Vytvorenie alebo odstránenie priečinka v zozname alebo knižnici

Vytvorenie alebo odstránenie priečinka v zozname alebo knižnici

Priečinky predstavujú jeden zo spôsobov zoskupenia a správy obsahu v knižnici alebo zozname. Ak sú priečinky povolené, môžete ich pridávať do väčšiny typov knižníc a zoznamov. Priečinky predstavujú taktiež dôležitý spôsob zabezpečenia efektívneho prístupu k položkám v knižniciach alebo zoznamoch, ktoré obsahujú mnoho položiek.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o priečinkoch v knižniciach a zoznamoch

Usporiadanie položiek do priečinkov na zjednodušenie ich používania

Usporiadanie položiek do priečinkov na získanie efektívnejšieho prístupu k nim

Pridanie priečinka do knižnice

Pridanie priečinka do zoznamu

Zobrazenie stromového zobrazenia (hierarchie lokality) na paneli Rýchle spustenie

Odstránenie priečinka v knižnici alebo zozname

Ďalšie informácie o priečinkoch v knižniciach a zoznamoch

Nasledujúce časti obsahujú informácie o výhodách používania priečinkov v knižniciach a zoznamoch.

Usporiadanie položiek do priečinkov na zjednodušenie ich používania

Ak knižnica alebo zoznam obsahuje mnoho položiek, ktoré možno určitým spôsobom zoskupiť, môžete použiť priečinky (nazývané aj ako kontajnery) na organizovanie obsahu v knižnici alebo zozname. Vhodným príkladom skupín sú projekty, tímy, oddelenia, kategórie produktov, rozsahy veku, abecedne zoradené produkty a abecedne zoradené podskupiny (A – C, D – F ap.). Priečinky môžu pomôcť kontrolovať a riadiť veľké súbory a položky známym spôsobom.

Priečinky v knižnici

Knižnica alebo zoznam s povolenými priečinkami predvolene zobrazuje priečinky v predvolenom zobrazení knižnice alebo zoznamu bez akýchkoľvek filtrov. Je to užitočné, pretože používatelia si môžu vybrať príslušný priečinok počas vkladania nových položiek. Zobrazenie všetkých priečinkov taktiež znižuje pravdepodobnosť nesprávneho pridania položiek mimo priečinkov v knižnici alebo zozname. Aj keď môžete reorganizovať položky do rôznych priečinkov knižnice pomocou štandardného priečinka programu Windows Prieskumník, k dispozícii nie je žiadny automatický spôsob pre používateľov na premiestňovanie položiek medzi priečinkami v zozname.

Poznámka : Je možné definovať zobrazenie knižnice alebo zoznamu (Zoradenie v aktuálnej podobe), pričom v takomto prípade sa priečinky nezobrazujú pred žiadnou z položiek v zobrazení. Ak chcete, aby používatelia jednoduchým spôsobom našli požadovaný priečinok, je možné, že túto možnosť zoradenia zobrazenia nebudete chcieť používať.

Aj keď sa v časti Dokumenty na paneli Rýchle spustenie priečinky knižnice alebo zoznamu nezobrazujú, vlastník lokality alebo používateľ s povolením na vytváranie návrhu lokality môže povoliť Stromové zobrazenie, ktoré zobrazuje časť Hierarchia lokality na paneli Rýchle spustenie a umožňuje rozbaľovať, zbaľovať a jednoducho sa presúvať priečinkami knižníc a zoznamov.

Priečinky v stromovom zobrazení

V závislosti od aktuálnej situácie môžete zvážiť použitie zobrazení, ako aj priečinkov, pretože umožňujú filtrovať, zoskupovať a zoraďovať obsah rôznymi spôsobmi. Zobrazenie knižnice alebo zoznamu môžete „zúžiť“ nastavením možnosti Zobraziť všetky položky bez priečinkov v časti Priečinky, keď vytvárate alebo upravujete zobrazenie v knižnici alebo v zozname.

Ďalšie informácie o usporiadaní knižníc a zoznamov nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Usporiadanie položiek do priečinkov na získanie efektívnejšieho prístupu k nim

Ak knižnica alebo zoznam obsahuje mnoho položiek, priečinky taktiež vylepšujú efektívnosť prístupu k týmto položkám. Keď vytvárate priečinok, okrem neho vytvárate aj vnútorný index. Tento vnútorný index sa taktiež vytvára pre koreňový priečinok alebo najvyššiu úroveň knižnice alebo zoznamu. Keď pristupujete k položkám priečinka, tento index efektívne používate na prístup k údajom.

Aj keď je celkový počet položiek v knižnici alebo zozname veľmi veľký, zobrazenie jedného priečinka je prinajmenšom rovnako rýchle ako zobrazenie, ktoré filtruje celkový počet položiek pomocou indexovaného stĺpca. V niektorých situáciách možno distribuovať všetky položky v knižnici alebo zozname do viacerých priečinkov tak, aby žiadny priečinok neobsahoval viac ako päťtisíc položiek, t. j. predvolenú hodnotu možnosti Prahová hodnota zobrazenia zoznamu.

Pri použití priečinkov na usporiadanie veľkej knižnice alebo zoznamu je dôležité zvážiť nasledujúce skutočnosti:

 • Priečinok môže obsahovať viac než 5 000 položiek, ale s cieľom vyhnúť sa zablokovaniu je možné, že budete musieť používať filtrované zobrazenie založené na indexoch stĺpcov. Pamätajte na to, že ak priečinok obsahuje podpriečinky, každý podpriečinok sa bude počítať ako položka (nie však položky v danom podpriečinku).

 • Ak vyberiete možnosť Zobraziť všetky položky bez priečinkov v časti Priečinky počas vytvárania alebo úpravy zobrazenia v tejto knižnici alebo zozname, budete musieť použiť filter, ktorý je založený na jednoduchom alebo zloženom indexe, aby ste zaistili, že nedosiahnete hodnotu Prahová hodnota zobrazenia zoznamu.

Ďalšie informácie o práci s knižnicami a zoznamami, ktoré obsahujú veľa položiek, nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Pridanie priečinka do knižnice

Príkaz Nový priečinok sa v knižniciach zobrazuje predvolene. Vlastník knižnice alebo používateľ s povoleniami na vytváranie návrhov knižnice môže nastaviť zobrazenie príkazu Nový priečinok zmenou rozšíreného nastavenia zoznamu.

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu knižnicu alebo zoznam, do ktorého chcete pridať priečinok.

 2. Kliknite na názov knižnice na paneli Rýchle spustenie alebo na položku Akcie lokality, potom kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a v príslušnej časti s knižnicami kliknite na názov knižnice.

  Poznámka : Návrhári môžu výrazne upraviť vzhľad a navigáciu lokality. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako je napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Na páse s nástrojmi v časti Nástroje knižnice kliknite na kartu Dokumenty a v skupine Nový kliknite na položku Nový priečinok.

  Poznámka : Autor knižnice mohol zadať, aby priečinky v knižnici nebolo možné vytvoriť. Ak to je tak, príkaz Nový priečinok nie je k dispozícii.

 4. V dialógovom okne Nový priečinok zadajte názov priečinka do poľa Názov a potom kliknite na položku OK.

Poznámka : 

 • Ak chcete neskôr zmeniť názov priečinka, vyberte názov priečinka a na páse s nástrojmi v časti Nástroje knižnice na karte Dokumenty v skupine Správa kliknite na položku Upraviť vlastnosti a potom zmeňte názov priečinka v poli Názov.

 • Ak sa chcete rýchlo presunúť na vyššiu úroveň v hierarchii priečinka, na páse s nástrojmi kliknite na kartu Knižnica v časti Nástroje knižnice a v skupine Navigácia kliknite na položku Posunúť nahor.

Na začiatok stránky

Pridanie priečinka do zoznamu

V zoznamoch príkaz Nový priečinok predvolene nezobrazuje. Vlastník zoznamu alebo používateľ s povoleniami na vytváranie návrhov zoznamov môže nastaviť zobrazovanie príkazu Nový priečinok zmenou rozšíreného nastavenia zoznamu.

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu zoznam, do ktorého chcete pridať priečinok.

 2. Kliknite na názov zoznamu na paneli Rýchle spustenie alebo na položku Akcie lokality, potom kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a v príslušnej časti s knižnicami kliknite na názov knižnice.

  Poznámka : Návrhári môžu výrazne upraviť vzhľad a navigáciu lokality. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, ako je napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Na páse s nástrojmi v časti Nástroje zoznamu kliknite na kartu Položky a v skupine Nový kliknite na položku Nový priečinok.

  Poznámka : Autor knižnice mohol zadať, aby priečinky v knižnici nebolo možné vytvoriť. Ak to je tak, príkaz Nový priečinok nie je k dispozícii.

 4. V dialógovom okne Nový priečinok zadajte názov priečinka do poľa Názov a potom kliknite na položku OK.

Poznámka : 

 • Ak chcete neskôr zmeniť názov priečinka, vyberte názov priečinka a na páse s nástrojmi v časti Nástroje zoznamu na karte Dokumenty v skupine Správa kliknite na položku Upraviť vlastnosti a potom zmeňte názov priečinka v poli Názov.

 • Ak sa chcete rýchlo presunúť na vyššiu úroveň v hierarchii priečinka, na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam v časti Nástroje zoznamu a v skupine Navigácia kliknite na položku Posunúť nahor.

Na začiatok stránky

Zobrazenie stromového zobrazenia (hierarchie lokality) na paneli Rýchle spustenie

Nasledujúci postup vyžaduje, aby ste boli vlastníkom lokality alebo používateľom, ktorý vlastní povolenia na vytváranie návrhov na lokalite.

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete zobraziť možnosť Hierarchia lokality na paneli Rýchly prístup.

 2. Kliknite na ponuku Akcie lokality Ponuka Akcie lokality a potom na položku Nastavenie lokality.

 3. Na stránke Nastavenie lokality v časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Stromové zobrazenie.

 4. Na stránke Stromové zobrazenie v časti Zapnúť stromové zobrazenie kliknite na položku Zapnúť stromové zobrazenie.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Možnosť Hierarchia lokality sa zobrazí na paneli Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Odstránenie priečinka v knižnici alebo zozname

Dôležité : Odstránením priečinka sa odstráni priečinok aj všetky súbory alebo podpriečinky, ktoré obsahuje. Priečinok odstraňujte uvážene. Skôr, než ho odstránite, zvážte možnosť premiestnenia alebo archivácie jeho obsahu. V závislosti od konfigurácie lokality je možné, že priečinok a jeho obsah budete môcť obnoviť z priečinka Kôš. Ďalšie informácie o priečinku Kôš nájdete v časti Pozrite tiež.

 1. Prejdite na lokalitu obsahujúcu knižnicu alebo zoznam, z ktorého chcete odstrániť priečinok.

 2. Kliknite na názov knižnice alebo zoznamu na paneli Rýchle spustenie alebo na položku Akcie lokality, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom v príslušnej sekcii knižníc alebo zoznamov kliknite na názov knižnice alebo zoznamu.

  Poznámka :  Návrhári môžu výrazne upraviť vzhľad alebo navigáciu lokality. Ak nemôžete nájsť požadovanú možnosť, napríklad príkaz, tlačidlo alebo prepojenie, obráťte sa na správcu.

 3. Vyberte priečinok, ktorý chcete odstrániť – podržte ukazovateľ nad stĺpcom výberu a potom kliknite na začiarkavacie políčko.

 4. Na páse s nástrojmi v časti Nástroje knižnice alebo v časti Nástroje zoznamu na karte Dokumenty alebo Položky v skupine Správa kliknite na položku Odstrániť dokument alebo na položku Odstrániť položku.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×