Vytváranie prezentácií so zjednodušením ovládania v PowerPointe

Vytváranie prezentácií so zjednodušením ovládania v PowerPointe

Späť do Centra zjednodušenia ovládania balíka Office > Podpora zjednodušenia ovládania pre PowerPoint

Dodržiavaním kľúčových najvhodnejších postupov pri vytváraní powerpointových prezentácií jednoduchšie vytvoríte prezentácie so zjednodušením ovládania pre ľudí s postihnutím. V tejto téme je vysvetlené, prečo by ste mali tieto najvhodnejšie postupy používať, a nájdete tu tiež podrobné pokyny na ich dodržiavanie.

Powerpointová snímka s názvom Príprava na udalosť, na ktorej sa nachádza grafický zoznam (Stanovenie dátumu, Rezervácia miesta, Pozvanie účastníkov, Zabezpečenie jedla a Ďalšie činnosti) a fotografia sály

Obsah powerpointových prezentácií býva predovšetkým grafický. Nevidiaci alebo slabozrakí ľudia im porozumejú jednoduchšie, keď už pri vytváraní snímok budete mať na pamäti zjednodušenie ovládania.

Windows: Najvhodnejšie postupy na vytváranie powerpointových prezentácií so zjednodušením ovládania

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní powerpointových prezentácií so zjednodušením ovládania pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Ako to nájsť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým vizuálnym prvkom a tabuľkám alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, obrázky ClipArt, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Chýbajúci alternatívny text nájdete pomocou kontroly zjednodušenia ovládania.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

Uistite sa, že obsah snímok možno čítať v požadovanom poradí

Pomocou funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania môžete nájsť snímky, ktoré majú problémy s poradím čítania.

Keď snímku číta vidiaci, zvyčajne číta text alebo obrázok v poradí, v akom sa prvky na snímke zobrazujú. Čítačka obrazovky však číta prvky na snímke v poradí, v akom boli do snímky pridané, a to sa môže značne líšiť od poradia, v akom sa zobrazujú.

Je dôležité skontrolovať poradie čítania, aby ste sa uistili, že každý číta obsah v požadovanom poradí.

Nastavenie smeru čítania obsahu snímky

Ak navrhujete novú snímku, môžete použiť vstavané rozloženie snímky

Tento tip sa vzťahuje na novú snímku, ktorú vytvárate

PowerPoint obsahuje vstavané rozloženia snímky, ktoré môžete použiť na ľubovoľnú snímku. Ak tieto rozloženia použijete v novej snímke, automaticky zabezpečíte fungovanie poradia čítania pre každého.

Použitie vstavaných rozložení snímok na inkluzívne poradie čítania

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a obrazovkové komentáre.

Ak chcete zistiť, či je text hypertextového prepojenia zrozumiteľný ako samostatná informácia a či z neho čitateľ získa presné informácie o cieľovom umiestnení, prezrite si snímky v prezentácii.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Tip : Môžete tiež pridať obrazovkové komentáre, ktoré sa zobrazia, keď kurzorom myši ukážete na text alebo obrázky s hypertextovým prepojením.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Ak chcete nájsť prípady farebného odlíšenia, prezrite si snímky v prezentácii.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Ak chcete nájsť nedostatočný farebný kontrast, na snímkach pohľadajte text, ktorý sa ťažko číta alebo odlišuje od pozadia.

Uistite sa, že medzi textom a pozadím je silný kontrast, aby ho dobre videli aj slabozrakí používatelia. Môžete použiť tmavý text na bielom alebo sivobielom pozadí, alebo naopak biely text na tmavom pozadí.

Čiernobiele schémy tiež umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použitie špecifických nadpisov snímok

Snímky bez nadpisov nájdete pomocou kontroly zjednodušenia ovládania.

Nevidiaci a slabozrakí ľudia, ako aj ľudia s poruchami čítania, sa pri navigácii orientujú podľa nadpisov snímok. Krátkym pohľadom alebo pomocou čítačky obrazovky si napríklad môžu rýchlo prezrieť zoznam nadpisov snímok a prejsť priamo na požadovanú snímku.

Používanie jedinečných nadpisov snímok

Skrytie nadpisu snímky

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Ak chcete skontrolovať, či tabuľky neobsahujú rozdelené bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma sans serif a dostatok voľného priestoru.

Ak chcete pohľadať potenciálne problémy súvisiace s písmami alebo voľným priestorom, v snímkach pohľadajte časti, ktoré pôsobia byť preplnené alebo nečitateľné.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

Vytváranie videí so zjednodušením ovládania pre zrakovo alebo sluchovo postihnutých používateľov

Titulky zvyčajne obsahujú prepis (alebo preklad) dialógu.

Skryté titulky zvyčajne opisujú aj zvukovú stopu, napríklad hudbu alebo zvukové efekty, ktoré sa vyskytujú mimo obrazovky.

Popis videa je zvukový komentár kľúčových vizuálnych prvkov videa. Tieto popisy sú vložené do prirodzených prestávok v dialógoch programu. Popis videa zjednodušuje ovládanie videa slepým alebo zrakovo postihnutým osobám.

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom a tabuľkám

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom a tabuľkám v powerpointových prezentáciách.

Poznámka : Odporúčame vložiť text iba do poľa popisu a názov nechať prázdny. Najrozšírenejšie čítačky obrazovky vrátane Moderátora tak poskytnú najlepšie výsledky. K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Od marca 2017 PowerPoint pre PC v Office 365 automaticky generuje alternatívny text pre fotografie pomocou inteligentných služieb v cloude.

Poznámka : Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov služieb Office 365, ktorí sa zúčastňujú programu Office Insider. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

PowerPoint negeneruje alternatívny text pre kreslené obrázky, ako sú napríklad obrázky ClipArt, diagramy alebo ikony.

Ak chcete skontrolovať vygenerovaný alternatívny text alebo pridať alternatívny text pre obrázky bez alternatívneho textu, ako sú kreslené obrázky, vykonajte tieto kroky:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Ak je obrázok fotografia, vykonajte tieto kroky.

  1. Výberom položky Upraviť alternatívny text otvorte tablu Alternatívny text.

  2. Na table Alternatívny text skontrolujte popis textového poľa.

  3. Navrhovaný text potvrdíte tak, že zavriete tablu Alternatívny text a vrátite sa do powerpointovej snímky.

   Ak chcete zmeniť navrhovaný alternatívny text, do poľa zadajte preferovaný text.

  4. Zavrite tablu Alternatívny text a vráťte sa do powerpointovej snímky.

 3. Ak je obrázok ikona, obrázok ClipArt alebo iný obrázok okrem fotografie, vykonajte tieto kroky.

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a vyberte položku Formátovať obrázok.

  2. Na table Formátovať obrázok vyberte ikonu Veľkosť a vlastnosti a potom položku Alternatívny text.

  3. V textovom poli Popis zadajte alternatívny text pre obrázok.

  4. Zavrite tablu Formátovať obrázok a vráťte sa do powerpointovej snímky.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať obrázok a poľami popisujúcimi vybratý obrázok v časti Alternatívny text

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na grafický prvok SmartArt.

 2. Vyberte položku Veľkosť a pozícia.

 3. Na pravej table vyberte možnosť Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať tvar a poľami popisujúcimi vybratý grafický prvok SmartArt v časti Alternatívny text

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridajte alternatívny text k tvarom vrátane tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar.

 2. Vyberte položku Veľkosť a pozícia.

 3. Na pravej table vyberte možnosť Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať tvar a poľami popisujúcimi vybratý tvar v časti Alternatívny text

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na graf.

 2. Vyberte možnosť Formátovať oblasť grafu.

 3. Na pravej table vyberte možnosť Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať oblasť grafu a poľami popisujúcimi vybratý graf v časti Alternatívny text

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku.

 2. Vyberte položku Formátovať tvar.

 3. Na pravej table vyberte možnosť Veľkosť a vlastnosti.

 4. Vyberte kartu Alternatívny text .

 5. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať tvar a poľami popisujúcimi vybratú tabuľku v časti Alternatívny text

Vytvorenie hypertextových prepojení, textov a tabuliek so zjednodušením ovládania

Nasledujúci postup popisuje, ako vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušením ovládania v powerpointových prezentáciách.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

 1. Vyberte text, ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie, a kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Vyberte položku Prepojenie.
  Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia.

 3. V prípade potreby text hypertextového prepojenia zmeňte.

 4. Do poľa Adresa zadajte popisnú adresu hypertextového prepojenia.

 5. Vyberte tlačidlo Obrazovkový komentár a do poľa Text obrazovkového komentára napíšte obrazovkový komentár.

  Tip : Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Vloženie hypertextového prepojenia

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

 1. Na karte Návrh vyberte v skupine Motívy možnosť Motív balíka Office.
  Motív balíka Office má farby, kontrast a písma, ktoré zjednodušujú ovládanie. Je tiež navrhnutý tak, aby mohli čítačky obrazovky jednoduchšie čítať obsah snímok.

Snímka obrazovky s Motívom balíka Office na karte Návrh

Používanie hlavičiek tabuľky

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Na karte Nástroje tabuliek – Návrh začiarknite v skupine Možnosti štýlov tabuľky políčko Riadok hlavičky.

 3. Zadajte záhlavia stĺpcov.

Snímka obrazovky so začiarkavacím políčkom Riadok hlavičky v skupine Možnosti štýlov tabuľky na karte Nástroje tabuliek – Návrh

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. V skupine Písmo, ktorá obsahuje možnosti na nastavenie typu, veľkosti, štýlu a farby písma, vyberte požadované formátovanie.

Snímka obrazovky so skupinou Písmo na karte Domov

Zjednodušenie ovládania snímok

Nasledujúci postup popisuje, ako zjednodušiť ovládanie snímok v powerpointových prezentáciách.

Používanie jedinečných nadpisov snímok

 1. Ak chcete obnoviť všetky zástupné objekty na vybratej snímke, na karte Domov vyberte v skupine Snímky položku Vynulovať.

 2. Do poľa Nadpis na snímke zadajte jedinečný názov.

Snímka obrazovky s príkazom Vynulovať v skupine Snímky na karte Domov

Skrytie nadpisu snímky

Nastavte, aby bol nadpis na snímke neviditeľný, no aby ho čítačky obrazovky čítali.

 1. Na karte Domov vyberte v skupine Kreslenie položku Usporiadať a potom vyberte položku Tabla výberu.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. Na table Výber kliknite na ikonu oka vedľa textového poľa Nadpis.

Snímka obrazovky s tablou Výber a ikonou oka vedľa zástupného objektu Nadpis

Nastavenie smeru čítania obsahu snímky

 1. Na karte Domov vyberte v skupine Kreslenie položku Usporiadať a potom položku Tabla výberu.
  Na table Výber sa nachádzajú objekty na snímke v opačnom poradí. Keď čítačka obrazovku túto snímku číta, objekty na table Výber číta v opačnom poradí.

 2. Ak chcete zmeniť smer čítania, položky presuňte na požadované miesto alebo vyberte niektorú položku a potom tlačidlo O jeden dopredu alebo O jeden dozadu.

Snímka obrazovky s tablou Výber, na ktorej sa nachádzajú všetky objekty na snímke v opačnom poradí

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

PowerPoint 2016 podporuje prehrávanie videa s viacerými zvukovými stopami. Takisto podporuje aj skryté titulky a titulky, ktoré sú vložené vo videosúbore. 

Momentálne je vkladanie a prehrávanie skrytých titulkov alebo titulkov uložených v súbore mimo videa podporované len v aplikácii PowerPoint pre Windows. Vo všetkých ostatných vydaniach aplikácie PowerPoint (ako je napríklad PowerPoint pre Mac alebo vydania pre mobilné zariadenia) musia byť skryté titulky a titulky ešte pred ich vložením do aplikácie PowerPoint kódované vo videu.

Podporované formáty videa pre titulky a skryté titulky sa líšia v závislosti od operačného systému, ktorý používate. Každý operačný systém obsahuje nastavenia, ktorými môžete ovplyvniť, ako sa titulky a skryté titulky zobrazia. 

Ak použijete niektorú z funkcií Komprimovať médiá alebo Optimalizovať kompatibilitu médií, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy sa nezachovajú. Keď svoju prezentáciu uložíte ako video, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy vo vloženom videu sa tiež nezahrnú do videa, ktoré sa uloží.

Ak pri vybranom videu použijete príkaz Uložiť médiá ako, titulky, skryté titulky a viaceré zvukové stopy, ktoré vložíte do videa, sa v uloženom videosúbore zachovajú. 

Ak chcete zjednodušiť ovládanie prezentácií v PowerPointe, uistite sa, že spĺňajú tieto podmienky:

 • Ak je to potrebné, videá obsahujú zvukovú stopu s popisom videa pre slepých alebo zrakovo postihnutých používateľov.

 • Videá s dialógmi obsahujú aj titulky alebo skryté titulky v podporovanom formáte pre hluchých alebo nedoslýchavých používateľov.

Použitie vstavaných rozložení snímok na inkluzívne poradie čítania

PowerPoint obsahuje vstavané rozloženia snímok so zástupnými objektmi pre text, videá, obrázky, obrázky ClipArt atď. Obsahujú tiež všetky formátovania, ako sú napríklad farby, písma a efekty. Prístupnosť snímok pre telesne postihnuté osoby zabezpečujú vstavané rozloženia, ktoré sú navrhnuté tak, aby bolo poradie čítania rovnaké pre vidiacich a aj pre ľudí, ktorí používajú technológie, ako sú napríklad čítačky obrazovky.

Rozloženie snímky môžete použiť postupom podľa týchto krokov.

 1. Na karte Domov kliknite na položku Normálne.

 2. Na table miniatúr nájdite miesto, kam chcete pridať novú snímku. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Nová snímka. Kliknutím vyberte novú snímku.

 3. Na karte Domov kliknutím na položku Rozloženie otvorte galériu a vyberte požadované rozloženie snímky. PowerPoint automaticky použije toto rozloženie pre novú snímku.

 4. Prejdite do novej snímky a pridajte požadovaný nadpis a obsah.

Ďalšie informácie

Mac: Najvhodnejšie postupy na vytváranie powerpointových prezentácií so zjednodušením ovládania

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní powerpointových prezentácií so zjednodušením ovládaia pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Ako to nájsť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým vizuálnym prvkom a tabuľkám alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, obrázky ClipArt, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Chýbajúci alternatívny text nájdete pomocou kontroly zjednodušenia ovládania.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

Uistite sa, že obsah snímok možno čítať v požadovanom poradí

Pomocou funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania môžete nájsť snímky, ktoré majú problémy s poradím čítania.

Keď snímku číta vidiaci, zvyčajne číta text alebo obrázok v poradí, v akom sa prvky na snímke zobrazujú. Čítačka obrazovky však číta prvky na snímke v poradí, v akom boli do snímky pridané, a to sa môže značne líšiť od poradia, v akom sa zobrazujú.

Je dôležité skontrolovať poradie čítania, aby ste sa uistili, že každý číta obsah v požadovanom poradí.

Nastavenie smeru čítania obsahu snímky

Ak navrhujete novú snímku, môžete použiť vstavané rozloženie snímky

Tento tip sa vzťahuje na novú snímku, ktorú vytvárate

PowerPoint obsahuje vstavané rozloženia snímky, ktoré môžete použiť na ľubovoľnú snímku. Ak tieto rozloženia použijete v novej snímke, automaticky zabezpečíte fungovanie poradia čítania pre každého.

Použitie vstavaných rozložení snímok na inkluzívne poradie čítania

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a obrazovkové komentáre.

Ak chcete zistiť, či je text hypertextového prepojenia zrozumiteľný ako samostatná informácia a či z neho čitateľ získa presné informácie o cieľovom umiestnení, prezrite si snímky v prezentácii.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Tip : Môžete tiež pridať obrazovkové komentáre, ktoré sa zobrazia, keď kurzorom myši ukážete na text alebo obrázky s hypertextovým prepojením.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Ak chcete nájsť prípady farebného odlíšenia, prezrite si snímky v prezentácii.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Ak chcete nájsť nedostatočný farebný kontrast, na snímkach pohľadajte text, ktorý sa ťažko číta alebo odlišuje od pozadia.

Text v prezentáciách by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Farboslepým ľuďom môžu napríklad čiernobiele schémy pomôcť pri rozlišovaní medzi farbami.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Dajte každej snímke jedinečný nadpis a skontrolujte smer čítania obsahu snímky.

Snímky bez nadpisov nájdete pomocou kontroly zjednodušenia ovládania.

Nevidiaci a slabozrakí ľudia, ako aj ľudia s poruchami čítania, sa pri navigácii orientujú podľa nadpisov snímok. Krátkym pohľadom alebo pomocou čítačky obrazovky si napríklad môžu rýchlo prezrieť zoznam nadpisov snímok a prejsť priamo na požadovanú snímku.

Čítačka obrazovky prečíta obsah snímok v určitom poradí vrátane nadpisu, textu a alternatívneho textu tvarov a obsahu tabuľky. Je dôležité skontrolovať, či sa obsah snímky číta v požadovanom poradí.

Používanie jedinečných nadpisov snímok

Skrytie nadpisu snímky

Nastavenie smeru čítania obsahu snímky

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Ak chcete skontrolovať, či tabuľky neobsahujú rozdelené bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma sans serif a dostatok voľného priestoru.

Ak chcete pohľadať potenciálne problémy súvisiace s písmami alebo voľným priestorom, v snímkach pohľadajte časti, ktoré pôsobia byť preplnené alebo nečitateľné.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

Vytvorenie zoznamov s odrážkami

Vytvorenie zoradených zoznamov

Vytváranie videí so zjednodušením ovládania pre zrakovo alebo sluchovo postihnutých používateľov

Titulky zvyčajne obsahujú prepis (alebo preklad) dialógu.

Skryté titulky zvyčajne opisujú aj zvukovú stopu, napríklad hudbu alebo zvukové efekty, ktoré sa vyskytujú mimo obrazovky.

Popis videa je zvukový komentár kľúčových vizuálnych prvkov videa. Tieto popisy sú vložené do prirodzených prestávok v dialógoch programu. Popis videa zjednodušuje ovládanie videa slepým alebo zrakovo postihnutým osobám.

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom a tabuľkám

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom a tabuľkám v powerpointových prezentáciách.

Poznámka : K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, obrázkom ClipArt a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Vyberte položku Formátovať obrázok.

 3. Na pravej table vyberte položku Veľkosť a vlastnosti a potom možnosť Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať obrázok a poľami popisujúcimi vybratý obrázok v časti Alternatívny text

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na grafický prvok SmartArt.

 2. Vyberte položku Formátovať grafický prvok SmartArt a potom vyberte položku Možnosti tvaru.

 3. Na pravej table vyberte položku Veľkosť a vlastnosti a potom možnosť Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať tvar a poľami popisujúcimi vybratý grafický prvok SmartArt v časti Alternatívny text

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pomocou nasledujúceho postupu pridajte alternatívny text k tvarom vrátane tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar.

 2. Vyberte položku Formátovať tvar.

 3. Na pravej table vyberte položku Veľkosť a vlastnosti a potom možnosť Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať tvar a poľami popisujúcimi vybratý tvar v časti Alternatívny text

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na graf.

 2. Vyberte možnosť Formátovať oblasť grafu.

 3. Na pravej table vyberte položku Možnosti grafu a potom možnosť Veľkosť a vlastnosti.

 4. Vyberte položku Alternatívny text.

 5. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať oblasť grafu a poľami popisujúcimi vybratý graf v časti Alternatívny text

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku.

 2. Vyberte položku Formátovať tvar.

 3. Na pravej table vyberte položku Možnosti tvaru a potom možnosť Veľkosť a vlastnosti.

 4. Vyberte položku Alternatívny text.

 5. Zadajte popis a názov.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky s tablou Formátovať tvar a poľami popisujúcimi vybratú tabuľku v časti Alternatívny text

Vytvorenie hypertextových prepojení, textov a tabuliek so zjednodušením ovládania

Nasledujúci postup popisuje, ako vytvoriť hypertextové prepojenia, texty a tabuľky so zjednodušením ovládania v powerpointových prezentáciách.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

 1. Vyberte text, ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie, a kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Vyberte možnosť Hypertextové prepojenie.
  Vybratý text sa zobrazí v poli Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia.

 3. V prípade potreby text hypertextového prepojenia zmeňte.

 4. Do poľa Adresa zadajte cieľovú adresu hypertextového prepojenia.

 5. Vyberte tlačidlo Obrazovkový komentár a do poľa Text obrazovkového komentára napíšte obrazovkový komentár.

  Tip : Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Vloženie hypertextového prepojenia

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

 1. Na karte Návrh vyberte položku Motív balíka Office.
  Motív balíka Office má farby, kontrast a písma, ktoré zjednodušujú ovládanie. Je tiež navrhnutý tak, aby mohli čítačky obrazovky jednoduchšie čítať obsah snímok.

Snímka obrazovky s Motívom balíka Office na karte Návrh

Používanie hlavičiek tabuľky

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Na karte Návrh tabuľky začiarknite políčko Riadok hlavičky.

 3. Zadajte hlavičky stĺpcov.

Snímka obrazovky so začiarkavacím políčkom Riadok hlavičky na karte Návrh tabuľky

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. V skupine Písmo, ktorá obsahuje možnosti na nastavenie typu, veľkosti, štýlu a farby písma, vyberte požadované formátovanie.

Snímka obrazovky so skupinou Písmo na karte Domov

Vytvorenie zoznamov s odrážkami

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto na snímke.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. V skupine Odsek vyberte tlačidlo Odrážky.

 4. Zadajte každú položku odrážky do zoznamu s odrážkami.

Snímka obrazovky so štýlmi odrážok dostupnými po výbere šípky na tlačidle Odrážky

Vytvorenie zoradených zoznamov

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto na snímke.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. V skupine Odsek vyberte tlačidlo Číslovanie.

 4. Zadajte sekvenčné kroky.

Snímka obrazovky so štýlmi číslovania dostupnými po výbere šípky na tlačidle Číslovanie

Zjednodušenie ovládania snímok

Nasledujúci postup popisuje, ako zjednodušiť ovládanie snímok v powerpointových prezentáciách.

Používanie jedinečných nadpisov snímok

 1. Ak chcete obnoviť všetky zástupné objekty na vybratej snímke, na karte Domov vyberte v skupine Snímky položku Vynulovať.

 2. Do poľa Nadpis na snímke zadajte jedinečný názov.

Snímka obrazovky s príkazom Vynulovať v skupine Snímky na karte Domov

Skrytie nadpisu snímky

Ak chcete, aby bol nadpis na snímke neviditeľný, no aby ho čítačky obrazovky čítali, postupujte nasledovne:

 1. Na karte Domov vyberte v skupine Kreslenie položku Usporiadať a potom vyberte položku Tabla výberu.

 2. Na table výberu kliknite na ikonu oka vedľa textového poľa Nadpis.

Snímka obrazovky s tablou Výber a ikonou oka vedľa zástupného objektu Nadpis

Nastavenie smeru čítania obsahu snímky

 1. Na karte Domov vyberte v skupine Kreslenie položku Usporiadať a potom vyberte položku Tabla výberu.

 2. Na table výberu sa nachádzajú objekty na snímke v opačnom poradí. Dolná položka sa bude čítať ako prvá a horná položka ako posledná.

 3. Ak chcete zmeniť usporiadanie v rámci smeru čítania, na table výberu presuňte položky na požadované miesto. Prípadne na table výberu vyberte položku a na karte Domov možnosť Usporiadať. Potom vyberte položku Presunúť dopredu alebo Presunúť dozadu.

Snímka obrazovky s tablou Výber, na ktorej sa nachádzajú všetky objekty na snímke v opačnom poradí

Použitie vstavaných rozložení snímok na inkluzívne poradie čítania

PowerPoint obsahuje vstavané rozloženia snímok so zástupnými objektmi pre text, videá, obrázky, obrázky ClipArt atď. Obsahujú tiež všetky formátovania, ako sú napríklad farby, písma a efekty. Prístupnosť snímok pre telesne postihnuté osoby zabezpečujú vstavané rozloženia, ktoré sú navrhnuté tak, aby bolo poradie čítania rovnaké pre vidiacich a aj pre ľudí, ktorí používajú technológie, ako sú napríklad čítačky obrazovky.

Rozloženie snímky môžete použiť postupom podľa týchto krokov.

 1. Na karte Domov kliknite na položku Normálne.

 2. Na table miniatúr nájdite miesto, kam chcete pridať novú snímku. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Nová snímka. Kliknutím vyberte novú snímku.

 3. Na karte Domov kliknutím na položku Rozloženie otvorte galériu a vyberte požadované rozloženie snímky. PowerPoint automaticky použije toto rozloženie pre novú snímku.

 4. Prejdite do novej snímky a pridajte požadovaný nadpis a obsah.

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

PowerPoint 2016 podporuje prehrávanie videa s viacerými zvukovými stopami. Takisto podporuje aj skryté titulky a titulky, ktoré sú vložené vo videosúbore. 

Titulky a skryté titulky treba zakódovať do videa ešte pred jeho vložením do aplikácie PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky ani skryté titulky, ktoré sú uložené v inom súbore ako vo videosúbore.

Podporované formáty videa pre titulky a skryté titulky sa líšia v závislosti od operačného systému, ktorý používate. Každý operačný systém obsahuje nastavenia, ktorými môžete ovplyvniť, ako sa titulky a skryté titulky zobrazia. 

Ak použijete niektorú z funkcií Komprimovať médiá alebo Optimalizovať kompatibilitu médií, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy sa nezachovajú. Keď svoju prezentáciu uložíte ako video, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy vo vloženom videu sa tiež nezahrnú do videa, ktoré sa uloží.

Ak pri vybranom videu použijete príkaz Uložiť médiá ako, titulky, skryté titulky a viaceré zvukové stopy, ktoré vložíte do videa, sa v uloženom videosúbore zachovajú. 

Ak chcete zjednodušiť ovládanie prezentácií v PowerPointe, uistite sa, že spĺňajú tieto podmienky:

 • Ak je to potrebné, videá obsahujú zvukovú stopu s popisom videa pre slepých alebo zrakovo postihnutých používateľov.

 • Videá s dialógmi obsahujú aj titulky alebo skryté titulky v podporovanom formáte pre hluchých alebo nedoslýchavých používateľov.

Ďalšie informácie

iOS: Najvhodnejšie postupy na vytváranie powerpointových prezentácií so zjednodušením ovládania

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní powerpointových prezentácií so zjednodušením ovládania pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v prezentáciách by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma sans serif a dostatok voľného priestoru.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

Vytváranie videí so zjednodušením ovládania pre zrakovo alebo sluchovo postihnutých používateľov

Titulky zvyčajne obsahujú prepis (alebo preklad) dialógu.

Skryté titulky zvyčajne opisujú aj zvukovú stopu, napríklad hudbu alebo zvukové efekty, ktoré sa vyskytujú mimo obrazovky.

Popis videa je zvukový komentár kľúčových vizuálnych prvkov videa. Tieto popisy sú vložené do prirodzených prestávok v dialógoch programu. Popis videa zjednodušuje ovládanie videa slepým alebo zrakovo postihnutým osobám.

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

 1. Vyberte snímku.

 2. Ťuknutím na ikonu Viac na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Domov.

 3. Ťuknite na položky Domov > Návrh.

 4. Ťuknite na príkaz Motívy.

Poznámka : Tieto motívy majú farby, kontrast a písma, ktoré zjednodušujú ovládanie. Sú tiež navrhnuté tak, aby mohli čítačky obrazovky jednoduchšie čítať obsah snímok.

Príkaz Motívy s vybratou možnosťou Ión

Používanie hlavičiek tabuľky

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Ťuknutím na ikonu Viac na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Tabuľka.

 3. Ťuknite na šípku doprava na príkaze Možnosti štýlu.

 4. Ťuknutím vyberte možnosť Riadok hlavičky.

 5. V tabuľke zadajte záhlavia stĺpcov.

Príkaz Možnosti štýlov s vybratou možnosťou Riadok hlavičky

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

 1. Vyberte text.

 2. Ťuknutím na ikonu Viac na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Domov.

 3. Na karte Domov sa nachádza množstvo možností formátovania vrátane typu, veľkosti, štýlu a farby písma. Vyberte možnosti formátovania.

Karta Domov s možnosťami štýlu písma

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

PowerPoint 2016 podporuje prehrávanie videa s viacerými zvukovými stopami. Takisto podporuje aj skryté titulky a titulky, ktoré sú vložené vo videosúbore. 

Titulky a skryté titulky treba zakódovať do videa ešte pred jeho vložením do aplikácie PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky ani skryté titulky, ktoré sú uložené v inom súbore ako vo videosúbore.

Podporované formáty videa pre titulky a skryté titulky sa líšia v závislosti od operačného systému, ktorý používate. Každý operačný systém obsahuje nastavenia, ktorými môžete ovplyvniť, ako sa titulky a skryté titulky zobrazia. 

Ak použijete niektorú z funkcií Komprimovať médiá alebo Optimalizovať kompatibilitu médií, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy sa nezachovajú. Keď svoju prezentáciu uložíte ako video, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy vo vloženom videu sa tiež nezahrnú do videa, ktoré sa uloží.

Ak pri vybranom videu použijete príkaz Uložiť médiá ako, titulky, skryté titulky a viaceré zvukové stopy, ktoré vložíte do videa, sa v uloženom videosúbore zachovajú. 

Ak chcete zjednodušiť ovládanie prezentácií v PowerPointe, uistite sa, že spĺňajú tieto podmienky:

 • Ak je to potrebné, videá obsahujú zvukovú stopu s popisom videa pre slepých alebo zrakovo postihnutých používateľov.

 • Videá s dialógmi obsahujú aj titulky alebo skryté titulky v podporovanom formáte pre hluchých alebo nedoslýchavých používateľov.

Ďalšie informácie

Android: Najvhodnejšie postupy na vytváranie powerpointových prezentácií so zjednodušením ovládania

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní powerpointových prezentácií so zjednodušením ovládania pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým vizuálnym prvkom a tabuľkám alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, obrázky ClipArt, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Text v prezentáciách by sa mal dať čítať v režime s vysokým kontrastom, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí so zrakovým postihnutím.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma sans serif a dostatok voľného priestoru.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

Vytváranie videí so zjednodušením ovládania pre zrakovo alebo sluchovo postihnutých používateľov

Titulky zvyčajne obsahujú prepis (alebo preklad) dialógu.

Skryté titulky zvyčajne opisujú aj zvukovú stopu, napríklad hudbu alebo zvukové efekty, ktoré sa vyskytujú mimo obrazovky.

Popis videa je zvukový komentár kľúčových vizuálnych prvkov videa. Tieto popisy sú vložené do prirodzených prestávok v dialógoch programu. Popis videa zjednodušuje ovládanie videa slepým alebo zrakovo postihnutým osobám.

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom a tabuľkám

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom a tabuľkám v powerpointových prezentáciách.

Poznámka :  K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom, obrázkom ClipArt a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Vyberte obrázok.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Obrázok.

 3. Posuňte sa nadol na príkaz Alternatívny text a ťuknite naň.

 4. Zadajte popis a názov. Zmeny sa ukladajú automaticky.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Príkaz Alternatívny text na karte Obrázok

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Vyberte grafický prvok SmartArt.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu SmartArt.

 3. Posuňte sa nadol na príkaz Alternatívny text a ťuknite naň.

 4. Zadajte popis a názov. Zmeny sa ukladajú automaticky.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Príkaz Alternatívny text na karte SmartArt

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridajte alternatívny text k tvarom vrátane tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 1. Vyberte tvar.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Tvar.

 3. Posuňte sa nadol na príkaz Alternatívny text a ťuknite naň.

 4. Zadajte popis a názov. Zmeny sa ukladajú automaticky.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Príkaz Alternatívny text na karte Tvar

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Vyberte graf.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Graf.

 3. Posuňte sa nadol na príkaz Alternatívny text a ťuknite naň.

 4. Zadajte popis a názov. Zmeny sa ukladajú automaticky.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Príkaz Alternatívny text na karte Graf

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

 1. Ťuknite na ľubovoľné miesto v rámci tabuľky.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Tabuľka.

 3. Na pravej table vyberte položku Možnosti tvaru a potom možnosť Veľkosť a vlastnosti.

 4. Posuňte sa nadol na príkaz Alternatívny text a ťuknite naň.

 5. Zadajte popis a názov. Zmeny sa ukladajú automaticky.

  Tip : Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Príkaz Alternatívny text na karte Tabuľka

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

 1. Vyberte snímku.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Domov.

 3. Ťuknite na položky Domov > Návrh.

 4. Ťuknite na šípku doprava na príkaze Motívy.

Poznámka : Tieto motívy majú farby, kontrast a písma, ktoré zjednodušujú ovládanie. Sú tiež navrhnuté tak, aby mohli čítačky obrazovky jednoduchšie čítať obsah snímok.

Príkaz Motívy s možnosťami motívov

Používanie hlavičiek tabuľky

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Ťuknutím na šípku nadol na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Tabuľka.

 3. Ťuknite na šípku doprava na príkaze Možnosti štýlu.

 4. Ťuknutím vyberte možnosť Riadok hlavičky.

  Tip : Vybratá možnosť bude sivá.

 5. V tabuľke zadajte záhlavia stĺpcov.

Príkaz Možnosti štýlov s vybratou možnosťou Riadok hlavičky

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

 1. Vyberte text.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Domov.

 3. Na karte Domov sa nachádza množstvo možností formátovania vrátane typu, veľkosti, štýlu a farby písma. Vyberte možnosti formátovania.

Karta Domov s možnosťami štýlu písma

Používanie popisov, titulkov a alternatívnych zvukových stôp vo videách

PowerPoint 2016 podporuje prehrávanie videa s viacerými zvukovými stopami. Takisto podporuje aj skryté titulky a titulky, ktoré sú vložené vo videosúbore. 

Titulky a skryté titulky treba zakódovať do videa ešte pred jeho vložením do aplikácie PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky ani skryté titulky, ktoré sú uložené v inom súbore ako vo videosúbore.

Podporované formáty videa pre titulky a skryté titulky sa líšia v závislosti od operačného systému, ktorý používate. Každý operačný systém obsahuje nastavenia, ktorými môžete ovplyvniť, ako sa titulky a skryté titulky zobrazia. 

Ak použijete niektorú z funkcií Komprimovať médiá alebo Optimalizovať kompatibilitu médií, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy sa nezachovajú. Keď svoju prezentáciu uložíte ako video, titulky, skryté titulky a alternatívne zvukové stopy vo vloženom videu sa tiež nezahrnú do videa, ktoré sa uloží.

Ak pri vybranom videu použijete príkaz Uložiť médiá ako, titulky, skryté titulky a viaceré zvukové stopy, ktoré vložíte do videa, sa v uloženom videosúbore zachovajú. 

Ak chcete zjednodušiť ovládanie prezentácií v PowerPointe, uistite sa, že spĺňajú tieto podmienky:

 • Ak je to potrebné, videá obsahujú zvukovú stopu s popisom videa pre slepých alebo zrakovo postihnutých používateľov.

 • Videá s dialógmi obsahujú aj titulky alebo skryté titulky v podporovanom formáte pre hluchých alebo nedoslýchavých používateľov.

Ďalšie informácie

Office Online: Najvhodnejšie postupy na vytváranie prezentácií so zjednodušením ovládania v PowerPointe Online

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní prezentácií so zjednodušením ovládania pre ľudí s postihnutím v PowerPointe Online.

Čo zmeniť

Ako to nájsť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým vizuálnym prvkom a tabuľkám alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, obrázky ClipArt, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, vložené objekty a videá.

Chýbajúci alternatívny text nájdete pomocou kontroly zjednodušenia ovládania v PowerPointe Online.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

Pridanie alternatívneho textu k tvarom alebo vloženým videám

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Ak chcete zistiť, či je text hypertextového prepojenia zrozumiteľný ako samostatná informácia a či z neho čitateľ získa presné informácie o cieľovom umiestnení, prezrite si snímky v prezentácii.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

Zmena textu hypertextového prepojenia

Uistite sa, že farba nie je jediný prvok, ktorým sprostredkúvate informácie.

Ak chcete nájsť prípady farebného odlíšenia, prezrite si snímky v prezentácii.

Nevidiaci, slabozrakí a farboslepí ľudia môžu prísť o význam vyjadrený určitými farbami.

Farebne odlíšený text hypertextového prepojenia môžete napríklad podčiarknuť, aby aj farboslepí ľudia vedeli, že text obsahuje prepojenie, hoci nevidia jeho farbu. Hlavičky môžete zvýrazniť tučným alebo väčším písmom.

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Ak chcete nájsť nedostatočný farebný kontrast, na snímkach pohľadajte text, ktorý sa ťažko číta alebo odlišuje od pozadia.

Text v prezentáciách by mal byť čitateľný, aby bol dobre viditeľný pre každého, aj ľudí s poruchami zraku.

Používajte napríklad jasné farby alebo farebné schémy s vysokým kontrastom z opačného konca farebného spektra. Čierno-biele schémy umožňujú farboslepým ľuďom jednoduchšie rozlíšiť text a tvary.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Dajte každej snímke jedinečný nadpis.

Snímky bez nadpisu nájdete pomocou kontroly zjednodušenia ovládania v PowerPointe Online.

Osobám, ktoré používajú čítačky obrazovky a pomocné technológie pre ľudí s postihnutím, sa texty snímok, tvary a obsah predčítavajú v špecifickom poradí. Vďaka vhodnému rozloženiu snímok v PowerPointe Online môžete zabezpečiť, že čítačky obrazovky čítajú obsah v logickom poradí.

Nevidiaci a slabozrakí ľudia, ako aj ľudia s poruchami čítania, sa pri navigácii orientujú podľa nadpisov snímok. Krátkym pohľadom alebo pomocou čítačky obrazovky si napríklad môžu rýchlo prezrieť zoznam nadpisov snímok a prejsť priamo na požadovanú snímku.

Používanie logického poradia pri čítaní

Používanie jedinečných nadpisov snímok

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Ak chcete skontrolovať, či tabuľky neobsahujú rozdelené bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite v PowerPointe Online kontrolu zjednodušenia ovládania.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne riadky a stĺpce v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek tabuľky

Používajte písmo s väčšou veľkosťou (minimálne 18 bodov), písma sans serif a dostatok voľného priestoru.

Ak chcete pohľadať potenciálne problémy súvisiace s písmami alebo voľným priestorom, v snímkach pohľadajte časti, ktoré pôsobia byť preplnené alebo nečitateľné.

Ľuďom s dyslexiou sa text na strane zlieva (riadok v texte sa zleje s riadkom pod ním). Text im tiež môže splývať alebo pôsobiť skreslene.

Znížte záťaž, ktorú ľuďom s dyslexiou alebo slabozrakým ľuďom spôsobuje čítanie. Lepšie sa im napríklad čítajú známe písma sans serif, ako napríklad Arial alebo Calibri. Nepoužívajte iba veľké písmená a nadmerné množstvo kurzívy alebo podčiarknutia. Medzi vetami a odsekmi majte dostatok prázdneho priestoru.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom a tabuľkám

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k obrázkom a tabuľkám v prezentáciách PowerPointu Online.

Poznámka : Odporúčame vložiť text iba do poľa popisu a názov nechať prázdny. Najrozšírenejšie čítačky obrazovky vrátane Moderátora tak poskytnú najlepšie výsledky. K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

 1. Vyberte obrázok, napríklad fotografiu, obrázok ClipArt alebo snímku obrazovky.

 2. V časti Nástroje obrázkov vyberte kartu Formát.

 3. V skupine Vlastnosti vyberte možnosť Alternatívny text.

 4. Do poľa Alternatívny text zadajte popis.

Snímka obrazovky dialógového okna Alternatívny text s poľami Názov a Popis.

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Vyberte grafický prvok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt vyberte kartu Návrh.

 3. V skupine Vlastnosti vyberte možnosť Alternatívny text.

 4. Do poľa Alternatívny text zadajte popis.

Snímka obrazovky s kartou Návrh v časti s nástrojmi pre grafické prvky SmartArt. Kurzor ukazuje na možnosť Alternatívny text.

Pridanie alternatívneho textu k tvarom alebo vloženým videám

 1. Vyberte tvar alebo video.

 2. V časti Nástroje na kreslenie vyberte kartu Formát.

 3. V skupine Vlastnosti vyberte možnosť Alternatívny text.

 4. Do poľa Alternatívny text zadajte popis.

Snímka obrazovky s kartou Formát v časti s nástrojmi na kreslenie. Kurzor ukazuje na možnosť Alternatívny text.

Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám

 1. Umiestnite kurzor do bunky tabuľky.

 2. V časti Nástroje tabuliek vyberte kartu Rozloženie.

 3. V skupine Vlastnosti vyberte možnosť Alternatívny text.

 4. Do poľa Alternatívny text zadajte popis.

Snímka obrazovky s kartou Rozloženie v časti s nástrojmi tabuliek. Kurzor ukazuje na možnosť Alternatívny text.

Vytvorenie hypertextových prepojení a tabuliek so zjednodušením ovládania

Nasledujúci postup popisuje, ako vytvoriť hypertextové prepojenia a tabuľky so zjednodušením ovládania v prezentáciách PowerPointu Online.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

 1. Vyberte text, ktorému chcete pridať hypertextové prepojenie, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Prepojenie.

  Vybratý text sa zobrazí v okne Zobrazovaný text. Toto je text hypertextového prepojenia.

  Tip : Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

 2. V poli Adresa zadajte alebo prilepte cieľovú URL adresu.

 3. Vyberte položku Vložiť.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Prepojenie, v ktorom môžete zadať zobrazovaný text a informácie o adrese hypertextových prepojení.

Zmena textu hypertextového prepojenia

 1. Vyberte text hypertextového prepojenia, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Upraviť prepojenie.

 2. V poli Zobrazovaný text upravte text, ktorý sa má zobraziť ako hypertextové prepojenie.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

Používanie hlavičiek tabuľky

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke a zobrazia sa Nástroje tabuliek.

 2. Na karte Návrh v časti Nástroje tabuliek vyberte položku Riadok hlavičky.

 3. Do hlavičky zadajte záhlavia stĺpcov.

Snímka obrazovky so začiarkavacím políčkom Riadok hlavičky v skupine Možnosti štýlov tabuľky na karte Nástroje tabuliek – Návrh

Zjednodušenie ovládania snímok

Nasledujúci postup popisuje, ako vytvoriť snímky v prezentáciách PowerPointu Online so zjednodušením ovládania.

Používanie návrhu snímky so zjednodušením ovládania

Motív balíka Office má farby, kontrast a písma, ktoré zjednodušujú ovládanie. Je navrhnutý tak, aby mohli čítačky obrazovky jednoduchšie čítať obsah snímok.

 • Na karte Návrh vyberte v skupine Motívy možnosť Motív balíka Office.

Snímka obrazovky s Motívom balíka Office na karte Návrh

Tu je niekoľko tipov, ako možno zlepšiť viditeľnosť:

 • Nepoužívajte oranžové, červené a zelené farby v šablóne a texte.

 • V grafoch používajte na zvýraznenie dôležitých miest namiesto farieb rôzne vzorky.

 • Dôležité informácie zvýraznite pomocou zakrúžkovania alebo animácie a nespoliehajte sa na laserové ukazovatele alebo farby.

 • Zachovajte vysoký kontrast celej prezentácie.

Používanie logického poradia pri čítaní

Ak sa na snímke nachádzajú objekty, ktoré nie sú súčasťou šablóny snímky, mali by ste ich usporiadať v logickom poradí. Objekty sa čítajú v poradí, v ktorom boli vytvorené, čo nemusí dávať zmysel pri použití čítačiek obrazovky.

Smer čítania jednoduchšie otestujete v počítačovej verzii PowerPointu, pretože na table výberu môžete zmeniť poradie objektov. V službe PowerPoint Online však môžete skopírovať a prilepiť objekty a zmeniť tak ich poradie na snímke.

 • Ak chcete vyskúšať poradie objektov na snímke, vyberte objekt, stlačte kláves Tab a zameranie sa presunie z jedného objektu na iný.

Formátovanie textu na zjednodušenie ovládania

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domov.

 3. V skupine Písmo, ktorá obsahuje možnosti na nastavenie typu, veľkosti, štýlu a farby písma, vyberte požadované formátovanie.

Zvážte tieto nápady na lepšie zjednodušenie ovládania svojho textu:

 • Podčiarknite farebne odlíšený text hypertextového prepojenia. Pomôže to farboslepým ľuďom zistiť, že text je prepojením, aj keď farbu neuvidia.

 • Ak na označenie stavu používate farbu, pridajte tvary. Ak zelená farba napríklad označuje úspech, môžete pridať aj znak začiarknutia. Podobne, ak červená označuje neúspech, môžete pridať veľké X.

Použitie jedinečných nadpisov snímok

 1. Vyberte snímku bez nadpisu.

 2. Na karte Domov v skupine Snímky vyberte možnosť Rozloženie.

 3. V dialógovom okne Rozloženie snímky vyberte rozloženie snímky obsahujúce zástupné nadpisy a vyberte možnosť Zmeniť rozloženie. Pridá sa nová snímka.

 4. Do zástupného symbolu nadpisu zadajte špecifický nadpis.

Poznámka : Nadpis nemusí byť nutne viditeľný, aby zjednodušoval prístup. Napríklad osoby, ktoré používajú čítačky obrazovky, budú počuť nadpis snímky aj vtedy, ak nie je viditeľný. V počítačovej verzii programu PowerPoint 2016 môžete pomocou tably výberu zapnúť alebo vypnúť viditeľnosť nadpisov a iných objektov na snímke.

Snímka obrazovky s kartou Domov. Kurzor ukazuje na možnosť Rozloženie v skupine Snímky.

Používanie funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania v PowerPointe Online

 1. Vyberte kartu Revízia.

 2. Vyberte položku Skontrolovať dostupnosť.

  Snímka obrazovky s kartou Revízia. Kurzor ukazuje na možnosť Skontrolovať dostupnosť.

 3. Skontrolujte výsledky v okne Kontrola zjednodušenia ovládania. Výsledky sú zoradené podľa závažnosti nájdených problémov v takomto poradí:

  • Chyby. Zahŕňajú obsah, ktorý je pre ľudí s postihnutím len veľmi ťažko zrozumiteľný alebo úplne nezrozumiteľný.

  • Upozornenia. Obsah je pre ľudí s postihnutím ťažko zrozumiteľný.

  • Tipy. Tipy znamenajú, že hoci je obsah pre ľudí s postihnutím zrozumiteľný, uľahčilo by im prácu, keby bol lepšie usporiadaný alebo prezentovaný.

 4. Problémy vyriešte.

Poznámka : Kontrola zjednodušenia ovládania vyhľadáva v dokumente všetky problémy, ktoré je možné opraviť v prehliadači. Ak chcete vykonať úplnú kontrolu, otvorte dokument v počítačovej aplikácii a použite počítačovú verziu Kontroly zjednodušenia ovládania pre Windows alebo Mac.

Ďalšie informácie

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×