Vytvorenie a zdieľanie verejných priečinkov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 alebo Exchange Server 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva Microsoft Exchange. Ďalšie informácie o kontách Microsoft Exchange a postup ako zistiť, ku ktorej verzii servera Exchange sa pripája vaše konto, získate po kliknutí na prepojenia v časti Pozrite tiež.

Verejné priečinky poskytujú spôsob na zhromažďovanie, usporiadanie a zdieľanie informácií s ostatnými osobami v organizácii. Verejné priečinky obyčajne používajú projektové tímy alebo skupiny používateľov na zdieľanie informácií týkajúcich sa spoločného okruhu záujmov. Tieto priečinky môžete spravovať v programe Microsoft Outlook. Verejné priečinky môžu obsahovať ľubovoľný typ položiek priečinkov programu Outlook, ako sú napríklad správy, plánované činnosti, kontakty, úlohy, záznamy denníka, poznámky, formuláre, súbory a príspevky.

Vytváranie a zdieľanie informácií vo verejných priečinkoch sa skladá z niekoľkých skupín krokov.

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie verejného priečinka a zadanie povolení, zobrazení, formulárov a pravidiel

Vytvorenie moderovaného verejného priečinka

Vytvorenie verejného priečinka a zadanie povolení, zobrazení, formulárov a pravidiel

Ak chcete vytvoriť verejný priečinok, potrebujete povolenie na vytváranie priečinkov v existujúcom verejnom priečinku. Ďalšie informácie o možnostiach získania povolenia vám poskytne správca.

 1. Vytvorenie verejného priečinka

  1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Priečinok.

  2. Do poľa Názov zadajte názov priečinka.

  3. V poli Priečinok bude obsahovať vyberte typ priečinka, ktorý chcete vytvoriť.

  4. V zozname Vyberte umiestnenie priečinka kliknite na umiestnenie priečinka.

   Rýchlo začať verejného priečinka s existujúcimi položkami.

   1. V zozname priečinkov, na navigačnej table, kliknite na priečinok, ktorý chcete kopírovať.

   2. V ponuke súbor ukážte na položku priečinok a potom kliknite na položku Kopírovať názov priečinka.

   3. Kliknite na miesto, kam chcete kopírovať priečinok.

 2. Nastavenie úrovní povolení

  1. V okne zoznam priečinkov v navigačná tabla kliknite pravým tlačidlom na priečinok, ktorý chcete zdieľať, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.

   Musíte mať povolenie vlastníka pre verejný priečinok chcete nastaviť povolenia pre priečinok. Naraz môžete nastaviť povolenia pre iba jeden priečinok.

  2. Kliknite na kartu Povolenia.

  3. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  4. Do poľa Hľadať zadajte meno osoby, ktorej chcete udeliť povolenia na zdieľanie.

  5. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo OK.

  6. V zozname Meno kliknite na meno osoby, ktorú ste práve pridali.

  7. V časti Povolenia vyberte požadované nastavenie.

   Poznámka: Rovnaké povolenie môžete prideliť každému, kto má prístup k priečinku, kliknutím na položku Predvolené v zozname Meno.

 3. Vytvorenie zobrazení na organizáciu a vyhľadávanie informácií

  Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

  1. Vytvorenie zobrazenia od začiatku   

   1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Aktuálne zobrazenie a potom kliknite na položku Definovať zobrazenia.

   2. Kliknite na tlačidlo Nové.

   3. Do textového poľa Názov nového zobrazenia zadajte názov.

   4. V okne Typ zobrazenia vyberte typ zobrazenia, ktorý chcete použiť.

   5. Ak chcete zmeniť umiestnenie, kde bude zobrazenie k dispozícii, kliknite na niektorú z možností v časti Môže sa použiť pre.

   6. Kliknite na tlačidlo OK.

   7. Ak chcete zobrazenie ďalej prispôsobovať, kliknite na tlačidlo časti Popis a potom vyberte požadované možnosti.

   8. Keď skončíte výber možností, kliknite na tlačidlo OK.

   9. Ak chcete zobrazenie použiť okamžite, kliknite na tlačidlo Použiť zobrazenie.

  2. Vytvorenie zobrazenia založeného na štandardnom zobrazení   

   1. Prepnite do zobrazenie, na základe ktorého chcete vytvoriť nové zobrazenie.

   2. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Aktuálne zobrazenie a potom kliknite na položku Prispôsobiť aktuálne zobrazenie.

   3. V časti Popis kliknite na tlačidlo pre každý typ zmeny, ktorý chcete vykonať, a potom vyberte požadované možnosti.

   4. Po dokončení zmien zatvorte dialógové okno Prispôsobenie zobrazenia.

   5. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Aktuálne zobrazenie a potom kliknite na položku Definovať zobrazenia.

   6. V zozname zobrazenia pre priečinok názov priečinka kliknite na položku Aktuálne zobrazenie nastavenia.

   7. Kliknite na tlačidlo Kopírovať.

   8. Do textového poľa Názov nového zobrazenia zadajte názov.

   9. Ak chcete zmeniť miesto, kde bude zobrazenie dostupné, kliknite na niektorú z možností v časti Môže sa použiť pre.

    Poznámka: Nové zobrazenie sa pridajú do Aktuálneho zobrazenia   vedľajšia ponuka (v ponuke Zobraziť ukážte na Príkaz Usporiadať ).

 4. Zmena predvoleného zobrazenia priečinka

  Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie verejného priečinka, musíte mať povolenie vlastníka pre tento priečinok a pre priečinok musí byť definované aspoň jedno vlastné zobrazenie, ktoré sa zobrazuje všetkým.

  1. V časti zoznam priečinkov na navigačná tabla kliknite pravým tlačidlom myši na verejný priečinok a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.

  2. Kliknite na kartu Spravovanie

   Ak sa karta Spravovanie nezobrazí, nemáte povolenie vlastníka.

  3. V zozname Úvodné zobrazenie priečinka kliknite na zobrazenie, ktoré chcete používať pri každom otvorení priečinka.

   Normálne zobrazenie je predvolené zobrazenie programu Microsoft Outlook pre zobrazenie typov položiek v priečinku.

 5. Určenie formulárov, ktoré sú ostatným k dispozícii na zverejnenie informácií vo verejnom priečinku

  Ak chcete pridávať formuláre do súkromného zdieľaného priečinka alebo do verejného priečinka, musíte mať povolenie na úrovni vydavateľa, šéfredaktora alebo vlastníka. Ak je priečinok verejný a máte povolenie vlastníka, môžete obmedziť prístup ostatných používateľov priečinka k formulárom.

  1. V časti zoznam priečinkov na navigačná tabla kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.

  2. Kliknite na kartu Formuláre.

  3. Ak chcete pridať formulár do zoznamu Formuláre priradené k tomuto priečinku, kliknite na položku Spravovať a potom uveďte formulár.

  4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  5. Ak chcete obmedziť prístup ostatných používateľov priečinka k formulárom, kliknite na požadovanú možnosť v časti V tomto priečinku povoliť.

 6. Vytvorenie pravidiel na spracovanie položiek zverejnených v priečinku

  Musíte mať povolenie vlastníka pre verejný priečinok na vytvorenie alebo úpravu pravidiel pre ňu.

  1. V okne zoznam priečinkov v navigačná tabla kliknite pravým tlačidlom myši na verejný priečinok, pre ktorý chcete vytvoriť alebo upraviť pravidlá, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.

  2. Kliknite na kartu Spravovanie

  3. Kliknite na tlačidlo Asistent pre priečinok.

  4. Postupujte podľa jedného z nasledujúcich dvoch postupov:

   • Ak chcete vytvoriť pravidlo, kliknite na tlačidlo Pridať pravidlo.

   • Ak chcete upraviť existujúce pravidlo, v zozname kliknite na pravidlo a potom kliknite na tlačidlo Upraviť pravidlo.

  5. Zadajte podmienky, ktoré musí položka splniť, aby sa akcia vykonala. Ak chcete zadať ďalšie podmienky, kliknite na tlačidlo Spresniť.

  6. V časti okna Vykonať tieto akcie vyberte požadované možnosti.

   Poznámka: Vytvorené pravidlo je podľa predvoleného nastavenia aktívne.

 7. Pridanie informácií do verejného priečinka

  Urobte niektorý z nasledujúcich krokov:

Zdieľanie kalendára

Zdieľanie zoznamu kontaktov

Zdieľanie zoznamu úloh

Informácie o príspevku do verejného priečinka

Zdieľanie kalendára

 1. Vytvorte nový priečinok a vyberte položku Položky kalendára v zozname Priečinok bude obsahovať.

 2. V zozname Vyberte umiestnenie priečinka kliknite na položku Kalendár a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Pridajte schôdze a udalosti do priečinka.

Zdieľanie zoznamu kontaktov

 1. Vytvorte nový priečinok a vyberte položku Položky typu Kontakt v zozname Priečinok bude obsahovať.

 2. V zozname Vyberte umiestnenie priečinka kliknite na položku Kontakty a potom na tlačidlo OK.

 3. Pridajte kontakty do priečinka.

  Poznámka: Zdieľaný zoznam kontaktov sa zobrazí v priečinku Kontakty Adresára programu Outlook.

Zdieľanie zoznamu úloh

 1. Vytvorte nový priečinok a vyberte položku Položky úloh v zozname Priečinok bude obsahovať.

 2. V zozname Vyberte umiestnenie priečinka kliknite na položku Úlohy a potom na tlačidlo OK.

 3. Pridajte úlohy do priečinka.

  Poznámka: Hoci možno zoznam úloh skopírovať do verejného priečinka, žiadosť o vykonanie úlohy nie je možné kopírovať do verejného priečinka, rovnako ako nie je možné vytvoriť žiadosť o vykonanie úlohy z verejného priečinka.

Zverejnenie informácií vo verejnom priečinku

 1. Otvorte verejný priečinok, v ktorom chcete zverejniť informácie.

 2. Ak chcete na zverejnenie informácií použiť predvolený formulár, v ponuke Súbor ukážte na položku Nové a kliknite na položku Príspevok v tomto priečinku.

 3. Do formulára zapíšte informácie, ktoré chcete zverejniť.

 4. Kliknite na tlačidlo Zverejniť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie moderovaného verejného priečinka

Ak chcete označiť ako moderovaného priečinka, musíte mať povolenie vlastníka pre verejný priečinok.

 1. V časti zoznam priečinkov na navigačná tabla kliknite pravým tlačidlom myši na verejný priečinok a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na karte Spravovanie kliknite na tlačidloModerovaný priečinok.

 3. Začiarknite políčko Nastaviť priečinok ako moderovaný.

 4. Do poľa Nové položky posielať ďalej zadajte meno osoby, ktorá prijíma prichádzajúce správy, alebo názov náhradného verejného priečinka, v ktorom sa správy ukladajú na revíziu. Moderátor revízie je určený v kroku 6.

 5. Voliteľné: Ak chcete automaticky poslať odpoveď na novú správu prijatú moderátorom, vyberte určitú možnosť v zozname Pri odpovedi na nové položky použiť.

  Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Štandardná odpoveď   

   • „Ďakujeme za odoslanie. Prosím, všimnite si, že odoslané správy do niektorých priečinkov alebo diskusných skupín sa kontrolujú, aby sa dalo určiť, či môžu byť zverejnené. V takýchto prípadoch budú správy, ktoré čakajú na schválenie svojho zverejnenia, meškať.“

  • Vlastné odpoveď   

   • Kliknite na políčko Vlastnú odpoveď a potom kliknite na položku Šablóna. Zadajte text svojej vlastnej odpovede.

    Moderátori pri zverejňovaní správ nedostávajú žiadnu z týchto odpovedí.

 6. Ak chcete pridávať alebo odstraňovať mená ľudí určených za moderátorov, kliknite na tlačidlo Pridať alebo Odstrániť.

 7. Voliteľné: Ak chcete, aby sa zobrazili vlastnosti označeného moderátora, kliknite na tlačidlo Vlastnosti.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×