Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte kalendár v programe Outlook 2016 s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, ktorá vám umožní vykonávať základné úlohy. Môžete použiť aj čítačku obrazovky JAWS. Môžete vytvárať nové udalosti kalendára, čítať žiadosti o schôdzu, odpovedať na ne, pripájať sa k schôdzam online a vykonávať mnoho ďalších činností.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Svoj kalendár môžete nastaviť, aby zobrazoval stanovený počet dní, pracovný týždeň, celý týždeň alebo mesiac. Zobraziť môžete to, čo vám pri práci najviac vyhovuje.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 2. Ozve sa názov aktuálneho zobrazenia, napríklad „Work week view“ (Zobrazenie pracovného týždňa).

 2. Ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak chcete zobraziť 1 až 10 dní, stlačte kombinácie klávesov Alt + kláves s príslušnou číslicou. Ak chcete napríklad zobraziť 10 dní, stlačte kombináciu klávesov Alt + 0.

  • Ak chcete zobraziť pracovný týždeň, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 2.

  • Ak chcete zobraziť celý týždeň, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 3.

  • Ak chcete zobraziť mesiac, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 4.

Čítanie a úprava udalostí kalendára

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 2. Zaznie názov aktuálneho zobrazenia, napríklad „Work week view“ (Zobrazenie pracovného týždňa), za ktorým bude nasledovať počet udalostí v zobrazení.

 2. Ak chcete prehľadávať udalosti v aktuálnom zobrazení, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + bodka (.). Pri každej udalosti zaznie jej názov, čas a meno organizátora. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúcu udalosť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + čiarka (,).

 3. Ak sa chcete presúvať v kalendári, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci deň, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou doprava alebo doľava.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci týždeň, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves so šípkou nahor alebo nadol.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci mesiac, stlačte kombináciu klávesov Alt + Page down alebo Page up.

 4. Ak chcete upraviť aktuálne vybratú udalosť, stlačte kláves Enter a potom pomocou nasledovných klávesových skratiek zmeňte jej podrobnosti:

  • Ak chcete zmeniť text v poli Predmet, stlačte kombináciu klávesov Alt + U a pomocou klávesnice zadajte nový text.

  • Ak chcete zmeniť text v poli Miesto, stlačte kombináciu klávesov Alt + U a pomocou klávesnice zadajte nový text.

  • Stlačením kombinácie klávesov Alt + T sa premiestnite do riadka Počiatočný čas. Ak chcete zmeniť počiatočný dátum, stlačte šípku nadol alebo nahor, čím posuniete začiatočný dátum o deň dopredu alebo dozadu. Ak chcete zmeniť čas, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „Start time“ (Čas začatia), a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor meňte čas začatia o pol hodiny.

  • Stlačením kombinácie klávesov Alt + D sa premiestnite do riadka Čas ukončenia. Ak chcete zmeniť dátum ukončenia, stlačte šípku nadol alebo nahor, čím posuniete začiatočný dátum a deň dopredu alebo dozadu. Ak chcete zmeniť čas, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „End time“ (Čas ukončenia), a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor meňte čas začatia o pol hodiny.

 5. Ak chcete upraviť popis udalosti, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „Message, editing“ (Správa, úpravy), a potom upravte text pomocou klávesnice. V JAWS sa ozve: „Notes, edit“ (Poznámky, úpravy).

 6. Ak chcete uložiť zmeny, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, A a potom V. Okno udalosti sa zatvorí a premiestníte sa do zobrazenia kalendára.

Prečítanie žiadostí o schôdzu a odpovedanie na ne

 1. V programe Outlook otvorte zobrazenie pošty stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 1.

 2. V zozname správ prejdite na žiadosť o schôdzu.

 3. Ak si chcete prečítať žiadosti o schôdzu, stlačte kláves F6. Zameranie sa presunie na tablu na čítanie. Stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + M správu prečíta Moderátor. Ak máte JAWS, stlačte kombináciu klávesov Insert + šípka nadol.

 4. Ak chcete žiadosť o schôdzu prijať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Accept button“ (Tlačidlo prijať), a potom stlačte kláves Enter. V JAWS sa ozve: „Toolbar, Accept button“ (Panel s nástrojmi, tlačidlo Prijať). Žiadosť môžete prijať 3 spôsobmi:

  • Ak chcete odpoveď pred odoslaním upraviť, stlačte kláves E. Ozve sa „Message compatibility mode, editing“ (Správa v režime kompatibility, úpravy). Zadajte odpoveď a potom ju odošlite kombináciu klávesov Alt + S.

  • Ak chcete odpoveď odoslať bez úpravy, stlačte kláves S.

  • Ak si vyberiete možnosť odpoveď neodoslať, stlačte kláves D.

Tip: Ak chcete žiadosť o schôdzu odmietnuť, po zaznení „Accept button“ (Tlačidlo prijatia) stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Decline button“ (Tlačidlo Odmietnuť), a potom stlačte kláves Enter. K dispozícii sú rovnaké možnosti odpovede.

Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business z kalendára v Outlooku

Poznámka: Ak sa chcete k schôdzi cez Skype for Business pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v počítači nainštalovaný Skype for Business a či ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta.

 1. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 2 otvorte v programe Outlook zobrazenie kalendára.

 2. Čítačka obrazovky prečíta zobrazenie, ktoré sa otvorí, napríklad zobrazenie pracovného týždňa alebo zobrazenie mesiaca spolu s počtom položiek v danom zobrazení. Zameranie sa nachádza na dnešnom dni.

  Poznámka: Dnešné udalosti kalendára nie je možné zobraziť v zobrazení mesiaca. Ak sa teda nachádzate v zobrazení mesiaca, musíte najprv prejsť na iné zobrazenie. Ak chcete vykonať zmenu napríklad na zobrazenie pracovného týždňa, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 2.

 3. Ak chcete prejsť na nadchádzajúce udalosti v kalendári pre daný deň, stlačte kláves Tab. Ak chcete prejsť na predchádzajúce položky, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab.

 4. Keď sa ozve názov schôdze, ku ktorej sa chcete pripojiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + O. Otvorí sa položka kalendára.

 5. Ak sa chcete pripojiť k schôdzi, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a kláves Y. Otvorí sa okno schôdze cez Skype for Business. Ak sa chcete pripojiť s vysokokvalitným zvukom a obrazom, stlačte kláves Enter.

  Tipy: 

  • Ak chcete stlmiť mikrofón alebo jeho stlmenie zrušiť, stlačte kláves s logom Windows + F4.

  • Ak chcete schôdzu ukončiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Plánovanie schôdze

Pri vytváraní schôdze v programe Outlook, môžete skontrolovať, či ľudia, ktorých chcete pozvať, sú vo vami zvolenom čase k dispozícii. Viete tak zistiť, či nebude potrebné vybrať iný čas. Môžete tiež vytvoriť opakovanú schôdzu, napríklad krátku schôdzu o projekte, ktorá sa bude konať každý deň v týždni v rovnakom čase.

Vytvorenie novej schôdze

 1. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Q môžete v programe Outlook vytvoriť pozvánku odkiaľkoľvek. Ozve sa „Untitled, meeting, to, Editing (Bez názvu, schôdzka, Komu, úpravy) a zameranie sa v novej pozvánke presunie na pole Komu. V JAWS sa ozve: „Untitled, dash, meeting, to edit“ (Bez názvu, pomlčka, schôdza, úpravy).

 2. Ak chcete pozvať ľudí na schôdzu, zadajte ich e-mailové adresy. Ak chcete pozvať viac ako jednu osobu, adresy oddeľte bodkočiarkou.

 3. Ak chcete skontrolovať, či pozvané osoby sú k dispozícii, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a potom U, čím sa otvorí Rozvrhový asistent. Ozve sa: „All attendees, list box“ (Všetci účastníci, zoznam). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prechádzajte cez všetkých účastníkov a vypočujte si informáciu o ich dostupnosti, napríklad „Free“ (K dispozícii). Ak sa chcete po kontrole dostupnosti vrátiť k pozvánke na schôdzu, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, P a P.

  Poznámky: 

  • Ak sa po e-mailovej adrese účastníka ozve „No information“ (Žiadne informácie), znamená to, že program Outlook nemôže načítať informácie z kalendára danej osoby. Môže sa to stať, ak osoba patrí do inej organizácii.

  • Rozvrhový asistent funguje len s čítačkou obrazovky Moderátor.

 4. Stláčaním klávesu Tab sa presuňte do poľa Predmet a potom zadajte predmet schôdze.

 5. Stlačením klávesu Tab sa premiestnite do poľa Miesto a zadajte miesto.

 6. Ak chcete určiť trvanie schôdze, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Start Date (Dátum začatia). Potom zadajte dátum schôdze, napríklad 15. júna 2017, a potom stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Programu Outlook môže chvíľu trvať konvertovanie zadaného dátumu do vlastného formátu. Keď sa ozve „Start time“ (Čas začatia), môžete pokračovať.

 7. Zadajte začiatok schôdze a stlačte kláves Enter. Ak chcete preskočiť možnosť dátumu ukončenia (ktorý je predvolene rovnaký ako počiatočný dátum schôdze), dvakrát stlačte kláves Tab. Ozve sa „End time“ (Čas ukončenia).

 8. Zadajte koncový čas schôdze, a potom stlačte kláves Enter.

 9. Stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Message editing“ (Úprava správy), a potom pomocou klávesnice napíšte pozvánku. V JAWS sa ozve: „Notes, edit“ (Poznámky, úpravy).

 10. Ak chcete k schôdzi pridať prepojenie aplikácie Skype for Business, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, O a nakoniec kláves M. Prepojenie sa vloží pod aktuálnu pozíciu kurzora.

  Poznámka: Skype for Business musí byť spustená pred pridaním prepojenia.

 11. Pozvánku na schôdzu odošlete stlačením kombinácie klávesov Alt + S. Okno sa zavrie a vrátite sa na predchádzajúce zobrazenie.

Nastavenie opakovania schôdze

 1. Po otvorení pozvánky na schôdzu stlačte kombináciu klávesov Alt + H, E a otvorte dialógové okno Opakovanie plánovanej činnosti. Ozve sa: „Appointment recurrence, start“ (Opakovanie plánovanej činnosti, začiatok). Ozve sa aj počiatočný čas schôdze.

 2. Ak chcete, aby sa kurzor premiestnil do oblasti Spôsob opakovania, v dialógovom okne Opakovanie plánovanej činnosti trikrát stlačte kláves Tab. Ozve sa názov vybratého spôsobu opakovania, napríklad „Weekly“ (týždenne).

 3. Ak chcete vybrať spôsob opakovania, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak chcete vybrať možnosť Denne, stlačte kombináciu klávesov Alt + D. Ak, aby sa schôdza opakovala každý deň v týždni, stlačte kombináciu klávesov Alt + K.

  • Ak chcete vybrať možnosť Týždenne, stlačte kombináciu klávesov Alt + W.

  • Ak chcete vybrať možnosť Mesačne, stlačte kombináciu klávesov Alt + M.

  • Ak chcete vybrať možnosť Ročne, stlačte kombináciu klávesov Alt + Y.

 4. Stlačením klávesu Enter zavrite dialógové okno Opakovanie plánovanej činnosti.

 5. Pozvánku na schôdzu odošlete stlačením kombinácie klávesov Alt + S. Okno sa zavrie a vrátite sa na predchádzajúce zobrazenie.

Naplánovanie plánovanej činnosti

Karta Domov so zvýraznenou položkou Tvary v programe PowerPoint 2010.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 2. Zaznie názov aktuálneho zobrazenia, napríklad „Work week view“ (Zobrazenie pracovného týždňa), za ktorým bude nasledovať počet udalostí v zobrazení.

 2. Prázdne okno plánovanej činnosti otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + H, N. Ak máte JAWS, bude potrebné po stlačení klávesu N stlačiť kláves 1. Zameranie sa nachádza v poli Predmet.

 3. Zadajte predmet plánovanej činnosti, a potom stlačením klávesu Tab sa presuňte do poľa Miesto.

 4. Zadajte miesto plánovanej činnosti, a potom stlačením klávesu Tab sa presuňte do poľa Dátum začatia.

 5. Ak chcete zmeniť počiatočný dátum, stlačte šípku nadol alebo nahor, čím posuniete začiatočný dátum o deň dopredu alebo dozadu. Ak chcete zmeniť čas, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „Start time“ (Čas začatia), a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor meňte čas začatia o pol hodiny.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „End date“ (Dátum ukončenia). Ak chcete zmeniť dátum ukončenia, stlačte šípku nadol alebo nahor, čím posuniete začiatočný dátum a deň dopredu alebo dozadu. Ak chcete zmeniť čas, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „End time“ (Čas ukončenia), a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor meňte čas začatia o pol hodiny.

 7. Stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Message editing“ (Úprava správy). Potom pomocou klávesnice zadajte informácie o plánovanej činnosti. V JAWS sa ozve „Notes, edit“ (Poznámky, úpravy).

 8. Ak chcete uložiť plánovanú činnosť, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, A a potom V. Okno plánovanej činnosti sa zatvorí a premiestnite sa do zobrazenia kalendára.

Dajte ostatným ľuďom vedieť o svojej dostupnosti

K plánovanej činnosti môžete pridať indikátor stavu, ktorý bude informovať ostatných o vašej dostupnosti. Ak si s vami niekto bude chcieť naplánovať schôdzu, môže tak zistiť, či ste k dispozícii alebo nie.

 1. Po otvorení okna s plánovanou činnosťou stlačte kombináciu klávesov Alt + H, B a otvorte ponuku Zobraziť ako.

 2. Možnosti dostupnosti môžete prehľadávať pomocou klávesov so šípkami nahor alebo nadol:

  • K dispozícii

  • Pracujem na inom mieste

  • Nezáväzne

  • Nemám čas

  • Mimo pracoviska

  Stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú možnosť a zatvorte ponuku Zobraziť ako.

 3. Ak chcete zmeny uložiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, A a potom V. Okno plánovanej činnosti sa zatvorí a premiestnite sa do zobrazenia kalendára.

Tlač udalosti

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 2. Zaznie názov aktuálneho zobrazenia, napríklad „Work week view“ (Zobrazenie pracovného týždňa), za ktorým bude nasledovať počet udalostí v zobrazení.

 2. Ak chcete prehľadávať udalosti v aktuálnom zobrazení, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + bodka (.). Pri každej udalosti zaznie jej názov, čas a meno organizátora. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúcu udalosť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + čiarka (,).

 3. Ak sa chcete presúvať v kalendári, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci deň, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou doprava alebo doľava.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci týždeň, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves so šípkou nahor alebo nadol.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci mesiac, stlačte kombináciu klávesov Alt + Page down alebo Page up.

 4. Aktuálne vybratú udalosť otvoríte stlačením klávesu Enter.

 5. Stlačením kombinácie klávesov Alt + F a P sa otvorí ponuka Tlačiť.

 6. Ak chcete vybrať tlačiareň, ktorá sa má použiť, stlačte kláves I, vyberte tlačiareň pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol, a potom stlačte kláves Enter.

 7. Ak chcete udalosť vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + P a potom stlačte kláves P.

 8. Ak tlačíte do súboru, napríklad s cieľom konvertovať udalosť do formátu PDF, zadajte názov súboru a potom stlačením klávesu Enter vytvorte súbor.

  Ponuka Tlačiť sa zavrie a vrátite sa do okna s udalosťou.

Pozrite tiež

Pridanie plánovanej činnosti v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Klávesové skratky na navigáciu v kalendári v Outlooku

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Používajte kalendár v programe Outlook 2016 pre Mac s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky systému Mac OS, ktorá vám umožní vykonávať základné úlohy. Môžete vytvárať nové udalosti kalendára, čítať žiadosti o schôdzu, odpovedať na ne, pripájať sa k schôdzam online a vykonávať mnoho ďalších činností.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Svoj kalendár môžete nastaviť, aby zobrazoval vybratý deň, pracovný týždeň, celý týždeň alebo mesiac. Zobraziť môžete to, čo vám pri práci najviac vyhovuje.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Command + 2. Ozve sa zobrazený časový rámec.

 2. Ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak chcete zobraziť denné zobrazenie, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + 1.

  • Ak chcete zobraziť zobrazenie pracovného týždňa, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + 2.

  • Ak chcete zobraziť zobrazenie celého týždňa, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + 3.

  • Ak chcete zobraziť mesačné zobrazenie, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + 4.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Nemôžete upravovať napríklad žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Command + 2. Ozve sa časové obdobie a udalosti, ktoré sú v ňom plánované.

 2. Ak sa chcete v kalendári presúvať, v závislosti od zobrazenia vykonajte niektorú z týchto činností:

  • Ak sa chcete presunúť na ďalší deň, týždeň alebo mesiac, stlačte kombináciu klávesov Command + šípka doprava.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci deň, týždeň alebo mesiac, stlačte kombináciu klávesov Command + šípka doľava.

 3. V ľubovoľnom zobrazení stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab a vyhľadajte udalosti v zobrazenom časovom období. Pri presune funkcia VoiceOver oznámi udalosti vo formáte „<dátum>, <čas>, <predmet udalosti>, <miesto udalosti>“.

 4. Ak chcete zobraziť podrobnosti udalosti, stlačte medzerník. Udalosť sa otvorí v novom okne. Ak chcete okno zavrieť, stlačte kláves Esc.

 5. Ak chcete otvoriť a upraviť udalosť, stlačte kombináciu klávesov Command + O. Otvorí sa okno udalosti a ozve sa: „Now in (Nachádzate sa v) <predmet udalosti>, <plánovaná udalosť/schôdza>“.

 6. Ak chcete prehľadávať podrobnosti o udalosti a možnostiach, stlačte kláves Tab. Funkcia VoiceOver oznámi počas presúvania podrobnosti a možnosti.

 7. Po dokončení vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Ak chcete upraviť schôdzu, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send Update button“ (Tlačidlo Odoslať aktualizáciu), a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete upraviť plánovanú činnosť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Save and close button“ (Tlačidlo Uložiť a zavrieť), a potom stlačte medzerník.

 8. Udalosť sa zmení a premiestnite sa na položku Kalendár.

Prečítanie žiadostí o schôdzu a odpovedanie na ne

V programe Outlook 2016 pre Mac môžete priamo z kalendára jednoducho prijímať, nezáväzne prijímať alebo odmietať pozvánky. VoiceOver oznámi nové žiadosti o schôdze po obdržaní.

 1. Vyhľadajte schôdzu podľa pokynov v časti Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára a potom stlačte kombináciu klávesov Command + O.

 2. Ak chcete na pozvánku odpovedať, vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Ak ju chcete prijať, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Accept menu button“ (Tlačidlo s ponukou prijatia), a potom stlačte medzerník.

  • Ak ju chcete odmietnuť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Decline menu button“ (Tlačidlo s ponukou odmietnutia), a potom stlačte medzerník.

  • Ak si nie ste istí, či sa budete môcť zúčastniť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Tentative menu button“ (Tlačidlo s ponukou nezáväzného rozhodnutia), a potom stlačte medzerník.

 3. Otvorí sa zoznam možností odpovede. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete odpoveď komentárom, stlačte klávesu so šípkou nadol. Ozve sa: „Respond with comments“ (Odpovedať komentármi). Výber následne uskutočníte stlačením medzerníka. Otvorí sa okno odpovede so zameraním v poli textu komentára. Zadajte komentáre a stlačte kombináciu klávesov Command + Enter. Odpoveď sa odošle.

  • Ak chcete odpovedať bez komentárov, stláčajte klávesu so šípkou nadol, kým sa neozve „Respond without comments“ (Odpovedať bez komentárov), a potom stlačte medzerník. Odpoveď sa odošle.

Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business z kalendára v Outlooku

Poznámka: Ak sa chcete k schôdzi cez Skype for Business pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v Macu nainštalovanú aplikáciu Skype for Business pre Mac a či ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta.

 1. V programe Outlook otvorte zobrazenie kalendára stlačením kombinácie klávesov Command + 2.

 2. Čítačka obrazovky prečíta zobrazenie, ktoré sa otvorí, spolu s počtom položiek v danom zobrazení. Prechádzať jednotlivými udalosťami môžete stlačením klávesu Tab. Keď sa nachádzate na udalosti, ktorú chcete otvoriť, stlačte kombináciu klávesov Command + O.

 3. V dialógovom okne udalosti sa pohybujte pomocou klávesu Tab. Keď sa dostanete do oblasti textu, čítačka obrazovky VoiceOver oznámi: „Document, text“ (Dokument, text) alebo „Message, edit text“ (Správa, upraviť text).

 4. Prepojenie na pripojenie k schôdzi je súčasťou textu. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol prejdite do oblasti textu.

 5. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte textom. Keď sa ozve „Link, Join online meeting“ (Prepojenie, Pripojiť sa k schôdzi online), vyberte ho stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Ak sa ozve „You're currently on a text element“ (Momentálne sa nachádzate na textovom prvku), prehliadač môže požadovať povolenie na otvorenie okna schôdze konanej prostredníctvom služby Skype for Business. Ak chcete otvorenie povoliť, pomocou výberu položiek prejdite na tlačidlo Povoliť. K výberu položiek sa dostanete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + I. Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Allow toggle button“ (Tlačidlo prepínania Povoliť). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník presuniete zameranie na tlačidlo. Opätovným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník tlačidlo stlačíte.

 7. Otvorí sa dialógové okno Pripojenie k zvukovému prenosu zo schôdze. Ak sa chcete pripojiť s vysokokvalitným zvukom a obrazom, stlačte kláves Enter.

 8. Dialógové okno Pripojenie k zvukovému prenosu zo schôdze sa zatvorí, otvorí sa okno schôdze cez Skype for Business a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak chcete stlmiť mikrofón alebo jeho stlmenie zrušiť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + M. Ak chcete schôdzu ukončiť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + E.

Naplánovanie novej plánovanej činnosti alebo schôdze

Umožnite čítačke obrazovky, aby vám pomohla s naplánovaním plánovanej činnosti alebo schôdze.

 1. V programe Outlook stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple). Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „File“ (Súbor). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku Súbor.

 2. Ak chcete otvoriť vedľajšiu ponuku Nové, stlačte kláves so šípkou nadol a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť novú plánovanú činnosť, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Appointment“ (Plánovaná činnosť), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa nové okno plánovanej činnosti so zameraním na textové pole Predmet.

  • Ak chcete vytvoriť novú schôdzu, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Meeting“ (Schôdza), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno novej schôdze so zameraním na textové pole Komu:.

 4. Ak chcete prehľadávať možnosti plánovanej činnosti alebo schôdze, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab.

  • Pri vytváraní schôdze zadajte kontakty do textového poľa Komu:.

  • Ak chcete udalosť pomenovať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Subject, edit text“ (Predmet, upraviť text), a potom zadajte požadovaný názov udalosti.

  • Ak chcete nastaviť miesto schôdze, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Location edit text“ (Text úpravy miesta), a potom zadajte požadované miesto.

  • Ak chcete nastaviť dátum a čas začiatku a ukončenia udalosti, stláčajte kláves Tab, kým sa neozvú predvolené hodnoty. Ak chcete hodnoty zmeniť, zadajte nové hodnoty.

   Tip: Ak chcete vytvoriť celodennú udalosť, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „All day event, unchecked checkbox“ (Celodenná udalosť, nezačiarknuté začiarkavacie políčko), a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete pre udalosť nastaviť pripomenutia, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Reminder pop-up button“ (Kontextové tlačidlo pripomenutia), a potom stlačte medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete k udalosti pridať viac informácií, napríklad program schôdze, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Document text“ (Text dokumentu), a potom zadajte požadované informácie.

 5. Po dokončení pridávania podrobností vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vytvoriť plánovanú činnosť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Save and close button“ (Tlačidlo Uložiť a zavrieť), a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete vytvoriť schôdzu, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom stlačte medzerník.

 6. Okno s novou udalosťou sa zavrie a vrátite sa na predchádzajúce zobrazenie v programe Outlook.

Nastavenie opakovania

Ak napríklad plánujete každotýždennú poradu, môžete ju jednoducho zmeniť na opakovanú schôdzu. Týmto spôsobom nebudete musieť pridávať schôdzu pre každý týždeň jednotlivo.

 1. V okne udalosti stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Recurrence button“ (Tlačidlo opakovania), a potom stlačte medzerník. Otvorí sa nové okno, kde môžete vybrať možnosti opakovanej udalosti. Zameranie je na kontextovom tlačidle Opakovania.

 2. Ak chcete vybrať frekvenciu schôdze, stlačte medzerník, a potom stláčajte klávesy so šípkami nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná frekvencia opakovaní plánovanej činnosti (Denne, Týždenne, Mesačne, Ročne). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Ak chcete prehľadávať ďalšie možnosti, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Po skončení stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK default button“ (Predvolené tlačidlo OK), a potom stlačte medzerník.

Zobrazenie dostupnosti

Poskytnite ostatným informácie o svojej dostupnosti počas trvania udalosti.

 1. V okne udalosti stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve aktuálny stav dostupnosti (napríklad „Busy“ (Nemám čas)) a „Show as, pop-up button“ (Zobraziť ako, kontextové tlačidlo), a potom stlačte medzerník.

 2. Ak chcete vybrať dostupnosť, stlačte medzerník, a potom stláčajte klávesy so šípkami nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná informácia o dostupnosti. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

Pozvanie ostatných na vytvorenie schôdze

Pozvite ostatných používateľov, aby sa k vám pripojili, a zmeňte plánovanú činnosť na schôdzu.

 1. V okne plánovanej činnosti stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Invite button“ (Tlačidlo Pozvať), a potom stlačením medzerníka ju zmeňte na schôdzu.

 2. Zameranie sa presunie na novovytvorené textové pole Komu, kam môžete zadať kontakty osôb pozvaných na schôdzu.

 3. Ak chcete po dokončení odoslať pozvánky, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo odoslať), a potom stlačte medzerník.

Kontrola dostupnosti pozývaných

Po zadaní mien do pozvánky na schôdzu, môžete skontrolovať, kedy sú dané osoby k dispozícii.

 1. V okne schôdze stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Scheduling, unchecked checkbox“ (Plánovanie, nezačiarknuté začiarkavacie políčko), a potom stlačte medzerník, čím sa otvorí zobrazovanie Plánovanie.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Attendee status table, row 1 of (...), (Tabuľka so stavom účastníka, riadok 1 z (...)), <meno organizátora>, <stav>“. Stav pozvanej osoby prehľadávate stlačením klávesu so šípkou nadol. VoiceOver pri presúvaní oznámi mená pozvaných osôb a ich dostupnosti.

 3. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia Plánovaná činnosť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Appointment, unchecked checkbox“ (Plánovaná činnosť, nezačiarknuté začiarkavacie políčko), a potom stlačte medzerník.

Uskutočnenie schôdze cez Skype

Schôdzu je možné jednoducho zmeniť na online schôdzu cez Skype.

 1. V okne schôdze stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Online meeting, menu button“ (Schôdza online, tlačidlo ponuky), a potom stlačte medzerník.

 2. Ak chcete vytvoriť prepojenie na schôdzu cez Skype, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Outlook pridá všetky podrobnosti o schôdzi online a prepojenie do poľa Popis.

Tlač kalendára

V programe Outlook si môžete vytlačiť vybratý deň, týždeň alebo kalendárny mesiac.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Command + 2. Ozve sa zobrazené časové obdobie a udalosti, ktoré sú v ňom plánované.

 2. Nastavte kalendár na zobrazenie požadovaného zobrazenia, ktoré chcete tlačiť (Deň, Pracovný týždeň, Týždeň alebo Mesiac). Potom prejdite na deň, týždeň alebo mesiac, ktorý chcete zahrnúť do tlače.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Command + P sa otvorí dialógové okno tlače. Ozve sa názov predvolenej tlačiarne.

 4. Ak chcete vybrať tlačiareň, stlačte medzerník a potom stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov tlačiarne, ktorú chcete použiť. Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

 5. Ak chcete prehľadávať ďalšie možnosti tlače, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Po skončení stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print default button“ (Predvolené tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte medzerník. Kalendár sa vytlačí.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Používajte kalendár v programe Outlook pre iOS s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky systému iOS, ktorá vám umožní vykonávať základné úlohy. Môžete vytvárať nové udalosti kalendára, čítať žiadosti o schôdzu, odpovedať na ne, pripájať sa k schôdzam online a vykonávať mnoho ďalších činností.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Môžete si vybrať z troch možností zobrazenia kalendára: Zobrazenia Program, Deň alebo 3 dni. Predvolené zobrazenie je Program.

 1. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve napríklad „Agenda view“ (Zobrazenie programu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa zoznam možností zobrazenia. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Nemôžete upravovať napríklad žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného.

 1. V ľubovoľnom zobrazení ťahajte prstom doprava, kým sa neozve prvá udalosť daného dňa. Ak budete chcieť prejsť k iným udalostiam, potiahnite prstom nahor. Pri presúvaní udalosťami bude funkcia VoiceOver oznamovať názov udalosti, dátum a čas, miesto a trvanie.

 2. Ak budete chcieť preskúmať udalosť podrobnejšie, dvakrát ťuknite na obrazovku počas zobrazenia udalosti. Udalosť sa otvorí v novom okne.

 3. Ak si chcete vypočuť podrobnosti, potiahnite prstom doľava alebo doprava, prípadne v okne s podrobnosťami udalostí potiahnite prstom nadol.

 4. Ak chcete upraviť udalosť, ťahajte prstom v okne s udalosťami doľava alebo doprava, kým sa neozve „Edit“ (Úpravy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Upraviť udalosť.

 5. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozvú podrobnosti udalosti, ktorú chcete upraviť. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku a vykonajte požadované zmeny.

 6. Po skončení ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prečítanie žiadostí o schôdzu a odpovedanie na ne

V aplikácii Outlook pre iOS môžete priamo z kalendára jednoducho prijímať, nezáväzne prijímať alebo odmietať pozvánky. VoiceOver oznámi nové žiadosti o schôdze po obdržaní.

 1. Otvorte a prečítate si o udalosti podľa pokynov v časti Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára.

 2. Ak chcete reagovať na pozvánku, ťahajte prstom v okne s udalosťami doľava alebo doprava, kým sa neozve „RSVP button“ (Tlačidlo odpovede), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam možností odpovede.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete zmeniť odpoveď, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Edit RSVP button“ (Tlačidlo úpravy odpovede), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom na novú možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business z kalendára v Outlooku

Poznámka: Ak sa chcete k schôdzi cez Skype for Business pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v telefóne nainštalovanú aplikáciu Skype for Business pre iOS, či je aplikácia spustená a či ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta. Ak sa chcete k schôdzi pripojiť bez pracovného alebo školského konta, pozrite si tému Pripojenie k schôdzi ako hosť.

 1. V kalendári v programe Outlook potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Agenda, today, <dnešný dátum>“ (Agenda, dnes, <dnešný dátum>). Ak máte pre dnešný deň len jednu udalosť, jednoducho dvakrát ťuknite na obrazovku, čím sa udalosť otvorí. Ak máte viac udalostí, môžete ich prehľadávať potiahnutím prstom nahor alebo nadol. Keď sa nachádzate na udalosti, ktorú chcete otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join, button“ (Pripojiť sa, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa Skype for Business. Ozve sa zvuk zvonenia a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak sa chcete presúvať tlačidlami v okne schôdze, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Dvojitým ťuknutím na obrazovku tlačidlo stlačíte.

Pripojenie k schôdzi ako hosť

K schôdzi cez Skype for Business sa môžete pripojiť aj ako hosť, Znamená to, že sa do služby Skype for Business neprihlasujete pomocou svojich poverení pre pracovné alebo školské konto, stále však musíte mať v telefóne nainštalovanú aplikáciu Skype for Business.

 1. Prejdite do kalendára v programe Outlook a potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Agenda, today, <dnešný dátum>“ (Agenda, dnes, <dnešný dátum>). Ak máte pre dnešný deň len jednu udalosť, jednoducho dvakrát ťuknite na obrazovku, čím sa udalosť otvorí. Ak máte viac udalostí, môžete ich prehľadávať potiahnutím prstom nahor alebo nadol. Keď sa nachádzate na udalosti, ktorú chcete otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join, button“ (Pripojiť sa, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa Skype for Business.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join Meeting, button“ (Pripojiť sa k schôdzi, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoje meno v tvare, v akom sa má v schôdzi zobraziť. Po dokončení prejdite na tlačidlo return nachádzajúce sa v pravom dolnom rohu obrazovky a dvakrát na obrazovku ťuknite. Ozve sa zvuk zvonenia a vy sa pripojíte k schôdzi.

Naplánovanie novej plánovanej činnosti alebo schôdze

Umožnite čítačke obrazovky, aby vám pomohla s naplánovaním plánovanej činnosti alebo schôdze.

 1. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Create an event button“ (Tlačidlo Vytvoriť udalosť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Nová udalosť so zameraním v textovom poli Názov a klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky.

 2. Zadajte názov udalosti.

 3. Ak chcete nastaviť dátum a čas začiatku a ukončenia udalosti, ťahajte prstom doľava, kým sa neozvú predvolené hodnoty. Ak chcete hodnoty zmeniť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete zmeniť, a potom ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná hodnota. Ak chcete potvrdiť výber, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete vytvoriť celodennú udalosť, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „All-day, switch button, off“ (Celý deň, tlačidlo zapnutia, vypnuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete nastaviť miesto schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Location button“ (Tlačidlo Miesto), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Začnite zadávať miesto. Zoznam navrhovaných miest sa počas písania bude aktualizovať. Ak chcete vybrať miesto, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete pre udalosť nastaviť čas výstrahy, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Alert (Upozornenie) <aktuálna hodnota upozornenia>“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete doplniť k udalosti viac informácií, napríklad program schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Description button“ (Tlačidlo Popis), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky. Po skončení zadávania podrobností ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Po dokončení pridávania podrobností schôdze v podrobnostiach udalosti ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozvanie ostatných na vytvorenie schôdze

Pozvite ostatných používateľov, aby sa k vám pripojili, a zmeňte plánovanú činnosť na schôdzu.

 1. Keď upravujete alebo vytvárate udalosť, ťahajte prstom doprava v okne Upraviť udalosť alebo Nová udalosť, kým sa neozve „People button“ (Tlačidlo Ľudia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Otvorí sa okno Ľudia so zameraním v upraviteľnom textovom poli a klávesnica na obrazovke sa zobrazí v dolnej polovici obrazovky.

 2. Začnite písať meno kontaktu. Počas písania sa zoznam navrhovaných kontaktov aktualizuje. Ak chcete vybrať kontakt, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadované meno, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zopakujte tento postup pre všetky kontakty, ktoré chcete pozvať.

 3. Po ukončení ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Uskutočnenie schôdze cez Skype

Schôdzu je možné jednoducho zmeniť na online schôdzu cez Skype.

 1. Keď upravujete alebo vytvárate udalosť, ťahajte prstom doprava v okne Upraviť udalosť alebo Nová udalosť, kým sa neozve „Skype call, switch button, off“ (Hovor cez Skype, tlačidlo prepnutia, vypnuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete uložiť zmeny, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Outlook pridá všetky podrobnosti o schôdzi online a prepojenie do poľa Popis.

 3. Ak sa chcete pripojiť k schôdzi cez Skype, otvorte udalosť a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Join button“ (Tlačidlo Pripojiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Používajte kalendár v aplikácii Outlook pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky systému Android, ktorá vám umožní vykonávať základné úlohy. Môžete vytvárať nové udalosti kalendára, čítať žiadosti o schôdzu, odpovedať na ne, pripájať sa k schôdzam online a vykonávať mnoho ďalších činností.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Môžete si vybrať z troch možností zobrazenia kalendára: Zobrazenia Program, Deň alebo 3 dni. Predvolené zobrazenie je Program.

 1. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Switch away from (Prepnúť zo zobrazenia) <aktuálne zobrazenie>“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa zoznam možností zobrazenia. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Nemôžete upravovať napríklad žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného.

 1. V ľubovoľnom zobrazení potiahnite jeden prst po obrazovke, kým sa neozve názov udalosti, ktorú chcete otvoriť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Udalosť sa otvorí v novom okne zobrazujúcom podrobnosti o udalosti.

 2. Ak chcete počuť názov udalosti, deň, dátum, čas, miesto a ďalšie informácie, potiahnite prstom doľava alebo doprava, alebo potiahnite jedným prstom nadol po okne s podrobnosťami udalosti.

 3. Ak chcete upraviť udalosť, ťahajte prstom v okne s udalosťami doľava alebo doprava, kým sa neozve „Edit“ (Úpravy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Upraviť udalosť s klávesnicou na obrazovke.

  Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozvú podrobnosti udalosti, ktorú chcete upraviť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykonajte požadované zmeny. Po skončení ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Save“ (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete zavrieť okno s podrobnosťami udalosti, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Back button“ (Tlačidlo Späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prečítanie žiadostí o schôdzu a odpovedanie na ne

V aplikácii Outlook pre Android môžete priamo z kalendára jednoducho prijímať, nezáväzne prijímať alebo odmietať pozvánky. Pri prijatí novej žiadosti o schôdzu budete počuť zvuk.

 1. Otvorte a prečítate si o udalosti podľa pokynov v časti Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára.

 2. Ak chcete reagovať na pozvánku, ťahajte prstom v okne s udalosťami doľava alebo doprava, kým sa neozve „RSVP button“ (Tlačidlo odpovede), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam možností odpovede.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete zmeniť odpoveď, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Edit RSVP button“ (Tlačidlo úpravy odpovede), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom na novú možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business z kalendára v Outlooku

Poznámka: Ak sa chcete k schôdzi cez Skype for Business pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v telefóne nainštalovanú aplikáciu Skype for Business pre Android, či je aplikácia spustená a či ste do služby Skype for Business pre Android prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta. Ak sa chcete k schôdzi pripojiť bez pracovného alebo školského konta, pozrite si tému Pripojenie k schôdzi ako hosť.

 1. Prejdite do kalendára v programe Outlook. Zameranie sa presunie na dnešný deň a dnešné udalosti sa nachádzajú približne v strede obrazovky. Ak je prítomných viacero udalostí, môžete ich prehľadávať potiahnutím dvomi prstami nahor alebo nadol. Ak chcete prejsť na udalosť, položte prst na obrazovku a posúvajte ho, kým sa neozve požadovaná udalosť. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie s podrobnosťami o schôdzi.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Join, button“ (Pripojiť sa, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa aplikácia Skype for Business, funkcia TalkBack oznámi: „Skype for Business“ a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak sa chcete presúvať tlačidlami v okne schôdze, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Dvojitým ťuknutím na obrazovku tlačidlo stlačíte.

Pripojenie k schôdzi ako hosť

K schôdzi cez Skype for Business sa môžete pripojiť aj ako hosť, Znamená to, že sa do služby Skype for Business neprihlasujete pomocou svojich poverení pre pracovné alebo školské konto, stále však musíte mať v telefóne nainštalovanú aplikáciu Skype for Business.

 1. Prejdite do kalendára v programe Outlook. Zameranie sa nachádza na dnešnom dni a aktuálna alebo nasledujúca udalosť sa nachádza v strede obrazovky. Ak chcete prejsť na udalosť, položte prst na obrazovku a posúvajte ho, kým sa neozve požadovaná udalosť. Ak máte viacero schôdzí, potiahnutím dvomi prstami sa posúvajte v zozname udalostí smerom nadol. Keď sa nachádzate na schôdzi, ku ktorej sa chcete pripojiť, dvakrát ťuknite na obrazovku a otvorte zobrazenie s podrobnosťami o schôdzi.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Join, button“ (Pripojiť sa, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa aplikácia Skype for Business. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join Meeting, button“ (Pripojiť sa k schôdzi, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoje meno v tvare, v akom sa má v schôdzi zobraziť. Po dokončení potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Continue, button“ (Pokračovať, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Funkcia TalkBack oznámi „Skype for Business“ a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak sa chcete presúvať tlačidlami v okne schôdze cez Skype for Business, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Dvojitým ťuknutím na obrazovku tlačidlo stlačíte.

Naplánovanie novej plánovanej činnosti alebo schôdze

Umožnite čítačke obrazovky, aby vám pomohla s naplánovaním plánovanej činnosti alebo schôdze.

 1. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Add new event button“ (Tlačidlo Pridať novú udalosť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Nová udalosť so zameraním v textovom poli Názov a klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky.

 2. Zadajte názov udalosti.

 3. Ak chcete nastaviť dátum a čas začiatku a ukončenia udalosti, ťahajte prstom doľava, kým sa neozvú predvolené hodnoty. Ak chcete zmeniť hodnoty, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete potvrdiť výber, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete vytvoriť celodennú udalosť, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „All-day event“ (Tlačidlo Celodenná udalosť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Chcete nastaviť miesto schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Location“ (Miesto), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete zadať názov požadovaného miesta, dvakrát ťuknite na obrazovku a začnite písať. Zoznam navrhovaných miest sa počas písania bude aktualizovať. Ak chcete vybrať miesto, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak používate viacero kalendárov, môžete určiť, ku ktorému kalendáru pridávate novú udalosť. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Calendar (Kalendár), < aktuálne konto kalendára>“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný kalendár, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete pre udalosť nastaviť čas výstrahy, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Alert (Upozornenie) <aktuálna hodnota upozornenia>“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete doplniť k udalosti viac informácií, napríklad program schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Description“ (Popis), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke sa zobrazí v dolnej polovici obrazovky. Po skončení zadávania podrobností ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Po dokončení pridávania podrobností schôdze v podrobnostiach udalosti ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Save“ (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozvanie ostatných na vytvorenie schôdze

Pozvite ostatných používateľov, aby sa k vám pripojili, a zmeňte plánovanú činnosť na schôdzu.

 1. Keď upravujete alebo vytvárate udalosť, ťahajte prstom doprava v okne Upraviť udalosť alebo Nová udalosť, kým sa neozve „People“ (Ľudia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Otvorí sa okno Pridať ľudí so zameraním v upraviteľnom textovom poli a klávesnica na obrazovke je v dolnej polovici obrazovky.

 2. Začnite písať meno kontaktu. Počas písania sa zoznam navrhovaných kontaktov aktualizuje. Ak chcete vybrať kontakt, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadované meno, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zopakujte tento postup pre všetky kontakty, ktoré chcete pozvať.

 3. Po upravení názvu ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Uskutočnenie schôdze cez Skype

Schôdzu je možné jednoducho zmeniť na online schôdzu cez Skype.

 1. Keď upravujete alebo vytvárate udalosť, ťahajte prstom doprava v okne Upraviť udalosť alebo Nová udalosť, kým sa neozve „Skype“ (Skype), „Skype meeting“ (Schôdza cez Skype) alebo „Off switch“ (Tlačidlo vypnutia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete uložiť zmeny, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Save“ (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Outlook pridá všetky podrobnosti o schôdzi online a prepojenie do poľa Popis.

 3. Ak sa chcete pripojiť k schôdzi cez Skype, otvorte udalosť a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve popis a URL adresa schôdze cez Skype. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Používajte program Outlook Kalendár s Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky systému Windows, ktorá vám umožní vykonávať základné úlohy. Môžete vytvárať nové udalosti kalendára, čítať žiadosti o schôdzu, odpovedať na ne, pripájať sa k schôdzam online a vykonávať mnoho ďalších činností.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Môžete si vybrať z piatich možností zobrazovania kalendára: Program, Deň, Týždeň, Mesiac alebo Rok. Predvolené zobrazenie je Program.

 1. Ťahajte jedným prstom na obrazovke nahor alebo nadol, kým sa neozve „Items“ (Položky), a potom prstom potiahnite doprava alebo doľava, kým sa neozve „View button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Zobraziť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa zoznam možností zobrazenia. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Nemôžete upravovať napríklad žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného.

 1. V zobrazení Program potiahnite jedným prstom na obrazovke nahor alebo nadol, kým sa neozve „Items“ (Položky), a potom prstom potiahnite doprava alebo doľava, kým sa neozve prvá udalosť. Ak budete chcieť prejsť k iným udalostiam, potiahnite prstom doprava. Pri presúvaní udalosťami bude funkcia Moderátor oznamovať názov udalosti, dátum a čas, miesto a usporiadateľa.

 2. Ak budete chcieť preskúmať udalosť podrobnejšie, dvakrát ťuknite na obrazovku počas zobrazenia udalosti. Udalosť sa otvorí v novom okne.

 3. Ak chcete počuť podrobnosti o udalosti, potiahnite prstom doprava alebo doľava.

 4. Ak chcete upraviť udalosť, ťahajte prstom v okne s udalosťami doľava alebo doprava, kým sa neozve „Edit button“ (Tlačidlo Úpravy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozvú podrobnosti udalosti, ktorú chcete upraviť. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku a vykonajte požadované zmeny.

 5. Po dokončení vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Ak chcete upraviť schôdzu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Send Update button“ (Tlačidlo Odoslať aktualizáciu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete upraviť plánovanú činnosť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save and close button“ (Tlačidlo Uložiť a zavrieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Po zmene udalosti sa okno udalosti zavrie a zameranie sa presunie na zobrazenie Program.

Prečítanie žiadostí o schôdzu a odpovedanie na ne

V programe Outlook Kalendár môžete jednoducho prijímať, nezáväzne prijímať alebo odmietať pozvánky.

 1. Otvorte a prečítate si o udalosti podľa pokynov v časti Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára.

 2. Ak chcete na pozvánku odpovedať, vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Ak ju chcete prijať, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Accept button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Prijať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak ju chcete odmietnuť, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Decline button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Odmietnuť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak si nie ste istí, či sa budete môcť zúčastniť, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Tentative button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Nezáväzne), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete odoslať odpoveď, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Send response now“ (Poslať odpoveď teraz), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Po odoslaní odpovede sa okno udalosti zavrie a zameranie sa presunie na zobrazenie Program.

Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business z kalendára v Outlooku

Poznámka: Ak sa chcete k schôdzi cez Skype for Business pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v telefóne nainštalovanú aplikáciu Skype for Business, či je aplikácia spustená a či ste do služby Skype for Business prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta. Ak sa chcete k schôdzi pripojiť bez pracovného alebo školského konta, pozrite si tému Pripojenie k schôdzi ako hosť.

 1. Prejdite v telefóne do aplikácie Outlook Kalendár.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve dnešný dátum, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve udalosť schôdze, ktorú chcete otvoriť, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa zobrazenie s podrobnosťami o udalosti a ozve sa: „Details tab, item selected“ (Karta Podrobnosti, vybratá položka). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join online, link“ (Pripojiť sa online, prepojenie), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otvorí sa aplikácia Skype for Business. Ozve sa „Skype for Business, transition frame pane“ (Skype for Business, tabla rámu prechodu) spolu so zvukom cinknutia a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak sa chcete presúvať tlačidlami v okne schôdze (ako sú napríklad Stlmiť, Zrušiť stlmenie, Ukončiť hovor), potiahnite prstom doprava. Dvojitým ťuknutím na obrazovku tlačidlo stlačíte.

Pripojenie k schôdzi ako hosť

K schôdzi cez Skype for Business sa môžete pripojiť aj ako hosť, Znamená to, že sa do služby Skype for Business neprihlasujete pomocou svojich poverení pre pracovné alebo školské konto, stále však musíte mať v telefóne nainštalovanú aplikáciu Skype for Business.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Outlook Kalendár.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve dnešný dátum, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve udalosť schôdze, ktorú chcete otvoriť, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa zobrazenie s podrobnosťami o udalosti a ozve sa: „Details tab, item selected“ (Karta Podrobnosti, vybratá položka). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join online meeting“ (Pripojiť sa k schôdzi online), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otvorí sa aplikácia Skype for Business. Ozve sa: „Skype for Business, transition frame pane“ (Skype for Business, tabla rámu prechodu). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join as a guest, button“ (Pripojiť sa ako hosť, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Enter your name“ (Zadajte svoje meno), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoje meno v tvare, v akom sa má v schôdzi zobraziť.

 7. Po dokončení prejdite na tlačidlo enter nachádzajúce sa v pravom dolnom rohu klávesnice a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa „Transition frame“ (Rám prechodu) spolu so zvukom cinknutia a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak sa chcete presúvať tlačidlami v okne schôdze, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Dvojitým ťuknutím na obrazovku tlačidlo stlačíte.

Naplánovanie novej plánovanej činnosti alebo schôdze

Umožnite čítačke obrazovky, aby vám pomohla s naplánovaním plánovanej činnosti alebo schôdze.

 1. V akomkoľvek zobrazení potiahnite jedným prstom na obrazovke nahor alebo nadol, kým sa neozve „Items“ (Položky), a potom prstom ťahajte doprava alebo doľava, kým sa neozve „New button“ (Tlačidlo Nové). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno s novou udalosťou.

 2. Ak chcete udalosť pomenovať, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Event name“ (Názov udalosti), dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom zadajte názov udalosti pomocou klávesnice na obrazovke.

  Tip: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Moderátor ohlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete nastaviť miesto schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Location editable text“ (Upraviteľný text miesta). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte miesto prostredníctvom klávesnice na obrazovke.

 4. Ak chcete nastaviť dátum a čas začiatku a ukončenia udalosti, ťahajte prstom doľava, kým sa neozvú predvolené hodnoty dátumu a času. Ak chcete hodnoty zmeniť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaný dátum a čas, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete vytvoriť celodennú udalosť, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Unchecked All-day checkbox“ (Nezačiarknuté začiarkávacie políčko Celý deň), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete doplniť k udalosti viac informácií, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Event description, editable text“ (Popis udalosti, upraviteľný text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom zadajte ďalšie informácie pomocou klávesnice na obrazovke.

 6. Ak vytvárate schôdzu a chcete pozvať ľudí, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Invite someone, editable text“ (Niekoho pozvať, upraviteľný text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete pridať kontakt, zadajte kontakt pomocou klávesnice na obrazovke, a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Enter“ (Zadať). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete pre udalosť nastaviť čas upozornenia, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Reminder button“ (Tlačidlo Pripomenutie), dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná možnosť. Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 8. Po dokončení pridávania podrobností vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vytvoriť plánovanú činnosť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save and close button“ (Tlačidlo Uložiť a zavrieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete vytvoriť schôdzu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Okno s novou udalosťou sa zavrie a vrátite sa späť na zobrazenie kalendára.

Nastavenie opakovania

Ak napríklad plánujete každotýždennú poradu, môžete ju jednoducho zmeniť na opakovanú schôdzu. Týmto spôsobom nebudete musieť pridávať schôdzu pre každý týždeň jednotlivo.

 1. V okne udalosti ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „More options button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Off, repeat button“ (Vypnuté, tlačidlo opakovania), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa nová karta, kde môžete vybrať možnosti opakovanej udalosti.

 2. Ak chcete vybrať frekvenciu schôdze, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Repeat pattern weekly“ (Opakovať týždenne). Ak chcete inú frekvenciu ako Týždenne, dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná frekvencia schôdze. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak chcete prehľadávať iné možnosti, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Moderátor pri presúvaní oznamuje možnosti.

Zobrazenie dostupnosti

Poskytnite ostatným informácie o svojej dostupnosti počas trvania udalosti.

 1. V okne udalosti ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „More options button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Show as button“ (Tlačidlo Zobraziť ako), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Zobraziť ako.

 2. Ak chcete vybrať dostupnosť, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná dostupnosť, ktorú chcete zobraziť. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Pozvanie ostatných na vytvorenie schôdze

Pozvite ostatných používateľov, aby sa k vám pripojili, a zmeňte plánovanú činnosť na schôdzu.

 1. Keď upravujete alebo vytvárate udalosť, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Invite someone, editable text“ (Niekoho pozvať, upraviteľný text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete pridať kontakt, zadajte kontakt pomocou klávesnice na obrazovke, a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Enter“ (Zadať). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete pridať ďalšie kontakty, zopakujte postup aj pri ďalších pozvaných.

 3. Ak chcete odoslať pozvánku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tlač kalendára

V programe Outlook Kalendár si môžete vytlačiť vybratý deň, týždeň alebo kalendárny mesiac.

 1. V akomkoľvek zobrazení kalendára potiahnite jedným prstom na obrazovke nahor alebo nadol, kým sa neozve „Items“ (Položky), a potom prstom ťahajte doprava alebo doľava, kým sa neozve „More options button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Ďalšie možnosti). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print button“ (tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno Zobrazenie tlače so zameraním na možnosť zobrazenia tlače. Ozve sa „< aktuálny výber zobrazenia>, read only combo box“ (< aktuálny výber zobrazenia>, rozbaľovacie pole Iba na čítanie).

 3. Ak chcete zobraziť zobrazenie pri tlači, dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadované zobrazenie, ktoré dvojitým ťuknutím vyberiete.

 4. Ak chcete vybrať dátumy začiatku zobrazenia, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „From“ (Od) a predvolený dátum. Potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte rozbaľovací zoznam kalendára. Ak chcete prehľadávať dátumy, ťahajte prstom doprava alebo doľava, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku ich vyberte.

 5. Ak chcete otvoriť dialógové okno tlače, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Preview“ (Ukážka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete prehľadávať možnosti tlače, potiahnite prstom doprava. Po dokončení ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Print button“ (tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Kalendár sa vytlačí.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Používajte kalendár v programe Outlook Web App s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, ktorá vám umožní vykonávať základné úlohy. Môžete vytvárať nové udalosti kalendára, čítať žiadosti o schôdzu, odpovedať na ne, pripájať sa k schôdzam online a vykonávať mnoho ďalších činností.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Svoj kalendár môžete nastaviť, aby zobrazoval vybratý deň, pracovný týždeň, celý týždeň alebo mesiac. Zobraziť môžete to, čo vám pri práci najviac vyhovuje.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2. Moderátor oznámi: „Loaded <počet udalostí> events in one selected calendar“ (Načítaných <počet udalostí> udalostí v jednom vybratom kalendári).

 2. Ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Alt + 1 zobrazíte denné zobrazenie.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Alt + 2 zobrazíte zobrazenie pracovného týždňa.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Alt + 3 zobrazíte zobrazenie celého týždňa.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Alt + 4 zobrazíte mesačné zobrazenie.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Nemôžete upravovať napríklad žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2. Ozve sa: „Loaded <počet udalostí> events in one selected calendar“ (Načítaných <počet udalostí> udalostí v jednom vybratom kalendári).

 2. Ak sa chcete v kalendári presúvať, v závislosti od zobrazenia vykonajte niektorú z týchto činností:

  • Ak sa chcete presunúť na ďalší deň, týždeň alebo mesiac, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka doprava.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci deň, týždeň alebo mesiac, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka doľava.

 3. V ľubovoľnom zobrazení stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab a vyhľadajte udalosti v zobrazenom časovom období. Pri presúvaní Moderátor oznamuje udalosti vo formáte „Event from (Udalosť odo dňa) <dátum>, <čas>, <názov udalosti>, <miesto udalosti>, <Organizátor>“.

 4. Ak chcete podrobnejšie skontrolovať udalosť alebo ju otvoriť a upravovať, stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno udalosti Podrobnosti. Ozve sa: „Add a title for the event“ (Pridať názov udalosti).

 5. Ak chcete prehľadávať podrobnosti a možnosti udalosti, stlačte kláves Tab. Moderátor pri presúvaní oznamuje možnosti a podrobnosti.

 6. Po dokončení vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Ak chcete upraviť schôdzu, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete upraviť plánovanú činnosť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte medzerník.

   Ak ste v udalosti nič nezmenili a chcete zavrieť okno udalosti Podrobnosti, stlačte kláves Esc.

 7. Udalosť sa zmení a premiestnite sa na položku Kalendár.

Prečítanie žiadostí o schôdzu a odpovedanie na ne

V službe Outlook Web App môžete priamo z Kalendára jednoducho prijímať, nezáväzne prijímať alebo odmietať pozvánky.

 1. Vyhľadajte schôdzu podľa pokynov v časti Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno schôdze Podrobnosti.

 2. Ak chcete na pozvánku odpovedať, vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Ak ju chcete prijať, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Accept button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Prijať), a potom stlačte medzerník. Držte stlačený kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Send the response now“ (Odoslať odpoveď teraz), a stlačte medzerník.

  • Ak ju chcete odmietnuť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab, a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Decline button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Odmietnuť). Stlačením medzerníka vyberte danú položku. Potom držte stlačený kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Send the response now“ (Odoslať odpoveď teraz), a stlačte medzerník.

  • Ak si nie ste istí, či sa budete môcť zúčastniť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab a potom kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Tentative button, collapsed“ (Tlačidlo Nezáväzne, zbalené). Stlačením medzerníka vyberte danú položku. Držte stlačený kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Send the response now“ (Odoslať odpoveď teraz), a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete odoslať podrobnejšiu odpoveď, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab, a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Reply button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Odpovedať). Stlačením medzerníka vyberte danú položku. Otvorí sa okno odpovede so zameraním na textové pole tela správy. Zadajte požadovanú správu a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať). Potom stlačte medzerník.

 3. Odpoveď sa odošle a zameranie sa vráti späť na položku Kalendár.

Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business z kalendára v Outlooku

 1. V programe Outlook na webe otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve udalosť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom stlačením klávesu Enter udalosť otvorte.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Join online meeting, link“ (Pripojiť sa k online schôdzi, prepojenie), a potom stlačte kláves Enter.

 4. Otvorí sa dialógové okno Pripojenie k zvukovému prenosu zo schôdze.

  Ak sa chcete pripojiť s vysokokvalitným zvukom a obrazom, stlačte kláves Enter. Dialógové okno Pripojenie k zvukovému prenosu zo schôdze sa zatvorí a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak chcete počas schôdze stlmiť mikrofón alebo jeho stlmenie zrušiť, stlačte kláves s logom Windows + F4. Ak chcete schôdzu ukončiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Naplánovanie novej plánovanej činnosti alebo schôdze

Umožnite čítačke obrazovky, aby vám pomohla s naplánovaním plánovanej činnosti alebo schôdze.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2. Ozve sa „Loaded <počet udalostí> events in one selected calendar“ (Načítaných <počet udalostí> udalostí v jednom vybratom kalendári).

 2. Na vytvorenie novej udalosti stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N. V novej udalosti sa otvorí okno Podrobnosti so zameraním na textové pole s názvom udalosti. Ozve sa: „Add a title for the event“ (Pridať názov udalosti).

 3. Ak chcete prehľadávať ďalšie možnosti udalosti, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab.

  • Ak chcete udalosť pomenovať, zadajte názov do textového poľa s názvom udalosti.

  • Ak vytvárate schôdzu, stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Add people, editing“ (Pridať ľudí, úpravy). Ak chcete pridať kontakt, zadajte požadovaný kontakt a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete nastaviť miesto schôdze, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Editing“ (Úpravy), a potom zadajte požadované miesto.

  • Ak chcete nastaviť dátum a čas začiatku a ukončenia udalosti, stláčajte kláves Tab, kým sa neozvú predvolené hodnoty. Ak chcete zmeniť dátum začiatku alebo ukončenia, stlačením medzerníka otvorte rozbaľovací kalendár. Potom pomocou klávesov so šípkami prehľadávajte rozbaľovací kalendár a požadované položky vyberte stlačením klávesu Enter. Ak chcete zmeniť čas, zadajte nové hodnoty.

  • Ak chcete k udalosti pridať viac informácií, stláčajte kláves Tab kým sa neozve „Event body, editing“ (Telo udalosti, úpravy), a potom zadajte požadované informácie.

 4. Po skončení stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať) (v prípade schôdze) alebo „Save button“ (Tlačidlo Uložiť) (v prípade plánovanej činnosti). Potom stlačte medzerník.

 5. Okno s novou udalosťou sa zavrie a vrátite sa na zobrazenie Kalendár.

Pozvanie ďalších používateľov do schôdze

Pozvite ostatných používateľov, aby sa k vám pripojili, a zmeňte plánovanú činnosť na schôdzu.

 1. V okne plánovanej činnosti Podrobnosti, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve: „Add people, editing“ (Pridať ľudí, úpravy).

 2. Ak chcete pridať kontakt, zadajte alebo prilepte e-mailovú adresu účastníka, a potom stlačte kláves Enter. Rovnaký postup zopakujte pri všetkých účastníkoch.

Kontrola dostupnosti pozývaných

Po zadaní mien do pozvánky na schôdzu, vám program Outlook pomôže vybrať čas, kedy je každý pozvaný používateľ k dispozícii.

 1. V okne schôdze Podrobnosti, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve návrh času schôdze. Moderátor oznámi: „Suggested meeting time on (Navrhovaný čas schôdze:) <dátum udalosti> from (od) <čas>“.

 2. Ak chcete prehľadávať ďalšie navrhované časy, stláčajte klávesy so šípkami nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný navrhnutý čas. Moderátor pri presúvaní oznamuje navrhované časy. Ak chcete daný čas vybrať, stlačte medzerník.

 3. Ak nemôžete nájsť v danom dni vhodný čas, overte si dostupnosť pozvaných v inom dni. Ak chcete prehľadávať iné dni, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Open month picker, button collapsed“ (Otvoriť výber mesiaca, zbalené tlačidlo), a potom stlačte medzerník. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve aktuálne vybratý deň, a potom prostredníctvom klávesov so šípkami dané dni prehľadávajte. Stlačením klávesu Enter vyberte deň.

Uskutočnenie schôdze cez Skype

Schôdzu je možné jednoducho zmeniť na online schôdzu cez Skype.

 1. V okne schôdze Podrobnosti, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať).

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Add Skype meeting button“ (Tlačidlo Pridať schôdzu cez Skype). Ak chcete vytvoriť schôdzu cez Skype, stlačte medzerník.

 3. Po odoslaní pozvánky Outlook pridá do tela udalosti podrobnosti o online schôdzi a prepojenie.

Nastavenie možností pre kalendár

V nastaveniach kalendára môžete zmeniť vzhľad kalendára alebo nastaviť prijímanie oznámení. Môžete tiež nastaviť správy, keď ste mimo pracoviska, a spôsob ich odosielania.

 1. Ak chcete v programe Outlook otvoriť tablu Nastavenie, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Use the Down arrow to use the Settings pane“ (Použitie tably Nastavenie pomocou šípky nadol), a potom stlačte kláves so šípkou nadol.

 2. Ak chcete prechádzať nastaveniami tably, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Moderátor vám pri pohybe na table bude oznamovať príslušné nastavenia.

 3. Ak chcete vybrať nastavenie alebo otvoriť ďalšie možnosti nastavenia, stlačte kláves Enter. Ak sa chcete presúvať medzi nastaveniami, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab.

 4. Po skončení tablu Nastavenie opustíte stlačením klávesu Esc.

Tlač kalendára

V programe Outlook si môžete vytlačiť vybratý deň, týždeň alebo kalendárny mesiac.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2.

 2. Vyberte zobrazenie kalendára, ktoré chcete vytlačiť

 3. V hlavnom okne Kalendár stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve: „New button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Nové). Potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a stlačte kláves Enter. Otvorí sa Ukážka pred tlačou a ozve sa: „Print“ (Tlačiť).

 4. Ak chcete otvoriť dialógové okno tlače, stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno so zameraním na rozbaľovacie pole Tlačiareň.

 5. Ak chcete vybrať tlačiareň, stlačte medzerník a potom stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov tlačiarne, ktorú chcete použiť. Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

 6. Ak chcete prehľadávať ďalšie možnosti tlače, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Po skončení stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte medzerník. Kalendár sa vytlačí.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Klávesové skratky v  Outlooku na webe

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×