Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťah umožňuje kombinovať údaje z dvoch rôznych tabuliek. Každý vzťah sa skladá z polí v dvoch tabuľkách so zodpovedajúcimi údajmi. Ak napríklad máte pole s kódom ProductID v tabuľke Produkty a v tabuľke Podrobnosti objednávky, každý záznam v tabuľke Podrobnosti objednávky má kód ProductID, ktorý zodpovedá záznamu v tabuľke Produkty s rovnakým kódom ProductID.

Keď v dotaze používate súvisiace tabuľky, vzťah umožní programu Access určiť, ktoré záznamy z jednotlivých tabuliek sa majú skombinovať do množiny výsledkov. Vzťah umožňuje predchádzať vzniku chýbajúcich údajov tým, že zabráni tomu, aby sa odstránené údaje nezahrnuli do synchronizácie.

Tento článok podrobne vysvetľuje postup vytvárania, úpravy a odstránenia vzťahu. Popisuje tiež zabezpečenie referenčnej integrity tak, aby ste zabránili vzniku osamotených záznamov, nastavenie typu spojenia na určenie toho, ktoré záznamy z oboch strán vzťahu budú zahrnuté do výsledku dotazu, ako aj nastavenie možností kaskádovania na zachovanie synchronizácie odkazov.

Obsah tohto článku

Prehľad

Vytvorenie vzťahu tabuliek pomocou okna Vzťahy

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami použitím tably Zoznam polí na pridanie poľa

Vytvorenie a úprava vzťahu vo webovej databáze

Úprava vzťahu

Zabezpečenie referenčnej integrity

Odstránenie vzťahu medzi tabuľkami

Prehľad

V tradičnej databáze programu Access je možné vytvoriť vzťah medzi tabuľkami pomocou niektorého z nasledujúcich postupov:

 • Do okna Vzťahy pridajte tabuľky, medzi ktorými chcete vytvoriť vzťah, a potom vytvorte vzťah presunutím poľa z jednej tabuľky do druhej.

 • Presuňte pole z tably Zoznam polí do údajového hárka tabuľky.

Keď vytvárate vzťah medzi tabuľkami, spoločné polia nemusia mať rovnaké názvy, hoci ich často majú. Spoločné polia však musia mať rovnaký typ údajov. Ak má pole hlavného kľúča nastavený typ údajov Automatické číslo, pole cudzieho kľúča môže obsahovať typ údajov Číslo za predpokladu, že vlastnosť VeľkosťPoľa oboch polí má rovnakú hodnotu. Môžete tak napríklad porovnať pole s nastaveným typom údajov Automatické číslo a pole s nastaveným typom údajov Číslo, ak vlastnosť VeľkosťPoľa oboch polí má hodnotu Long Integer. Ak majú obe spoločné polia typ údajov Číslo, musia mať nastavenú rovnakú hodnotu pre vlastnosť VeľkosťPoľa.

Vzťahy vo webovej databáze

Dôležité: Vo webovej databáze nie je k dispozícii okno Vzťahy.

Vo webovej databáze môžete vytvoriť vzťah pomocou Sprievodcu vyhľadávaním a vzťahmi. Do jednej z tabuliek pridajte nové pole a hodnoty tohto nového poľa sa získajú vyhľadaním v existujúcej tabuľke.

Ak chcete zmeniť vzťah vo webovej databáze, vyberte súvisiace pole, potom opäť spustite Sprievodcu vyhľadávaním a vzťah upravte.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami pomocou okna Vzťahy

 1. Na karte Databázové nástroje v skupine Vzťahy kliknite na položku Vzťahy.

 2. Ak ste ešte neurčili žiadne vzťahy, automaticky sa zobrazí dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Ak sa nezobrazí, kliknite na položku Zobrazenie tabuľky na karte Návrh v skupine Vzťahy.

  Dialógové okno Zobrazenie tabuľky zobrazí všetky tabuľky a dotazy v databáze. Ak chcete zobraziť iba tabuľky, kliknite na položku Tabuľky. Ak chcete zobraziť iba dotazy, kliknite na položku Dotazy. Ak chcete zobraziť oboje, kliknite na položku Oboje.

 3. Vyberte niektoré tabuľky alebo dotazy a kliknite na tlačidlo Pridať. Po dokončení pridávania tabuliek a dotazov do karty dokumentu Vzťahy kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 4. Presuňte pole (väčšinou hlavný kľúč) z jednej tabuľky do aktuálneho poľa (cudzí kľúč) v druhej tabuľke. Ak chcete presunúť viac polí, stlačte kláves CTRL, kliknite na všetky polia a potom ich presuňte.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

  Dialógové okno vzťahy

 5. Overte, či sú zobrazené názvy polí spoločnými poľami pre vzťah. Ak je názov poľa nesprávny, kliknite na názov poľa a vyberte zo zoznamu vhodné pole.

  Ak chcete pre tento vzťah zabezpečiť referenčnú integritu, začiarknite políčko Zabezpečiť referenčnú integritu. Ďalšie informácie o referenčnej integrite nájdete v časti Zabezpečenie referenčnej integrity

 6. Kliknite na položku Vytvoriť.

  Program Access nakreslí medzi oboma tabuľkami čiaru vzťahov. Ak ste začiarkli políčko Zabezpečiť referenčnú integritu čiara sa zobrazí hrubšia na oboch koncoch. Ak ste začiarkli políčko Zabezpečiť referenčnú integritu zobrazí sa okrem toho na jednej strane čiary nad jej hrubšou časťou číslo 1 a na druhej strane čiary nad jej hrubším koncom symbol nekonečno (), ako je to znázornené na nasledovnom obrázku.

Presuňte myšou pole z jednej tabuľky do zodpovedajúceho poľa inej tabuľky

Poznámky: 

 • Vytvorenie vzťahu "one-to-one"    Obe spoločné polia (zvyčajne hlavný kľúč a cudzí kľúč poľa) musí mať jedinečný index. Znamená to, či vlastnosť poľa indexované pre tieto polia by mali byť nastavený na Áno (Bez duplicít). Ak majú obe polia jedinečný index, program Access vytvorí vzťahu "one-to-one".

 • Vytvorenie vzťahu one to many    Pole na jednej strane vzťahu (zvyčajne hlavný kľúč) musí mať jedinečný index. Znamená to, či vlastnosť poľa indexované pre toto pole by mal byť nastavený na Áno (Bez duplicít). Pole na stranu "many" by nie mať jedinečný index. Môže mať index, ale musí povoľovať duplicity. Znamená to, či vlastnosť poľa indexované pre toto pole by mal byť nastavený na nie alebo Áno (duplicity povolené). Keď má jedno pole jedinečný index a druhý nie, program Access vytvorí vzťahu one-to-many.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami použitím tably Zoznam polí na pridanie poľa

Do existujúcej tabuľky, ktorá je otvorená v údajovom zobrazení, môžete pridať pole tak, že ho myšou presuniete z tably Zoznam polí. Tabla Zoznam polí zobrazuje polia, ktoré sú k dispozícii v súvisiacich tabuľkách, a tiež polia dostupné v iných tabuľkách databázy.

Keď myšou presuniete pole z inej (nesúvisiacej) tabuľky a potom dokončíte prácu so Sprievodcom vyhľadávaním, medzi tabuľkou na table Zoznam polí a tabuľkou, do ktorej ste myšou presunuli toto pole, sa automaticky vytvorí nový vzťah „one-to-many“. Tento vzťah vytvorený programom Access predvolene nemá zabezpečenú referenčnú integritu. Ak chcete zabezpečiť referenčnú integritu, musíte vzťah upraviť. Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava vzťahu medzi tabuľkami.

Otvorenie tabuľky v údajovom zobrazení

 • Dvakrát kliknite na tabuľku na navigačnej table.

Otvorenie tably Zoznam polí

 • Stlačte kombináciu klávesov ALT + F8. Zobrazí sa tabla Zoznam polí.

  Tabla Zoznam polí

Tabla Zoznam polí zobrazí všetky ostatné tabuľky vo vašej databáze, zoskupené podľa kategórií. Keď budete pracovať s tabuľkou v údajovom zobrazení, program Access zobrazí polia v table Zoznam polí v niektorej z dvoch kategórií: Polia dostupné v súvisiacich tabuľkách a Polia dostupné v iných tabuľkách. Prvá kategória zobrazuje všetky tabuľky, ktoré majú vytvorený vzťah s tabuľkou, s ktorou práve pracujete. Druhá kategória zobrazuje všetky tabuľky, ktoré s vašou tabuľkou nemajú vytvorený vzťah.

Keď v table Zoznam polí kliknete na znamienko plus (+) vedľa názvu tabuľky, zobrazíte zoznam všetkých polí, ktoré sú v tejto tabuľke k dispozícii. Ak chcete pridať pole do vašej tabuľky, presuňte požadované pole myšou z tably Zoznam polí do tabuľky v údajovom zobrazení.

Pridanie poľa a vytvorenie vzťahu z tably Zoznam polí

 1. Keď máte v údajovom zobrazení otvorenú tabuľku, stlačte kombináciu klávesov ALT + F8. Zobrazí sa tabla Zoznam polí.

 2. Ak chcete zobraziť zoznam polí v danej tabuľke, v kategórii Polia dostupné v iných tabuľkách kliknite na znamienko plus (+) vedľa názvu tabuľky.

 3. Presuňte požadované pole myšou z tably Zoznam polí do tabuľky, ktorá je otvorená v údajovom zobrazení.

 4. Po zobrazení vkladacieho riadka vložte pole na toto miesto.

  Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním.

 5. Dokončite Sprievodcu vyhľadávaním podľa zobrazených pokynov.

  Pole sa zobrazí v tabuľke v údajovom zobrazení.

Keď presuniete pole z druhej (nesúvisiacej) tabuľky a potom dokončíte Sprievodcu vyhľadávaním, medzi tabuľkou v table Zoznam polí a tabuľkou, do ktorej ste presunuli toto pole, sa automaticky vytvorí nový vzťah one-to-many. Tento vzťah, vytvorený programom Access, predvolene nemá zabezpečenú referenčnú integritu. Ak chcete zabezpečiť referenčnú integritu, musíte vzťah upraviť. Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava vzťahu medzi tabuľkami.

Na začiatok stránky

Vytvorenie a úprava vzťahu vo webovej databáze

Na vytvorenie vzťahu vo webovej databáze je potrebné použiť Sprievodcu vyhľadávaním. Vo webovej databáze nie je k dispozícii okno Vzťahy. Pole v jednej tabuľke použijete ako zdroj hodnôt súvisiaceho poľa v inej tabuľke.

Poznámka: Pole, ktoré používate ako zdroj hodnôt, už musí existovať – až potom môžete použiť Sprievodcu vyhľadávaním.

Vytvorenie vzťahu pomocou Sprievodcu vyhľadávaním

 1. Otvorte tabuľku, ktorá by mala získavať hodnoty z inej tabuľky.

 2. Napravo od posledného poľa kliknite na položku Pridať kliknutím a potom na položku Vyhľadávanie a vzťah.

  Položka Pridať kliknutím sa možno zobrazí, až keď ju vyhľadáte horizontálnym posúvaním .

 3. Na prvej obrazovke Sprievodcu vyhľadávaním vyberte možnosť Hodnoty pre vyhľadávacie pole načítať z inej tabuľky a potom kliknite na položku Ďalej.

 4. Vyberte tabuľku so zdrojovými hodnotami a potom kliknite na položku Ďalej.

 5. V poli Dostupné polia dvakrát kliknite na pole so zdrojovými hodnotami a potom kliknite na položku Ďalej.

 6. Môžete tiež určiť spôsob zoradenia pre vyhľadávacie pole. Kliknite na položku Ďalej.

 7. Môžete tiež prispôsobiť šírku vyhľadávacieho poľa – vhodné v prípade, keď sú hodnoty dlhé. Kliknite na položku Ďalej.

 8. Zadajte názov nového poľa. Ak chcete zabezpečiť aby sa hodnoty v oboch tabuľkách vždy zhodovali, začiarknite políčko Aktivovať integritu údajov a potom kliknite na jednu z nasledujúcich položiek:

  • Kaskádové odstránenie – táto možnosť znamená, že ak odstránite záznam z jednej tabuľky, odstránia sa aj súvisiace záznamy v druhej tabuľke.

  • Obmedzené odstránenie – táto možnosť znamená, že ak sa pokúsite odstrániť záznam z jednej tabuľky, pričom existuje súvisiaci záznam v druhej tabuľke, operácia odstránenia sa nepovolí.

   Poznámka:  Ak používate Sprievodcu vyhľadávaním na vytvorenie vzťahu, nevyberte možnosť Povoliť viaceré hodnoty.

Úprava vzťahu vo webovej databáze

 1. Otvorte tabuľku, ktorá získava hodnoty z inej tabuľky.

 2. Vyberte pole, ktoré získava hodnoty z inej tabuľky.

 3. Na karte Polia kliknite v skupine Vlastnosti na položku Upraviť vyhľadávacie polia.

 4. Postupujte podľa krokov Sprievodcu a vykonajte požadované zmeny. Môžete zmeniť nasledujúce položky:

  • pole, ktoré je zdrojom hodnôt,

  • spôsob zoradenia hodnôt,

  • šírku poľa a nastavenie, či skryť stĺpec kľúča,

  • onačenie vyhľadávacieho poľa,

  • nastavenie, či aktivovať integritu údajov,

  • ak je aktivovaná integrita údajov, či sa položky odstraňujú kaskádovým alebo obmedzeným odstránením.

Na začiatok stránky

Úprava vzťahu

Vzťah zmeníte tak, že ho vyberiete v okne Vzťahy a upravíte ho.

 1. Opatrne umiestnite kurzor tak, aby ukazoval na čiaru vzťahu, a kliknutím ju vyberte.

  Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 2. Dvakrát kliknite na vybratú čiaru vzťahu.

  alebo

  Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Úprava vzťahov.

Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

Otvorenie dialógového okna Úprava vzťahov

 1. Prejdite na kartu Databázové nástroje a v skupine Vzťahy kliknite na položku Vzťahy.

  Zobrazí sa okno Vzťahy.

  Ak ste ešte nedefinovali žiadne vzťahy a otvárate okno Vzťahy po prvýkrát, zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Ak sa zobrazí toto dialógové okno, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 2. Na karte Návrh v skupine Vzťahy kliknite na položku Všetky vzťahy.

  Zobrazia sa všetky tabuľky so vzťahmi spolu s čiarami vzťahov. Všimnite si, že skryté tabuľky (tabuľky, ktoré majú začiarknuté políčko Skryté vo svojom okne Vlastnosti) a ich vzťahy sa zobrazia až po výbere možnosti Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Možnosti navigácie.

 3. Kliknite na čiaru vzťahu pre vzťah, ktorý chcete zmeniť. Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 4. Dvakrát kliknite na čiaru vzťahu.

  alebo

  Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Úprava vzťahov.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

  Dialógové okno vzťahy

 5. Vykonajte zmeny a kliknite na tlačidlo OK.

  V dialógovom okne Úprava vzťahov môžete vykonávať zmeny vo vzťahoch medzi tabuľkami. Môžete vymeniť tabuľku alebo dotaz na niektorej strane vzťahu, alebo môžete vymeniť polia. Môžete tiež nastaviť typ spojenia, zabezpečiť referenčnú integritu a vybrať možnosť kaskádovania. Viac informácii o type spojenia a jeho nastavení nájdete v časti Nastavenie typu spojenia. Ďalšie informácie o spôsobe zabezpečenia referenčnej integrity a výbere možnosti kaskádovania nájdete v časti Zabezpečenie referenčnej integrity.

Nastavenie typu spojenia

Keď zadefinujete vzťah medzi tabuľkami, informácie o vzťahu sa prenášajú do návrhov dotazov. Keď napríklad zadefinujete vzťah medzi dvoma tabuľkami, a potom vytvoríte dotaz, ktorý tieto dve tabuľky využíva, program Access automaticky vyberie prednastavené zodpovedajúce polia na základe polí zadaných vo vzťahu. Tieto prednastavené počiatočné hodnoty môžete v dotaze prepísať, ale hodnoty dosadené vzťahom sú často správne. Porovnávanie a zoskupovanie údajov z viacerých tabuliek budete často vykonávať vo všetkých databázach okrem tých najjednoduchších. Používanie prednastavených hodnôt pri vytváraní vzťahov môže byť preto užitočné a môže vám ušetriť veľké množstvo času.

Dotaz pre viaceré tabuľky kombinuje informácie z viacerých tabuliek priradením hodnôt do aktuálnych polí. Operácia, ktorá vykonáva priradenie a kombinovanie, sa nazýva spájanie. Predpokladajme napríklad, že chcete zobraziť objednávky zákazníkov. Vytvoríte dotaz, ktorý spája tabuľku Zákazníci s tabuľkou Objednávky v poli Identifikácia zákazníka. Výsledok dotazu obsahuje údaje o zákazníkovi a objednávke iba pre tie riadky, kde sa zistil zodpovedajúci výskyt.

Jedna z hodnôt, ktoré môžete určiť pre každý vzťah je typ spojenia. Typ spojenia poskytne programu Access informáciu, ktorý záznam má zahrnúť do výsledku dotazu. Uvažujme opäť napríklad o dotaze, ktorý spája tabuľku Zákazníci s tabuľkou Objednávky v aktuálnych poliach, ktoré predstavujú identifikáciu zákazníka. Pomocou predvoleného typu spojenia (ktoré sa nazýva vnútorné spojenie), dotaz vráti iba riadky tabuľky Zákazníci a riadky tabuľky Objednávky na mieste, kde sú aktuálne polia (ktoré sa tiež nazývajú spojené polia) rovnaké.

Predpokladajme však, že chcete zahrnúť všetkých zákazníkov – teda aj tých, ktorí ešte nezadali žiadnu objednávku. Ak chcete uskutočniť túto operáciu, musíte zmeniť typ spojenia z vnútorného na typ, ktorý sa nazýva ľavé vonkajšie spojenie. Ľavé vonkajšie spojenie vráti všetky riadky v tabuľke na ľavej strane vzťahu a iba tie riadky z tabuľky na pravej strane, ktoré sú zhodné. Pravé vonkajšie spojenie vráti všetky riadky na pravej strane a iba tie riadky, ktoré sú zhodné na ľavej strane.

V tomto prípade sa výrazy „ľavý“ a „pravý“ vzťahujú na umiestnenie tabuliek v dialógovom okne Úprava vzťahov, nie v okne Vzťahy.

Mali by ste si premyslieť, ktoré výsledky budete potrebovať najčastejšie z dotazu, ktorý spája tabuľky v tomto vzťahu, a potom nastaviť podľa toho typ spojenia.

Nastavenie typu spojenia

 1. V dialógovom okne Úprava vzťahov kliknite na položku Typ spojenia.

  Zobrazí sa dialógové okno Spojenie – vlastnosti.

 2. Kliknite na požadovanú možnosť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Nasledovná tabuľka, v ktorej sú použité tabuľky Zákazníci a Objednávky, zobrazuje tri možnosti, ktoré sa zobrazujú v dialógovom okne Spojenie – vlastnosti: použitý typ spojenia, a to, či majú byť vrátené všetky alebo len zhodné riadky z každej tabuľky.

Voľba

Relačné spojenie

Ľavá tabuľka

Pravá tabuľka

1. Zahrnúť iba riadky, v ktorých sú spojené polia z obidvoch tabuliek zhodné.

Vnútorné spojenie

Zodpovedajúce riadky

Zodpovedajúce riadky

2. Zahrnúť VŠETKY záznamy z tabuľky Zákazníci a iba tie záznamy z tabuľky Objednávky, v ktorých sú spojené polia zhodné.

Ľavé vonkajšie spojenie

Všetky riadky

Zodpovedajúce riadky

3. Zahrnúť VŠETKY záznamy z tabuľky Objednávky a a z tabuľky Zákazníci iba tie záznamy, v ktorých sú spojené polia zhodné.

Pravé vonkajšie spojenie

Zodpovedajúce riadky

Všetky riadky

Keď vyberiete druhú alebo tretiu možnosť, zobrazí sa na čiare vzťahu šípka. Táto šípka ukazuje na tú stranu vzťahu, ktorá zobrazuje iba zhodné riadky.

Vykonanie zmien v dialógovom okne Spojenie – vlastnosti

 1. Prejdite na kartu Databázové nástroje a v skupine Vzťahy kliknite na položku Vzťahy.

  Poznámka: Ak ste ešte nedefinovali žiadne vzťahy a otvárate okno Vzťahy po prvýkrát, zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Ak sa zobrazí toto dialógové okno, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 2. Na karte Návrh v skupine Vzťahy kliknite na položku Všetky vzťahy.

 3. Zobrazia sa všetky tabuľky, ktoré majú vzťahy, a zobrazia sa aj čiary vzťahov. Nezabúdajte, že skryté tabuľky (tabuľky, ktoré majú začiarknuté políčko Skryté vo svojom okne Vlastnosti) a ich vzťahy sa zobrazia až po výbere možnosti Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Možnosti navigácie.

 4. Kliknite na čiaru vzťahu pre vzťah, ktorý chcete zmeniť. Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 5. Dvakrát kliknite na čiaru vzťahu. Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

 6. Kliknite na položku pripojiť sa k typu.

 7. V dialógovom okne Spojenie – vlastnosti vyberte niektorú z možností a potom kliknite na tlačidlo OK.

  1. Dialógové okno Spojiť vlastnosti

 8. Vykonajte všetky ostatné zmeny vzťahu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zabezpečenie referenčnej integrity

Účelom referenčnej integrity je zabrániť vzniku osamotených záznamov – záznamov, ktoré odkazujú na neexistujúce záznamy. Referenčnú integritu zabezpečíte tak, že ju pre vzťah medzi tabuľkami aktivujete. Pri zabezpečenej referenčnej integrite program Access odmietne vykonať každú operáciu, ktorá by porušila referenčnú integritu pre daný vzťah tabuliek. To znamená, že program Access odmietne aktualizácie, ktoré menia cieľ odkazu, a tiež odstránenia, ktoré odstraňujú cieľ odkazu. Ak chcete, aby program Access rozšíril referenčné aktualizácie a odstránenia tak, aby sa vykonali príslušné zmeny vo všetkých súvisiacich riadkoch, pozrite si časť Nastavenie možností kaskádovania.

Zapnutie alebo vypnutie referenčnej integrity

 1. Prejdite na kartu Databázové nástroje a v skupine Vzťahy kliknite na položku Vzťahy.

 2. Na karte Návrh v skupine Vzťahy kliknite na položku Všetky vzťahy.

  Zobrazia sa všetky tabuľky so vzťahmi spolu s čiarami vzťahov. Všimnite si, že skryté tabuľky (tabuľky, ktoré majú začiarknuté políčko Skryté vo svojom okne Vlastnosti) a ich vzťahy sa zobrazia až po výbere možnosti Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Možnosti navigácie.

 3. Kliknite na čiaru vzťahu pre vzťah, ktorý chcete zmeniť. Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 4. Dvakrát kliknite na čiaru vzťahu. Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

 5. Začiarknite alebo odstráňte začiarknutie políčka Zabezpečiť referenčnú integritu.

 6. Vykonajte všetky ostatné zmeny vzťahu a kliknite na tlačidlo OK.

Pri zabezpečení referenčnej integrity platia nasledujúce pravidlá:

 • Do poľa cudzieho kľúča v súvisiacej tabuľke nemôžete zadať hodnotu, ak rovnaká hodnota neexistuje v poli hlavného kľúča v hlavnej tabuľke. To by spôsobilo vznik osamotených záznamov.

 • Z hlavnej tabuľky nemôžete odstrániť záznam, ak existujú zhodné záznamy v súvisiacej tabuľke. Nemôžete napríklad odstrániť záznam zamestnanca z tabuľky Zamestnanci, ak má tento zamestnanec priradené objednávky v tabuľke Objednávky. Môžete sa však rozhodnúť, že jednou operáciou odstránite hlavný záznam a všetky súvisiace záznamy, ak začiarknete políčko Kaskádové odstránenie súvisiacich záznamov.

 • Nemôžete zmeniť hodnotu v hlavnom kľúči v hlavnej tabuľke, ak by to spôsobilo vznik osamotených záznamov. Nemôžete napríklad zmeniť číslo objednávky v tabuľke Objednávky, ak sú k tejto objednávke priradené niektoré položky z tabuľky Detaily objednávky. Môžete sa však rozhodnúť, že jednou operáciou aktualizujete hlavný záznam a všetky súvisiace záznamy, ak začiarknete políčko Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí.

  Poznámky: Ak máte problémy s povolením referenčnej integrity, nezabúdajte, že sa vyžadujú nasledovné podmienky na zabezpečenie referenčnej integrity:

  • Spoločné pole z hlavnej tabuľky musí byť hlavným kľúčom alebo musí mať jedinečný index.

  • Spoločné polia musia mať nastavený rovnaký typ údajov. Jedinou výnimkou je, že pole typu Automatické číslovanie môže byť spojené s poľom typu Number, ktoré má vlastnosť VeľkosťPoľa nastavenú na Long Integer.

  • Obidve tabuľky musia existovať v tej istej databáze programu Access. Referenčná integrita sa nemôže zabezpečiť v prípade prepojených tabuliek. Ak sú však zdrojové tabuľky vo formáte programu Access, môžete otvoriť databázu, v ktorej sú uložené, a povoliť referenčnú integritu v danej databáze.

Nastavenie možností kaskádovania

Možno sa stretnete so situáciou, keď budete mať opodstatnenú požiadavku zmeniť hodnotu na strane „one“ vzťahu. V takom prípade potrebujete, aby program Access automaticky aktualizoval všetky ovplyvnené riadky ako súčasť jednej operácie. Týmto spôsobom sa aktualizácia dokončí úplne, takže databáza nie je ponechaná v nekonzistentnom stave – s niektorými riadkami aktualizovanými a inými nie. Program Access vám pomôže predísť tomuto problému tým, že podporuje možnosť „Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí“. Keď zabezpečíte referenčnú integritu a vyberiete možnosť „Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí“ a potom budete aktualizovať hlavný kľúč, program Access bude automaticky aktualizovať všetky polia, ktoré odkazujú na hlavný kľúč.

Môžete tiež potrebovať odstránenie riadku a všetkých súvisiacich záznamov – napríklad záznam zasielateľa a všetky objednávky súvisiace s týmto zasielateľom. Z tohto dôvodu podporuje program Access možnosť Kaskádové odstránenie súvisiacich záznamov. Keď máte zapnuté zabezpečenie referenčnej integrity a začiarknete políčko Kaskádové odstránenie súvisiacich záznamov, program Access automaticky odstráni všetky záznamy, ktoré odkazujú na hlavný kľúč, keď odstránite záznam, ktorý obsahuje hlavný kľúč.

Zapnutie alebo vypnutie kaskádovej aktualizácie a kaskádového odstránenia

 1. Prejdite na kartu Databázové nástroje a v skupine Vzťahy kliknite na položku Vzťahy.

 2. Na karte Návrh v skupine Vzťahy kliknite na položku Všetky vzťahy.

  Zobrazia sa všetky tabuľky so vzťahmi spolu s čiarami vzťahov. Všimnite si, že skryté tabuľky (tabuľky, ktoré majú začiarknuté políčko Skryté vo svojom okne Vlastnosti) a ich vzťahy sa zobrazia až po výbere možnosti Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Možnosti navigácie.

 3. Kliknite na čiaru vzťahu pre vzťah, ktorý chcete zmeniť. Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 4. Dvakrát kliknite na čiaru vzťahu.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

 5. Začiarknite políčko Zabezpečiť referenčnú integritu.

 6. Začiarknite buď políčko Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí, alebo políčko Kaskádové odstránenie súvisiacich záznamov, alebo začiarknite oboje.

 7. Vykonajte všetky ostatné zmeny vzťahu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Ak je hlavný kľúč poľom s automatickým číslovaním, začiarknutie políčka Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí nebude mať žiadny účinok, pretože hodnotu v poli s automatickým číslovaním nemožno zmeniť.

Na začiatok stránky

Odstránenie vzťahu medzi tabuľkami

Dôležité: Keď odstránite vzťah, odstránite tiež podporu referenčnej integrity pre daný vzťah (ak je povolená). V dôsledku toho program Access už nebude automaticky zabraňovať vytvoreniu osamotených záznamov bez párov na strane „many“ tohto vzťahu.

Ak chcete odstrániť vzťah tabuliek, musíte odstrániť čiaru vzťahu v okne Vzťahy. Umiestnite kurzor tak, aby ukazoval na čiaru vzťahu, a potom kliknite na čiaru. Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia. Keď je čiara vzťahu vybratá, stlačte kláves DELETE.

 1. Na karte Databázové nástroje v skupine Vzťahy kliknite na položku Vzťahy.

 2. Na karte Návrh v skupine Vzťahy kliknite na položku Všetky vzťahy.

  Zobrazia sa všetky tabuľky so vzťahmi spolu s čiarami vzťahov. Všimnite si, že skryté tabuľky (tabuľky, ktoré majú začiarknuté políčko Skryté vo svojom okne Vlastnosti) a ich vzťahy sa zobrazia až po výbere možnosti Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Možnosti navigácie.

 3. Kliknite na čiaru vzťahu pre vzťah, ktorý chcete odstrániť. Vybratá čiara vzťahu sa zobrazuje ako hrubšia.

 4. Stlačte kláves DELETE.

 5. Program Access môže zobraziť hlásenie Naozaj chcete natrvalo odstrániť vybratý vzťah z databázy?. Ak sa zobrazí toto potvrdzujúce hlásenie, kliknite na tlačidlo Áno.

Poznámka: Ak je niektorá z tabuliek využitých vo vzťahu práve používaná, napríklad inou osobou alebo procesom, alebo v otvorenom databázovom objekte, akým je formulár, nebudete môcť tento vzťah odstrániť. Musíte najskôr zatvoriť všetky otvorené objekty využívajúce tieto tabuľky, a potom sa pokúsiť vzťah odstrániť.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×