Vytvorenie a prispôsobenie typov záznamov a zoznamov

S doplnkom Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook možno prispôsobovať formuláre pridávaním polí relevantných pre podnik, odstraňovaním nepotrebných polí a presúvaním polí na zdôraznenie najdôležitejších informácií. Možno vytvárať nové formuláre, pridávať zoznamy, prispôsobovať zostavy, meniť etapy predaja a hlavné kritériá hodnotenia a vyberať polia pre vizitky kontaktu.

Tento článok obsahuje informácie o vytváraní a prispôsobovaní formulárov a o vytváraní a úprave zoznamov.

Poznámka: Formuláre môže prispôsobiť iba vlastník databázy.

Informácie o prispôsobení zostáv, zmene etáp predaja, obchodných činností a pripomienok, o zmene hlavných kritérií hodnotenia a o vizitkách kontaktu nájdete v nasledujúcich článkoch:

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie nového typu záznamu

Prispôsobenie formulára

Odstránenie formulára

Vytvorenie alebo úprava zoznamov

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového typu záznamu

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook obsahuje niekoľko rôznych typov prispôsobiteľných formulárov alebo typov záznamov vrátane nasledujúcich: zákazník, obchodný kontakt, potenciálny zákazník, príležitosť a obchodný projekt.

Predvolené formuláre môžete začať používať bez toho, aby ste ich menili, môžete ale tiež vytvoriť nové typy záznamov, ktoré vyhovujú potrebám podniku.

Formuláre je možné upraviť aj pridaním alebo odstránením polí. Ďalšie informácie nájdete ďalej v tomto článku v časti Pridanie alebo odstránenie poľa.

Nové typy záznamov musia byť založené na zázname typu Zákazník alebo Obchodný kontakt. Spôsob prepojenia záznamov a informácie zdieľané v týchto záznamoch sa zachovajú vo všetkých nových typoch záznamov, ktoré vytvárate.

Príklad: Veľkopredajca bicyklov vytvára vlastné typy záznamov

Veľkopredajca bicyklov si potrebuje vytvoriť záznamy Predajňa a Zamestnanec predajne.

Každá predajňa, ktorá nakupuje u veľkopredajcu, má niekoľko zamestnancov zodpovedných za nakupovanie. Veľkopredajca bicyklov predáva tovar mnohým predajniam, z ktorých každá má vlastných zamestnancov rozhodujúcich o nakúpe. Veľkopredajca potrebuje priradiť jednotlivých zamestnancov príslušným predajniam, aby pri zobrazení informácií o určitej predajni mal k dispozícii zoznam jej zamestnancov a všetku ich komunikáciu.

Preto si veľkopredajca vytvorí záznam Predajňa založený na type záznamu Zákazník a záznam Zamestnanec predajne založený na type záznamu Obchodný kontakt. Veľkopredajca sa rozhodne založiť záznam Predajňa na zázname Zákazník, pretože záznamy typu Zákazník zobrazujú zoznam príslušných obchodných kontaktov a históriu celej komunikácie s každým obchodným kontaktom.

Vytvorenie vlastného typu záznamu

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

 3. Kliknite na tlačidlo Prispôsobiť a potom na položku Prispôsobiť typy záznamov.

 4. V dialógovom okne Prispôsobiť typy záznamov vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na tlačidlo Nový typ obchodného kontaktu, ak chcete vytvoriť nový formulár založený na zázname typu Obchodný kontakt.

  • Kliknite na tlačidlo Nový typ zákazníka, ak chcete vytvoriť nový formulár založený na zázname typu Zákazník.

   The Customize Record Types dialog box with the New Business Contact Type button and the New Account Type button outlined.

   Poznámky: 

   • Ak potrebujete nový typ záznamu pre jednotlivcov, vyberte Nový typ obchodného kontaktu.

   • Ak potrebujete nový typ záznamov pre organizácie alebo skupiny v rámci väčšej organizácie, kliknite na položku Nový typ zákazníka. Všetky položky komunikácie z ľubovoľného záznamu, ktorý je prepojený so zákazníkom, sú uvedené v zázname Zákazník v histórii komunikácie. Ďalšie informácie o záznamoch typu Zákazník nájdete v časti Ukladanie informácií o zákazníkoch v doplnku Business Contact Manager.

 5. V dialógovom okne Nový typ obchodného kontaktu alebo Nový typ zákazníka zadajte v jednotnom alebo množnom čísle názov nového typu záznamu.

 6. Ak chcete zmeniť ikonu, ktorá sa zobrazí pri každom zázname tohto typu, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

  Nový typ záznamu sa zobrazí v zozname typov záznamov v dialógovom okne Prispôsobiť typy záznamov.

  Poznámka: Nový typ záznamu obsahuje všetky predvolené strany a polia zákazníka alebo obchodného kontaktu, na ktorom je založený. Neobsahuje žiadne prispôsobené strany ani polia, ktoré ste pridali do iných formulárov. Informácie o prispôsobení formulára zmenou strán a polí nájdete v nasledujúcej časti Prispôsobenie formulára.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie formulára

Formuláre možno prispôsobiť niekoľkými spôsobmi – pridaním alebo odstránení ich strán, sekcií a polí. Polia môžete usporiadať podľa potrieb podniku.

Poznámka: Formuláre môže prispôsobovať iba vlastník databázy.

Vlastné formuláre môžete exportovať a zdieľať s ostatnými. Ďalšie informácie o exporte nájdete v časti Export obchodných záznamov z doplnku Business Contact Manager.

Dôležité: Všetky zmeny, ktoré vykonáte vo formulári, sa prejavia vo všetkých záznamoch daného typu. Napríklad pri odstránení poľa z formulára Obchodný kontakt sa toto pole odstráni zo všetkých záznamov typu Obchodný kontakt.

Obsah tejto časti

Otvorenie formulára na prispôsobenie

Vytvorenie novej strany

Pomenovanie alebo premenovanie strany

Pridanie alebo odstránenie sekcií

Pridanie alebo odstránenie polí

Pridanie poľa

Pridanie poľa vzťahu

Odstránenie poľa

Premenovanie sekcií a úprava polí

Usporiadanie položiek vo formulári

Na začiatok stránky

Otvorenie formulára na prispôsobenie

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

 3. Kliknite na tlačidlo Prispôsobiť a potom na položku Prispôsobiť typy záznamov.

 4. V zozname kliknite na typ záznamu, ktorý chcete prispôsobiť, a potom kliknite na tlačidlo Prispôsobiť formulár.

  the customize record types dialog box with the customize form button outlined.

  Tip: Prispôsobiť možno každý formulár, ktorý otvoríte. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Prispôsobiť na tlačidlo Rozloženie formulára.

Otvorí sa prispôsobiteľná verzia formulára. Vo formulári je teraz možné pridať a odstrániť strany, sekcie a polia a zmeniť usporiadanie sekcií a polí.

Poznámka: Predvolene sa zobrazí stránka Všeobecné. Ak chcete zobraziť inú stránku, na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Stránky na položku Zobraziť a potom kliknite na názov stránky.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej strany

Pre každý formulár možno vytvoriť až štyri ďalšie stránky. Väčšina formulárov predvolene obsahuje stránky Všeobecné, Podrobnosti a História.

 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.

 2. Na karte Prispôsobiť v skupine Stránky kliknite na položku Zobraziť Show icon a potom kliknite na položku Stránka používateľa 1 alebo na niektorú inú stránku používateľa.

  Zobrazí sa prázdna stránka.

  Poznámka: Ak sa názov stránky končí slovom (skrytá), stránka je predvolene skrytá. Ak chcete na tejto stránka formulára zadávať údaje, musíte vypnúť funkciu Skryť.

 3. Ak je stránka skrytá a chcete ju zobraziť, vypnite funkciu Skryť. V skupine Stránky kliknite na položku Skryť Hide icon .

  Poznámka: Ak chcete overiť, či sa stránka zobrazuje, v skupine Stránky kliknite na položku Zobraziť. Ak vybraná stránka neobsahuje za svojím názvom slovo (skrytá), stránka sa zobrazuje.

Teraz je možné stránku premenovať a pridať do nej sekcie alebo polia. Ďalšie informácie nájdete v častiach Pridanie alebo odstránenie sekcií a Pridanie alebo odstránenie polí.

Na začiatok stránky

Pomenovanie alebo premenovanie stránky

 1. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Stránky na položku Zobraziť a potom kliknite na stránku, ktorú chcete premenovať.

 2. V skupine Stránky kliknite na položku Premenovať stránku Rename icon .

 3. Do poľa Názov stránky zadajte nový názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie sekcií

Informácie vo formulári sú usporiadané do sekcií. Napríklad na formulári Obchodný kontakt je sekcia Telefónne čísla, ktorá obsahuje rôzne polia telefónnych čísel, napríklad polia Do práce a Domov.

The Business Contact Form Layout screen with the Phone numbers section selected.

Pridanie sekcie

 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.

 2. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Pridať sekciu Add Group icon .

 3. Do poľa Názov sekcie zadajte názov sekcie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak chcete zmeniť šírku sekcie, vyberte požadovanú sekciu. Na karte Prispôsobiť kliknite na položku Široké Wide icon alebo na položku Úzke Narrow icon .

Odstránenie sekcie

 1. Kliknite na sekciu, ktorú chcete odstrániť.

  Tip: Vedľa názvu sekcie je zobrazená vodorovná čiara. Ak chcete vybrať sekciu, kliknite na priamo jej názov alebo na miesto v jeho tesnej blízkosti.

  The selected Phone numbers section

 2. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Odstrániť Remove icon .

  Poznámky: 

  • Všetky polia, ktoré sa nachádzajú v tejto sekcii, sa odstránia, ale z databázy doplnku Business Contact Manager sa neodstránia. Ak chcete pridať polia nazad do formulára, pozrite si v tomto článku časť Pridanie poľa. Pri odstránení polí sa neodstránia polia ani údaje, ktoré sú v nich zadané. Všetky údaje zadané do polí zostávajú uložené v databáze dovtedy, kým polia natrvalo neodstránite.

  • Sekcia sa pri odstránení odstráni z databázy doplnku Business Contact Manager. Polia, ktoré sekcia obsahovala, sa spolu so sekciou neodstránia. Ak chcete sekciu znova pridať, môžete ju pridať s rovnakým názvom a potom znova pridať polia do formulára v tejto sekcii.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie polí

V doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook možno pridávať rôzne typy polí podľa požiadaviek podnikov. Typ pridaného poľa určuje typ informácií, ktoré je možné do poľa zadať alebo v ňom vybrať.

Ak chcete napríklad zadávať informácie do textového poľa, môžete pridať textové pole. Ak chcete kliknutím vyberať položky v zozname, môžete pridať vopred pripravený zoznam (známy aj pod názvom rozbaľovací zoznam) a ak chcete prepojiť alebo priradiť jeden záznam k inému, môžete pridať pole vzťahu.

Kvetinárka si môže vytvoriť textové pole s názvom Obľúbený kvet, do ktorého musia ľudia zadať druh kvetu, a kúrenár si môže vytvoriť pole so zoznamom s názvom Model pece, v ktorom sú na výber rôzne položky. Ďalšie informácie o zoznamoch nájdete v tomto článku v časti Vytvorenie alebo úprava zoznamov.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa

 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.

  Tip: Skôr, než budete pokračovať, kliknite na sekciu, do ktorej chcete pridať pole. Ak pole nie je na požadovanom mieste, môžete ho po pridaní myšou presunúť do inej sekcie.

 2. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Pridať polia Add Field icon .

 3. V dialógovom okne Pridať polia vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Kliknite na jedno pole v zozname a potom kliknite na položku Pridať do formulára.

   The Add Fields dialog box

  • Ak chcete vytvoriť nové pole alebo pridať pole, ktoré ste vytvorili pre iný formulár, kliknite na položku Nové.

   V dialógovom okne Vytvoriť nové pole vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov:

   Vytvorenie nového poľa    

   1. Do poľa Názov poľa zadajte názov poľa.

   2. V zozname Typ údajov kliknite na typ údajov, ktorý bude pole obsahovať, napríklad na typ Číslo.

   Pre údaje tohto typu

   Vyberte tento typ údajov

   Slová alebo vety s maximálnou dĺžkou 96 znakov

   Text

   Čísla s desatinnou čiarkou alebo bez desatinnej čiarky

   Číslo

   Údaje v percentách

   Percento

   Ceny, príjmy a iné peňažné údaje

   Mena

   Odpovede na jednoduché otázky typu áno/nie, zapnuté/vypnuté, alebo pravda/nepravda

   Áno alebo Nie

   Dátumové alebo časové informácie v ľubovoľnom formáte dostupnom v programe Outlook

   Dátum alebo čas

   Celé čísla

   Celé číslo

   Vopred vyplnený zoznam položiek (hodnôt) na šetrenie času a zaistenie súladu medzi formulármi

   Rozbaľovací zoznam

   Webová adresa

   Adresa URL

   Prepojenie na iný záznam v databáze

   Vzťah

   1. Poznámka: Po vytvorení poľa nemožno viac meniť typ údajov v poli. Ak chcete zmeniť typ údajov, pole odstráňte a potom pridajte nové s údajmi požadovaného typu.

   2. V prípade potreby kliknite v zozname Formát na formát údajov v poli.

    Poznámka: Niektoré typy údajov majú iba jeden formát.

   3. Kliknite na tlačidlo OK.

    Vytvorené pole sa zobrazí v zozname v dialógovom okne Pridať polia.

   4. Ak chcete do formulára pridať pole, v dialógovom okne Pridať poliakliknite na pole a potom na položku Pridať do formulára.

   Pridanie poľa z iného formulára    

   1. Kliknite na položku Pridať pole z iného formulára.

   2. V zozname kliknite na pole a potom na tlačidlo OK.

    Poznámka: Aby sa pole zobrazilo v tomto zozname, musíte ho najprv vytvoriť.

    Vybrané pole sa zobrazí v zozname v dialógovom okne Pridať polia.

   3. Ak chcete do formulára pridať pole, v dialógovom okne Pridať polia kliknite na pole a potom na položku Pridať do formulára.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa vzťahu

Pole vzťahu sa používa na prepojenie súvisiacich záznamov. Všetky záznamy prepojené s určitým záznamom sú uvedené na vybranom zázname označovanom ako cieľový záznam, podobne ako sú v zozname záznamov typu Zákazník uvedené všetky prepojené obchodné kontakty.

Poznámka: Prepojiť je možné záznamy rovnakého aj rôzneho typu.

Ak by ste chceli napríklad v databáze Vzorový podnik prepojiť maloobchodné predajne bicyklov s dodávateľmi, ktorých bicykle predajňa predáva:

 • Na prispôsobenie by ste otvorili záznam typu Dodávateľ. Do tohto typu záznamu sa pridá pole vzťahu.

  The Customize Record Types dialog box in the Sample Business database with the Vendor record type selected.

 • Do záznamu typu Dodávateľ pridajte pole vzťahu s názvom Maloobchodné predajne s predajňami ako typom cieľového záznamu a Mená dodávateľov ako názov cieľového poľa.

  Poznámky: 

  • Pridaním poľa vzťahu do pôvodného typu záznamu sa vytvorí tabuľka, v ktorej sú uvedené záznamy súvisiace s cieľovým záznamom. V tomto príklade majú záznamy dodávateľov (záznamy o pôvode) pole vzťahu, ktoré sa používa na prepojenie so záznamami predajní. Záznamy predajní (cieľové záznamy) obsahujú tabuľku, v ktorej sú uvedené záznamy príslušných prepojených dodávateľov.

  • Tabuľka ani cieľové pole sa nedá upraviť. Ak chcete zmeniť súvisiace záznamy, použite pole vzťahu. V tomto príklade prejdite na záznam dodávateľa, ak chcete odstrániť predajňu alebo pridať ďalšiu predajňu. Takto sa zmení zoznam dodávateľov v tabuľke v príslušných záznamoch predajní.

  Creating a new relationship field in the Create a New Field dialog box.

 • Pole vzťahu používajte v záznamoch dodávateľov na ich prepojenie so záznamami maloobchodných predajní bicyklov.

  A vendor record with stores listed in the Retail Stores relationship field.

 • Zoznam dodávateľov, ktorí dodávajú bicykle do predajní, nájdete v cieľovom poli v záznamoch maloobchodných predajní bicyklov.

  A store record with a list of vendors that supply bicycles to the store.

Ďalšie informácie o vzorovej podnikovej databáze nájdete v časti Informácie o databáze Adventure Works a o vzorovej podnikovej databáze.

Postup pri pridaní poľa vzťahu

 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.

 2. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Pridať polia Add Field icon .

 3. V dialógovom okne Pridať polia kliknite na položku Nové.

  The Add Fields dialog box

 4. V dialógovom okne Vytvoriť nové pole zadajte do poľa Názov poľa názov poľa vzťahu.

 5. V zozname Typ údajov kliknite na položku Vzťah.

 6. V zozname Typ cieľového záznamu kliknite na typ záznamu, ktorý chcete prepojiť s vybraným záznamom.

  Poznámka: Ak je typ cieľového záznamu rovnaký ako typ záznamu, ktorý prispôsobujete, Názov poľa a Názov cieľového poľa musia byť rôzne.

 7. Do poľa Názov cieľového poľa zadajte názov cieľového poľa.

  Poznámka: Názov cieľového poľa je názov tabuľky, v ktorej sú uvedené všetky súvisiace záznamy prepojené s týmto typom cieľového záznamu.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

  Vybrané pole sa zobrazí v zozname v dialógovom okne Pridať polia.

 9. Ak chcete do formulára pridať pole, v dialógovom okne Pridať polia kliknite na pole, ktoré má v stĺpci Typ údajov uvedenú položku Vzťah, a potom kliknite na položku Pridať do formulára.

  Poznámka: Pole, ktoré má v stĺpci Typ údajov uvedenú položku Vzťah, je pole na zadávanie údajov. Pole, ktoré má v zozname Typ údajov uvedenú položku Zoznam cieľov vzťahu, sa automaticky pridáva do Typu cieľového záznamu a toto pole je tabuľka všetkých súvisiacich vzťahov zadaných do poľa vzťahu.

Na začiatok stránky

Odstránenie poľa

 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.

 2. Kliknite na pole, ktoré chcete z formulára odstrániť.

  Poznámka: Požadované polia, napríklad Meno zákazníka, nemožno odstrániť.

 3. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Odstrániť Remove icon , alebo stlačte kláves DELETE.

  Poznámka: Pole a všetky údaje, ktoré obsahuje, možno pridať späť do formulára, pretože pole zostáva uložené v databáze doplnku Business Contact Manager. Toto pole možno pridať aj do iných formulárov pomocou dialógového okna Pridať polia.

Trvalé odstránenie poľa

Upozornenie: Ak odstránite pole pomocou dialógového okna Pridať polia, pole sa natrvalo odstráni a všetky údaje zadané do tohto poľa sa stratia. Ak odstránite pole v prostredí formulára, pole sa odstráni iba z formulára. Ak pole pridáte späť do formulára, budete mať znova prístup k údajom.

 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.

 2. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Pridať polia Add Field icon .

 3. V dialógovom okne Pridať polia kliknite na pole, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Poznámka: Pole možno natrvalo odstrániť iba vtedy, ak sa nepoužíva na žiadnom ďalšom formulári.

Na začiatok stránky

Premenovanie sekcií a úprava polí

Premenovať sa dá ľubovoľná sekcia formulára, ale premenovať môžete iba tie polia, ktoré ste vytvorili.

Polia je možné upraviť premenovaním a zmenou formátu údajov, ktoré sa v nich dajú vybrať.

Poznámka: V poli nie je možné zmeniť typ údajov. Pole sa ale dá odstrániť a potom môžete pridať nové pole s údajmi požadovaného typu.

 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.

 2. Kliknite na sekciu alebo pole, ktoré chcete premenovať alebo upraviť.

  Poznámka: Premenovať môžete iba polia, ktoré ste vytvorili.

 3. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Upraviť pole alebo sekciu The Edit Field or Section Icon .

 4. Postupujte podľa niektorého z nasledujúcich postupov:

  • Premenovanie sekcie     V dialógovom okne Upraviť sekciu zadajte iný názov sekcie.

  • Úprava názvu poľa, ktoré ste vytvorili     V dialógovom okne Úprava poľa zadajte iný názov poľa.

   Ak chcete zmeniť povolený formát údajov v poli, v poli Formát kliknite na iný formát. Niektoré typy polí majú iba jednu možnosť formátovania.

Usporiadanie položiek vo formulári

V prispôsobiteľnom formulári možno presúvať sekcie na stránke alebo ich možno presunúť na inú stránku, na ktorej polia nanovo usporiadate.

Presunutie sekcie alebo nové usporiadanie polí na strane

 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.

 2. Kliknite na sekciu alebo pole, ktoré chcete presunúť.

  Tip: Vedľa názvu sekcie je zobrazená vodorovná čiara. Ak chcete vybrať sekciu, kliknite na priamo jej názov alebo na miesto v jeho tesnej blízkosti.

  The selected Phone numbers section

 3. Myšou presuňte sekciu alebo pole na nové miesto na stránke alebo na presun sekcie alebo poľa použite klávesy so šípkami na klávesnici.

Na začiatok stránky

Premiestnenie sekcie na inú stránku

 1. Kliknite na sekciu, ktorú chcete premiestniť.

  The selected Phone numbers section

 2. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Presunúť do Move icon .

 3. V dialógovom okne Presunúť na stránku kliknite na stránku, na ktorú chcete presunúť sekciu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak chcete na stránke zadať údaje a stránka je skrytá, musíte vypnúť funkciu Skryť. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Zobraziť na stránku. V skupine Stránky kliknite na položku Skryť Hide icon .

Na začiatok stránky

Odstránenie formulára

Upozornenie: Ak odstránite typ záznamu, všetky údaje zadané v tomto type záznamu sa stratia.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager a potom na tlačidlo Prispôsobiť.

 3. Kliknite na položku Prispôsobiť typy záznamov.

 4. V dialógovom okne Prispôsobiť typy záznamov kliknite na typ záznamu, ktorý ste vytvorili.

  Poznámka: Odstrániť môžete iba tie typy záznamov, ktoré ste vytvorili. Predvolené typy záznamov sa odstrániť nedajú.

 5. Kliknite na položku Odstrániť typ záznamu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie alebo úprava zoznamov

Ak často zadávate do formulára rovnaké údaje, pohodlnejšie a vhodnejšie je vytvoriť zoznam, v ktorom je možné vyberať položky.

Vytvorenie zoznamu

 1. Otvorte formulár na prispôsobenie.

 2. Na karte Prispôsobiť kliknite v skupine Rozloženie na položku Pridať polia Add Field icon .

 3. V dialógovom okne Pridať polia kliknite na položku Nové.

 4. V zozname Typ údajov vyberte položku Rozbaľovací zoznam.

  Poznámka: Pre zoznam je jediným formátom dostupným na výber formát Rozbaľovací zoznam.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Pridajte položky do zoznamu.

  Ako?

  1. Položku (hodnotu) pridáte do zoznamu v dialógovom okne Úprava zoznamov kliknutím na položku Pridať.

  2. V dialógovom okne Pridať položku zadajte do poľa Názov položky názov hodnoty.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

   V dialógovom okne Úprava zoznamov sa pridaná položka zobrazí v stĺpci Hodnota.

  4. Ak chcete do zoznamu pridať ďalšiu položku, zopakujte tento postup.

 7. Ak chcete položku v zozname premiestniť nahor alebo nadol, kliknite na hodnotu, ktorú chcete premiestniť, a potom kliknite na tlačidlo so šípkou nahor alebo nadol.

 8. Ak chcete vybrať jednu položku ako predvolenú hodnotu v poli, kliknite na požadovanú hodnotu a potom kliknite na tlačidlo Predvoliť.

  Poznámka: Ak budete jednu položku používať najčastejšie, môžete ju predvoliť, aby ste ušetrili čas pri vypĺňaní formulára.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

Úprava zoznamu

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager a potom na tlačidlo Prispôsobiť.

 3. Kliknite na položku Upraviť zoznamy.

 4. V dialógovom okne Úprava zoznamov kliknite na zoznam, ktorý chcete upraviť.

  Po vybratí zoznamu sa položky v zozname zobrazia v stĺpci Hodnota.

  The Edit Lists dialog box

 5. Pri úprave zoznamu postupujte podľa niektorého z nasledujúcich postupov:

  Pridanie hodnoty do zoznamu      Kliknite na tlačidlo Pridať, zadajte názov položky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Premenovanie hodnoty     Kliknite na položku a potom kliknite na tlačidlo Premenovať. Zadajte nový názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Odstránenie alebo nahradenie hodnoty     Kliknite na položku a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť. Ak chcete hodnotu nahradiť, vyberte v zozname inú hodnotu a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete hodnotu odstrániť, kliknite na tlačidlo OK.

  Premiestnenie hodnoty v zozname smerom nahor alebo nadol     Kliknite na položku a potom kliknite na tlačidlo so šípkou nahor alebo nadol.

  Nastavenie položky ako predvolenej položky     Kliknite na položku a potom kliknite na tlačidlo Predvoliť.

 6. Po dokončení všetkých zmien kliknite v dialógovom okne Úprava zoznamov na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×