Vytvorenie a odoslanie okamžitej správy

Reláciu odosielania okamžitých správ môžete začať s jedným alebo viacerými kontaktmi. Keď začnete reláciu odosielania okamžitých správ, môžete do nej pozvať ďalšie kontakty a vytvoriť tak konferenciu formou okamžitých správ.

Program Office Communicator 2007 podporuje v okamžitých správach text vo formáte RTF, takže môžete určiť typ a charakteristiky písma, ako napríklad tučné, podčiarknuté, kurzíva a farba. Môžete tiež vložiť emotikony, prilepiť text a tabuľky, ktoré ste skopírovali z iných aplikácií balíka Microsoft Office, ako napríklad Microsoft Word a Microsoft Excel.

Čo chcete urobiť?

Odoslanie okamžitej správy jednému kontaktu

Odoslať okamžitú správu skupine (viac ako jednému kontaktu)

Odoslanie okamžitej správy kontaktu v službách AOL, Yahoo, MSN alebo Windows Live

Odoslanie okamžitej správy s vysokou dôležitosťou

Pridanie medzery medzi odseky v okamžitej správe

Formátovanie správy zmenou písma, veľkosti písma, štýlu a farby

Pridanie emotikon do okamžitej správy na vyjadrenie pocitov

Kopírovanie a prilepenie textu v okamžitej správe

Hľadanie predchádzajúcich konverzácií s kontaktom

Zobrazenie starých konverzácií cez okamžité správy

Odoslanie okamžitej správy jednému kontaktu

 1. V zozname kontaktov dvakrát kliknite na meno kontaktu, napíšte správu a stlačte kláves ENTER. Ak kontakt nie je v zozname kontaktov, zadajte meno osoby do poľa Hľadať a dvakrát kliknite na meno na table Výsledky hľadania.

 2. V okne Konverzácia napíšte správu a stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Odoslať okamžitú správu skupine (viac ako jednému kontaktu)

Okamžitú správu môžete odoslať viacerým kontaktom, ktoré vyberiete v zozname kontaktov. Môžete tiež odoslať okamžitú správu skupine kontaktov alebo distribučnej skupine.

Odoslanie okamžitej správy skupine

Vyberte si jeden z nasledujúcich postupov:

 • Ak chcete odoslať okamžitú správu distribučnej skupine alebo skupine kontaktov, v zozname kontaktov kliknite pravým tlačidlom na názov skupiny, kliknite na položku Odoslať okamžitú správu, napíšte správu a potom stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete vybrať jednotlivých členov skupiny, rozbaľte skupinu v zozname kontaktov, podržte kláves CTRL a vyberte kontakty. Kliknite pravým tlačidlom na posledný kontakt, ktorý ste vybrali, a potom kliknite na položku Odoslať okamžitú správu. V okne Konverzácia napíšte správu a stlačte kláves ENTER.

Poznámka: Keď začnete reláciu odosielania okamžitých správ s tromi používateľmi, začnete konferenciu formou okamžitých správ a okno konverzácie zobrazí tlačidlá konferencie. Ďalšie informácie nájdete v téme Konferencie a spolupráca.

Na začiatok stránky

Odoslanie okamžitej správy kontaktu v službách AOL, Yahoo, MSN alebo Windows Live

Ak vaša spoločnosť podporuje službu Public IM Connectivity, môžete nadviazať konverzáciu cez okamžité správy s kontaktmi, ktoré používajú služby na odosielanie okamžitých správ AOL, Yahoo, MSN a Windows Live.

 • V zozname kontaktov dvakrát kliknite na kontakt služby AOL, Yahoo, MSN alebo Windows Live, ktorému chcete poslať správu. Ak máte problémy nájsť ho v zozname kontaktov, zadajte identifikátor URI (Uniform Resource Identifier, zvyčajne e-mailová adresa kontaktu) do textového poľa Hľadať a potom dvakrát kliknite na meno kontaktu v poli Výsledky hľadania.

Dôležité: Možnosť spojiť sa s kontaktmi odosielania okamžitých správ mimo vašej organizácie nemusí byť podporovaná. Kontaktujte svojho správcu systému, aby ste zistili, či má služba Public IM Connectivity podporu.

Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie kontaktov mimo vašej spoločnosti.

Na začiatok stránky

Odoslanie okamžitej správy s vysokou dôležitosťou

Môžete poslať okamžitú správu s príznakom Vysoká dôležitosť. Príznak Vysoká dôležitosť sa zobrazí v pozvaní na odosielanie okamžitých správ a pomôže sa prijímateľovi okamžitej správy rozhodnúť, či sa má zapojiť do konverzácie.

Pridanie príznaku Vysoká dôležitosť k správe

 • V zozname kontaktov dvakrát kliknite na kontakt, potom v okne Konverzácia kliknite na tlačidlo Zobraziť ďalšie možnosti (v pravom hornom rohu okna konverzácie) a potom kliknite na položku Vysoká dôležitosť.

Keď správu odošlete, príznak Vysoká dôležitosť sa zobrazí v prijímateľovom pozvaní na odosielanie okamžitých správ.

Na začiatok stránky

Pridanie medzery medzi odseky v okamžitej správe

 • Ak chcete pridať medzeru medzi odseky v okamžitej správe, napíšte odsek, podržte kláves CTRL a stlačte kláves ENTER a potom začnite písať ďalší odsek.

Na začiatok stránky

Formátovanie správy zmenou písma, veľkosti písma, štýlu a farby

Môžete formátovať jedno slovo alebo dokonca jeden znak v oblasti zadávania správ. Vo vybraných slovách alebo znakoch môžete použiť tučné písmo, kurzívu, prečiarknutie alebo zmeniť písmo, farbu alebo veľkosť písma. Môžete tiež nastaviť možnosti formátovania textu, ktoré pretrvajú počas všetkých relácií odosielania okamžitých správ, alebo môžete vykonať zmeny, ktoré pretrvajú iba do konca relácie odosielania okamžitých správ.

Formátovanie textu správ pre všetky konverzácie cez okamžité správy

 1. V záhlaví okna programu Office Communicator kliknite na tlačidlo Ponuka, na položku Nástroje a potom na položku Možnosti.

 2. Kliknite na kartu Všeobecné a potom na položku Zmeniť písmo.

 3. V dialógovom okne Zmeniť farbu písma alebo textu formátujte text požadovaným spôsobom a potom kliknite na tlačidlo OK.

Formátovanie textu správy pre aktuálnu reláciu odosielania okamžitých správ

Zmeny v texte správy môžete vykonať počas relácie odosielania okamžitých správ. Môžete tiež formátovať vybrané časti textu tak, aby boli písané iným písmom, v iných farbách, kurzíve, tučným písmom atď. Zmeny uskutočnené vo formáte textu pretrvajú iba počas trvania aktuálnej konverzácie.

 • Ak chcete jednotlivo formátovať text správy (napríklad napísať slovo tučným písmom), v okne konverzácie vyberte text, ktorý chcete formátovať a potom kliknite na položku Zmeniť farbu písma alebo textu. V rozbaľovacom dialógovom okne vykonajte požadované zmeny a potom kliknutím v oblasti písania zavrite dialógové okno a prijmite zmeny. Vybraný text je teraz formátovaný podľa vašich zmien. Každý text, ktorý napíšete po vykonaní zmien vo formátovaní, bude mať tiež nový formát.

 • Ak chcete všeobecne formátovať text správy, v oblasti písania kliknite na položku Zmeniť farbu písma alebo textu, potom v rozbaľovacom dialógovom okne vykonajte požadované zmeny vo formátovaní a potom kliknutím v oblasti písania zavrite dialógové okno a prijmite zmeny. Vybraný text je teraz formátovaný podľa vašich zmien. Každý text, ktorý napíšete po vykonaní zmien vo formátovaní, bude mať tiež nový formát.

Na začiatok stránky

Pridanie emotikon do okamžitej správy na vyjadrenie pocitov

Slovami sa nedá vždy vyjadriť, ako sa cítite. Preto môžete k svojim správam pridať grafické obrázky známe ako emotikony a vyjadriť tak svoje pocity a emócie.

 1. V okne konverzácie v oblasti písania kliknite na miesto, kde chcete pridať emotikonu, a v oblasti písania kliknite na tlačidlo Vybrať emotikonu.

 2. Kliknutím na emotikonu ju pridajte do správy a kliknutím na oblasť písania v okne konverzácie zavrite rozbaľovací zoznam.

  Poznámka: Používatelia služby AOL a Yahoo Messenger uvidia namiesto grafického obrázku textové vyjadrenie emotikony.

Na začiatok stránky

Kopírovanie a prilepenie textu v okamžitej správe

Program Office Communicator podporuje formát RTF, takže môžete kopírovať text z iných aplikácií balíka Microsoft Office vrátane programov Word, Excel, OneNote a PowerPoint a prilepiť ich do okamžitej správy. Môžete tiež kopírovať text formátu RTF z okna konverzácie a prilepiť ho v aplikácii balíka Office. Pri prilepení textu vo formáte RTF z aplikácie balíka Office do okamžitej správy alebo z okamžitej správy do aplikácie balíka Office program Communicator zachová pôvodný formát nedotknutý vrátane orámovania buniek tabuľky programu Excel.

Kopírovanie textu z konverzácie cez okamžité správy

 1. V okne Konverzácia vyberte v oblasti správ text, ktorý chcete kopírovať, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Kopírovať.

 2. Text môžete prilepiť do ktorejkoľvek aplikácie balíka Office a formát textu zostane zachovaný.

Prilepenie textu do okamžitej správy

 1. V aplikácii balíka Office skopírujte text, ktorý chcete prilepiť do okamžitej správy.

 2. V okne konverzácie kliknite v oblasti písania pravým tlačidlom myši na miesto, kde chcete text prilepiť, a potom kliknite na položku Prilepiť.

Poznámka: Do oblasti písania okamžitých správ nemôžete prilepiť grafiku alebo objekty. Povolený je len text.

Hľadanie predchádzajúcich konverzácií s kontaktom

Program Office Communicator 2007 poskytuje funkciu Hľadať predchádzajúce konverzácie. S touto funkciou môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na kontakt v zozname kontaktov, potom kliknutím na položku Hľadať predchádzajúce konverzácie otvoriť program Outlook a získať zoznam všetkých konverzácií s kontaktom, či už formou okamžitých správ, telefonických konverzácií, zvukových a videokonverzácií alebo konferenčných konverzácií.

Hľadanie predchádzajúcich konverzácií s kontaktom

 • V zozname kontaktov programu Office Communicator kliknite pravým tlačidlom na kontakt a potom na položku Hľadať predchádzajúcu konverzácie.

Na začiatok stránky

Zobrazenie starých konverzácií cez okamžité správy

Program Communicator poskytuje možnosť uložiť kópiu konverzácií cez okamžité správy v poštovej schránke programu Outlook v priečinku História konverzácie. Predvolene je táto možnosť vypnutá.

Zobrazenie priečinka História konverzácie

 • V záhlaví okna programu Office Communicator kliknite na tlačidlo Ponuka, ukážte na položku Nástroje a potom kliknite na položku Zobraziť históriu konverzácie.

Zobrazenie priečinka História konverzácie

 • Otvorte program Outlook a v poštovej schránke kliknite na priečinok História konverzácie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×