Vylepšenie vykreslenia stránky pomocou konfigurácie zaznamenávania výstupu do vyrovnávacej pamäte

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak na lokalitu prichádza veľa návštevníkov, s cieľom zlepšiť výkon lokality môžete nakonfigurovať zaznamenávanie výstupu často používaných stránok do vyrovnávacej pamäte.

Poznámka: Ak chcete použiť stránky výstup do vyrovnávacej pamäte, funkcia publikovania musí povoliť pre lokalitu.

Obsah tohto článku

Informácie o stránke výstupu do vyrovnávacej pamäte

Vytvorenie nového profilu vyrovnávacej pamäte

Konfigurácia nastavenia vyrovnávacej pamäte na výstup stránok pre kolekciu lokalít

Konfigurácia nastavenia vyrovnávacej pamäte na výstup stránok na úrovni lokality

Konfigurácia nastavenia vyrovnávacej pamäte na výstup stránok pre rozloženia strán

Čo je záznam výstupu stránky do vyrovnávacej pamäte

Záznam výstupu stránky do vyrovnávacej pamäte uchováva vykreslený výstup všetkých ovládacích prvkov na danej stránke a taktiež uchováva niekoľko odlišných verzií uvedenej vykreslenej stránky. Nastavenia záznamu výstupu stránky do vyrovnávacej pamäte možno nakonfigurovať na úrovni kolekcie lokalít a pre rozloženia jednotlivých stránok. Vyrovnávacia pamäť pre výstup stránok je predvolene vypnutá.

Po prvom vykreslení stránky pre používateľa v danej používateľskej triede sa pri každom ďalšom zobrazení tejto stránky v rovnakej triede stránka načíta rýchlejšie, pretože ovládacie prvky na stránke .aspx nevyžadujú na vytvorenie formátu HTML opätovné spustenie. Čas potrebný na generovanie stránky sa zníži. Vyrovnávacia pamäť na výstup stránok môže zvýšiť výkon servera, pretože obmedzuje činnosť ovládacích prvkov servera a volania databázy.

Skôr než sa rozhodnete používať záznam výstupu do vyrovnávacej pamäte na vylepšenie výkonu stránky a vykreslenie položiek stránky, zvážte nasledujúci zoznam možných výhod a nevýhod záznamu výstupu do vyrovnávacej pamäte. Nasledujúci zoznam nie je úplným zoznamom a preto sa na túto oblasť môžu vzťahovať aj ďalšie aspekty.

Výhody záznamu výstupu do vyrovnávacej pamäte

Nevýhody záznamu výstupu do vyrovnávacej pamäte

 • Na každú ekvivalentnú triedu obsahu (napríklad stránku alebo položku na stránke) sa vzťahuje rýchlejšia reakcia a nižšia hodnota časového oneskorenia po úvodnom vykreslení.

 • Každý server používa kratší čas procesora a energie na obsluhu rovnakej stránky po úvodnom vykreslení.

 • Každý zdroj údajov vykreslenej stránky môže škálovaním slúžiť viacerým webovým klientom z dôvodu nižšieho toku prenosu údajov v dôsledku záznamu výstupu do vyrovnávacej pamäte.

 • Za každú požiadavku na stránku, pre sa obsluhuje verzia výstupu zaznamenaného do vyrovnávacej pamäte, server nemusí:

  • Vykonať prieskum databázy a načítať zdrojový kód pre stránku .aspx a všetky ovládacie prvky .ascx na stránke.

  • Znova načítať a vykresliť ovládacie prvky.

  • Znova zadať dotaz na všetky zdroje údajov, na ktoré sa spoliehajú ovládacie prvky vzhľadom na údaje.

 • Záznam výstupu do vyrovnávacej pamäte spotrebúva ďalšiu pamäť. Každá verzia stránky spotrebúva pamäť webového klienta.

 • Keď sa záznam do vyrovnávacej pamäte používa s dvomi alebo viacerými klientskymi webovými servermi, záznam výstupu do vyrovnávacej pamäte môže ovplyvňovať konzistentnosť. Profil vyrovnávacej pamäte môžete nakonfigurovať tak, aby sa nekontrolovali aktualizácie pre každú požiadavku a pamäť môžete nastaviť tak, aby sa ignorovali zmeny verzie webovej stránky vo vyrovnávacej pamäti výstupu v priebehu 60 sekúnd po aktualizácii pôvodnej stránky. Ak máte v topológii dva klientske webové servery a v závislosti od vyrovnávania záťaže použitého na smerovanie používateľskej požiadavky môže čitateľ obsahu lokality zistiť nekonzistentnosť v prípade, ak stránku vykreslí jeden server a v rámci daného 60-sekundového intervalu sa ďalšia požiadavka smeruje na ďalší server.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového profilu vyrovnávacej pamäte

Profily vyrovnávacej pamäte popisujú špecifické nastavenie vyrovnávacej pamäte pre každý typ vyrovnávacej pamäte na výstup stránok. Profil vyrovnávacej pamäte definuje nasledujúce typy správania vyrovnávacej pamäte:

 • Dĺžka času podržania položiek vo vyrovnávacej pamäti

 • Politika zabezpečenia skrátením

 • Uplynutie platnosti nastavenia, napríklad trvanie a zmeny

 • Oblasť vyrovnávacej pamäte založená na povolení používateľa, používateľských právach a ďalších vlastných premenných

Keďže profil vyrovnávacej pamäte pre kolekciu lokalít je možné zadefinovať centrálne, profil môžete aktualizovať na jednom mieste a zmena sa okamžite implementuje v celej kolekcii lokalít. Ak chcete definovať nové profily vyrovnávacej pamäte, musíte byť správcom kolekcie lokalít.

Poznámka: Profily vyrovnávacej pamäte určujú správanie vyrovnávacej pamäte na výstup stránok pre kolekciu lokalít, individuálnu lokalitu alebo stranu predlohy, pre ktorú sa profily vyrovnávacej pamäte použijú.

 1. Prejdite na domovskú stránku lokality najvyššej úrovne v kolekcii lokalít.

 2. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Profily vyrovnávacej pamäte kolekcie lokalít.

 4. Na stránke Profily vyrovnávacej pamäte kliknite na položku Pridať novú položku.

 5. V časti Názov zadajte názov nového profilu vyrovnávacej pamäte.

 6. V časti Zobrazovaný názov zadajte názov profilu vyrovnávacej pamäte.

  Zobrazovaný názov sa zobrazí v zozname dostupných profilov vyrovnávacej pamäte pre vlastníkov lokality a vlastníkov rozloženia stránky.

 7. Do sekcie Popis zobrazenia zadajte popis účelu vyrovnávacej pamäte.

 8. V časti Vykonať kontrolu ACL začiarknite políčka na zabezpečenie úpravy zabezpečenia všetkých položiek vo vyrovnávacej pamäti.

  Aj keď môžete zrušiť začiarknutie políčka a získať vyššiu rýchlosť, urobte tak iba v prípade lokalít alebo rozložení stránky neobsahujúcich informácie, ktorých zabezpečenie je potrebné upraviť.

 9. V sekcii Zapnuté začiarknite políčko na zapnutie vyrovnávacej pamäte.

 10. V sekcii Trvanie zadajte počet sekúnd, počas ktorých bude k dispozícii verzia uložená vo vyrovnávacej pamäti.

 11. V časti Kontrola zmien začiarknutím políčka overte v rámci každej požiadavky na stránku, že sa lokalita nezmenila a že sa po zmene lokality vyrovnávacia pamäť vyprázdni.

  Aj keď môžete zrušiť začiarknutie políčka a vylepšiť tak výkon, po vykonaní tohto kroku systém nebude overovať aktualizácie lokality v priebehu časového intervalu určeného v časti Trvanie. Môže to viesť k tomu, že používatelia nebudú vidieť najaktuálnejšie informácie.

 12. V sekcii závislé od vlastného parametra zadajte vlastný parameter ako to stanovuje HttpCachePolicy.SetVaryByCustom v ASP.NET 2.0.

  Poznámka: Ďalšie informácie o parametroch tu a v nasledujúcich krokoch nájdete .NET Framework triedy knižnica na lokalite MSDN.

 13. V sekcii závislé od hlavičky HTTP zadajte vlastný parameter ako to stanovuje HttpCachePolicy.VaryByHeaders ASP .NET 2.0.

 14. V sekcii závislé od parametrov reťazca dotazu zadajte parametrický dotaz ako to stanovuje HttpCachePolicy.VaryByParams ASP .NET 2.0.

 15. V sekcii Závislé od používateľských práv sa začiarknutím tohto políčka sa zabezpečí, že používatelia musia mať rovnaké platné povolenia pre všetky objekty so zabezpečením, aby videli rovnakú stránku uloženú vo vyrovnávacej pamäti ako ostatní používatelia.

 16. V sekcii schopnosť ukladania vyberte typ vyrovnávacej pamäte, ako to stanovuje HttpCacheability ASP .NET 2.0.

 17. V sekcii Bezpečné na overené používanie začiarknite políčko pre zásady, ktorých použitie chcete povoliť pre správcov a návrhárov rozloženia strán pri používaní overených scenárov.

 18. V sekcii Povoliť autorom zobraziť obsah vo vyrovnávacej pamäti sa začiarknutím tohto políčka obíde bežné správanie, akým sa používateľom s povoleniami na úpravy ukladajú stránky do vyrovnávacej pamäte.

  Toto správanie povoľte v prípade, keď viete, že sa stránka bude publikovať, ale nebude mať obsah, ktorý možno vziať k sebe, alebo ktorý môže existovať vo forme konceptu, ako napríklad webová časť Dotaz na obsah.

 19. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Konfigurácia nastavenia vyrovnávacej pamäte na výstup stránok pre kolekciu lokalít

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia vyrovnávacej pamäte pre výstup stránok pre kolekciu lokalít, musíte byť správcom kolekcie lokalít.

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V sekcii Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Vyrovnávacia pamäť na výstup kolekcie lokality.

 3. Ak chcete povoliť záznam výstupu do vyrovnávacej pamäte, začiarknite políčko Povoliť vyrovnávaciu pamäť na výstup.

  Na stránke sa zobrazí zoznam nastavení vyrovnávacej pamäte.

 4. V sekcii Predvolený profil vyrovnávacej pamäte na výstup stránok v zozname Anonymný profil vyrovnávacej pamäte vyberte profil vyrovnávacej pamäte, ktorý budú používať anonymní používatelia, a potom v zozname Overený profil vyrovnávacej pamäte vyberte profil vyrovnávacej pamäte, ktorý budú používať overení používatelia.

  Tým sa optimalizuje používanie vyrovnávacej pamäte na základe metód overenia povolených na lokalite. Profily vyrovnávacej pamäte na výstup stránok špecificky ovplyvňujú publikačné stránky portálu.

 5. V sekcii Zásady vyrovnávacej pamäte na výstup stránok vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete nastaviť iný profil vyrovnávacej pamäte pre publikačné lokality, začiarknite políčko Publikačné lokality môžu používať iný profil vyrovnávacej pamäte na výstup stránok.

  • Ak chcete nastaviť iný profil vyrovnávacej pamäte pre rozloženia strany, začiarknite políčko Rozloženia strany môžu používať iný profil vyrovnávacej pamäte na výstup stránok.

 6. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie vyrovnávacej pamäte o stránkach v kolekcii lokalít, v časti Ladenie informácií o vyrovnávacej pamäti začiarknite políčko Povoliť ladenie informácií o vyrovnávacej pamätina stránkach.

  Tento krok zahŕňa dátum a čas posledného vykreslenia stránky.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Konfigurácia nastavenia vyrovnávacej pamäte na výstup stránok na úrovni lokality

Ak chcete konfigurovať nastavenie vyrovnávacej pamäte na výstup stránok pre publikačnú lokalitu, použite nasledujúci postup. Ak chcete konfigurovať nastavenia vyrovnávacej pamäte na výstup stránok, musíte mať povolenie na úplný prístup na lokalitu.

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Správa lokality kliknite na položku Vyrovnávacia pamäť na výstup lokality.

 3. V časti Anonymný profil vyrovnávacej pamäte použite jeden z nasledujúcich postupov:

 4. Zdediť anonymný profil lokality, ktoré ste nakonfigurovali na stránke Nastavenie vyrovnávacej pamäte na výstup kolekcie lokality, vyberte možnosť Prevziať profil < názov profilu >.

 5. Ak pre stránku chcete vybrať iný anonymný profil vyrovnávacej pamäte, kliknite na položku Vybrať profil vyrovnávacej pamäte pre výstup stránok.

 6. V časti Overený profil vyrovnávacej pamäte použite jeden z nasledujúcich postupov:

 7. Ak chcete prevziať overený profil lokality, ktorý bol nakonfigurovaný na stránke nastavení vyrovnávacej pamäte výstupu kolekcie lokalít, vyberte možnosť Zdediť profil <názov profilu>.

 8. Ak chcete vybrať inú overené vyrovnávacia pamäť pre stránku, vyberte profil Vyberte profil vyrovnávacej pamäte na výstup stránok .

 9. Ak chcete použiť nastavenie s podlokality v kolekcii lokalít, vyberte možnosť Použiť toto nastavenie pre všetky podlokality začiarkavacie políčko.

 10. Kliknite na položku OK .

Na začiatok stránky

Konfigurácia nastavení vyrovnávacej pamäte pre rozloženia stránok

Ak chcete konfigurovať overené a anonymné profily vyrovnávacej pamäte, ktoré budú použité v každom rozložení strany, použite nasledujúci postup. Ak chcete konfigurovať záznam výstupu do vyrovnávacej pamäte pre rozloženia strán, musíte mať povolenie návrhára pre danú lokalitu.

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Galérie kliknite na položku Strany predlôh a rozloženia strán.

 3. Na stránke Galéria strán predlôh ukážte na názov rozloženia strany, pre ktoré chcete použiť profil vyrovnávacej pamäte, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Vziať k sebe.

 4. Znova ukážte na rozloženie strany, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Upraviť vlastnosti.

 5. Použite jeden alebo oba z nasledujúcich postupov:

 6. V Overený profil vyrovnávacej pamäte vyberte overený profil vyrovnávacej pamäte, ktorý chcete použiť rozloženie strany.

 7. V Anonymný profil vyrovnávacej pamäte vyberte anonymný profil vyrovnávacej pamäte, ktorý chcete použiť rozloženie strany.

  Poznámka: Na niektorých miestach, mohli ste možno bude potrebné vybrať Rozloženie strany v časti Typ obsahu, ešte pred sa zobrazia možnosti profilov vyrovnávacej pamäte.

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 9. Ukážte na názov rozloženia strany, ktoré chcete vrátiť do projektu, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Vrátiť do projektu.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×