Vytváranie tabuliek v databáze

Keď vytvárate databázu, ukladáte svoje údaje do tabuliek – tematicky zameraných zoznamov riadkov a stĺpcov. Môžete napríklad vytvoriť tabuľku Kontakty na uloženie zoznamu názvov, adries a telefónnych čísel, alebo tabuľku Produkty na uloženie informácií o produktoch. Návrh databázy je potrebné vždy začať vytvorením tabuliek databázy – dokonca aj predtým, ako vytvoríte akékoľvek iné databázové objekty.

Tento článok vysvetľuje, ako sa vytvárajú tabuľky. Naučíte sa, ako vytvoriť tabuľku, pridať polia do tabuľky a nastaviť hlavný kľúč tabuľky. Získate tiež informácie o typoch údajov a o tom, ako nastaviť vlastnosti polí a tabuliek.

Predtým, než vytvoríte tabuľky, dôkladne preskúmajte vaše požiadavky a naplánujte databázu tak, aby ste zistili, aké tabuľky budete potrebovať. Úvod do plánovania a navrhovania databázy nájdete v článku Základy navrhovania databázy.

Obsah tohto článku

Čo je tabuľka?

Vytvorenie novej tabuľky

Vytvorenie tabuľky na základe šablóny tabuľky

Import alebo prepojenie na vytvorenie novej tabuľky

Vytvorenie tabuľky na základe zoznamu lokality SharePoint

Pridanie polí do tabuľky v údajovom zobrazení

Pridanie polí pomocou šablón polí

Pridanie poľa z existujúcej tabuľky

Nastavenie typu údajov pre pole v údajovom zobrazení

Uloženie tabuľky

Nastavenie hlavného kľúča

Nastavenie vlastností poľa

Nastavenie vlastností tabuľky

Čo je tabuľka?

Tabuľka obsahuje údaje o konkrétnom predmete, ako napríklad zamestnancoch alebo produktoch. Každý záznam v tabuľke obsahuje informácie o jednej položke, napríklad o konkrétnom zamestnancovi. Záznam sa skladá z polí, ako je napríklad meno, adresa a telefónne číslo. Záznam sa tiež bežne nazýva riadok a pole sa zase bežne nazýva stĺpec.

Customers table in Access showing layout of records and fields

1. Záznam alebo riadok

2. Pole alebo stĺpec

Databáza môže obsahovať mnohé tabuľky, z ktorých každá ukladá informácie o inom predmete. Každá tabuľka môže obsahovať mnoho polí rôznych typov, vrátane textu, čísel, dátumov a obrázkov.

Nasledovný zoznam zobrazuje niektoré bežné príklady tabuliek, ktoré sa dajú vytvoriť.

 • Tabuľka zákazníkov obsahujúca zoznam zákazníkov vašej spoločnosti a ich adresy

 • Katalóg produktov, ktoré predávate, vrátane cien a obrázkov každej položky

 • Tabuľka úloh, ktorá sleduje úlohy a termíny splnenia

 • Inventár zariadení alebo zásob na sklade

Databázu musíte plánovať a navrhovať pozorne, aby sa zaistila jej správnosť a aby ste sa vyhli potrebe vykonať neskôr príliš veľa zmien. Bližšie informácie o plánovaní a navrhovaní databázy nájdete v článku Základy navrhovania databázy.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej tabuľky

Jednoduchá databáza, ako napríklad Zoznam kontaktov, môže pozostávať iba z jednej tabuľky. Mnoho databáz však používa viaceré tabuľky. Keď vytvárate novú databázu, vytvárate zároveň nový súbor na počítači, ktorý sa správa ako kontajner pre všetky objekty v databáze, vrátane tabuliek.

Tabuľka sa dá vytvoriť vytvorením novej databázy, vložením tabuľky do existujúcej databázy, alebo importom a prepojením tabuľky do existujúcej databázy, alebo importovaním alebo prepojením tabuľky z iného zdroja údajov  – ako napríklad zošita programu Microsoft Office Excel 2007 , dokumentu programu Microsoft Office Word 2007, textového súboru alebo inej databázy. Keď vytvoríte novú prázdnu databázu, automaticky sa do nej vloží prázdna tabuľka. Potom do nej môžete vkladať údaje na začatie definovania polí.

Vytvorenie novej tabuľky v novej databáze

 1. Kliknite na tlačidlo Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Nový.

 2. V okne Názov súboru zadajte názov súboru. Ak chcete zmeniť umiestnenie, kliknite na ikonu priečinka na prehľadávanie.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

  Otvorí sa nová databáza a nová tabuľka nazvaná Tabuľka1 sa vytvorí a otvorí v údajovom zobrazení.

Vytvorenie novej tabuľky v existujúcej databáze

 1. Kliknite na tlačidlo Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

  Pridanie aplikácie

  Nová tabuľka je vložená do databázy a tabuľka je otvorená v údajovom zobrazení.

Na začiatok stránky

Vytvorenie tabuľky na základe šablóny tabuľky

Na vytvorenie tabuľky Kontakty, Úlohy, Problémy, Udalosti alebo Aktíva môžete začať so šablónami tabuliek pre tieto predmety, ktoré sú súčasťou programu Office Access 2007. Šablóny tabuliek boli navrhnuté tak, aby boli kompatibilné so zoznamami lokality Windows SharePoint Services 3.0 s tým istým názvom.

 1. Kliknite na tlačidlo Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Tabuľky na položku Šablóny tabuliek a potom kliknite na jednu zo šablón, ktoré sú v zozname dispozícii.

  Pridanie aplikácie

  Vložila sa nová tabuľka založená na šablóne tabuľky, ktorú ste vybrali.

Na začiatok stránky

Import alebo prepojenie na vytvorenie novej tabuľky

Tabuľku môžete vytvoriť importovaním alebo prepojením na informácie uložené niekde inde. Napríklad môžete importovať informácie alebo vytvoriť prepojenie na informácie zo zošita programu Excel, zoznamu lokality SharePoint, súboru XML, ďalšej databázy, priečinka programu Microsoft Office Outlook 2007 a mnohých iných zdrojov. Pri importovaní informácií vytvárate kópiu informácií v novej tabuľke v aktuálnej databáze. Pri prepájaní na informácie vytvárate prepojenú tabuľku v aktuálnej databáze, ktorá reprezentuje prepojenie naživo na existujúce informácie, ktoré sú uložené niekde inde. Preto, keď zmeníte údaje v prepojenej tabuľke, zmeníte ich aj v pôvodnom zdroji (s niekoľkými výnimkami – pozrite poznámku uvedenú nižšie). Keď sa informácie v pôvodnom zdroji zmenia použitím iného programu, táto zmena je zobrazená v prepojenej tabuľke.

Poznámka : V niektorých prípadoch nemôžete vykonať zmeny zdroja údajov prostredníctvom prepojenej tabuľky a to najmä v prípade, že zdrojom údajov je hárok programu Excel.

Vytvorenie novej tabuľky importom alebo prepojením na externé údaje

 1. Na použitie externej databázy kliknite v ponuke Súbor na príkaz Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na vytvorenie novej databázy kliknite v ponuke Súbor na príkaz Nová.

  • Zadajte názov súboru do textového poľa Názov súboru. Na zmenu umiestnenia kliknite na ikonu priečinka.

  • Kliknite na položku Vytvoriť.

   Otvorí sa nová databáza a nová tabuľka nazvaná Tabuľka1 sa vytvorí a otvorí v údajovom zobrazení.

 4. Na karte Externé údaje v skupine Importovať kliknite na jeden z dostupných zdrojov údajov.

  Pridanie aplikácie

 5. Postupujte podľa pokynov v dialógových oknách.

  Program Access vytvorí novú tabuľku a zobrazí ju na navigačnej table.

Poznámka : Môžete tiež importovať zoznam lokality SharePoint alebo sa na ňu prepojiť pomocou príkazu na karte Vytvoriť. Podrobné pokyny nájdete v nasledujúcej sekcii.

Na začiatok stránky

Vytvorenie tabuľky na základe zoznamu lokality SharePoint

V databáze môžete vytvoriť tabuľku, ktorá importuje zo zoznamu lokality SharePoint alebo na neho prepája. Zoznam už môže existovať: v tom prípade z neho môžete importovať alebo na neho prepojiť alebo môžete vytvoriť nový vlastný zoznam alebo nový zoznam založený na preddefinovanej šablóne. Preddefinované šablóny v programe Office Access 2007 zahŕňajú Kontakty, Úlohy, Problémy a Udalosti.

Najprv otvorte databázu, v ktorej chcete vytvoriť tabuľku.

 1. Kliknite na tlačidlo Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Tabuľky na položku Zoznamy lokality SharePoint.

  Pridanie aplikácie

Potom použite jeden z nasledovných postupov:

Vytvorenie zoznamu na základe šablóny

 1. Kliknite na položku Kontakty, Úlohy, Problémy alebo Udalosti.

 2. V dialógovom okne Vytvorenie nového zoznamu zadajte adresu URL lokality SharePoint, kde sa má nachádzať zoznam. Zadajte tiež názov nového zoznamu lokality SharePoint a jeho popis.

 3. Ak chcete, aby sa prepojená tabuľka po vytvorení otvorila, začiarknite políčko Otvoriť zoznam po dokončení (predvolene je začiarknuté). V opačnom prípade zrušte začiarknutie políčka.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie nového vlastného zoznamu

 1. Kliknite na položku Vlastné.

 2. V dialógovom okne Vytvorenie nového zoznamu zadajte adresu URL stránky lokality SharePoint, kde sa má nachádzať zoznam. Zadajte tiež názov nového zoznamu lokality SharePoint a jeho popis.

 3. Ak chcete, aby sa prepojená tabuľka po vytvorení otvorila, začiarknite políčko Otvoriť zoznam po dokončení (predvolene je začiarknuté). V opačnom prípade zrušte začiarknutie políčka.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Import údajov z existujúceho zoznamu

 1. Kliknite na položku Existujúci zoznam lokality SharePoint.

 2. V dialógovom okne Získať externé údaje zadajte adresu URL lokality SharePoint, ktorá obsahuje zoznam.

 3. Kliknite na položku Importovať zdrojové údaje do novej tabuľky v aktuálnej databáze.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Začiarknite políčka vedľa ľubovoľných zoznamov lokality SharePoint, ktoré chcete importovať.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Prepojenie na existujúci zoznam

 1. Kliknite na položku Existujúci zoznam lokality SharePoint.

 2. V dialógovom okne Získať externé údaje zadajte adresu URL lokality SharePoint, ktorá obsahuje zoznam.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť odkaz na zdroj údajov vytvorením prepojenej tabuľky.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Začiarknite políčka vedľa ľubovoľných zoznamov lokality SharePoint, na ktoré chcete prepojiť.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie polí do tabuľky v údajovom zobrazení

Položky informácií, ktoré chcete sledovať, ukladáte do polí (nazývaných aj stĺpce). V tabuľke Kontakty môžete napríklad vytvoriť okrem iných polia Priezvisko, Meno, Telefónne číslo a Adresa. V tabuľke Produkty môžete vytvoriť polia Názov produktu, Identifikácia produktu a Cena.

Správny výber polí je dôležitý. Zvyčajne nie je vhodné napríklad vytvoriť pole pre ukladanie vypočítanej hodnoty. Ak to bude potrebné, radšej prenechajte výpočet hodnoty programu Office Access 2007. Pri výbere polí ukladajte informácie tak, aby boli rozdelené do najmenších možných využiteľných častí. Namiesto ukladania celého mena napríklad zvážte ukladanie priezviska a mena. Všeobecne povedané, ak potrebujete z niektorej z položiek informácií vytvoriť zostavu alebo informácie podľa nej zoraďovať, vyhľadávať alebo vykonávať pomocou nich výpočty, uložte ju do samostatného stĺpca. Ďalšie informácie o návrhu databázy a výbere polí nájdete v článku Základy navrhovania databázy.

Pole má isté určujúce charakteristiky. Každé pole má napríklad názov, ktorý pole v tabuľke jednoznačne identifikuje. Podľa typu informácií, ktoré majú byť v poli uložené, je ďalej potrebné pre pole vybrať príslušný typ údajov. Typ údajov určuje, aké hodnoty môžu byť v poli uložené, aké operácie môžu byť s hodnotou vykonané, a tiež aké množstvo ukladacieho priestoru sa vyhradí pre každú hodnotu. Každé pole má tiež priradenú skupinu nastavení nazývaných vlastnosti, ktoré určujú jeho vzhľad alebo charakteristiky jeho správania. Vlastnosť Formát napríklad určuje rozloženie zobrazenia poľa – t. j. ako bude zobrazené pole vyzerať.

Keď vytvoríte novú tabuľku, otvorí sa v údajovom zobrazení. Ihneď môžete pridať pole zadaním informácií do stĺpca Pridať nové pole.

Údajového hárka programu Access s stĺpca pridať nové pole

Pridanie nového poľa do existujúcej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Z navigačnej tably otvorte jednu z dostupných tabuliek tak, že na ňu dvakrát kliknete.

 4. Zadajte údaje do bunky pod hlavičkou stĺpca Pridať nové pole.

Pridanie nového poľa do novej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

  Pridanie aplikácie

  Program Access vloží do databázy novú tabuľku a otvorí ju v údajovom zobrazení.

 4. Zadajte údaje do bunky pod hlavičkou stĺpca Pridať nové pole.

Keď do nového stĺpca vložíte údaje, program Office Access 2007 použije zadané informácie na rozpoznanie príslušného typu údajov pre dané pole. Ak napríklad zadáte do stĺpca dátum 1. 1. 2006, program Office Access 2007 rozpozná zadanú hodnotu ako dátum a nastaví pre pole typ údajov Date/Time. Ak program Access nemá dostatok informácií, aby mohol určiť typ údajov, nastaví typ údajov Text.

Nasledovná tabuľka zobrazuje, ako v údajovom zobrazení pracuje automatické zisťovanie typu údajov.

Ak zadáte:

Program Office Access 2007 vytvorí pole s typom údajov:

Ján

Text

http://www.contoso.com

Môžete použiť ľubovoľnú platnú predponu pre Internetový protokol. Platné predpony sú napríklad http://, https:// a mailto:.

Hyperlink

50000

Number, Long Integer

50 000

Number, Long Integer

50 000.99

Number, Double

50000,389

Number, Double

31. 12. 2006

Formáty dátumu a času sú rozpoznávané podľa vášho miestneho nastavenia.

Dátum/čas

31. decembra 2006

Dátum/čas

10:50:23

Dátum/čas

10:50:00

Dátum/čas

17:50:00

Dátum/čas

12,50 €

Symbol meny je rozpoznávaný podľa vášho miestneho nastavenia.

Currency

21,75

Number, Double

123,00%

Number, Double

3,46E+03

Number, Double


Okrem určenia typu údajov môže program Office Access 2007 nastaviť vlastnosť Formát podľa toho, aké údaje zadáte. Ak napríklad zadáte 10:50, program Access nastaví typ údajov Date/Time a pre vlastnosť Formát nastaví hodnotu Stredný čas.

Ak chcete explicitne nastaviť typ údajov a formát poľa prepísaním výberu programu Office Access 2007, môžete tak urobiť pomocou príkazov skupiny Typ údajov a formátovanie na karte Údajový hárok.

Explicitné nastavenie typu údajov

 1. Na karte Údajový hárok, v skupine Typ údajov a formátovanie kliknite na položku Typ údajov.

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

 2. Kliknite na požadovaný typ údajov.

Explicitné nastavenie formátu

 1. Na karte Údajový hárok v skupine Typ údajov a formátovanie kliknite na položku Formát.

 2. Kliknite na požadovaný formát.

Keď pridáte pole zadaním informácií do bunky pod hlavičkou Pridať nové pole, program Office Access 2007 k poľu automaticky priradí názov. Názvy polí začínajú reťazcom Pole1 pre prvé pole, Pole2 pre druhé pole, atď. Použitie opisnejších názvov polí je však vhodnejšie. Pole môžete premenovať tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na jeho hlavičku, a potom kliknete na položku Premenovať stĺpec v kontextovej ponuke.

Názvy polí môžu pozostávať z čísiel a písmen v maximálnej dĺžke 64 znakov vrátane medzier. Poliam je vhodné priradiť opisnejšie názvy, aby ste ich mohli ľahšie identifikovať pri zobrazovaní alebo úpravách záznamov. Môžete použiť napríklad názvy Priezvisko, Adresa alebo Telefón domov.

Na začiatok stránky

Pridanie polí pomocou šablón polí

Niekedy je jednoduchšie vybrať si z preddefinovaného zoznamu polí, než vytvoriť pole manuálne. Na výber polí môžete použiť pracovnú tablu Šablóny polí. Súčasťou programu Office Access 2007 je množina vstavaných šablón polí, ktorá vám môže ušetriť značné množstvo času pri ich vytváraní. Keď chcete vytvoriť nové pole použitím šablóny polí, zobrazte tablu Šablóny polí a presuňte myšou niektoré šablóny do tabuľky, ktorá je otvorená v údajovom zobrazení.

Šablóna polí je preddefinovaná množina charakteristík a vlastností, ktorá popisuje pole. Definícia šablóny poľa zahŕňa názov poľa, typ údajov, nastavenie vlastnosti formátovania poľa a množstvo iných vlastností poľa. Tieto spolu tvoria model, ktorý slúži ako základ pre vytvorenie nového poľa.

 1. Skontrolujte, či je tabuľka otvorená v údajovom zobrazení.

 2. Na karte Údajový hárok kliknite v skupine Polia a stĺpce na položku Nové pole.

  Pridanie aplikácie

  Zobrazí sa tabla Šablóny polí.

 3. Vyberte niektoré polia z tably Šablóny polí a presuňte ich myšou do tabuľky. Keď sa zobrazí vkladací riadok, umiestnite polia na dané miesto.

  Polia sa zobrazia v údajovom hárku.

Šablóny polí sú modely, na základe ktorých môžete vytvárať nové polia. Nie sú však jediným základom pre tvorbu nových polí. Okrem možnosti vytvorenia nového poľa použitím šablóny polí môžete vytvoriť nové pole z existujúceho poľa v inej tabuľke.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa z existujúcej tabuľky

Ak používate databázu, ktorá obsahuje viaceré tabuľky, môžete pridať pole z inej tabuľky. Je celkom možné, že niektoré tabuľky spolu súvisia. V relačnej databáze sú polia uložené v samostatných tematicky zameraných tabuľkách a vzťahy medzi nimi sa definujú tak, aby poskytovali vášmu systému správy databáz potrebné prostriedky na požadované spojenie informácií. Program Office Access 2007 vám umožňuje vytvoriť nové pole jeho pridaním z inej súvisiacej tabuľky alebo jeho pridaním z inej tabuľky, ktorá nemá vytvorený vzťah. Pole pridáte použitím zoznamu polí, v ktorom sú zobrazené polia dostupné v iných tabuľkách vašej databázy.

Tabla Zoznam polí

Otvorenie tably Zoznam polí

 1. Kliknite na tlačidlo Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, do ktorej chcete pridať existujúce pole.

  Tabuľka sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 4. Na karte Údajový hárok kliknite v skupine Polia a stĺpce na položku Pridať existujúce polia.

  Pridanie aplikácie

  Zobrazí sa tabla Zoznam polí.

Tabla Zoznam polí zobrazuje zoznam všetkých ostatných tabuliek v databáze zoskupených podľa kategórií. Keď pracujete s tabuľkou v údajovom zobrazení, tabla Zoznam polí zobrazuje dve kategórie: Polia dostupné v súvisiacich tabuľkách a Polia dostupné v iných tabuľkách. V prvej kategórii sa uvádzajú všetky tabuľky, s ktorými má aktuálne otvorená tabuľka vytvorený vzťah. V druhej kategórii sa uvádzajú všetky tabuľky, s ktorými daná tabuľka nemá vzťah.

Ďalšie informácie o vzťahoch tabuliek nájdete v článku Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu.

Kliknutím na znamienko plus (+) vedľa tabuľky zobrazíte zoznam všetkých polí, ktoré sú v tejto tabuľke k dispozícii. Ak chcete pridať pole do svojej tabuľky, presuňte požadované pole myšou z tably Zoznam polí do tabuľky v údajovom zobrazení.

Pridanie poľa z tably Zoznam polí

 1. Kliknite na tlačidlo Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, do ktorej chcete pridať existujúce pole.

  Tabuľka sa otvorí v návrhovom zobrazení.

 4. Na karte Údajový hárok kliknite v skupine Polia a stĺpce na položku Pridať existujúce polia.

  Pridanie aplikácie

  Zobrazí sa tabla Zoznam polí.

 5. Kliknutím na znamienko plus (+) vedľa tabuľky zobrazte zoznam polí v tejto tabuľke.

 6. Požadované pole presuňte myšou z tably Zoznam polí do tabuľky v údajovom zobrazení.

 7. Po zobrazení vkladacieho riadka vložte pole na toto miesto.

  Vloženie riadka pre vložením poľa z tably Zoznam polí

  Spustí sa Sprievodca vyhľadávaním.

 8. Pokračujte podľa pokynov Sprievodcu.

  Po dokončení Sprievodcu sa pole zobrazí v tabuľke v údajovom zobrazení.

Poznámka : Keď presuniete myšou pole z nesúvisiacej tabuľky a následne dokončíte Sprievodcu vyhľadávaním, medzi tabuľkou v table Zoznam polí a tabuľkou, ktorú máte otvorenú, sa automaticky vytvorí nový vzťah one-to-many.

Na začiatok stránky

Nastavenie typu údajov pre pole v údajovom zobrazení

Program Office Access 2007 zvyčajne automaticky určí vhodný typ údajov pre pole, ktoré vytvoríte v údajovom zobrazení. Niekedy však budete potrebovať zmeniť nastavenie, ktoré určil program Access. Môžete mať napríklad existujúce identifikátory produktov slúžiace na identifikáciu produktov, ktoré predávate. Ak do tabuľky v údajovom zobrazení zadáte číselnú identifikáciu, napríklad 1003, funkcia automatického zisťovania typu údajov nastaví pre dané pole číselný typ údajov. Číselný typ údajov by ste však mali použiť len pre polia, ktoré sa použijú v aritmetických výpočtoch. Identifikátory, ako napríklad identifikácia produktu, je vhodnejšie ukladať ako typ údajov Text.

Ak chcete pre pole explicitne nastaviť typ údajov a formát prepísaním výberu programu Office Access 2007, môžete to urobiť pomocou príkazov v skupine Typ údajov a formátovanie na karte Údaje.

Explicitné nastavenie typu údajov

 1. Na karte Údajový hárok, v skupine Typ údajov a formátovanie kliknite na položku Typ údajov.

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

 2. Kliknite na požadovaný typ údajov.

Na určenie správneho typu údajov použite nasledovnú tabuľku.

Explicitné nastavenie formátu

 1. Na karte Údajový hárok v skupine Typ údajov a formátovanie kliknite na položku Formát.

 2. Kliknite na požadovaný formát.

Nasledovná tabuľka popisuje typy údajov, ktoré sú dostupné pre polia v programe Office Access 2007.

Typ údajov

Ukladá

Veľkosť

Text

Alfanumerické znaky

Použite pre text, alebo text a čísla, ktoré sa nepoužívajú na výpočty (napríklad identifikácia produktu).

Maximálne 255 znakov.

Memo

Alfanumerické znaky (hodnoty s dĺžkou vyše 255 znakov) alebo text vo formáte RTF.

Použite pre text dlhší ako 255 znakov alebo text vo formáte RTF. Pole typu Memo je vhodné použiť napríklad pre poznámky, rozsiahle popisy a odseky s formátovaním, napríklad s tučným písmom alebo kurzívou.

až do 1 gigabajtu znakov alebo do 2 gigabajtov ukladacieho priestoru (2 bajty na znak), z ktorých môžete zobraziť 65 535 znakov v ovládacom prvku.

Číslo

Číselné hodnoty (celé čísla alebo zlomky).

Použite na ukladanie čísiel, ktoré sa použijú vo výpočtoch, s výnimkou peňažných hodnôt (na ukladanie peňažných hodnôt použite typ údajov Currency).

1, 2, 4 alebo 8 bajtov, alebo 16 bajtov v prípade, že je pole použité ako replikačný identifikátor.

Dátum/čas

Dátumy a časové údaje.

Použite pre ukladanie hodnôt dátumu a času. Všimnite si, že každá uložená hodnota zahŕňa dátumovú, ako aj časovú súčasť.

8 bajtov.

Currency

Peňažné hodnoty.

Použite na ukladanie peňažných hodnôt (meny).

8 bajtov.

Automatické číslovanie

Jedinečná číselná hodnota, ktorú program Office Access 2007 automaticky vkladá pri pridaní záznamu.

Použite na generovanie jedinečných hodnôt, ktoré môžu byť použité ako hlavný kľúč. Hodnoty polí typu Automatické číslovanie môžu byť postupne zvyšované o zadanú číselnú hodnotu alebo vyberané náhodne.

4 bajty, alebo 16 bajtov v prípade, že je pole použité ako replikačný identifikátor.

Áno/Nie

Booleovské hodnoty.

Použite na ukladanie polí typu Pravda/Nepravda, ktoré môžu obsahovať niektorú z dvoch možných hodnôt: napríklad Áno/Nie alebo Pravda/Nepravda.

1 bit (8 bitov = 1 bajt).

OLE Object

Objekty OLE alebo iné binárne údaje.

Použite na ukladanie objektov OLE z iných aplikácií systému Microsoft Windows.

Maximálne 1 gigabajt.

Príloha

Obrázky, binárne súbory, súbory balíka Office.

Toto je preferovaný typ údajov na ukladanie digitálnych obrázkov a ľubovoľných typov binárnych súborov.

V prípade komprimovaných príloh 2 gigabajty. V prípade nekomprimovaných príloh približne 700 kB podľa toho, do akej miery sa dá príloha komprimovať.

Hyperlink

Hypertextové prepojenia.

Použite na ukladanie hypertextových prepojení, ktoré jedným kliknutím umožnia prístup na webové stránky prostredníctvom adresy URL (Uniform Resource Locator) alebo k súborom použitím názvu vo formáte UNC (universal naming convention). Môžete tiež vytvárať prepojenia na objekty programu Access uložené v databáze.

až do 1 gigabajtu znakov alebo do 2 gigabajtov ukladacieho priestoru (2 bajty na znak), z ktorých môžete zobraziť 65 535 znakov v ovládacom prvku.

Sprievodca vyhľadávaním

Nie je v skutočnosti typom údajov: pomocou tejto položky sa vyvolá Sprievodca vyhľadávaním.

Použite na spustenie Sprievodcu vyhľadávaním, aby ste mohli vytvoriť pole, ktoré používa pole so zoznamom, a mohli tak vyhľadať hodnotu v inej tabuľke, dotaze alebo v zozname hodnôt.

Založené na tabuľke alebo dotaze: veľkosť viazaného stĺpca.

Založené na hodnote: veľkosť textového poľa použitého na uloženie hodnoty.


Tip : Pre telefónne čísla, katalógové čísla a iné čísla, ktoré neplánujete použiť na matematické výpočty, vyberte typ údajov Text, nie typ údajov Number.

Pre typy údajov Text a Number môžete presnejšie určiť veľkosť poľa nastavením hodnoty v poli vlastnosti Veľkosť poľa.

Na začiatok stránky

Uloženie tabuľky

Po pridaní polí do tabuľky by ste mali uložiť jej návrh. Pri prvom uložení tabuľky jej dajte názov, ktorý popisuje informácie obsiahnuté v tabuľke. Môžete použiť až 64 znakov (písmen alebo čísel), vrátane medzier. Tabuľku môžete napríklad nazvať Zákazníci, Zásoby dielov alebo Produkty.

 1. Kliknite na tlačidlo Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Uložiť alebo stlačte klávesy CTRL+S.

  alebo

  Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu tabuľky a potom kliknite na príkaz Uložiť v kontextovej ponuke.

  alebo

  Kliknite na príkaz Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 2. Ak tabuľku ukladáte po prvýkrát, zadajte názov tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Nastavenie hlavného kľúča

Hlavný kľúč tabuľky pozostáva z jedného alebo viacerých polí, ktoré jednoznačne identifikujú každý riadok uložený v tabuľke. Často existuje jedinečné identifikačné číslo, ako napríklad identifikačné číslo, sériové číslo alebo kód, ktoré slúži ako hlavný kľúč. Tabuľka Zákazníci môže pre každého zákazníka používať napríklad jedinečné identifikačné číslo zákazníka. Hlavným kľúčom tabuľky je identifikácia zákazníka.

Dobrý kandidát na hlavný kľúč má niekoľko charakteristík. Po prvé, jednoznačne identifikuje každý riadok. Po druhé, nikdy nie je prázdny, ani nemá hodnotu null – vždy obsahuje hodnotu. Po tretie, zriedka sa mení (v ideálnom prípade nikdy). Program Access používa polia hlavného kľúča na rýchle zhromaždenie údajov z viacerých tabuliek.

Vždy určite hlavný kľúč tabuľky. Program Access automaticky vytvorí index pre hlavný kľúč, ktorý pomôže urýchliť dotazy a ďalšie operácie. Program Access tiež zabezpečí, aby každý záznam mal hodnotu v poli hlavného kľúča, pričom táto hodnota je vždy jedinečná.

Ak sa v údajovom zobrazení vytvorí nová tabuľka, program Access automaticky vytvorí hlavný kľúč a priradí mu názov poľa Identifikácia a typ údajov Automatické číslovanie. Na základe predvoleného nastavenia je pole v údajovom zobrazení skryté, ale v prípade prepnutia do návrhového zobrazenia sa pole zobrazí.

Prepnutie do návrhového zobrazenia

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  alebo

  Kliknite pravým tlačidlom myši na názov tabuľky na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  alebo

  Kliknite na položku Návrhové zobrazenie v stavovom riadku programu Access.

Na zmenu alebo odstránenie hlavného kľúča, alebo na nastavenie hlavného kľúča pre tabuľku, ktorá ešte tento kľúč nemá, musíte použiť návrhové zobrazenie.

Nastavenie alebo zmena hlavného kľúča

 1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

 2. Vyberte pole alebo polia, ktoré chcete použiť ako hlavný kľúč.

  Na výber jedného poľa kliknite na selektor riadka požadovaného poľa.

  Na výber riadkov viac ako jedného poľa podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na selektor riadka každého poľa.

 3. Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Hlavný kľúč.

  Skupina Nástroje na karte Návrh

  Naľavo od poľa alebo polí, ktoré ste určili ako hlavný kľúč, sa pridá indikátor kľúča.

Odstránenie hlavného kľúča

 1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

 2. Kliknite na selektor riadka pre aktuálny hlavný kľúč.

  Ak hlavný kľúč pozostáva z jedného poľa, kliknite na selektor riadka daného poľa.

  Ak sa hlavný kľúč skladá z viacerých polí, kliknite na selektor riadka ktoréhokoľvek poľa v hlavnom kľúči.

 3. Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Hlavný kľúč.

  Skupina Nástroje na karte Návrh

  Indikátor kľúča sa odstráni z poľa alebo z polí, ktoré ste predtým určili ako hlavný kľúč.

Poznámka : Pri ukladaní novej tabuľky bez hlavného kľúča vás program Access vyzve na vytvorenie kľúča. Ak zvolíte možnosť Áno, program Access vytvorí pole Identifikácia s typom údajov Automatické číslovanie na poskytnutie jedinečnej hodnoty pre každý záznam. Ak tabuľka už obsahuje pole typu Automatické číslovanie, program Access ho použije ako hlavný kľúč.

Na začiatok stránky

Nastavenie vlastností poľa

Nastavením vlastností poľa môžete riadiť zobrazenie informácií, zabrániť nesprávnym položkám, určiť predvolené hodnoty, urýchliť hľadanie a zoradenie a riadiť ďalšie charakteristiky vzhľadu alebo správania. Môžete napríklad formátovať čísla, aby boli ľahšie čitateľné, alebo môžete definovať overovacie pravidlo, ktoré musí byť splnené, aby sa do poľa dali zadať informácie.

Typ údajov poľa určuje vlastnosti, ktoré môžete nastaviť. Napríklad vlastnosť LenPriložiť sa vzťahuje iba na pole, ktoré má nastavený typ údajov Memo. Táto vlastnosť sa nedá nastaviť pre pole s iným typom údajov.

Program Access používa nastavenia vlastností poľa pri prezeraní a úprave údajov. Napríklad vlastnosti Formát, VstupnáMaska a Popis ovplyvňujú zobrazenie informácií v údajových hárkoch tabuliek a dotazov. Navyše všetky ovládacie prvky v nových formulároch a zostavách založených na poliach v tabuľke predvolene zdedia tie isté nastavenia vlastností. Ďalšie vlastnosti sa používajú na nastavenie predvolenej hodnoty poľa alebo na vyžadovanie zadania hodnoty, ktorú program Access vynúti pri pridaní alebo úprave údajov v tabuľke.

Nastavenie vlastnosti poľa pre tabuľku v údajovom zobrazení

 1. Otvorte tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Kliknite na pole, ktorého vlastnosť chcete nastaviť.

 3. Na karte Údajový hárok v skupine Typ údajov a formátovanie vyberte jeden z nasledujúcich príkazov:

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

  • Jedinečný – nastaví vlastnosť Indexované.

  • Je povinné – zapína a vypína nastavenie vlastnosti Povinné . Ak bola nastavená na Áno, nastaví sa na Nie. Ak bola nastavená na Nie, nastaví sa na Áno.

   V údajovom zobrazení môžete nastaviť iba niekoľko dostupných vlastností poľa. Na nastavenie ďalších vlastností poľa musíte tabuľku otvoriť v návrhovom zobrazení.

Aby ste mali prístup k úplnému zoznamu vlastností polí a aby ste ich mohli nastaviť, musíte použiť návrhové zobrazenie.

Nastavenie vlastnosti poľa pre tabuľku v návrhovom zobrazení

 1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

 2. V hornej časti mriežky návrhu poľa kliknite na pole, ktorého vlastnosti chcete nastaviť (alebo prejdite do poľa pomocou kurzorových klávesov).

 3. Program Access zobrazí vlastnosti tohto poľa v spodnej časti mriežky návrhu tabuľky. Typ údajov poľa určuje vlastnosti, ktoré môžete nastaviť.

 4. V nižšej časti okna v sekcii Vlastnosti poľa kliknite na pole pre vlastnosť poľa, ktorú chcete nastaviť. Môžete tiež stlačiť kláves F6 a potom prejsť na vlastnosť pomocou kurzorových klávesov.

 5. Zadajte nastavenie vlastnosti, alebo ak sa na pravej strane poľa vlastnosti zobrazí šípka, kliknite na túto šípku a vyberte zo zoznamu nastavení pre túto vlastnosť.

  Nasledovná tabuľka uvádza dostupné vlastnosti poľa.


Vlastnosť poľa

Účel

VeľkosťPoľa

Nastaviť maximálnu veľkosť údajov uložených ako typ údajov Text, Number alebo Automatické číslovanie.

Formát

Prispôsobiť vzhľad poľa pri jeho zobrazení alebo tlači.

PočetDesatinnýchMiest

Určiť počet desatinných miest, ktorý sa má použiť pri zobrazení čísel.

NovéHodnoty

Nastaviť, či sa bude hodnota v poli typu Automatické číslovanie prírastkovo zväčšovať alebo či sa poľu priradí náhodná hodnota.

VstupnáMaska

Zobraziť upravovacie znaky na sprevádzanie zadávaním údajov.

Popis

Nastaviť text predvolene zobrazený v označeniach pre formuláre, zostavy a dotazy.

PredvolenáHodnota

Pri pridaní nových záznamov automaticky priradiť poľu predvolenú hodnotu.

OverovaciePravidlo

Zadať výraz, ktorý musí byť pravdivý, keď pridávate alebo meníte hodnotu v tomto poli.

OverovacíText

Zadať text, ktorý sa zobrazí, keď hodnota poruší výraz vo vlastnosti OverovaciePravidlo.

Povinné

Vyžadovať zadanie údajov do poľa.

PovoliťNulovúDĺžku

Povoliť vloženie (nastavením na Áno) reťazca nulovej dĺžky ("") do poľa typu Text alebo Memo.

Indexované

Urýchliť prístup k údajom v tomto poli vytvorením a používaním indexu.

KompresiaUnicode

Komprimovať text uložený v tomto poli, keď je uložené veľké množstvo textu (> 4 096 znakov)

RežimIME

Riadiť konverziu znakov v ázijskej verzii systému Windows.

RežimVetyIME

Riadiť konverziu znakov v ázijskej verzii systému Windows.

InteligentnéZnačky

Priložiť k tomuto poľu inteligentnú značku.

LenPriložiť

Povoliť vytváranie verzií (nastavením na Áno) poľa typu Memo.

FormátTextu

Vybrať nastavenie RTF, ak chcete text uložiť vo formáte HTML a umožniť formátovanie RTF.

ZarovnanieTextu

Určiť predvolené zarovnanie textu v ovládacom prvku.

Presnosť

Určiť celkové množstvo povolených číslic, vrátane číslic naľavo i napravo od desatinnej čiarky.

Mierka

Určiť maximálny počet číslic, ktoré možno ukladať napravo od oddeľovača desatinných miest.

Ak chcete viac priestoru na zadanie alebo úpravu nastavenia v poli vlastnosti, stlačte klávesovú kombináciu SHIFT+F2 na zobrazenie okna Lupa. Ak zadávate vstupnú masku alebo overovací výraz a potrebujete pomoc pri ich vytvorení, kliknite na tlačidlo Builder button vedľa poľa vlastnosti na zobrazenie vhodného zostavovača.

 1. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

  alebo

  Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu tabuľky a potom kliknite na príkaz Uložiť v kontextovej ponuke.

  alebo

  Kliknite na tlačidlo Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Uložiť alebo stlačte klávesy CTRL+S.

Nasledovná tabuľka poskytuje doplnkové informácie o vlastnostiach poľa VeľkosťPoľa, Formát a Nové hodnoty.

Vlastnosť VeľkosťPoľa

Popis

Text

Zadajte hodnotu od 1 do 255. Textové polia môžu mať dĺžku od 1 do 255 znakov. V prípade väčších textových polí použite typ údajov Memo.

Číslo

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Byte – pre číselné hodnoty v rozmedzí od 0 do 255. Požiadavka na ukladací priestor je jeden bajt.

 • Integer – pre číselné hodnoty v rozmedzí od -32,768 do +32,768. Požiadavka na ukladací priestor je dva bajty.

 • Long Integer – pre číselné hodnoty v rozmedzí od -2,147,483,648 do +2,147,483,647. Požiadavka na ukladací priestor je štyri bajty.

  Tip : Použite možnosť Long Integer, ak chcete ako cudzí kľúč uložiť hodnotu, ktorá sa zobrazuje v poli typu Automatické číslovanie v hlavnom kľúči inej tabuľky.

 • Single – pre číselné hodnoty s pohyblivou desatinnou čiarkou v rozmedzí od -3.4 x 1038 do +3.4 x 1038 a až po sedem platných číslic. Požiadavka na ukladací priestor je štyri bajty.

 • Double – pre číselné hodnoty s pohyblivou desatinnou čiarkou v rozmedzí od -1.797 x 10308 do +1.797 x 10308 a až po pätnásť platných číslic. Požiadavka na ukladací priestor je osem bajtov.

 • Replication ID – na uloženie globálne jedinečného identifikátora požadovaného pre replikáciu. Požiadavka na ukladací priestor je šestnásť bajtov. Replikácia nie je podporovaná v prípade formátu súborov .accdb.

 • Decimal – Pre číselné hodnoty v rozmedzí od-9.999... x 1027 do +9.999... x 1027. Požiadavka na ukladací priestor je dvanásť bajtov.

Automatické číslovanie

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Long Integer – pre jedinečné číselné hodnoty v rozmedzí od 1 do +2,147,483,648, keď je vlastnosť poľa NovéHodnoty nastavená na Prírastok, a od -2,147,483,648 do +2,147,483,647, keď je vlastnosť NovéHodnoty nastavená na Náhodný. Požiadavka na ukladací priestor je štyri bajty

 • Replication ID – na uloženie globálne jedinečného identifikátora požadovaného pre replikáciu. Požiadavka na ukladací priestor je šestnásť bajtov. Replikácia nie je podporovaná v prípade formátu súborov .accdb.

Vlastnosť Formát

Text

Môžete definovať vlastný formát. Ďalšie informácie nájdete v článku Formátovanie údajov v tabuľkách, formulároch a zostavách.

Číslo

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Všeobecné číslo – zobrazí číslo tak, ako bolo zadané.

  Napríklad z 3456,789 sa stane 3456,789

 • Mena – zobrazí číslo pomocou oddeľovača tisícov a použije nastavenie z miestnych a jazykových nastavení v ovládacom paneli pre záporné sumy, znak oddeľovača desatinných miest, symboly meny a desatinné miesta.

  Napríklad z 3456,789 sa stane 3 456,79 €

 • Euro – zobrazí číslo pomocou symbolu meny Euro a to bez ohľadu na to, aký symbol je nastavený v miestnom a jazykovom nastavení.

 • Fixed – zobrazí aspoň jednu číslicu a použije nastavenia v miestnych a jazykových nastaveniach v ovládacom paneli pre záporné sumy, znak oddeľovača desatinných miest, symboly meny a desatinné miesta.

  Napríklad z 3456,789 sa stane 3456,79

 • Standard – Zobrazí číslo pomocou oddeľovača tisícov a použije nastavenia v miestnych a jazykových nastaveniach v ovládacom paneli pre záporné sumy, znak oddeľovača desatinných miest a desatinné miesta. Tento formát nezobrazuje symbol meny.

  Napríklad z 3456,789 sa stane 3 456,79

 • Percent – vynásobí hodnotu krát 100 a zobrazí číslo so znakom percent pridaným na konci. Použije nastavenia v miestnych a jazykových nastaveniach v ovládacom paneli pre záporné sumy, znak oddeľovača desatinných miest a desatinné miesta.

  Napríklad z 0,3456 sa stane 35 %

 • Scientific – zobrazí hodnotu v štandardnom vedeckom zápise.

  Napríklad z 3456,789 sa stane 3,46E+03

Dátum/čas

Vyberte jeden z nasledujúcich preddefinovaných formátov zobrazenia:

 • Všeobecný dátum – zobrazí hodnotu pomocou kombinácie nastavení pre Krátky dátum a Dlhý dátum.

 • Dlhý dátum – zobrazí hodnotu pomocou nastavenia Dlhý dátum z miestnych a jazykových nastavení v ovládacom paneli.

 • Stredný dátum – Zobrazí hodnotu pomocou formátu dd-mmm-yy (napríklad 14. III. 06).

 • Krátky dátum – zobrazí hodnotu pomocou nastavenia Krátky dátum z miestnych a jazykových nastavení v ovládacom paneli.

 • Dlhý čas – zobrazí hodnotu pomocou nastavenia času v miestnych a jazykových nastaveniach v ovládacom paneli.

 • Stredný čas – zobrazí hodnotu pomocou formátu HH:MM PM, kde HH sú hodiny, MM sú minúty a PM je buď predpoludním, alebo odpoludnia. Hodiny môžu byť v rozmedzí od 1 do 12. Minúty môžu byť v rozmedzí od 0 do 59.

 • Krátky čas – zobrazí hodnotu pomocou formátu HH:MM, kde HH sú hodiny a MM sú minúty. Hodiny môžu byť v rozmedzí od 1 do 12. Minúty môžu byť v rozmedzí od 0 do 59.

Áno/Nie

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Pravda/Nepravda – zobrazí hodnotu ako Pravda alebo Nepravda.

 • Áno/Nie – zobrazí hodnotu ako Áno alebo Nie.

 • Vypnuté/Zapnuté – zobrazí hodnotu ako Zapnuté alebo Vypnuté.

Poznámka : Vyššie uvedené hodnoty Zapnuté, Pravda a Áno sú rovnocenné. Nepravda, Nie a Vypnuté sú takisto rovnocenné.

Vlastnosť Nové hodnoty

Automatické číslovanie

Vyberte jednu z nasledujúcich možností (iba pre typ údajov Automatické číslovanie):

 • Prírastok – počiatočná hodnota je 1 a pri každom novom zázname sa zvýši o 1.

 • Náhodný – začať s náhodnou hodnotou a každému novému záznamu priradiť náhodnú hodnotu.


Na začiatok stránky

Nastavenie vlastností tabuľky

Okrem vlastností poľa môžete nastaviť vlastnosti, ktoré sa vzťahujú na celú tabuľku a na celé záznamy. Tieto vlastnosti sa nastavujú v údajovom hárku tabuľky.

Nastavenie vlastnosti tabuľky

 1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Zobrazenie alebo skrytie na položku Hárok vlastností.

  Show/Hide group on the Design tab in Access

  Zobrazí sa hárok vlastností tabuľky.

 3. Kliknite na pole vlastnosti, ktorú chcete nastaviť.

 4. Zadajte nastavenie vlastnosti.

  Nasledovná tabuľka uvádza dostupné vlastnosti tabuľky.

Vlastnosť tabuľky

Účel

Popis

Poskytnúť popis tabuľky.

PredvolenéZobrazenie

Nastaviť zobrazenie Údajový hárok, Kontingenčná tabuľka alebo Kontingenčný graf ako predvolené zobrazenie pri otvorení tabuľky.

OverovaciePravidlo

Zadať výraz, ktorý musí byť pravdivý vždy, keď pridáte alebo zmeníte záznam.

OverovacíText

Zadať text, ktorý sa zobrazí, keď záznam poruší OverovaciePravidlo.

Filtrovanie

Definovať kritériá na zobrazenie iba zodpovedajúcich riadkov v zobrazení údajového hárka.

ZoradiťPodľa

Vybrať jedno alebo viaceré polia na určenie spôsobu zoradenia riadkov v zobrazení údajového hárka.

NázovPodriadenéhoÚdajovéhoHárka

Určiť, či sa má podriadený údajový hárok zobraziť v údajovom zobrazení a ak áno, ktorá tabuľka alebo dotaz má poskytnúť riadky pre podriadený údajový hárok.

PrepájaciePoliaPodriadenéhoObjektu

Uveďte polia v tabuľke alebo dotaze použité pre podriadený údajový hárok, ktoré vyhovujú poľu (poliam) hlavného kľúča tejto tabuľky.

PrepájaciePoliaHlavnéhoObjektu

Uveďte pole (polia) hlavného kľúča v tejto tabuľke, ktoré zodpovedajú podriadeným poliam pre podriadený údajový hárok.

VýškaPodriadenéhoÚdajovéhoHárka

Určite, či sa má okno podriadeného údajového hárka pri otvorení rozbaliť a tak zobraziť všetky dostupné riadky podriadeného údajového hárka (predvolené nastavenie), alebo nastavte výšku okna podriadeného údajového hárka pri otvorení.

RozbalenýPodriadenýÚdajovýHárok

Nastavte, či sa majú pri otvorení tabuľky rozbaliť všetky podriadené údajové hárky.

Orientácia

Nastavte orientáciu zobrazenia podľa toho, či sa váš jazyk číta zľava doprava alebo sprava doľava.

ZobraziťZobrazeniaNaLokaliteSharePoint

Určite, či formuláre a zostavy prepojené na túto tabuľku majú byť dostupné v ponuke Zobraziť na lokalite Windows SharePoint Services, ak bola databáza publikovaná na tejto lokalite.

FiltrovaťPriZavedení

Automaticky uplatnite kritériá filtra uvedené vo vlastnosti Filter (nastavením na Áno), keď sa tabuľka otvorí v údajovom zobrazení.

ZoradiťPodľaHodnotyPriZavedení

Automaticky použiť kritérium zoradenia uvedené vo vlastnosti ZoradiťPodľa (nastavením na Áno), keď sa tabuľka otvorí v údajovom zobrazení.

Ak chcete viac priestoru na zadanie alebo úpravu nastavenia v poli vlastnosti, stlačte klávesovú kombináciu SHIFT+F2 na zobrazenie okna Lupa. Ak nastavujete vlastnosť OverovaciePravidlo na výraz a potrebovali by ste pomoc s jeho zostavením, kliknite na tlačidlo Builder button vedľa okna vlastnosti OverovaciePravidlo na zobrazenie Zostavovača výrazov.

 1. Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na položku Uložiť na paneli Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

  alebo

  Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu tabuľky a potom kliknite na príkaz Uložiť v kontextovej ponuke.

  alebo

  Kliknite na tlačidlo Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Uložiť alebo stlačte klávesy CTRL+S.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×