprievodcu potrebujete otvoriť zošit a zadajte názov skupiny (alebo rozsahu) buniek, ktorý obsahuje záhlavia stĺpcov. Ak chcete použiť viac ako jeden hárok, zadajte názov skupiny stĺpca bunky v každom hárku. Tieto rozsahy sa správajú podobne ako tabuľky v sprievodcovi. Ďalšie informácie o tom, ako názov rozsahu buniek, pozrite si tému vo vašej spoločnosti Microsoft Office Excel pomôcť s názvom definovať s názvom odkazov na bunky alebo rozsahy.

  2. S cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky nastavte predvolený ovládač na predvolenú databázu, ktorú chcete spätne rozkladať pred tým, než spustíte Sprievodcu spätným rozkladom. Tento krok zabezpečí, že sprievodca bude správnym spôsobom priraďovať natívne typy údajov a kód extrahovaný sprievodcom sa správne zobrazí v okne Kód.

  3. V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na softvérových a databázových a potom kliknite na položku Diagram modelu databázy.

  4. V ponuke databáza kliknite na položku Spätne upravovať.

  5. Na prvej obrazovke Sprievodcu spätným rozkladom postupujte takto:

   1. Vyberte ovládač databázy programu Microsoft Office Visio pre vášho systému správy databázy (DBMS). Ak ste si už nesúvisí ovládač databázy programu Visio s konkrétny zdroj údajov ODBC, kliknite na položku Nastavenie.

    Poznámka : Ak spätne rozkladáte pracovný hárok programu Excel, vyberte všeobecný ovládač ODBC.

   2. Vyberte zdroj údajov databázy, ktorú aktualizujete. Ak ste už nevytvorili údajový zdroj pre existujúcu databázu, kliknutím na položku Nový ho vytvorte.

    Keď vytvoríte nový zdroj, jeho názov sa pridá do zoznamu Zdroje údajov.

   3. Keď ste spokojní s nastaveniami, kliknite na položku Ďalej.

  6. Postupujte podľa pokynov v dialógových oknách špecifických pre ovládač.

   V dialógovom okne Pripojenie zdroja údajov, napríklad zadajte meno používateľa a heslo a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak zdroj údajov nie je chránený heslom, kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka : Ak používate všeobecný ovládač ODBC, môže sa zobraziť chybové hlásenie o tom, že spätne rozložené informácie môžu byť neúplné. Vo väčšine prípadov nejde o problém  stačí len kliknúť na položku OK a pokračovať ďalej.

  7. Začiarknite políčka typu informácií, ktoré chcete extrahovať a kliknite na položku Ďalej.

   Poznámka : Niektoré položky nemusia byť dostupné (zobrazujú sa sivou farbou), pretože nie všetky systémy správy databázy podporujú všetky prvky, ktoré môže sprievodca extrahovať.

  8. Začiarknite políčka tabuliek (a zobrazení, ak existujú), ktoré chcete extrahovať alebo kliknutím na položku Vybrať všetky extrahujte všetky tabuľky, a potom kliknite na položku Ďalej.

   Poznámka : Ak spätne rozkladáte pracovný hárok programu Excel a v tomto zozname nevidíte nič, je pravdepodobné, že budete musieť pomenovať rozsah buniek, ktorý obsahuje hlavičky stĺpcov v pracovnom hárku.

  9. Ak ste vybrali Uložené procedúry začiarkavacie políčko v kroku 5, vyberte postupy, ktoré sa majú extrahovať, alebo kliknutím na tlačidlo Vybrať všetko extrahovať všetky, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  10. Vyberte, či chcete automaticky pridať spätne rozložené položky na aktuálnu stranu.

   Poznámka : Môžete sa rozhodnúť, aby sprievodca automaticky vytvoril kresbu (okrem pridania spätne rozložených položiek do okna Tabuľky a zobrazenia. Ak nechcete vytvoriť kresbu automaticky, položky môžete presunúť z okna Tabuľky a zobrazenia na stránku kreslenia a manuálne zostaviť databázový model.

  11. Preskúmajte výbery a overte správnosť extrahovania požadovaných informácií, a potom kliknite na položku Dokončiť.

   Sprievodca extrahuje vybraté informácie a zobrazí poznámky o procese extrahovania v okne Výstup.

  Importovanie a upravenie existujúceho modelu

  Ak máte existujúci model VisioModeler alebo PLATINUM ERwin, môžete ho importovať a vytvoriť diagram databázového modelu programu Visio. Táto možnosť je obmedzená iba na súbory modelu slovníka VisioModeler 2.0 alebo novšej verzie (.imd) a súbory PLATINUM ERwin 2.6, 3.0, a 3.52 .erx.

  1. V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na softvérových a databázových a potom kliknite na položku Diagram modelu databázy.

  2. V ponuke databázy, ukážte na položku importovať a potom kliknite na položku importovať < model typ >.

  3. Zadajte cestu k súboru pre model, ktorý chcete importovať alebo kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyhľadajte súbor modelu, a potom kliknite na položku Otvoriť.

  4. V dialógovom okne Import kliknite na položku OK.

   Program Visio importuje súbor a zobrazí jeho postup v okne Výstup. Importované tabuľky sa zobrazia v okne Tabuľky a zobrazenia.

  5. V okne Tabuľky a zobrazenia vyberte tabuľky, ktoré chcete modelovať a presuňte ich na stránku kreslenia.

 2. Po vytvorení diagramu databázového modelu sa začína doladenie diagramov. Môžete pridávať a prispôsobovať tabuľky a zobrazenia, vytvárať vzťahy a prispôsobovať stĺpce a typy údajov.

  Tabuľky

  Na vytvorenie tabuľky v diagrame použite tvar Entita.

  1. Zo vzorkovnice Vzťah entít alebo Objektové relačné presuňte tvar Entita do kresby.

  2. Dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete otvoriť okno Vlastnosti databázy.

  3. V časti Kategórie kliknite na položku Definícia a zadajte názov tabuľky.

  4. V časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce, zadajte názov a vyberte typ údajov.

  5. Začiarknite políčko Požadované pre stĺpce, ktoré nemôžu obsahovať hodnoty null.

  6. Začiarknite políčko PK (primárny kľúč) pre stĺpce, ktoré jedinečným spôsobom identifikujú každý riadok v databázovej tabuľke.

  7. V časti Kategórie kliknite na položku Indexy, Spúšťače, Kontrola alebo Rozšírený na vytvorenie týchto voliteľných prvkov.

  Stĺpce

  Pridanie alebo zmena vlastností pre stĺpce, vrátane typov údajov a hlavný kľúč, použite okno Vlastnosti databázy.

  1. Dvakrát kliknite na tabuľku v diagrame.

  2. V okne Vlastnosti databázy v časti kategórie kliknite na položku stĺpce.

  3. Kliknite na prvý prázdny fyzické názov bunky a zadajte názov.

  4. Ak chcete zmeniť typ údajov stĺpca, kliknite do poľa stĺpca Typ údajov a vyberte typ údajov zo zoznamu alebo ho zadajte do zoznamu. Môžete napríklad zadať hodnoty decimal(8,2) alebo char(30).

  5. Ak chcete zabrániť hodnotám null, začiarknite políčko Požadované.

  6. Ak chcete určiť, že stĺpec je primárnym kľúčom, začiarknite políčko PK.

  7. Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti stĺpca okrem tých, ktoré sa zobrazujú po kliknutí na kategóriu Stĺpce, vyberte stĺpec a kliknite na položku Upraviť.

  Vzťahy

  Vzťahy používajú primárne a cudzie kľúče na zosúladenie riadka v jednej tabuľke s riadkom v súvisiacej tabuľke. Tieto vzťahy môžete zobraziť v diagrame. Okrem toho môžete nastaviť ich kardinalitu (napríklad „one-to-many“) a použiť zápis Crowovej stopy, Relačné alebo IDEF1X na zobrazenie kardinality. Vzťahy typu „many-to-many“ nie je možné zobraziť pre žiadny z týchto zápisov v šablóne diagramu databázového modelu.

  1. Vytvorenie vzťahov medzi tabuľkami:

   1. Overte, či sú obidve tabuľky viditeľné v diagrame. Ak ste spätne rozkladali model z existujúcej databázy, je možné, že budete musieť presunúť jednu alebo obidve z okna Tabuľky a zobrazenia na stránku kreslenia.

   2. Dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú požadujete pre stranu primárneho kľúča vzťahu.

   3. V okne Vlastnosti databázy v časti kategórie kliknite na položku stĺpce.

   4. V mriežke kliknite na stĺpec, ktorý chcete použiť na jedinečnú identifikáciu každého riadka v tabuľke a začiarknutím políčka PK ho nastavte ako primárny kľúč.

   5. Zo vzorkovnice Objektové relačné alebo Vzťah entít presuňte tvar Vzťah a umiestnite ho na prázdne miesto na strane.

   6. Pripojte vyšší koniec k tabuľke s nadradenou tabuľkou.

   7. Pripojte druhý koniec k podradenej tabuľke.

    Ak už druhá tabuľka neobsahuje stĺpec s rovnakým názvom ako primárny kľúč, modelovanie ho pridá do druhej tabuľky ako cudzí kľúč.

    Poznámka : Ak čiary vzťahov zmizne v ponuke databáza ukážte na položku Možnosti a potom kliknite na dokument. Na karte vzťahy v časti Zobraziť, začiarknite políčko vzťahy.

  2. Nastavenie kardinality vzťahu:

   1. Dvakrát kliknite na vzťah.

   2. V okne Vlastnosti databázy v časti kategórie kliknite na položku rôzne.

   3. V časti Kardinalita vyberte kardinalitu, ktorá najlepšie vystihuje vzťah. V prípade vzťahov typu „one-to-many“ je najlepšou voľbou Nula alebo viac alebo Jeden alebo viac. V prípade vzťahov typu „one-to-one“ je najlepšou voľbou Nula alebo jeden alebo Presne jeden.

 3. Ak chcete vykonať ďalšie úpravy diagramu (napríklad vytvorenie indexov, kontrola klauzúl a spúšťačov), môžete postupovať takto:

  Vytvorenie indexov

  Indexy zlepšujú výkon alebo rýchlosť databázy v prípade spustenia dotazu.

  1. Otvorte diagram databázového modelu.

  2. Dvakrát kliknite na tabuľku, do ktorej chcete pridať index, a v okne Vlastnosti databázy kliknite v zozname kategórie kliknite na položku indexy.

  3. Kliknite na položku Nové.

  4. V dialógovom okne Vytvorenie indexu zadajte názov indexu a potom kliknite na položku OK.

  5. V zozname Typ indexu vyberte možnosť vytvorenia jedinečného alebo nejedinečného indexu.

  6. V zozname Dostupné stĺpce vyberte názov každého stĺpca, ktorý chcete pridať do tohto indexu a kliknite na položku Pridať >.

  7. V zozname Indexované stĺpce začiarknite políčko Vzostupne, čím vytvoríte index so vzostupným poradím zoradenia (alebo začiarknutie tohto políčka zrušte a vytvorte index so zostupným poradím zoradenia).

   Diagram databázového modelu sa aktualizuje.

  Vytvorenie zobrazení

  Zobrazenie možno považovať za uložený dotaz. Zobrazenia sú veľmi užitočné vtedy, keď potrebujete opakovane získať prístup k rovnakým informáciám z rôznych tabuliek alebo ak chcete odhaliť údaje používateľom bez toho, aby ste im umožnili meniť aktuálne tabuľky.

  Zo vzorkovnice Vzťah entít alebo Objektové relačné presuňte tvar Zobrazenie na stránku kreslenia.

  Nastavte rozšírené vlastnosti tabuľky a zobrazenia

  V závislosti od systému správy databázy (DBMS) môžete nastaviť rozšírené vlastnosti pre tabuľky a zobrazenia a určiť, či sa uložia.

  Dvakrát kliknite na tabuľku alebo zobrazenie ktorého rozšírené vlastnosti chcete nastaviť a v okne Vlastnosti databázy kliknite v zozname kategórie kliknite na položku Rozšírené.

  Vytvorenie kontrolných klauzúl

  Kontrolné klauzuly sa používajú na zabezpečenie toho, aby sa údaje zadané do stĺpca nachádzali v rámci konkrétneho rozsahu hodnôt. Môžete napríklad vytvoriť kontrolnú klauzulu, ktorá vyžaduje, aby boli údaje v stĺpci „Vek“ vyššie ako 65.

  1. Dvakrát kliknite na tabuľku, otvorte okno Vlastnosti databázy.

  2. V časti Kategórie kliknite na položku Stĺpce a potom kliknite na stĺpec, do ktorého chcete pridať kontrolnú klauzulu.

  3. Kliknite na príkaz Upraviť.

  4. Na karte začiarknite políčko dialógového okna Vlastnosti stĺpca zadajte požadované obmedzenia. Ďalšie informácie o možnostiach nájdete v téme stĺpca a vlastnostiach polí dialógovým oknom (kontrola karta).

   Začiarknutie klauzula sa pridajú do okna kód podľa miestnych kódu.

  Vytvorenie uložené procedúry a používateľom definovaných funkcií

  Uložené procedúry a používateľom definované funkcie sa používajú na vytvorenie balíkov kódu, ktoré môžete použiť na opakované vykonávanie rovnakých akcií. Zásadným rozdielom uvedených dvoch možností je to, že používateľom definovaná funkcia vráti hodnotu, zatiaľ čo uložená procedúra spustí kód bez vrátenia hodnoty.

  1. V ponuke databázy, ukážte na položku Zobraziť a potom kliknite na položku kód na otvorenie okna s kódom.

  2. Kliknite na položku Globálny kód a potom na položku Nový.

  3. Na karte Vlastnosti v časti Editor kódu kliknite na druh kódu, ktorý chcete vytvoriť a zadajte názov kódu.

  4. Na karte Telo zadajte kód a kliknite na položku OK.

  Vytvorenie spúšťačov

  Spúšťače spustia kód SQL, ktorý ste zadefinovali v spúšťači vtedy, keď sa v databáze vyskytne konkrétna udalosť.

  1. Dvakrát kliknite na tabuľku, otvorte okno Vlastnosti databázy.

  2. V časti Kategórie kliknite na položku Spúšťače a potom na položku Pridať.

  3. Na karte Vlastnosti zadajte názov spúšťača.

  4. Na karte Telo zadajte kód a kliknite na položku OK.

   Spúšťač sa pridá do okna Kód v časti Lokálny kód.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×