Vytvorenie alebo úprava vlastného poľa a vyhľadávacej tabuľky

V rámci webovej aplikácie Microsoft Project Web App je možné vytvárať alebo upravovať vlastné pole, ktoré potom možno pridávať do projektov. Novou funkciou v serveri Project Server 2010 je možnosť pridávať pracovným postupom riadené vlastné polia a viacriadkové vlastné polia.

Vo vlastných poliach môžete použiť aj zoznamy (alebo atribúty) na vytvorenie hodnôt, ktoré sa zobrazujú členom tímu a ktoré môžu používať. Tieto atribúty sú odvodené od:

 • Vyhľadávacích tabuliek     Tieto tabuľky obsahujú vopred definované hodnoty, z ktorých si môžu vyberať členovia tímu pri pridávaní vlastných polí do svojich plánov projektov.

 • Vzorcov     Vzorce je možné používať na vytváranie hodnôt polí pomocou výpočtu viacerých polí alebo funkcií.

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie alebo úprava vlastného poľa

Vytvorenie alebo úprava vyhľadávacej tabuľky

Vytvorenie alebo úprava vlastného poľa

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera kliknite na položku Vlastné polia a vyhľadávacie tabuľky podniku.

 3. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vytvoriť nové pole, kliknite na položku Nové pole.

  • Ak chcete upraviť pole, vyberte požadované pole kliknutím na jeho názov v tabuľke.

 4. Na stránke Nové vlastné pole (alebo ak upravujete existujúce pole, na stránke Upraviť vlastné pole) zadajte názov poľa do poľa Názov.

 5. V sekcii Entita a typ v zozname Entita kliknite na položku Projekt, Zdroj alebo Úloha a potom v zozname Typ kliknite na typ poľa. V závislosti od vybratého typu sa zobrazia ďalšie atribúty poľa.

 6. V sekcii Vlastné atribúty zadajte, či je k poľu priradená vyhľadávacia tabuľka alebo vopred definované hodnoty. Vyhľadávacie tabuľky je možné použiť len vo vlastných poliach typu text. Informácie o vytváraní alebo úprave vyhľadávacej tabuľky sa nachádzajú v časti Vytvorenie alebo úprava vyhľadávacej tabuľky.

  Poznámka:  Viac riadkov textu môžu v entitách programu Project obsahovať len polia typu text. Polia s viacerými riadkami textu však nie sú k dispozícii v programe Project Professional.

 7. Ak chcete vytvoriť vzorec na generovanie hodnôt vlastného poľa, vyberte položku Vzorec v sekcii Vlastné atribúty a zadajte rovnicu vzorca. Ak potrebujete pomoc s vytvorením funkcie, kliknite na položku Vybrať funkciu. V zozname funkcií kliknite na kategóriu funkcie a potom kliknite na funkciu, ktorú chcete používať. Ak chcete vo funkcii použiť pole, kliknite na položku Vybrať pole, alebo môžete zadať názov poľa pomocou hranatých zátvoriek.

 8. Ak chcete funkciu ďalej rozvíjať, kliknite na položku Vybrať operátor a potom kliknite na operátor. Operátor sa pridá do vzorca. Uvádzame dva príklady.

  • Tento vzorec [Názov]&"."&[Projekt] vráti hodnotu obsahujúcu názov úlohy, za ním bude názov projektu a bodka (.) medzi dvoma názvami vo formulári NazovUlohy.NazovProjektu.

  • Nasledujúci vzorec vráti hodnotu "Žiaden základ", "Rozpočet prekročený o 20  % alebo viac" alebo "Pod úrovňou rozpočtu":

   Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "Žiaden základ", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Rozpočet prekročený o 20 % alebo viac", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Nad úrovňou rozpočtu",True,"Pod úrovňou rozpočtu")

   Poznámka:  Funkcia CStr vo vyššie uvedenom vzorci funguje len vtedy, ak je definované pole [Baseline Finish], inak vzorec v prípade "Žiaden základ" vráti chybu #CHYBA. Ak budete vzorec skúšať, použite ho bez grafických indikátorov, aby ste mohli vidieť výsledný text. Ak vzorec použijete s grafickými indikátormi, chyba sa v programe Project Professional 2010 neprejaví, pretože indikátory sa nezobrazujú.

 1. V sekcii Oddelenie vyberte oddelenie v rámci organizácie, do ktorého má pole patriť. Ak nevyberiete oddelenie, pole sa zobrazí všetkým používateľom webovej aplikácie Project Web App. Vlastné polia na úrovni oddelenia sa zobrazujú len používateľom v rámci daného oddelenia, títo môžu uvedené pole aj upravovať.

 2. Ak je pole zdrojom alebo úlohou typu entita, v sekcii Výpočet pre súhrnné riadky vyberte spôsob, akým chcete toto pole zahrnúť (alebo zhrnúť a zobraziť) do súhrnných riadkov. Ak chcete použiť vzorec poľa v časti Vlastné atribúty, vyberte možnosť Použiť vzorce, aby ste určili, ako tieto polia zahrnúť.

 3. Ak je pole zdrojom alebo úlohou typu entita, v sekcii Výpočet pre riadky nasadenia vyberte, či toto pole zahrnúť (alebo jeho hodnoty rozvrhnúť) do priradených zdrojov alebo vedľajších úloh.

 4. Ak chcete hodnoty poľa zobraziť ako typ údajov alebo text, v sekcii Entita a typ v sekcii Hodnoty na zobrazenie vyberte položku Údaje.

 5. Ak chcete namiesto údajov zobraziť grafické indikátory, v sekcii Hodnoty na zobrazenie vyberte položku Grafické indikátory.

  • V zozname Kritériá pre kliknutím na niektorú z položiek Riadky súhrnu, Nesúhrnné riadky alebo Súhrn projektu určite, aký typ informácií majú grafické indikátory zobrazovať.

  • Ak chcete ďalej upraviť typ informácií, ktorý majú grafické indikátory zobrazovať, v mriežke vyberte test, hodnotu poľa, ktorú chcete testovať, a obrázok, ktorý má grafický indikátor zobraziť.

  • Ak chcete hodnotu poľa zobraziť ako Obrazovkový komentár, začiarknite políčko Zobrazovať hodnoty údajov v popisoch.

 6. V sekcii Správanie výberom položiek Áno alebo Nie určite, či je zadávanie údajov do tohto poľa pre používateľov povinné. Ak začiarknete políčko Správanie riadené pracovným postupom, v poli v tejto časti nemôže byť požadované nastavenie Áno/Nie. Pole však môže byť požadované, ak nastavenie tohto poľa vyžaduje samotná definícia pracovného postupu.

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie alebo úprava vyhľadávacej tabuľky

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera kliknite na položku Vlastné polia a vyhľadávacie tabuľky podniku.

 3. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vytvoriť novú vyhľadávaciu tabuľku, kliknite na položku Nová vyhľadávacia tabuľka v dolnej časti stránky.

  • Ak chcete upraviť existujúcu vyhľadávaciu tabuľku, kliknite na jej názov v tabuľke Vyhľadávacie tabuľky pre vlastné polia.

 4. Na stránke Nová vyhľadávacia tabuľka (alebo ak upravujete existujúcu vyhľadávaciu tabuľku, na stránke Úprava vyhľadávacej tabuľky) zadajte názov vyhľadávacej tabuľky do poľa Názov.

 5. V sekcii Typ vyberte typ informácií o projekte, ktorý chcete vo vyhľadávacej tabuľke použiť.

 6. Ak vyhľadávacia tabuľka obsahuje textové hodnoty, je zobrazená sekcia Maska kódu. V sekcii Maska kódu určite číselnú alebo alfanumerickú štruktúru každej hodnoty vyhľadávacej tabuľky.

  Ak majú hodnoty vyhľadávacej tabuľky obsahovať napríklad dve písmená a za nimi majú byť tri čísla usporiadané podľa hierarchickej štruktúry, v prvom riadku tabuľky masky kódu kliknite na položku Znaky a zadajte hodnotu 2, aby ste určili počet znakov. Potom zadajte čiarku, ktorá sa použije ako oddeľovač hodnôt. V druhom riadku kliknite na položku Čísla, zadajte hodnotu 3 a potom zadajte oddeľovač druhej časti hodnoty vyhľadávacej tabuľky.

Tip: Štruktúra kódu vyhľadávacieho poľa sa zobrazí v poli Ukážka kódu.

 1. V sekcii Vyhľadávacia tabuľka zadajte hodnoty do tabuľky a medzi každou hodnotou vytvorte hierarchický vzťah. Hierarchické vzťahy je možné vytvárať len medzi textovými poľami. Hodnoty musia zodpovedať definícii masky kódu zadanej v sekcii Maska kódu. Tieto hodnoty sú používateľom k dispozícii na výber pri zadávaní údajov do vlastných polí.

  Ak potrebujete pomoc pri vytváraní hierarchického vzťahu, kliknite na tlačidlá na paneli s nástrojmi nad tabuľkou:

  • Ak chcete určiť hierarchický vzťah, vyberte riadok obsahujúci hodnotu, ktorú chcete odsadiť, a kliknite na tlačidlo Zarážka Obrázok tlačidla .

  • Ak chcete vytvoriť nový riadok, kliknite na položku Vložiť riadok Obrázok tlačidla .

   Pokračujme vo vyššie uvedenom príklade. Ak chcete, aby hodnoty vyhľadávacej tabuľky obsahovali dve písmená a tri čísla usporiadané podľa hierarchickej štruktúry, do prvého riadka hodnoty vyhľadávacej tabuľky zadajte hodnotu prvých dvoch písmen. Do druhého, tretieho a štvrtého riadka zadajte čísla s troma číslicami, ktoré hierarchicky súvisia s prvým riadkom, a potom každé odsaďte pod prvý riadok. Do piateho riadka zadajte druhú hodnotu pozostávajúcu z dvoch písmen atď.

 2. Pod tabuľkou vyberte spôsob zobrazovania hodnôt vo vyhľadávacej tabuľke:

  • Podľa čísla riadka Použitím tejto možnosti sa vyhľadávacie hodnoty zobrazia v poradí, v akom sú uvedené v tabuľke.

  • Zoradiť vzostupne Použitím tejto možnosti sa vyhľadávacie hodnoty zobrazia vo vzostupnom poradí.

  • Zoradiť zostupne Použitím tejto možnosti sa vyhľadávacie hodnoty zobrazia v zostupnom poradí.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×