Vytvorenie a priradenie farebných kategórií

Vytvorenie a priradenie farebných kategórií

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Farebné kategórie umožňujú jednoducho identifikovať a zoskupiť prepojené položky v programe Microsoft Outlook. Farebnú kategóriu môžete priradiť ku skupine vzájomne súvisiacich položiek, napríklad poznámok, kontaktov, plánovaných činností a e-mailových správ, aby ste ich mohli rýchlo sledovať a usporiadať. K položkám môžete priradiť viac farebných kategórií.

Zobrazenie farebných kategórií v priečinku Doručená pošta
Farebné kategórie vám pomôžu rýchlo skontrolovať a vyhľadať súvisiace položky.

K svojim položkám programu Outlook môžete priradiť predvolené kategórie alebo kategórie, ktoré si sami vytvoríte. Farby kategórií sa výrazne zobrazujú v tabuľkových zobrazeniach (príkladom je priečinok doručenej pošty), ako aj v samotných otvorených položkách. Kategórie môžete premenovať a použiť názov, ktorý je pre vás užitočnejší, alebo pre ne môžete vybrať iné farby. Táto flexibilita vám umožní vytvoriť systém farebných kategórií, ktorý bude vyhovovať vášmu osobnému štýlu práce.

 1. V ľubovoľnom zobrazení kliknite na karte Domov v skupine Značky na položku Kategorizovať a potom kliknite na položku Všetky kategórie.

  Príkaz Všetky kategórie v skupine Značky

  Poznámka :  V položkách kalendára sa skupina Značky zobrazuje na kartách Plánovaná činnosť alebo Schôdza. V otvorenom kontakte alebo úlohe sa skupina Značky zobrazuje na kartách Kontakt alebo Úloha.

 2. V dialógovom okne Farby kategórií kliknite na položku Nové.

 3. V dialógovom okne Pridať novú kategóriu zadajte do poľa Názov názov novej farebnej kategórie.

  Dialógové okno Pridať novú kategóriu

 4. V zozname Farba vyberte požadovanú farbu a potom tlačidlo OK.

  Poznámka : (Voliteľný krok) Ak chcete priradiť klávesovú skratku, v zozname Klávesová skratka kliknite na niektorú z klávesových skratiek a potom vyberte tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Farby kategórií kliknite na tlačidlo OK.

Farebné kategórie môžete priradiť k e-mailovým správam a usporiadať tak svoj priečinok doručenej pošty. Môžete si vybrať z viacerých predvolených farebných kategórií a premenovať ich, aby bol ich názov pre vás užitočnejší. Ku každej správe môžete pridať viac farebných kategórií, pričom farby priradené k jednotlivým kategóriám môžete kedykoľvek zmeniť. K dispozícii je tiež možnosť vytvoriť ďalšie farebné kategórie.

Priradenie farebnej kategórie k správe:

 • Správa v priečinku Doručená pošta alebo v inom zozname správ    Kliknite pravým tlačidlom myši na správu, ukážte na ponuku Kategorizovať a potom kliknite na farebnú kategóriu.

  Poznámka: Na table na čítanie ani v zozname správ v konverzačnom zobrazení v Outlooku 2016 k správe farebnú kategóriu priradiť nemožno. Ďalšie informácie nájdete v téme Ďalšie informácie o konverzačnom zobrazení.

 • Otvorená správa    V skupine Značky kliknite na položku Kategorizovať a potom kliknite na farebnú kategóriu.

Pri prvom priradení predvolenej farebnej kategórie k položke sa zobrazí výzva na premenovanie kategórie. Môžete pritom zmeniť aj farbu kategórie a priradiť k nej klávesovú skratku.

Ak chcete zobraziť ďalšie kategórie alebo kategóriu vytvoriť, kliknite v skupine Značky na páse s nástrojmi na položku Kategorizovať a potom na položku Všetky kategórie, čím sa otvorí dialógové okno Farby kategórií. Ak chcete priradiť farebnú kategóriu, začiarknite políčko vedľa nej. Ku každej položke tiež môžete rýchlo priradiť viac kategórií.

Poznámky : 

 • Kategórie v správach v konte IMAP nefungujú.

 • V ponuke Kategorizovať sa zobrazuje len 10 naposledy použitých farebných kategórií. Ak chcete zobraziť aj ostatné kategórie, kliknite na položku Všetky kategórie v ponuke Kategorizovať.

 1. Na karte Domov v skupine Značky kliknite na položku Kategorizovať a potom kliknite na položku Nastaviť rýchle kliknutie.

 2. V dialógovom okne Rýchle kliknutie - nastavenie v rozbaľovacom zozname vyberte farebnú kategóriu.

Tip : Ak máte otvorenú správu a chcete nastaviť predvolenú farebnú kategóriu pre všetky budúce správy nielen pre správu, ktorá je aktuálne vybratá, kliknite v otvorenej správe na položku Nastaviť rýchle kliknutie v ponuke Kategorizovať.

Poznámka : Ak zmeníte kategóriu rýchleho kliknutia, farebná kategória, ktorá bola priradená k označeným položkám, sa nezmení.

Kategória rýchleho kliknutia umožňuje priradiť k správe kategóriu jediným kliknutím. Ak chcete používať kategórie rýchleho kliknutia, zobrazenie priečinka doručenej pošty musí obsahovať stĺpec Kategória. Informácie o upravení zobrazenia nájdete v téme Vytvorenie, zmena alebo prispôsobenie zobrazenia.

 • V priečinku Doručená pošta kliknite na stĺpec Kategórie vedľa správy. Farba vybratá pre kategóriu rýchleho kliknutia sa tak pridá do stĺpca. Ak správu otvoríte, farba a názov farebnej kategórie sa zobrazia v hlavičke.

Tip : Kategóriu rýchleho kliknutia môžete rovnako priradiť aj iným položkám v Outlooku vrátane kontaktov, úloh a plánovaných činností v kalendári, keď sú zobrazené v tabuľkových zobrazeniach alebo na paneli s úlohami.

Čo vás zaujíma?

Vďaka farbám sú outlookové položky prehľadnejšie. Ak napríklad vytvoríte kategóriu s názvom Projekt Molnár a priradíte k nej položky, môžete sledovať všetky schôdze, kontakty a správy týkajúce sa projektu.

Farebné kategórie v priečinku Kalendár
Farebné kategórie spájajú súvisiace outlookové položky, aby sa dali ľahko identifikovať. Tu sa farebná kategória zobrazuje v hlavičke otvorenej položky a v kalendári, a tak vidno, že obidve položky patria k projektu Molnár.

Farebné kategórie sa výrazne zobrazujú v tabuľkových zobrazeniach (príkladom je priečinok doručenej pošty), ako aj v samotných otvorených položkách. Predvolená súprava šiestich farebných kategórií je navrhnutá tak, aby sa dala prispôsobiť. Kategórie môžete premenovať a použiť názov, ktorý je pre vás užitočnejší, alebo pre ne môžete vybrať iné farby. K týmto šiestim kategóriám môžete vytvoriť ľubovoľný počet ďalších farebných kategórií, pričom k položkám môžete priradiť viac farebných kategórií. Táto flexibilita vám umožní vytvoriť systém farebných kategórií, ktorý bude vyhovovať vášmu osobnému štýlu práce.

Zobrazenie farebných kategórií v priečinku Doručená pošta
Farebné kategórie vám pomôžu rýchlo skontrolovať a vyhľadať súvisiace položky.

Môžete tiež vybrať kategória rýchleho kliknutia, ktorá umožňuje iba jedným kliknutím v priečinku Doručená pošta alebo iné zobrazenie tabuľky na priradenie predvolenej farebnej kategórie k položke Microsoft Outlook. Zistite viac v Priradenie kategórie Rýchle kliknutie.

Na účely zjednodušenia vyhľadávania položiek kategorizovanej pošty pribudol k vyhľadávacím priečinkom na navigačnej table vyhľadávací priečinok Kategorizovaná pošta, ktorý poskytuje zobrazenie všetkých položiek kategorizovanej pošty. V tomto priečinku môžete zoradiť a zoskupiť kategorizované položky. Okrem toho môžete vytvoriť ďalšie vyhľadávacie priečinky konkrétnych kategórií.

K dispozícii je možnosť použiť a prispôsobiť šesť predvolených farebných kategórií, pri usporadúvaní svojich položiek však možno budete musieť vytvoriť aj nové kategórie. Vlastnosti, ktoré možno použiť na každú kategóriu, sú farba, názov a klávesová skratka.

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku kategorizovať Obrázok tlačidla .

 2. Kliknite na položku Všetky kategórie.

  Ponuka farebných kategórií

 3. Kliknite na tlačidlo Nový.

  Otvorí sa dialógové okno Pridať novú kategóriu.

  Dialógové okno Pridať novú kategóriu

 4. Do poľa Názov zadajte názov novej farebnej kategórie.

 5. V zozname Farba vyberte požadovanú farbu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky : 

  • Výber klávesovej skratky je voliteľný.

  • Ak chcete vytvoriť farebnú kategóriu bez priradenej farby, na palete farieb kliknite na položku Žiadne. Kategória na položky použije názov (a klávesovú skratku, ak ju vyberiete), pričom položky môžete podľa kategórie zoradiť a zoskupiť. Položky navyše budú k dispozícii v príslušnom vyhľadávacom priečinku kategórií.

Priradenie farebnej kategórie k položke programu Outlook

Farebnú kategóriu musí byť uvedená v zozname Kategória farby pred môžete priradiť. Ak nie je uvedený na farebnú kategóriu, môžete súčasne Vytvorenie novej farebnej kategórie a priradiť k položke.

Poznámka : Pri prvom priradení predvolenej farebnej kategórie k položke sa zobrazí výzva na premenovanie kategórie. Zároveň môžete zmeniť farbu kategórie, premenovať ju a vybrať klávesovú skratku.

Priradenie farebnej kategórie k položke v tabuľkovom zobrazení

Priraďovanie farebných kategórií k položkám v priečinku doručenej pošty alebo iných tabuľkových zobrazeniach je pre všetky typy outlookových položiek podobné.

Poznámka : Priraďovanie farebných kategórií v zobrazení kariet v časti Kontakty (ako je napríklad zobrazenie Vizitky) alebo zobrazení Ikony v časti Poznámky je rovnaké ako priraďovanie farebných kategórií v tabuľkovom zobrazení.

 • Ak chcete priradiť farebnú kategóriu, použite niektorý z týchto postupov:

  • Vyberte položku, kliknite na položku kategorizovať Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi a potom kliknite na farebnú kategóriu.

  • Kliknite pravým tlačidlom, ukážte na príkaz kategorizovať Obrázok tlačidla v kontextovej ponuke a potom kliknite na farebnú kategóriu.

   V ponuke Kategorizovať sa zobrazí iba 15 naposledy použitých farebných kategórií. Ak chcete zobraziť ďalšie kategórie alebo vytvoriť novú kategóriu, kliknite na položku Všetky kategórie. Ak chcete priradiť farebnú kategóriu v dialógovom okne Farby kategórií, začiarknite políčko vedľa príslušnej farebnej kategórie.

   Dialógové okno Farby kategórií zároveň umožňuje rýchlo k položke priradiť viac kategórií.

   Poznámky : 

   • V zobrazeniach časovej osi, ktoré sú k dispozícii napríklad v časti Úlohy a Denník, možno k položke priradiť farebnú kategóriu iba pomocou postupu s kontextovou ponukou, ktorý je opísaný vyššie.

   • V zobrazení Denník sa tlačidlo Kategorizovať na paneli s nástrojmi predvolene nezobrazuje. Ak chcete toto tlačidlo pridať, v ponuke Nástroje kliknite na položku Prispôsobiť. Na karte Príkazy kliknite v zozname Kategórie na položku Akcie. V zozname Príkazy kliknite na položku Kategorizovať a presuňte ju na miesto na paneli s nástrojmi, kde sa má zobrazovať.

Predvolené farebné kategórie majú všeobecné názvy, napríklad Červená kategória a Modrá kategória. Na účely jednoduchej identifikácie a usporiadania kategorizovaných položiek môžete farebné kategórie premenovať a použiť užitočné názvy.

Poznámka : Ak zmeníte farebnú kategóriu, ktorá už je priradená k položkám, vo všetkých položkách s touto priradenou kategóriou sa aktualizuje jej názov.

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku kategorizovať Obrázok tlačidla .

 2. Kliknite na položku Všetky kategórie.

  Ponuka farebných kategórií

 3. V zozname Názov kliknite na názov farebnej kategórie a potom na položku Premenovať.

 4. V zozname Názov zadajte nový názov farebnej kategórie.

  • Ak chcete premenovávanú farebnú kategóriu automaticky priradiť k položkám, ktoré sú vybraté v hlavnom okne programu Microsoft Outlook, začiarknite políčko vedľa tejto farebnej kategórie v zozname Názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Pri prvom priradení existujúcej farebnej kategórie k položke sa zobrazí výzva na premenovanie farebnej kategórie.

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku kategorizovať Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Nastaviť rýchle kliknutie.

 2. V dialógovom okne Rýchle kliknutie - nastavenie vyberte v zozname farebnú kategóriu.

Zmena kategórie rýchleho kliknutia nespôsobí zmenu farebnej kategórie, ktorá je už priradená k ľubovoľnej položke. Ak však zmeníte názov alebo farbu ľubovoľnej farebnej kategórie, všetky položky, ktoré ju majú priradenú, sa aktualizujú podľa nového názvu alebo farby.

Aktuálnu kategóriu rýchleho kliknutia tiež môžete nastaviť v ponuke Kategorizovať v ľubovoľnej otvorenej položke.

Kategóriu rýchleho kliknutia môžete k väčšine outlookových položiek priradiť pri ich zobrazení v tabuľkovom zobrazení (príkladom je priečinok doručenej pošty) alebo na paneli s úlohami.

 • V priečinku Doručená pošta alebo v inom tabuľkovom zobrazení kliknite na stĺpec Kategórie vedľa správy. K stĺpcu sa pridá farba priradená ku kategórii rýchleho kliknutia. Ak položku otvoríte, farba a názov farebnej kategórie sa zobrazia v hornej časti položky.

  Poznámky : 

  • Ak chcete kategóriu rýchleho kliknutia odstrániť, stačí znova kliknúť na stĺpec Kategórie.

  • Kategóriu rýchleho kliknutia môžete priradiť k viacerým položkám súčasne. Stačí vybrať všetky položky a potom kliknúť na stĺpec Kategórie vedľa niektorej z položiek.

Ak k farebnej kategórii priradíte klávesovú skratku, budete môcť túto farebnú kategóriu rýchlo priradiť k ľubovoľnej položke (napríklad e-mailovej správe) tak, že položku vyberiete v priečinku doručenej pošty alebo inom tabuľkovom zobrazení a potom použijete klávesovú skratku. Klávesovú skratku môžete použiť aj na priradenie farebnej kategórie k viacerým položkám súčasne.

 1. Na paneli s nástrojmi okno hlavného Microsoft Office Outlook 2007, kliknite na položku kategorizovať Obrázok tlačidla .

 2. V dolnej časti ponuky kliknite na položku Všetky kategórie.

 3. V zozname Názov začiarknite políčko farebnej kategórie.

 4. V zozname Klávesová skratka vyberte klávesovú skratku.

V zozname nie je možné obnoviť šesť predvolených kategórií z v rámci Office Outlook 2007. Tieto predvolené kategórie sú ponúkané ako zástupné symboly pre vás, môžete prispôsobiť podľa potreby.

Hoci nie je možné obnoviť šesť predvolených kategórií z programu Outlook, môžete znova vytvoriť zoznam. Alebo môžete spustiť príkaz pomocou prepínačom príkazového riadka v dialógovom okne Windows Spustiť automatické obnovenie predvoleného zoznamu šiestich kategórií.

Opätovné vytvorenie zoznamu v programe Outlook

Základné nastavenie farebné kategórie je navrhnutá na prispôsobiť. Môžete premenovať kategórie a priradiť im s rôznymi farbami. Okrem týchto šesť farebné kategórie je jednoducho vytvárať nové farebné kategórie. Toto je šesť predvolených farebných kategórií v programe Outlook 2007.

Červená Kategória

Žltá Kategória

Modrá Kategória

Oranžová Kategória

Zelená Kategória

Návrh s fialovou kategórie

Vlastnosti, ktoré môžete použiť na všetky kategórie sú farby, názov a klávesovú skratku. Ak zmeníte farebnú kategóriu, ktoré je priradené k položkám, farebnú kategóriu aktualizuje v tieto položky.

Poznámka : Ak inovujete zo iná verzia programu Outlook, pri pokuse o inštaláciu Office Outlook 2007 prvom otvorení zoznamu farebné kategórie, šesť, predvolených farebných kategórií sú zobrazené, ako aj všetky kategórie, ktoré sa použila položiek v staršej verzii systému Program Outlook.

Obnovenie zoznamu pomocou prepínačom príkazového riadka

Existuje prepínač príkazového riadka, ktorý obnoví šesť, predvolených farieb podľa kategórie a mená v zozname Kategória. Ďalšie informácie o používaní prepínače príkazového riadka.

Dôležité : Spustené tento prepínač príkazového riadka sa odstránia vlastné kategórie, ktoré ste vytvorili. Ak ste inovovali na Office Outlook 2007 z inej verzie Outlooku, odstránia sa všetky vlastných kategórií alebo kategórie z hlavného zoznamu kategórií. Položky budú naďalej ponechať názov kategórie, ale nie je farba.

Najprv si overte umiestnenie outlook.exe vo vašom počítači. Ak ste prijali umiestnenia v predvolených priečinkoch pri inštalácii Office Outlook 2007, sa nachádza v c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe outlook.exe.

Ak nenájdete outlook.exe uvedenom umiestnení, vyhľadajte súbor a poznačte si úplnú cestu k nemu.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Systém Windows Vista   

   • Kliknite na položku Spustiť Bublina 4 , ukážte na položku Všetky programy, kliknite na položku príslušenstvo a potom kliknite na položku Spustiť.

  • Microsoft Windows XP alebo Microsoft Windows Server 2003   

   • Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.

 2. V dialógovom okne Spustiť napíšte otáznik, zadajte úplnú cestu k súboru outlook.exe a potom napíšte druhý otáznik. Prípadne kliknite na položku Prehľadávať, aby ste vyhľadali umiestnenie a vybrali súbor. V takom prípade sa otázniky zobrazia automaticky.

 3. Po úvodzovka, zadajte medzeru a potom zadajte prepínač /cleancategories. Ak chcete použiť predvolené umiestnenie inštalácie, napíšte text by vyzeral takto:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka : 

  • Prepínače nie sú malé a veľké písmená. Napríklad /CLEANCATEGORIES funguje rovnako ako /cleancategories.

  • Nezabudnite vynechať jednu medzeru pred prepínačom.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×