Vytvorenie alebo aktualizácia pôvodného plánu alebo priebežného plánu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Jednou z úloh v rámci dobrého spravovania projektu je porovnanie projektu s jeho staršou verziou. Táto úloha je dôležitou súčasťou sledovania projektu.

Avšak skôr než začnete sledovať svoj plán, musíte pôvodný plán nastaviť tak, aby ste ho v neskoršom štádiu projektu mohli porovnať s aktuálnym plánom. Počas vývoja projektu môžete pomocný plán ukladať pravidelne.

Poznámka: Ak chcete nastaviť alebo aktualizovať pôvodný alebo pomocný plán v podnikovom projekte, musíte sa pripojiť na server Microsoft Project Server a musíte mať potrebné povolenia. Ak si želáte ďalšie informácie o nastavení povolení, obráťte sa na správcu servera.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o pôvodných a pomocných plánoch

Nastavenie pôvodného plánu

Nastavenie pomocného plánu

Aktualizácia pôvodného alebo pomocného plánu

Analýza pôvodného a pomocného plánu

Ďalšie informácie o pôvodných a pomocných plánoch

Pôvodné a pomocné plány sú si podobné v tom, že vám umožňujú porovnať aktuálne dátumy s minulým dátumom. Sú však medzi nimi dôležité rozdiely, s ktorými by ste sa mali oboznámiť.

Pôvodné plány

Pôvodný plán je skupina takmer 20 hlavných referenčných hodnôt (zaradených do piatich kategórií: počiatočné dátumy, koncové dátumy, trvania, práca a odhadované náklady). Po nastavení vám tieto referenčné hodnoty poskytnú záznamy o pôvodnom projektovom pláne po jeho dokončení a upravení. V priebehu projektu môžete nastaviť ďalšie pôvodné plány (najviac 11 pre každý projekt), ktoré vám pomôžu identifikovať zmeny plánu. Ak váš projekt napríklad obsahuje viacero štádií, môžete na konci každého štádia uložiť samostatný pôvodný plán, pomocou ktorého môžete porovnať plánované hodnoty so skutočnými údajmi.

Pôvodný plán obsahuje referenčné hodnoty, s ktorými porovnávate skutočný priebeh projektu. Preto by mal zahŕňať najlepšie odhady trvania úlohy, počiatočných a koncových dátumov, nákladov a iných premenných projektu, ktoré chcete sledovať. Pôvodný plán tiež môže predstavovať zmluvný záväzok v rámci projektu. Informácie o pôvodnom pláne, ktoré sa neustále líšia od aktuálnych údajov, môžu naznačovať, že pôvodný plán už nie je presný. Príčinou môže byť rozsah plánu, ktorý vyžaduje prepracovanie, alebo zmena povahy projektu. Ak sa účastníci projektu zhodnú na tom, že tento rozdiel je dôvodom na zmeny, môžete pôvodný plán upraviť alebo prepracovať kedykoľvek v priebehu projektu. Sami zistíte, že nastavenie viacerých pôvodných plánov je užitočným riešením najmä pri dlhodobých projektoch alebo projektoch, v rámci ktorých dochádza k podstatným zmenám plánovaných úloh alebo nákladov, pre ktoré je pôvodný plán irelevantný.

Pomocné plány

Pomocný plán je zase súbor aktuálnych údajov o projekte, ktoré sa ukladajú po spustení projektu a porovnávajú sa s pôvodným plánom na posúdenie priebehu projektu. V pomocnom pláne sa ukladajú len dva druhy informácií:

 • aktuálne počiatočné dátumy

 • aktuálne koncové dátumy

Pre jeden projekt môžete nastaviť až 10 pomocných plánov. Ak v štádiu plánovania chcete uchovať záznamy rozsiahlych projektových údajov, dobrým riešením je nastavenie viacerých pôvodných plánov namiesto používania pomocných plánov. Uveďme jeden príklad: v každom hlavnom medzníku plánovania chcete nastaviť pôvodný plán. Ak v tomto prípade po spustení projektu potrebujete, aby sa uložili len dátumy začiatku a ukončenia úlohy, môžete nastaviť viacero pomocných plánov. Môžete nastaviť napríklad pomocný plán na mesačnom alebo štvrťročnom základe.

Nastavenie pôvodného plánu

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenie úloh na položku Ganttov graf.

  Obrázok oblasti zobrazenia úloh.

 2. Pri nastavovaní pôvodného plánu pre konkrétne úlohy vyberte úlohy vrátane čiastkových a súhrnných úloh, ktoré chcete zahrnúť do pôvodného plánu. (Ak nastavujete pôvodný plán pre celý projekt, preskočte tento krok.)

  Tip: Ak chcete vybrať susediace úlohy, stlačte a podržte kláves SHIFT a potom kliknite na prvú a poslednú želanú úlohu. Ak chcete vybrať úlohy, ktoré spolu nesusedia, stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknite na každú želanú úlohu. Môžete vybrať maximálne 10 úloh naraz.

 3. Kliknite na kartu Projekt. V skupine Plán ukážte na položku Nastaviť pôvodný plán a potom kliknite na položku Nastaviť pôvodný plán.

  Obrázok vytvorenia pôvodného plánu

 4. Kliknite na položku Nastaviť pôvodný plán a potom vyberte pôvodný plán, ktorý chcete nastaviť.

 5. V časti Pre vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete nastaviť pôvodný plán pre všetky údaje v projekte, kliknite na položku Celý projekt.

  • Ak chcete nastaviť pôvodný plán len pre úlohy, ktoré ste nastavili v zobrazení Ganttov graf, kliknite na položku Vybraté úlohy.

 6. V časti Zhrnúť pôvodné plány vyberte spôsob, akým chcete údaje pôvodného plánu zhrnúť:

  • Do všetkých súhrnných úloh     Začiarknite tohto políčko, ak chcete, aby sa aktualizované údaje pôvodného plánu pre vybraté úlohy zhrnuli do príslušných súhrnných úloh. V opačnom prípade údaje pôvodného plánu pre súhrnné úlohy nemusia presne odrážať údaje pôvodného plánu čiastkovej úlohy.

  • Z čiastkových úloh do vybratých súhrnných úloh     Začiarknite toto políčko, ak chcete, aby sa údaje pôvodného plánu pre vybraté súhrnné úlohy aktualizovali a aby odrážali odstránenia čiastkových aj pridaných úloh, pre ktoré ste už uložili hodnoty pôvodného plánu.

   Poznámka: Ak ste zvolili čiastkové úlohy aj súhrnné úlohy, začiarknite obidve políčka.

Nastavenie pomocného plánu

 1. Kliknite na kartu Projekt. V skupine Plán ukážte na položku Nastaviť pôvodný plán a potom kliknite na položku Nastaviť pôvodný plán.

  Obrázok vytvorenia pôvodného plánu

 2. Kliknite na položku Nastavenie pomocného plánu.

 3. V poli Kopírovať kliknite na začiatok a koniec alebo na hodnoty pôvodného plánu, ktoré chcete uložiť. (Aktuálny začiatok a koniec ani hodnoty pôvodného plánu nie sú očíslované.)

 4. Do poľa, kliknite na názov základu, do ktorého chcete kopírovať hodnoty.
  Predbežné plány sú uložené v okne spustiť a dokončenie polia.

  Poznámka: Ak ste v poli Kopírovať vybrali jeden pôvodný plán a v poli Do ďalší pôvodný plán, týmto spôsobom uložíte pôvodný plán, nie pomocný plán. Skopírujú sa všetky údaje pôvodného plánu. Ak v poli Kopírovať vyberiete pôvodný plán a v poli Do vyberiete pomocný plán pre začiatok a koniec, do pomocného plánu sa z pôvodného plánu uloží len počiatočný a koncový dátum.

 5. Kliknutím na položku Celý projekt alebo Vybraté úlohy uložíte požadovanú časť plánu.

Na začiatok stránky

Aktualizácia pôvodného alebo pomocného plánu

Ak sa zmeny v pláne pôvodného plánu vyskytnú po nastavení pôvodného plánu alebo pomocného plánu, môžete aktualizovať uložené údaje.

Tip: Ak sa zmeny v pláne vyskytnú v priebehu projektu, vhodnejším riešením ako aktualizácia existujúcich údajov, ktoré ste už uložili, môže byť uloženie druhého súboru údajov pôvodného plánu alebo pomocného plánu.

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenie úloh na položku Ganttov graf.

  Obrázok oblasti zobrazenia úloh.

 2. V poli Názov úlohy vyberte úlohy vrátane čiastkových a súhrnných úloh obsahujúcich údaje pôvodného alebo pomocného plánu, ktoré chcete aktualizovať. (Ak aktualizujete údaje pôvodného alebo priebežného plánu pre celý projekt, tento krok preskočte.)

  Tip: Ak chcete vybrať susediace úlohy, stlačte a podržte kláves SHIFT a potom kliknite na prvú a poslednú želanú úlohu. Ak chcete vybrať úlohy, ktoré spolu nesusedia, stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknite na každú želanú úlohu. Môžete vybrať maximálne 10 úloh naraz.

 3. Kliknite na kartu Projekt. V skupine Plán ukážte na položku Nastaviť pôvodný plán a potom kliknite na položku Nastaviť pôvodný plán.

  Obrázok vytvorenia pôvodného plánu

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak aktualizujete pôvodný plán, kliknite na položku Nastaviť pôvodný plán a potom vyberte pôvodný plán, ktorý chcete aktualizovať.

  • Ak aktualizujete pomocný plán, kliknite na položku Nastavenie pomocného plánu. V zozname Kopírovať vyberte kopírované údaje. V zozname Do kliknite na pomocný plán, ktorý chcete aktualizovať.

 5. V časti Pre vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete aktualizovať pôvodný alebo pomocný plán pre celý projekt, kliknite na položku Celý projekt.

  • Ak chcete aktualizovať údaje pôvodného alebo pomocného plánu len pre úlohy, ktoré ste zvolili v zobrazení Ganttov graf, kliknite na položku Vybraté úlohy.

 6. V časti Zhrnúť pôvodné plány vyberte spôsob, akým chcete aktualizované údaje pôvodného plánu zhrnúť:

  • Do všetkých súhrnných úloh     Začiarknite tohto políčko, ak chcete, aby sa aktualizované údaje pôvodného plánu pre vybraté úlohy zhrnuli do príslušných súhrnných úloh. V opačnom prípade údaje pôvodného plánu pre súhrnné úlohy nemusia presne odrážať údaje pôvodného plánu čiastkovej úlohy.

  • Z čiastkových úloh do vybratých súhrnných úloh     Začiarknite toto políčko, ak chcete, aby sa údaje pôvodného plánu pre vybraté súhrnné úlohy aktualizovali a aby odrážali odstránenia čiastkových aj pridaných úloh, pre ktoré ste už uložili hodnoty pôvodného plánu.

   Poznámka: Ak ste zvolili čiastkové úlohy aj súhrnné úlohy, začiarknite obidve políčka.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. Po zobrazení výzvy na prepísanie existujúcich údajov, ktoré už sú uložené, kliknite na položku Áno.

Analýza pôvodného a pomocného plánu

Po nastavení údajov pôvodného alebo pomocného plánu môžete tieto údaje porovnať s plánovanými a skutočnými údajmi, čím zistíte, ako sa projekt vyvíja v porovnaní s pôvodnými cieľmi.

Zobrazenie informácií o pôvodnom pláne projektu

Po nastavení pôvodného plánu pre celý projekt môžete vedľa seba zobraziť údaje pôvodného plánu na jednej strane a aktuálne plánované údaje, skutočné údaje a odchýlku na druhej strane.

 1. Na karte Projekt v skupine Vlastnosti kliknite na položku Informácie o projekte.

  Skupina Vlastnosti na karte Projekt

 2. Kliknite na položku Štatistika.

Porovnanie pôvodného plánu a plánovaných informácií

Pôvodný plán a plánované informácie môžete porovnať niektorým z týchto dvoch spôsobov:

 • Ak chcete zobraziť informáciu o odchýlke v zobrazení hárka, kliknite na kartu Zobraziť. V skupine Údaje kliknite na položku Tabuľky a potom na položku Odchýlka.

 • Ak chcete zobraziť grafické znázornenie informácie o odchýlke, kliknite na kartu Zobraziť. V skupine Zobrazenia úloh kliknite na položku Ganttov graf a potom kliknite na položku Sledovať Ganttov graf.

V tabuľke Odchýlka sú uvedené počiatočné a koncové dátumy pre plánované informácie, ako aj informácie o pôvodnom pláne, vďaka čomu môžete vyhodnotiť svoju prognózu priebehu (pôvodného plánu) projektu. Na to je potrebné porovnať túto prognózu s reálnym (skutočným) priebehom projektu.

Pôvodné plány a aktuálne grafy s 2-dňovým posunom

Ak odchýlka v projekte nereprezentuje očakávané hodnoty, existuje niekoľko možných vysvetlení:

 • Možno ste nenastavili pôvodný plán. Odchýlka je výsledok porovnania hodnoty pôvodného plánu a skutočnej hodnoty pre konkrétne pole. Ak k dispozícii nie je žiadny pôvodný plán, Project tento rozdiel vypočíta pomocou hodnoty 0 pre polia pôvodného plánu, výsledkom čoho sú odchýlky, ktoré sú väčšie ako plánované pole. Predpokladajme, že vaše plánované náklady na každú úlohu sú 60 dolárov. Ak nie je nastavený žiadny pôvodný plán, náklady na pôvodný plán sú 0 EUR. V poli Odchýlka nákladov sa preto zobrazuje 60 EUR.

 • Možno ste nastavili viacero pôvodných plánov, ale Project pri výpočte odchýlky používa iba hodnoty prvého pôvodného plánu (t. z. hodnoty pre pole Pôvodný plán a nie hodnoty pre Pôvodný plán 1Pôvodný plán 10). V tomto prípade sa v poliach s odchýlkami môžu zobrazovať informácie, no môže sa zdať, že tieto informácie sú zastarané a pravdepodobne budú príliš rozsiahle.

 • Možno ste do projektu pridali nové úlohy, no nepridali ste ich do pôvodného plánu. V tomto prípade sa môžu zobrazovať odchýlky, ktoré sú rovnaké ako plánované hodnoty.

 • Možno ste neaktualizovali skutočné hodnoty pre dokončené alebo prebiehajúce úlohy. V tomto prípade sa odchýlky môžu rovnať plánovaným hodnotám alebo môžu byť vyššie ako očakávané odchýlky.

 • Možno ste pridali nové úlohy alebo ste priradili zdroje a potom ste nastavili pôvodný plán, no informácie o pôvodnom pláne pre súhrnnú úlohu ešte neboli aktualizované. V tomto prípade sa presné hodnoty odchýlky zobrazujú pre jednotlivé úlohy, nie však pre súhrnné úlohy.

Porovnanie viacerých pôvodných plánov

Ak počas štádia plánovania chcete uchovať záznamy rozsiahlych údajov projektu, môžete nastaviť viacero pôvodných plánov, pretože pôvodné plány dokážu uložiť viac hodnôt ako pomocné plány. Ak chcete zobraziť sledované informácie vo viacerých pôvodných plánoch, použite zobrazenie Ganttov graf pre viacero pôvodných plánov.

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenie úloh na položku Ganttov graf.

  Obrázok oblasti zobrazenia úloh.

 2. Kliknite na položku Ďalšie zobrazenia.

 3. V dialógovom okne Viac zobrazení vyberte položku Ganttov graf pre viacero pôvodných plánov a potom kliknite na položku Použiť.

Poznámka: Zobrazenie Ganttovho grafu pre viacero pôvodných plánov predvolene zobrazuje prvé tri pôvodné plány (pôvodný plán, pôvodný plán 1 a pôvodný plán 2). Ak chcete zobraziť iné pôvodné plány, upravte štýly stĺpcov na Ganttovom grafe.

Na začiatok stránky

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie alebo aktualizácia pôvodného plánu alebo priebežného plánu

Aktualizácia pôvodného alebo pomocného plánu

Analýza pôvodného a pomocného plánu

Informácie o pôvodných a pomocných plánoch

Pôvodný plán je skupina takmer 20 hlavných referenčných hodnôt (zaradených do piatich kategórií: počiatočné dátumy, koncové dátumy, trvania, práca a odhadované náklady). Po nastavení vám tieto referenčné hodnoty poskytnú záznamy o pôvodnom projektovom pláne po jeho dokončení a upravení. V priebehu projektu môžete nastaviť ďalšie pôvodné plány (najviac 11 pre každý projekt), ktoré vám pomôžu identifikovať zmeny plánu. Ak váš projekt napríklad obsahuje viacero štádií, môžete na konci každého štádia uložiť samostatný pôvodný plán, pomocou ktorého môžete porovnať plánované hodnoty so skutočnými údajmi.

Pôvodný plán obsahuje referenčné hodnoty, s ktorými porovnávate skutočný priebeh projektu. Preto by mal zahŕňať najlepšie odhady trvania úlohy, počiatočných a koncových dátumov, nákladov a iných premenných projektu, ktoré chcete sledovať. Pôvodný plán tiež môže predstavovať zmluvný záväzok v rámci projektu. Informácie o pôvodnom pláne, ktoré sa neustále líšia od aktuálnych údajov, môžu naznačovať, že pôvodný plán už nie je presný. Príčinou môže byť rozsah plánu, ktorý vyžaduje prepracovanie, alebo zmena povahy projektu. Ak sa účastníci projektu zhodnú na tom, že tento rozdiel je dôvodom na zmeny, môžete pôvodný plán upraviť alebo prepracovať kedykoľvek v priebehu projektu. Sami zistíte, že nastavenie viacerých pôvodných plánov je užitočným riešením najmä pri dlhodobých projektoch alebo projektoch, v rámci ktorých dochádza k podstatným zmenám plánovaných úloh alebo nákladov, pre ktoré je pôvodný plán irelevantný.

Pomocný plán je súbor aktuálnych údajov o projekte, ktoré sa ukladajú po spustení projektu a porovnávajú sa s pôvodným plánom na posúdenie priebehu projektu. Pomocný plán ukladá len dva druhy informácií: aktuálne počiatočné dátumy a koncové dátumy úloh. Pre jeden projekt môžete nastaviť až 10 pomocných plánov. Ak v štádiu plánovania chcete uchovať záznamy rozsiahlych projektových údajov, dobrým riešením je nastavenie viacerých pôvodných plánov namiesto používania pomocných plánov. Uveďme jeden príklad: v každom hlavnom medzníku plánovania chcete nastaviť pôvodný plán. Ak v tomto prípade po spustení projektu potrebujete, aby sa uložili len dátumy začiatku a ukončenia úlohy, môžete nastaviť viacero pomocných plánov. Môžete nastaviť napríklad pomocný plán na mesačnom alebo štvrťročnom základe.

Nastavenie pôvodného plánu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf.

 2. Pri nastavovaní pôvodného plánu pre konkrétne úlohy vyberte úlohy vrátane čiastkových a súhrnných úloh, ktoré chcete zahrnúť do pôvodného plánu. (Ak nastavujete pôvodný plán pre celý projekt, preskočte tento krok.)

  Tip: Ak chcete vybrať susediace úlohy, stlačte a podržte kláves SHIFT a potom kliknite na prvú a poslednú želanú úlohu. Ak chcete vybrať úlohy, ktoré spolu nesusedia, stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknite na každú želanú úlohu. Môžete vybrať maximálne 10 úloh naraz.

 3. V ponuke Nástroje ukážte na položku Sledovanie a potom kliknite na položku Nastaviť pôvodný plán.

 4. Kliknite na položku Nastaviť pôvodný plán a potom vyberte pôvodný plán, ktorý chcete nastaviť.

 5. V časti Pre vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete nastaviť pôvodný plán pre všetky údaje v projekte, kliknite na položku Celý projekt.

  • Ak chcete nastaviť pôvodný plán len pre úlohy, ktoré ste nastavili v zobrazení Ganttov graf, kliknite na položku Vybraté úlohy.

   V časti Zhrnúť pôvodné plány vyberte spôsob, akým chcete údaje pôvodného plánu zhrnúť:

   • Do všetkých súhrnných úloh     Začiarknite tohto políčko, ak chcete, aby sa aktualizované údaje pôvodného plánu pre vybraté úlohy zhrnuli do príslušných súhrnných úloh. V opačnom prípade údaje pôvodného plánu pre súhrnné úlohy nemusia presne odrážať údaje pôvodného plánu čiastkovej úlohy.

   • Z čiastkových úloh do vybratých súhrnných úloh     Začiarknite toto políčko, ak chcete, aby sa údaje pôvodného plánu pre vybraté súhrnné úlohy aktualizovali a aby odrážali odstránenia čiastkových aj pridaných úloh, pre ktoré ste už uložili hodnoty pôvodného plánu.

    Poznámka: Ak ste zvolili čiastkové úlohy aj súhrnné úlohy, začiarknite obidve políčka.

Nastavenie pomocného plánu

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Sledovanie a potom kliknite na položku Nastaviť pôvodný plán.

 2. Kliknite na položku Nastavenie pomocného plánu.

 3. V poli Kopírovať kliknite na začiatok a koniec alebo na hodnoty pôvodného plánu, ktoré chcete uložiť. (Aktuálny začiatok a koniec ani hodnoty pôvodného plánu nie sú očíslované.)

 4. V poli Do kliknite na názov pomocného plánu, do ktorého chcete skopírovať hodnoty.

  Pomocné plány sú uložené v poliach pre začiatok a koniec.

  Poznámka: Ak ste v poli Kopírovať vybrali jeden pôvodný plán a v poli Do ďalší pôvodný plán, týmto spôsobom uložíte pôvodný plán, nie pomocný plán. Skopírujú sa všetky údaje pôvodného plánu. Ak v poli Kopírovať vyberiete pôvodný plán a v poli Do vyberiete pomocný plán pre začiatok a koniec, do pomocného plánu sa z pôvodného plánu uloží len počiatočný a koncový dátum.

 5. Kliknutím na položku Celý projekt alebo Vybraté úlohy uložíte požadovanú časť plánu.

Na začiatok stránky

Aktualizácia pôvodného alebo pomocného plánu

Ak sa zmeny v pláne pôvodného plánu vyskytnú po nastavení pôvodného plánu alebo pomocného plánu, môžete aktualizovať uložené údaje.

Tip: Ak sa zmeny v pláne vyskytnú v priebehu projektu, vhodnejším riešením ako aktualizácia existujúcich údajov, ktoré ste už uložili, môže byť uloženie druhého súboru údajov pôvodného plánu alebo pomocného plánu.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf.

 2. V poli Názov úlohy vyberte úlohy vrátane čiastkových a súhrnných úloh obsahujúcich údaje pôvodného alebo pomocného plánu, ktoré chcete aktualizovať. (Ak aktualizujete údaje pôvodného alebo priebežného plánu pre celý projekt, tento krok preskočte.)

  Tip: Ak chcete vybrať susediace úlohy, stlačte a podržte kláves SHIFT a potom kliknite na prvú a poslednú želanú úlohu. Ak chcete vybrať úlohy, ktoré spolu nesusedia, stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknite na každú želanú úlohu. Môžete vybrať maximálne 10 úloh naraz.

 3. V ponuke Nástroje ukážte na položku Sledovanie a potom kliknite na položku Nastaviť pôvodný plán.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak aktualizujete pôvodný plán, kliknite na položku Nastaviť pôvodný plán a potom vyberte pôvodný plán, ktorý chcete aktualizovať.

  • Ak aktualizujete pomocný plán, kliknite na položku Nastavenie pomocného plánu. V zozname Kopírovať vyberte kopírované údaje. V zozname Do kliknite na pomocný plán, ktorý chcete aktualizovať.

 5. V časti Pre vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete aktualizovať pôvodný alebo pomocný plán pre celý projekt, kliknite na položku Celý projekt.

  • Ak chcete aktualizovať údaje pôvodného alebo pomocného plánu len pre úlohy, ktoré ste zvolili v zobrazení Ganttov graf, kliknite na položku Vybraté úlohy.

   V časti Zhrnúť pôvodné plány vyberte spôsob, akým chcete aktualizované údaje pôvodného plánu zhrnúť:

   • Do všetkých súhrnných úloh     Začiarknite tohto políčko, ak chcete, aby sa aktualizované údaje pôvodného plánu pre vybraté úlohy zhrnuli do príslušných súhrnných úloh. V opačnom prípade údaje pôvodného plánu pre súhrnné úlohy nemusia presne odrážať údaje pôvodného plánu čiastkovej úlohy.

   • Z čiastkových úloh do vybratých súhrnných úloh     Začiarknite toto políčko, ak chcete, aby sa údaje pôvodného plánu pre vybraté súhrnné úlohy aktualizovali a aby odrážali odstránenia čiastkových aj pridaných úloh, pre ktoré ste už uložili hodnoty pôvodného plánu.

    Poznámka: Ak ste zvolili čiastkové úlohy aj súhrnné úlohy, začiarknite obidve políčka.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Po zobrazení výzvy na prepísanie existujúcich údajov, ktoré už sú uložené, kliknite na položku Áno.

Analýza pôvodného a pomocného plánu

Po nastavení údajov pôvodného alebo pomocného plánu môžete tieto údaje porovnať s plánovanými a skutočnými údajmi, čím zistíte, ako sa projekt vyvíja v porovnaní s pôvodnými cieľmi.

Zobrazenie informácií o pôvodnom pláne projektu

Po nastavení pôvodného plánu pre celý projekt môžete vedľa seba zobraziť údaje pôvodného plánu na jednej strane a aktuálne plánované údaje, skutočné údaje a odchýlku na druhej strane.

 1. V ponuke Projekt kliknite na položku Informácie o projekte.

 2. Kliknite na položku Štatistika.

Porovnanie pôvodného plánu a plánovaných informácií

Pôvodný plán a plánované informácie môžete porovnať niektorým z týchto dvoch spôsobov:

 • Ak chcete zobraziť informácie o odchýlke v zobrazení hárka, ukážte v ponuke Zobrazenie na položku Tabuľka a potom kliknite na položku Odchýlka.

 • Ak chcete zobraziť grafické znázornenie informácií o odchýlke pomocou zobrazenia Sledovať Ganttov graf, kliknite v ponuke Zobrazenie na položku Sledovať Ganttov graf.

V tabuľke Odchýlka sú uvedené počiatočné a koncové dátumy pre plánované informácie, ako aj informácie o pôvodnom pláne, vďaka čomu môžete vyhodnotiť svoju prognózu priebehu (pôvodného plánu) projektu. Na to je potrebné porovnať túto prognózu s reálnym (skutočným) priebehom projektu.

Pôvodné plány a aktuálne grafy s 2-dňovým posunom

Ak odchýlka v projekte nereprezentuje očakávané hodnoty, existuje niekoľko možných vysvetlení:

 • Možno ste nenastavili pôvodný plán. Odchýlka je výsledok porovnania hodnoty pôvodného plánu a skutočnej hodnoty pre konkrétne pole. Ak k dispozícii nie je žiadny pôvodný plán, Microsoft Office Project tento rozdiel vypočíta pomocou hodnoty 0 pre polia pôvodného plánu, výsledkom čoho sú odchýlky, ktoré sú väčšie ako plánované pole. Predpokladajme, že vaše plánované náklady na každú úlohu sú 60 dolárov. Ak nie je nastavený žiadny pôvodný plán, náklady na pôvodný plán sú 0 EUR. V poli Odchýlka nákladov sa preto zobrazuje 60 EUR.

 • Možno ste nastavili viacero pôvodných plánov, ale Office Project pri výpočte odchýlky používa iba hodnoty prvého pôvodného plánu (t. z. hodnoty pre pole Pôvodný plán a nie hodnoty pre Pôvodný plán 1Pôvodný plán 10). V tomto prípade sa v poliach s odchýlkami môžu zobrazovať informácie, no môže sa zdať, že tieto informácie sú zastarané a pravdepodobne budú príliš rozsiahle.

 • Možno ste do projektu pridali nové úlohy, no nepridali ste ich do pôvodného plánu. V tomto prípade sa môžu zobrazovať odchýlky, ktoré sú rovnaké ako plánované hodnoty.

 • Možno ste neaktualizovali skutočné hodnoty pre dokončené alebo prebiehajúce úlohy. V tomto prípade sa odchýlky môžu rovnať plánovaným hodnotám alebo môžu byť vyššie ako očakávané odchýlky.

 • Možno ste pridali nové úlohy alebo ste priradili zdroje a potom ste nastavili pôvodný plán, no informácie o pôvodnom pláne pre súhrnnú úlohu ešte neboli aktualizované. V tomto prípade sa presné hodnoty odchýlky zobrazujú pre jednotlivé úlohy, nie však pre súhrnné úlohy.

Porovnanie viacerých pôvodných plánov

Ak počas štádia plánovania chcete uchovať záznamy rozsiahlych údajov projektu, môžete nastaviť viacero pôvodných plánov, pretože pôvodné plány dokážu uložiť viac hodnôt ako pomocné plány. Ak chcete zobraziť sledované informácie vo viacerých pôvodných plánoch, použite zobrazenie Ganttov graf pre viacero pôvodných plánov. (V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ďalšie zobrazenia. V dialógovom okne Viac zobrazení vyberte položku Ganttov graf pre viacero pôvodných plánov a potom kliknite na položku Použiť.)

Poznámka: Zobrazenie Ganttovho grafu pre viacero pôvodných plánov predvolene zobrazuje prvé tri pôvodné plány (pôvodný plán, pôvodný plán 1 a pôvodný plán 2). Ak chcete zobraziť iné pôvodné plány, upravte štýly stĺpcov na Ganttovom grafe.

Na začiatok stránky

Poznámka:  V niektorých prípadoch nemusíte mať povolenia na nastavenie pôvodného plánu pre váš projekt. Ak používate klasickú správu povolení, váš správca si môže vybrať, či používateľom povolí ukladať zabezpečené a/alebo nezabezpečené pôvodné plány. Ak nemáte povolenie na nastavenie pôvodného plánu, po kliknutí na položku Nastaviť pôvodný plán sa zobrazí chybové hlásenie.

Určenie pôvodného plánu pre projekt:

 1. Otvorte projekt na úpravy.

 2. Prejdite plánu na paneli Rýchle spustenie, a potom na karte úloha v skupine úpravy kliknite na položku Nastavenie pôvodného plánu, a potom kliknite na očíslovaný pôvodný plán, ktorý chcete použiť pre aktuálne údaje projektu. Môžete uložiť až 11 rôznych pôvodného množiny údajov, vrátane neočíslované podľa pôvodného plánu.

  Tip: Po uložení pôvodného plánu sa vedľa neho v zozname pôvodných plánov, z ktorých pri určovaní pôvodného plánu môžete vyberať, pridá dátum jeho uloženia. Pomôže vám to pri výbere očíslovaného pôvodného plánu, ktorý sa má použiť. Ide o vhodnú referenciu, aby ste získali predstavu o tom, kedy ste naposledy zaznamenali pôvodný plán pre svoje projektové údaje.

Pôvodné plány, ktoré ste predtým určili, môžete taktiež vymazať.

Vymazanie pôvodného plánu pre projekt:

 1. Otvorte projekt na úpravy.

 2. Prejdite na položku Naplánovať na paneli Rýchle spustenie, potom vyberte kartu Úlohy, v skupine Úpravy kliknite na položku Nastaviť pôvodný plán a potom kliknite na očíslovaný pôvodný plán, ktorý chcete vymazať.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×