Vytvorenie časovej osi na znázornenie snímky plánovania

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zaznamenávanie a komunikácia medzníkov projektu prebieha jednoducho vďaka časovej osi – horizontálnej alebo vertikálnej priamke, ktorá predstavuje realizáciu projektu, so značkami označujúcimi projektové fázy a medzníky.


Časová os diagramu

Položenie základov

Prvým krokom pri vytváraní časovej osi je výber jej tvaru, ktorý predstavuje časový rozsah projektu. Tvar časovej osi je základ, ku ktorému pridáte medzníky a udalosti projektu. Môžete si vybrať z rôznych štýlov, ako napríklad Valcová alebo Čiara, čím určíte vzhľad časovej osi.

rôzne štýly časovej osi

Vytvorenie základu časovej osi

 1. V programe Visio, otvorte šablónu časovej osi.

 2. Zo vzorkovnice Tvary časovej osi presuňte niektorý zo šiestich tvarov (Bloková časová os, Časová os – čiara, Časová os typu pravítko, Časová os – delená alebo Valcová časová os) na stránku kresby.

  Otvorí sa dialógové okno Konfigurácia časovej osi.

 3. Na karte Časové obdobie v poli Začiatok zadajte alebo vyberte počiatočný dátum projektu.

 4. V poli Koniec zadajte alebo vyberte dátum ukončenia projektu.

 5. V zozname Časová mierka vyberte jednotku časovej mierky pre časovú os.

 6. Ak vyberiete možnosť Týždne, môžete sa rozhodnúť, ktorým dňom sa majú týždne začínať.

 7. Na karte Formát času v poli Jazyk vyberte požadovaný jazyk pre časovú os.

 8. Ak chcete, aby bol na koncoch časovej osi viditeľný počiatočný a koncový dátum, ktorý ste vybrali v 4. a 5. kroku, nechajte začiarknuté políčko Zobraziť počiatočné a koncové dátumy na časovej osi.

 9. V prvom zozname Formát dátumu vyberte požadovaný vzhľad dátumov.

 10. Ak chcete, aby sa na časovej osi zobrazovala každá jednotka časovej mierky (jednotka, ktorú ste určili vyššie v 6. kroku), nechajte začiarknuté políčko Zobraziť priebežné označenia časovej mierky na časovej osi.

 11. V druhom zozname Formát dátumu vyberte požadovaný vzhľad označenia jednotiek.

 12. Políčko Automaticky aktualizovať dátumy po presunutí značiek nechajte začiarknuté. Zabezpečí sa tým, že dátumy súvisiace so značkami sa budú automaticky aktualizovať po premiestnení medzníkov, intervalov alebo iných značiek na časovej osi.

 13. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka : Ak chcete niektoré z nastavení neskôr zmeniť, dialógové okno Konfigurácia časovej osi môžete znovu otvoriť tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na časovú os a potom kliknete na položku Konfigurovať časovú os.

Na začiatok stránky

Pridanie medzníkov, intervalov a značiek

Po vytvorení základu časovej osi môžete začať pridávať dôležitý obsah: značky označujúce dôležité medzníky a udalosti.

Typ značky

Použitie

Medzník

Označuje určitý prelomový dátum na časovej osi (napríklad dátum, kedy treba odovzdať spisovateľský projekt vydavateľovi).

Interval

Označuje kritický časový rozsah na časovej osi (napríklad čas potrebný na napísanie prvého konceptu). Vyberte tvar intervalu zodpovedajúci štýlu časovej osi.

Značka dnešného dna

Označuje množstvo času, ktorý uplynul od začiatku projektu. Značka dnešného dňa sa automaticky posunie, keď sa zmení skutočný dátum, aby bol na prvý pohľad zrejmý stav plánu vzhľadom k najbližšiemu termínu.

Krok 3 v Sprievodcovi konvertovaním textu na stĺpce

Označenie medzníka na časovej osi

 1. Presuňte tvar medzníka zo vzorkovnice Tvary časovej osi priamo na vrch časovej osi.

 2. V dialógovom okne Konfigurácia medzníka zadajte alebo vyberte dátum a čas medzníka.

 3. Do poľa Popis zadajte popis medzníka.

 4. V zozname Formát dátumu vyberte vzhľad dátumu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip : Ak chcete rýchlo zmeniť dátum medzníka, presuňte medzník na požadované miesto na časovej osi. Dátum medzníka sa zmení, aby zodpovedal novému umiestneniu.

Označenie časového rozsahu na časovej osi

 1. Presuňte tvar intervalu zo vzorkovnice Tvary časovej osi priamo na vrch časovej osi.

 2. V poliach Počiatočný dátum a Koncový dátum zadajte alebo vyberte počiatočné a koncové dátumy časového rozsahu.

 3. Do poľa Popis zadajte popis intervalu.

 4. V zozname Formát dátumu vyberte požadovaný vzhľad dátumov.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip : Ak chcete rýchlo zmeniť časový rozsah intervalu, presuňte zelené rukoväti výberu alebo premiestnite interval na požadované miesto na časovej osi. Dátum intervalu sa zmení, aby zodpovedal novému umiestneniu.

Premiestnenie textu z časovej osi

Časové osi sa niekedy môžu zaplniť. Ak chcete, aby bola časová os čitateľnejšia, môžete premiestniť text preč z časovej osi, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Tlačidlo Nastavenie knižnice

1. Kliknutím na žltú ovládaciu rukoväť vyberte interval.

2. Ak chcete presunúť text na lepšie miesto, presuňte ovládaciu rukoväť nad tvarom intervalu.

3. Začiatok a koniec intervalu sa automaticky označí zátvorkou.

Označenie uplynutého času na časovej osi

 1. Presuňte tvar Uplynutý čas zo vzorkovnice Tvary časovej osi a umiestnite ho priamo na vrch časovej osi. Ľavý koniec tvaru sa zarovná so začiatkom časovej osi a tvar bude siahať až po aktuálny dátum.

 2. Presuňte tvar Značka dnešného dňa zo vzorkovnice Tvary časovej osi na časovú os.

 3. Tvar má pozíciu skutočného aktuálneho dátumu.


Uplynutý čas na časovej osi

Vždy, keď otvoríte kresbu časovej osi s tvarmi Uplynutý čas alebo Značka dnešného dňa, tvary sa presunú, aby zodpovedali skutočnému aktuálnemu dátumu.

Na začiatok stránky

Zobrazenie podrobností pre časť časovej osi

Úsek existujúcej časovej osi môžete rozbaliť ako druhú časovú os a zobraziť tak viac podrobností. Rozšírená časová os predstavuje segment pôvodnej časovej osi, ale pracujete s ňou samostatne. Môžete na ňu napríklad pridať medzníky a intervaly rovnako ako na pôvodnú časovú os. Ak pridáte medzník alebo interval na pôvodnú časovú os, pridá sa aj na rozšírenú časovú os. Ak však pridáte medzník alebo interval na rozšírenú časovú os, nepridá sa na pôvodnú časovú os.

Poznámka : Ak chcete vytvoriť rozšírenú časovú os, musíte mať časovú os na stránke kresby.

Zobrazenie podrobností časti

 1. Zo vzorkovnice Tvary časovej osi presuňte na stránku tvar Rozšírená časová os.

 2. V dialógovom okne Konfigurácia časovej osi zadajte požadované možnosti pre rozšírenú časovú os na kartách Časové obdobie a Formát času a potom kliknite na tlačidlo OK (počiatočný a koncový dátum musia byť v rámci časového obdobia pôvodnej časovej osi).

 3. Rozšírená časová os sa zobrazí na stránke kresby a zobrazuje nasledujúce informácie:

  • Sivé prerušované čiary, ktoré priraďujú dve časové osi a označujú úsek pôvodnej časovej osi, ktorý predstavuje rozšírená časová os.

  • Zdieľané medzníky a intervaly, ktoré sa automaticky synchronizujú, takže ak ich zmeníte na jednej časovej osi, zmenia sa aj na druhej.

   Poznámka : Rozšírená časová os predvolene používa rovnaký typ tvaru ako pôvodná časová os. Ak chcete zmeniť typ tvaru, kliknite pravým tlačidlom myši na rozšírenú časovú os a potom kliknite na položku Nastaviť typ časovej osi.

Tip : Ak chcete rýchlo zmeniť časový rozsah rozšírenej časovej osi, presuňte žlté ovládacie rukoväti. Dátum rozšírenej časovej osi sa zmení, aby zodpovedal novému umiestneniu.

Na začiatok stránky

Úprava časovej osi

Nevyhnutne sa menia dátumy medzníkov, predpovede o tom, ako dlho bude trvať proces, a dokonca dátumy ukončenia projektu. Časovú os vo Visiu môžete podľa zmien jednoducho opravovať a upravovať.

Čo chcete zmeniť

Použité opatrenie

Počiatočný alebo koncový dátum projektu

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar časovej osi, kliknite na položku Konfigurovať časovú os a potom prejdite na kartu Časové obdobie. Zadajte alebo vyberte nový počiatočný alebo koncový dátum a potom kliknite na tlačidlo OK.

Počet dielikov na pruhu časovej osi

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar časovej osi, kliknite na položku Konfigurovať časovú os a potom prejdite na kartu Časové obdobie. V zozname Časová mierka vyberte inú časovú jednotku a potom kliknite na položku OK.

Viditeľnosť dátumov a dielikov na časovej osi

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar časovej osi, kliknite na položku Konfigurovať časovú os, potom prejdite na kartu Formát času. V časti Formátovanie začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok na zobrazenie alebo skrytie dátumov alebo značiek časovej mierky na časovej osi. Kliknite na tlačidlo OK.

Vzhľad šípok na pruhu časovej osi

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar časovej osi a potom kliknite na položku Zobraziť počiatočnú šípku alebo Zobraziť koncovú šípku.

Typ medzníka

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na medzník a potom kliknite na položku Nastaviť typ medzníka. V zozname Typ medzníka kliknite na požadovaný štýl a potom kliknite na tlačidlo OK.

Typ intervalu

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar intervalu a potom kliknite na položku Nastaviť typ intervalu. Vyberte požadovaný štýl a potom kliknite na tlačidlo OK.

Dátum medzníka

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na medzník a potom kliknite na položku Konfigurovať medzník. Zadajte požadovaný dátum a potom kliknite na tlačidlo OK.

Dátumy časového rozsahu

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na interval a potom kliknite na položku Konfigurovať interval. Zadajte požadované dátumy a potom kliknite na tlačidlo OK.

Popis medzníka alebo časového rozsahu

 • Dvakrát kliknite na text priradený k medzníku alebo intervalu. Vyberte popis a potom zadajte požadovaný nový popis.

Umiestnenie textu priradeného k medzníku, intervalu alebo k značke dnešného dňa

 • Vyberte tvar. Presunutím ovládacej rukoväti zmeňte vzdialenosť medzi textom a pruhom časovej osi alebo uhol textu.

Formát dátumu

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na časovú os, medzník alebo interval a potom kliknite na položku Konfigurovať časovú os, Konfigurovať medzník alebo Konfigurovať interval. V zozname Formát dátumu kliknite na požadovaný formát a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×