Vytváranie a používanie obsahu preddefinovaných blokov vo wordových dokumentoch

K dispozícii máte množstvo preddefinovaných blokov textu a formátovania, známe aj pod názvom Preddefinované bloky, pomocou ktorých môžete vo Worde jednoducho uskutočňovať vkladanie. Galérie preddefinovaných blokov nájdete vo Worde a zahŕňajú vopred naformátované možnosti, ako sú Hlavičky, Päty, Čísla strán, Textové polia, Titulné strany, Vodotlače, Rýchle tabuľky, Obsah, Bibliografia a Rovnice. Vstavané preddefinované bloky sa používajú na základe motívov, čo znamená, že ak ste upravili motív dokumentu, formáty sa automaticky aktualizujú dokonca aj v galériách preddefinovaných blokov. Položky preddefinovaných blokov môžete prispôsobiť podľa svojich požiadaviek, dokonca môžete vytvoriť vlastné preddefinované bloky a pridať ich do príslušných galérií.

Obsah článku

Vyhľadanie preddefinovaných blokov

Vloženie existujúcich preddefinovaných blokov

Vytvorenie nových preddefinovaných blokov

Úprava vlastností preddefinovaných blokov

Odstránenie preddefinovaných blokov

Vyhľadanie preddefinovaných blokov

Mnoho preddefinovaných blokov môžete zobraziť prehľadaním rôznych galérií (z ktorých väčšinu nájdete na karte Vložiť), prípadne môžete zobraziť celú zbierku naraz otvorením Organizátora preddefinovaných blokov, ktorého nájdete prostredníctvom položiek Vložiť > Rýchle časti.

Organizátor preddefinovaných blokov

Pri prezeraní príslušnej galérie preddefinovaných blokov môžete preddefinované bloky rýchlo vyhľadať pomocou Organizátora preddefinovaných blokov, a to tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na preddefinovaný blok, ako je napríklad Titulná strana alebo Hlavička, a potom kliknete na položku Zorganizovať a odstrániť. Organizátor preddefinovaných blokov sa automaticky otvorí s vybratou položkou.

Na začiatok stránky

Vloženie existujúcich preddefinovaných blokov

V dokumente môžete preddefinované bloky vložiť kliknutím na preddefinovaný blok v jeho príslušnej galérii (ako je napríklad galéria Textové pole, ktorú nájdete na karte Vložiť).

Tu sú niektoré z galérií preddefinovaných blokov, ktoré nájdete vo Worde.

Galéria titulných strán

Galéria bibliografií

Galéria piat

Galéria vodotlačí

Prípadne môžete pomocou Organizátora preddefinovaných blokov zobraziť v dokumente ukážku preddefinovaných blokov a vložiť ich pomocou položiek Vložiť > Rýchle časti > Organizátor preddefinovaných blokov.

Výber možnosti Organizátor preddefinovaných blokov v ponuke Rýchle časti

Poznámka: Ak chcete vložiť preddefinované bloky pomocou klávesnice, zadajte do dokumentu názov preddefinovaného bloku a potom stlačte kláves F3.

Galériu preddefinovaných blokov môžete pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo galérie nachádzajúce sa na páse s nástrojmi a následným kliknutím na položku Pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup. V niektorých galériách preddefinovaných blokov, ako je napríklad Titulná strana, Obsah a Rýchle tabuľky, nájdete v kontextovej ponuke aj ďalšie príkazy. Ak napríklad kliknete pravým tlačidlom myši na preddefinovaný blok v galérii Titulné strany, zobrazia sa položky Vložiť na začiatok dokumentu, Vložiť na aktuálnu pozíciu v dokumente, Vložiť na začiatok sekcie, Vložiť na koniec sekcie alebo Vložiť na koniec dokumentu. Ak pravým tlačidlom myši kliknete na preddefinovaný blok v galérii Rýchle tabuľky, ktorú nájdete na karte Vložiť v možnostiach Tabuľka, nájdete tu aj položky Vložiť hlavičku strany (začiatok aktuálnej strany) a Vložiť pätu strany (koniec aktuálnej strany)

Príkazy položky Preddefinované bloky v galérii Rýchle tabuľky

Po vložení preddefinovaného bloku do dokumentu môžete formátovanie a vlastnosti preddefinovaného bloku prispôsobiť bez toho, aby to ovplyvnilo preddefinovaný blok uložený v šablóne.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nových preddefinovaných blokov

Často používaný obsah dokumentu, ako je napríklad jeden alebo viac odsekov údajov, logá, grafika, špeciálne naformátované hlavičky alebo päty, štandardné tabuľky alebo rovnice, môžete jednoducho premeniť na preddefinovaný blok.

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete zmeniť na opätovne použiteľný preddefinovaný blok.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Rýchle časti a potom kliknite na položku Uloženie výberu do galérie rýchlych častí, prípadne stlačte kombináciu klávesov Alt + F3.

 3. Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie nového preddefinovaného bloku, kde môžete pomenovať, klasifikovať, popísať a kontrolovať umiestnenie preddefinovaného bloku.

  Dialógové okno Vytvorenie nového preddefinovaného bloku

Tip: Ak chcete zahrnúť celé formátovanie odseku, ako je napríklad štýl, riadkovanie, zarážky, zarovnanie a podobne, vyberte spolu s obsahom aj značku odseku (¶). Ak sa značky formátovania nezobrazujú, prejdite na kartu Domov a v skupine Odsek kliknite na tlačidlo Zobraziť/skryť ¶, pomocou ktorého môžete značky formátovania vypínať alebo zapínať a overiť tak, či ste do výberu zahrnuli značku odseku. Ak značku odseku do výberu nezahrniete, vložený preddefinovaný blok použije formátovanie zhodné s aktuálnym odsekom.

Dialógové okno Vytvorenie nového preddefinovaného bloku obsahuje nasledujúce možnosti:

 • Názov     Zadajte jedinečný názov preddefinovaného bloku. Ak nastavujete množinu súvisiacich preddefinovaných blokov, všetky ich názvy začnite rovnakým slovom, čím budete môcť v prípade potreby tieto bloky zoskupiť. Môžete ich pomenovať napríklad takto: Výročná správa – titulná strana, Výročná správa – hlavička, Výročná správa – tabuľka.

 • Galéria      Pridajte svoj nový preddefinovaný blok do konkrétnej galérie, ako je napríklad Titulné strany, Čísla strán, Hlavičky, Päty, Rýchle tabuľky, Vodotlače atď. Ak je preddefinovaný blok všeobecným preddefinovaným blokom a nesúvisí so žiadnou z existujúcich galérií, použite Rýchle časti, aby sa tento blok zobrazil v galérii Rýchle časti.

 • Kategória      Umiestnite preddefinovaný blok do kategórie, ktorá sa zobrazuje v galériách preddefinovaných blokov a v Organizátorovi preddefinovaných blokov. Pouvažujte nad vytvorením novej kategórie pre spoločnosť alebo oddelenie. Takto sa budú všetky súvisiace preddefinované bloky nachádzať v rovnakej kategórii v rámci galérií preddefinovaných blokov a vy budete môcť tieto bloky v Organizátorovi preddefinovaných blokov rýchlo zoradiť.

  Tip: Ak chcete preddefinované bloky zobraziť v hornej časti galérie preddefinovaných blokov, vytvorte názov Kategória, na začiatku ktorého sa bude nachádzať symbol, ako je napríklad hviezdička, alebo bude názov uvedený v zátvorkách.

 • Popis      Zadajte krátky popis, ktorý vám bude pripomínať a ostatných používateľov informovať o tom, na čo je daný preddefinovaný blok určený. Popisy sa v galérii preddefinovaných blokov zobrazujú ako rozšírené obrazovkové komentáre (za predpokladu, že je možnosť Zobraziť popis funkcií v obrazovkových komentároch vo Worde zapnutá) a pri výbere preddefinovaného bloku v Organizátorovi preddefinovaných blokov sa zobrazia aj pod oknom s ukážkou.

 • Uložiť do     Preddefinované bloky je možné uložiť len do šablón. Preddefinované bloky môžete uložiť do šablón Building Blocks.dotx (vybraté predvolene), Normal.dotm alebo do globálnej šablóny, čím ich sprístupníte všetkým otvoreným dokumentom. Bloky môžete tiež uložiť do šablóny dokumentu, na základe čoho budú preddefinované bloky dostupné len pre dokumenty, ktoré používajú túto šablónu. Zoznam Uložiť do obsahuje šablóny Building Blocks.dotx, Normal.dotm, načítané globálne šablóny, pripojenú šablónu aktívneho dokumentu, ak ide o inú šablónu, než je šablóna Normal.dotm, a akúkoľvek uloženú šablónu za predpokladu, že ide o otvorený a aktuálny súbor. Ak vytvárate preddefinované bloky, ktoré chcete zdieľať s ostatnými používateľmi, možno ich budete chcieť uložiť do samostatnej šablóny, pomocou ktorej ich budete môcť distribuovať.

 • Možnosti     Definujte, či sa má preddefinovaný blok vložiť ako obsah iba v umiestnení označenom kurzorom (vhodné pre obsah, ako napríklad rovnice), vložiť do vlastného odseku (vhodné pre odseky alebo hlavičky) alebo vložiť na samostatnú stranu (v tomto prípade sa pred a za preddefinovaný blok vloží zlom strany).

  Tip: Galériu Výber uložiť do názvu galérie nachádzajúcu sa v dolnej časti galérií preddefinovaných blokov môžete použiť na rýchly prístup k dialógovému oknu Vytvorenie nového preddefinovaného bloku a na automatický výber príslušnej galérie v danom dialógovom okne.

Na začiatok stránky

Úprava vlastností preddefinovaných blokov

Vlastnosti preddefinovaných blokov môžete upraviť. Patrí sem aj zmena šablóny Uložiť do. Tento krok vykonáte zmenou informácií v dialógovom okne Úprava preddefinovaného bloku, ktoré je podobné dialógovému bloku Vytvorenie nového preddefinovaného bloku. Ak chcete upraviť vlastnosti preddefinovaného bloku, otvorte dialógové okno Úprava preddefinovaného bloku jedným z týchto dvoch spôsobov:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na položku galérie a vyberte položku Upraviť vlastnosti.

 • Kliknite na položku Rýchle časti na karte Vložiť, kliknite na položku Organizátor preddefinovaných blokov, v zozname organizátora vyberte názov preddefinovaného bloku a kliknite na tlačidlo Upraviť vlastnosti.

Po otvorení dialógového okna Úprava preddefinovaného bloku vykonajte všetky požadované zmeny a kliknite na položku OK, čím dialógové okno zavriete. Zobrazí sa otázka, či chcete položku preddefinovaného bloku predefinovať. Ak kliknete na položku Áno, zmeny sa prejavia okamžite.

Predefinovať môžete aj preddefinovaný blok, napríklad môžete zmeniť jeho obsah alebo formátovanie. Jednoducho vykonajte požadované úpravy a vyberte obsah. Na karte Vložiť kliknite na položky Rýchle časti >Uloženie výberu do galérie rýchlych častí, prípadne stlačte kombináciu klávesov Alt + F3. V dialógovom okne Vytvorenie nového preddefinovaného bloku zadajte rovnaký názov, aký má preddefinovaný blok, ktorý chcete predefinovať, a vykonajte všetky požadované zmeny, ako je napríklad zmena galérie alebo kategórie. Po kliknutí na položku OK sa zobrazí hlásenie s výzvou, či chcete položku predefinovať.

Na začiatok stránky

Odstránenie preddefinovaných blokov

Ak chcete odstrániť obsah vytvorený vložením preddefinovaného bloku, jednoducho odstráňte obsah ako každý iný. Ak chcete odstrániť položku preddefinovaného bloku, vyberte v Organizátorovi preddefinovaných blokov preddefinovaný blok (Vložiť > Rýchle časti > Organizátor preddefinovaných blokov) a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Používanie funkcie Rýchle časti a automatického textu vo Worde

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×