Vyhľadanie, skrytie alebo eliminácia duplicitných údajov

Tento článok vysvetľuje ako vyhľadávať, skryť alebo eliminovať duplicitné údaje pomocou programu Microsoft Office Access 2007. Pravidlom je, že duplicitné hodnoty by ste mali odstrániť vždy, keď je to možné, aby ste znížili náklady a zvýšili presnosť vašich údajov. Program Office Access 2007 poskytuje niekoľko spôsobov ako vyhľadať, skryť alebo odstrániť duplicitné hodnoty. Tento článok vysvetľuje spôsob použitia najbežnejších metód.

Čo chcete urobiť?

Informácie o duplicitných údajoch

Príprava vzorových údajov

Vyhľadanie a úprava, skrytie alebo odstránenie duplicitných údajov jednej tabuľke

Vyhľadanie a úprava, skrytie alebo odstránenie duplicitných údajov vo viacerých tabuľkách

Informácie o duplicitných údajoch

Jedným z hlavných dôvodov na používanie relačnej databázy je predchádzanie duplicitným údajom. Napriek tomu databázy po istom čase veľmi často získajú duplicitné hodnoty, najmä vtedy, ak údaje zadávajú viacerí používatelia. Odstránenie duplicitných údajov zvyčajne šetrí peniaze vynakladané na ich ukladanie a zachováva presnosť údajov. Na druhej strane, presnosť údajov vám môže pomôcť robiť lepšie obchodné rozhodnutia. Ak napríklad zadáte predajné objednávky viackrát, zákazník môže dostať nepotrebný tovar a tento nadbytok vás môže stáť peniaze vo forme nákladov na prepravu a vedenie účtovníctva.

Čo v skutočnosti duplicita znamená?

Skôr než pristúpite k identifikácii a odstraňovaniu duplicitných záznamov, pamätajte, že sa musíte spoliehať na vašu znalosť údajov. Na rozdiel od procesu navrhovania databázy nemôžete postupovať podľa istého súboru špecifických pravidiel alebo postupov, ktoré by vám umožnili presné vyhľadanie a odstránenie duplicitných záznamov. Majte na zreteli túto skutočnosť: databázové dotazy môžu vrátiť zdanlivo duplicitné záznamy, v skutočnosti sú však tieto výsledky platnými údajmi. Zdanlivá duplicita je obyčajne dôsledkom toho, že ste do dotazu nezahrnuli polia, ktoré jedinečne identifikujú každý záznam. Ďalšie informácie o vkladaní potrebných polí do dotazu a o predchádzaní nepravým duplicitám nájdete v ďalšej časti tohto článku s názvom Vysvetlenie, kedy záznamy nie sú duplicitné.

Tiež musíte pamätať na skutočnosť, že nemôžete odstrániť všetky duplicitné údaje, pretože niektoré duplicity sú potrebné k tomu, aby databáza fungovala správne. Inými slovami, databázy môžu obsahovať potrebné aj nepotrebné nadbytočnosti, preto by ste mali odstrániť len nepotrebné nadbytočnosti.

Potrebné nadbytočnosti je zvyčajne možné rozdeliť do dvoch kategórií. Prvý typ nadbytočnosti umožňuje fungovanie databázy. Napríklad údaje v poli hlavného kľúča zdvojujete vždy, keď medzi tabuľkami potrebujete vytvoriť vzťah typu One-To-Many alebo Many-to-Many.

Druhý typ potrebnej nadbytočnosti vzniká pri používaní databázy. Môžete napríklad opakovane zadať názov mesta, meno dodávateľa alebo bežne rozšírené meno, napríklad John Smith. Keď príde k takej situácii, nehrozí duplicita údajov, pretože ostatné polia v databáze (napríklad hodnoty hlavného kľúča, adresy alebo poštové smerovacie čísla) budú obsahovať dostatočné množstvo jedinečných informácií na to, aby záznamy neboli považované za duplicitné.

Nepotrebné nadbytočnosti sa môžu vyskytnúť v mnohých situáciách:

 • Dva či viaceré záznamy obsahujú duplicitné polia.    Dva záznamy je možné považovať za duplicitné, aj keď nie všetky polia záznamov obsahujú zhodné hodnoty. Na nasledujúcom obrázku môžete napríklad vidieť dva záznamy, ktoré sa týkajú položky Antonio Gratacos Solsona.

  Duplicitné záznamy o zákazníkovi v tabuľke Zákazníci

  Aj keď každý záznam má jedinečné identifikačné číslo zákazníka (hodnota v ľavom krajnom stĺpci), hodnoty v poliach Meno, Adresa a Mesto sa zhodujú. V takých prípadoch dokonca i čiastočná zhoda môže byť dostatočným dôvodom na to, aby ste použili znalosti o vašom podnikaní a skontrolovali, či záznamy nie sú duplicitné.

 • Dve alebo viacero tabuliek obsahuje podobné údaje.    Napríklad zistíte, že tabuľka Zákazníci aj tabuľka Klienti obsahujú záznamy o rovnakých zákazníkoch.

  Tabuľka Klienti a tabuľka Zákazníci s prekrývajúcimi sa údajmi

  I keď tabuľky môžu mať odlišnú štruktúru, obidve obsahujú rovnaký druh informácií – údaje o zákazníkoch – takže môžete uvažovať nad zlúčením jedinečných (nie duplicitných) hodnôt do jednej tabuľky, čím odstránite nadbytočnú tabuľku.

 • Dve alebo viacero databáz môže obsahovať podobné údaje.    Ak zistíte, že dve alebo viacero databáz obsahuje podobné údaje, poprípade zdedíte databázu, ktorá sa prekrýva s vašou aktuálnou databázou, musíte porovnať údaje a štruktúru databáz a potom vykonať potrebné kroky na ich zlúčenie.

  Ručné porovnávanie databáz, dokonca aj malých, nie je jednoduchá úloha. Ak potrebujete pomôcť s porovnávaním, viacerí dodávatelia predávajú nástroje na porovnávanie obsahov a štruktúry databáz programu Access.

  Navštívte sekciu Správa databázy na lokalite Microsoft Office MarketPlace, kde môžete nájsť aktuálne najvýznamnejšie nástroje na správu databázy.

Poznámka   Ak podniknete kroky s cieľom odstrániť duplicitné údaje z tabuliek a duplicitné údaje sa naďalej budú zobrazovať vo formulári alebo zostave, môže to byť spôsobené nesprávnym návrhom formulára alebo zostavy. Skontrolujte, či sú zdrojové tabuľky a zostavy správne spojené a či sekcie formulára alebo zostavy nezahŕňajú viac ako jeden ovládací prvok, ktorý je viazaný k rovnakému zdroju ovládacích prvkov.

Ďalšie informácie o navrhovaní zostáv nájdete v článku Úprava alebo zmena zostavy.

Vysvetlenie, kedy záznamy nie sú duplicitné

V niektorých situáciách, napríklad pri prezeraní údajov vrátených dotazom, môžete vidieť zdanlivo duplicitné záznamy napriek tomu, že zdrojové tabuľky obsahujú len jedinečné záznamy. Problémy môžu vzniknúť, keď zobrazenie nezahŕňa polia, ktoré by záznam jednoznačne identifikovali. Nasledujúci obrázok napríklad zobrazuje údaje vrátené dotazom.

Zobrazenie, ktoré nezahŕňa pole, ktoré by mohlo jednoznačne identifikovať záznamy

Niektoré záznamy uvedené v tomto zobrazení sú zdanlivo duplicitné. Ak do dotazu pridáte jedno alebo viacero dodatočných polí, napríklad mená zákazníkov alebo polia hlavného kľúča pre každú objednávku (Identifikácia objednávky), uvidíte, že každý záznam je v skutočnosti jedinečný, ako napríklad:

Zobrazenie teraz obsahuje pole Identifikácia objednávky, ktoré umožňuje odstránenie duplicitných záznamov

Pravidlom je, že pri vytváraní dotazu by ste do dotazu mali zahrnúť polia, ktoré jednoznačne identifikujú každý záznam. Túto funkciu obyčajne plní pole hlavného kľúča, môžete však použiť aj kombinácie ostatných polí. V databáze sa napríklad často opakuje bežné meno kontaktu alebo bežný názov mesta. Ak však do dotazu zahrniete telefónne číslo a adresu, táto kombinácia údajov by mala zabezpečiť jedinečnosť každého záznamu.

Významné faktory pri manipulácii s duplicitami

Spôsob manipulácie s duplicitnými záznamami závisí od viacerých faktorov:

 • Druh a miera duplicity    Sú duplicitné údaje prítomné len v jednej tabuľke, alebo vidíte dve podobné tabuľky (v rovnakej databáze alebo v dvoch odlišných databázach) s prekrývajúcimi sa údajmi? Alebo duplicitné záznamy vidíte v zobrazení, ktoré je založené na dvoch alebo viacerých súvisiacich tabuľkách?

 • Špecifické požiadavky    Čo chcete urobiť s duplicitnými údajmi? Chcete záznamy odstrániť z databázy, alebo ich len skryť v rámci zobrazenia? Alebo chcete zistiť počet, priemer a súčet hodnôt v duplicitných záznamoch? Je dôležité, ktoré duplicitné záznamy ste odstránili alebo skryli? Ak áno, chcete záznamy revidovať a odstrániť manuálne, alebo chcete tieto záznamy odstrániť na základe podmienky? Predtým, než začnete záznamy odstraňovať, chcete tiež aktualizovať alebo zlúčiť niektoré záznamy?

Odpovede na tieto otázky (alebo tieto typy otázok) a vaše znalosti o údajoch môžu byť nápomocné pri vytváraní plánu na spracovanie nadbytočných údajov.

Všeobecné prípravy na odstránenie duplicít

Ak sa rozhodnete duplicitné záznamy odstrániť, najprv musíte vyriešiť všetky existujúce vzťahy tabuliek. Väčšina databáz zvyčajne používa vzťahy One-To-Many. Môžete napríklad mať malý počet zákazníkov, ale každý zákazník vystavuje veľa objednávok. Výsledkom je, že tabuľka s údajmi o zákazníkoch sa bude nachádzať na strane „one“ vzťahu a údaje o objednávkach sa budú nachádzať na strane „many“ vzťahu.

Pre ďalšiu prácu si osvojte toto pravidlo: ak sa údaje, ktoré chcete odstrániť, nachádzajú na strane „many“ vzťahu, tieto údaje môžete odstrániť bez toho, že by ste museli vykonať ďalšie kroky. Ak sa však údaje nachádzajú na strane „one“, musíte vo vzťahu nastaviť vlastnosť, inak program Access zabráni ich odstráneniu.

Ďalšie informácie o odstraňovaní údajov na strane „one“ nájdete v článku Použitie odstraňovacieho dotazu na odstránenie jedného alebo viacerých záznamov z databázy.

Skôr než pristúpite k odstraňovaniu nadbytočných údajov, pri príprave databázy zvážte použitie jedného alebo viacerých z nasledujúcich postupov:

 • Skontrolujte, či databáza nie je určená len na čítanie.

 • Overte, či máte potrebné povolenia na úpravu alebo odstránenie záznamov z databázy.

 • Požiadajte ostatných používateľov databázy, aby zatvorili všetky objekty, s ktorými chcete pracovať. Tým sa predíde porušeniam zámku.

  Tip   Ak sa k databáze pripája veľký počet používateľov, bude potrebné databázu zatvoriť a opätovne otvoriť vo výhradnom režime. Postupujte tak, že v programe Access kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknete na tlačidlo Otvoriť. Prejdite na databázu a vyberte ju, kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a potom kliknite na položku Výhradný prístup.

  Otvorenie súboru vo výhradnom režime

 • Pred odstránením záznamov databázu zálohujte. Operáciu odstránenia nie je možné realizovať v obrátenom poradí alebo vrátiť späť. Jediným spôsobom obnovenia odstránených záznamov je obnoviť ich zo záložnej kópie. Operácia odstránenia môže tiež odstrániť záznamy v súvisiacich tabuľkách, takže najlepším spôsobom je zálohovať celú databázu ešte pred spustením operácie.

  Zálohovanie databázy

  1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla, kliknite na šípku vedľa tlačidla Spravovať a potom kliknite na tlačidlo Zálohovať databázu.

   Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako a program Access k názvu súboru pripojí aktuálny dátum. Ak napríklad máte vytvorenú databázu s názvom Aktíva, program Access vytvorí nasledujúci typ názvu súboru: Aktíva_2006-10-29.

  2. Predvolený názov a umiestnenie môžete prijať alebo vyberte iný názov či umiestnenie. Potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

   Program Access pôvodný súbor zatvorí, vytvorí záložnú kópiu a potom znova otvorí pôvodný súbor.

   Ak sa chcete vrátiť k zálohe, zavrite pôvodný súbor a zmeňte jeho názov, aby ste pre záložnú kópiu mohli použiť názov pôvodnej verzie. Záložnej kópii priraďte názov pôvodnej verzie a otvorte ju v programe Access.

Na začiatok stránky

Príprava vzorových údajov

Postup v nasledujúcich častiach článku poskytuje tabuľky vzorových údajov. V postupe sú použité vzorové tabuľky, ktoré majú pomôcť porozumieť fungovaniu dotazov. Vzorové tabuľky je možné zadať alebo importovať aj do novej či existujúcej databázy.

Program Access ponúka niekoľko spôsobov pridávania vzorových tabuliek do databázy. Údaje môžete zadávať manuálne, každú tabuľku môžete skopírovať do tabuľkového programu (napríklad do programu Office Excel 2007) a potom pracovné hárky importovať do programu Access. Údaje je tiež možné prilepiť do textového editora, napríklad do programu Poznámkový blok, a potom ich importovať z výsledných textových súborov.

Postup v tejto časti vysvetľuje manuálne zadávanie údajov do prázdneho údajového hárka a tiež kopírovanie vzorových tabuliek do programu Excel s následným importovaním týchto tabuliek do programu Access 2007. Bližšie informácie o vytváraní a importovaní textových údajov nájdete v článku Import údajov alebo prepojenie s údajmi v textovom súbore.

V postupe v tomto článku sú použité nasledujúce tabuľky:

Tabuľka Zákazníci:

Názov spoločnosti

Názov kontaktu

Adresa

Mesto

PSČ

Telefón

Baldwin Museum of Science

Josh Barnhill

Lúčna 1

New York

12345

(505) 555-2122

Blue Yonder Airlines

Waleed Heloo

52 1st St.

Boston

23456

(104) 555-2123

Coho Winery

Pica Guido

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

34567

(206) 555-2124

Contoso Pharmaceuticals

Jean Philippe Bagel

1 Contoso Blvd.

London

NS1 EW2

(171) 555-2125

Fourth Coffee

Julian Price

Calle Smith 2

Mexico City

56789

(7) 555-2126

Coho Winery

Christine Hughes

3122 75th St. S.

Seattle

34567

(206) 555-2125

Humongous Insurance

Steve Riley

67 Big St.

Tampa

01234

(916) 555-2128

Trey Research

Dana Birkby

2 Nosey Pkwy

Portland

43210

(503) 555-2129

Fourth Coffee

Reshma Patel

Calle Smith 2

Mexico City

56789

(7) 555-2233

Tabuľka Zamestnanci:

Priezvisko

Meno

Adresa

Mesto

Dátum narodenia

Dátum nástupu

Barnhill

Josh

Lúčna 1

New York

5. 2. 1968

10. 6. 1994

Heloo

Waleed

52 1st St.

Boston

22. 5. 1957

22. 11. 1996

Guido

Pica

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

11. 11. 1960

11. 3. 2000

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

22. 3. 1964

22. 6. 1998

Price

Julian

Calle Smith 2

Mexico City

5. 6. 1972

5. 1. 2002

Hughes

Christine

3122 75th St. S.

Seattle

23. 1. 1970

23. 4. 1999

Riley

Steve

67 Big St.

Tampa

14. 4. 1964

14. 10. 2004

Birkby

Dana

2 Nosey Pkwy

Portland

29. 10. 1959

29. 3. 1997

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

22. 3. 1964

20. 6. 1998

Tabuľka Dlžné čiastky:

Názov spoločnosti

Názov kontaktu

Adresa

Mesto

PSČ

Telefón

Dlžná suma

Baldwin Museum of Science

Josh Barnhill

Lúčna 1

New York

12345

(505) 555-2122

15 590 €

Blue Yonder Airlines

Waleed Heloo

52 1st St.

Boston

23456

(104) 555-2123

53 010 €

Coho Winery

Pica Guido

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

34567

(206) 555-2124

9 010 €

Contoso Pharmaceuticals

Jean Philippe Bagel

1 Contoso Blvd.

London

NS1 EW2

(171) 555-2125

23 433 €

Fourth Coffee

Julian Price

Calle Smith 2

Mexico City

56789

(7) 555-2126

2 765 €

Coho Winery

Christine Hughes

3122 75th St. S.

Seattle

34567

(206) 555-2125

9 010 €

Humongous Insurance

Steve Riley

67 Big St.

Tampa

01234

(916) 555-2128

8 329 €

Trey Research

Dana Birkby

2 Nosey Pkwy

Portland

43210

(503) 555-2129

14 277 €

Fourth Coffee

Reshma Patel

2 Calle Smith

Mexico City

56789

(7) 555-2233

2 765 €

Tabuľka Klienti:

Názov

Adresa

Mesto

Telefón

Fax

Baldwin Museum of Science

Lúčna 1

New York

(505) 555-2122

(505) 555-2122

Blue Yonder Airlines

52 1st St.

Boston

(104) 555-2123

(104) 555-2123

Coho Winery

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

(206) 555-2124

(206) 555-2124

Contoso Pharmaceuticals

1 Contoso Blvd.

London

(171) 555-2125

(171) 555-2125

Fourth Coffee

Calle Smith 2

Mexico City

(7) 555-2126

(7) 555-2126

Consolidated Messenger

3122 75th St. S.

Seattle

(206) 555-2125

(206) 555-2129

Graphic Design Institute

67 Big St.

Tampa

(916) 555-2128

(916) 555-2128

Litware, Inc.

3 Microsoft Way

Portland

(503) 555-2129

(503) 555-2110

Tailspin Toys

4 Microsoft Way

Portland

(503) 555-2233

(503) 555-2239

Manuálne zadanie vzorových údajov

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Program Access pridá do databázy novú prázdnu tabuľku.

  Poznámka   Ak otvárate novú, prázdnu databázu, nie je potrebné vykonať tento krok. Ak však potrebujete pridať tabuľku do databázy, bude potrebné vykonať tento krok.

 2. Dvakrát kliknite na prvú bunku v riadku hlavičky a zadajte názov poľa vo vzorovej tabuľke.

  Program Access na základe predvoleného nastavenia vkladá do prázdnych polí v riadku hlavičky text Pridať nové pole:

  Nové pole v údajovom hárku

 3. Pomocou klávesov so šípkou sa premiestnite do ďalšej prázdnej bunky hlavičky a potom zadajte názov druhého poľa (môžete stlačiť aj kláves TAB alebo dvakrát kliknúť do novej bunky). Opakujte tento krok, kým nezadáte názvy všetkých polí.

 4. Zadajte údaje do vzorovej tabuľky.

  Počas zadávania údajov program Access prevezme typ údajov každého poľa. Ak nemáte skúsenosti s relačnými databázami, pre každé pole v tabuľkách nastavte špecifický typ údajov, ako napríklad Number, Text alebo Date/Time. Výber typov údajov vedie k presnému zadaniu údajov a taktiež pomáha vyhnúť sa chybám, akou je napríklad použitie telefónneho čísla vo výpočte. Je vhodné, aby si program Access pre tieto vzorové tabuľky prevzal typ údajov.

 5. Po dokončení zadávania údajov kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Klávesová skratka  Stlačte kombináciu klávesov CTRL+S.

  Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 6. Do poľa Názov tabuľky zadajte názov vzorovej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Používajte názvy vzorových tabuliek, pretože tieto názvy sa používajú aj v dotazoch v sekciách s postupmi.

Vytvorenie vzorových pracovných hárkov

 1. Spustite tabuľkový program a vytvorte nový, prázdny súbor. Ak použijete program Excel, na základe predvoleného nastavenia sa vytvorí nový, prázdny zošit.

 2. Z predchádzajúcej časti skopírujte prvú vzorovú tabuľku a prilepte ju do prvého pracovného hárka (začnite prvou bunkou).

 3. Pomocou techniky, ktorú poskytuje tabuľkový program, zadajte názov pracovného hárka, ktorý by mal byť rovnaký ako názov vzorovej tabuľky. Ak sa vzorová tabuľka nazýva napríklad Kategórie, pracovný hárok pomenujte rovnako.

 4. Zopakujte kroky 2 a 3, pričom každú vzorovú tabuľku skopírujte do prázdneho pracovného hárka a hárok premenujte.

  Poznámka   Zrejme bude potrebné do tabuľkového súboru pridať ďalšie pracovné hárky. Informácie o tejto úlohe nájdete v Pomocníkovi tabuľkového programu.

 5. Pracovný zošit uložte na vhodné miesto v počítači alebo v sieti a prejdite k ďalším krokom postupu.

Vytvorenie databázových tabuliek z pracovných hárkov

 1. V novej alebo v existujúcej databáze:

  Na karte Externé údaje kliknite v skupine Import na položku Excel.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Access

  alebo

  Kliknite na položku Ďalšie a potom v zozname vyberte tabuľkový program.

  Zobrazí sa dialógové okno Načítať externé údaje – Hárok programu názov programu.

 2. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať, otvorte súbor hárka, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Spustí sa Sprievodca importovaním z hárka.

 3. Sprievodca predvolene vyberie prvý pracovný hárok v zošite (ak ste postupovali podľa krokov uvedených v predchádzajúcej časti, ide o pracovný hárok Zákazníci) a údaje z pracovného hárka sa zobrazia v dolnej časti strany sprievodcu. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na ďalšej strane sprievodcu kliknite na položku Prvý riadok obsahuje hlavičky stĺpcov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na ďalšej strane môžete voliteľne použiť textové polia a zoznamy v časti Polia – možnosti na zmenu názvov polí a typov údajov, prípadne na vynechanie polí z procesu importovania. V opačnom prípade kliknite na položku Ďalej.

 6. Ponechajte vybratú možnosť Hlavný kľúč pridá program Access a potom kliknite na položku Ďalej.

 7. Program Access na základe predvoleného nastavenia priradí novej tabuľke názov hárka. Prijmite tento názov alebo zadajte iný názov a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 8. Opakujte kroky 1 až 7, až kým z každého pracovného hárka v zošite programu Excel nevytvoríte tabuľku.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie a úprava, skrytie alebo odstránenie duplicitných údajov jednej tabuľke

Postup uvedený v nasledujúcej časti vysvetľuje najbežnejšie spôsoby vyhľadania a úpravy, skrytia alebo odstránenia duplicitných hodnôt v jednej tabuľke.

Vyhľadanie záznamov obsahujúcich polia s úplnou alebo čiastočnou zhodou

Zobrazenie jedinečných záznamov skrytím duplicitných položiek

Zobrazenie jednoznačných záznamov zadaním duplicitných položiek, ktoré sa môžu zobraziť vo výsledkoch

Použitie agregačných funkcií (počet, súčet, priemer) v duplicitných záznamoch

Použitie odstraňovacieho dotazu na odstránenie duplicitných záznamov

Ochrana pred zadávaním duplicitných hodnôt zo strany používateľov

Vyhľadanie záznamov obsahujúcich polia s úplnou alebo čiastočnou zhodou

Ak chcete vyhľadať záznamy obsahujúce úplne alebo čiastočne zhodné hodnoty, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Pomocou Sprievodca vyhľadávacím dotazom pre duplicitné položky vytvorte dotaz. V predvolenom nastavení dotaz vráti zhodné záznamy len vtedy, ak sa hodnoty v každom poli zhodujú vo všetkých znakoch. Ak potrebujete vyhľadať čiastočne zhodné záznamy, v dotaze môžete použiť výraz, alebo môžete zmeniť kód SQL (Structured Query Language).

 • Pri prezeraní výsledkov dotazu v údajovom zobrazení môžete podľa potreby upraviť hodnoty polí alebo odstrániť záznamy.

 • V dotaze je tiež možné zmeniť kód SQL, čo umožňuje vyhľadať čiastočne zodpovedajúce hodnoty. V prípade, že kód SQL nezmeníte, dotaz vráti len tie záznamy, ktoré v špecifikovaných poliach obsahujú hodnoty zhodné vo všetkých znakoch.

Postup v tejto časti vysvetľuje spôsob, ako vytvoriť dotaz pre duplicitné položky, a tiež ako zmeniť dotaz, ak chcete vyhľadať čiastočne zhodné záznamy. V oboch postupoch sa používa nasledujúca tabuľka Zákazníci. Ak chcete tabuľku použiť v databáze, podrobné pokyny nájdete v predchádzajúcej časti tohto dokumentu s názvom Príprava vzorových údajov. Kroky môžete prispôsobiť tak, aby vyhovovali konkrétnym údajom.

Názov spoločnosti

Názov kontaktu

Adresa

Mesto

PSČ

Telefón

Baldwin Museum of Science

Josh Barnhill

Lúčna 1

New York

12345

(505) 555-2122

Blue Yonder Airlines

Waleed Heloo

52 1st St.

Boston

23456

(104) 555-2123

Coho Winery

Pica Guido

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

34567

(206) 555-2124

Contoso Pharmaceuticals

Jean Philippe Bagel

1 Contoso Blvd.

London

NS1 EW2

(171) 555-2125

Fourth Coffee

Julian Price

Calle Smith 2

Mexico City

56789

(7) 555-2126

Coho Winery

Christine Hughes

3122 75th St. S.

Seattle

34567

(206) 555-2125

Humongous Insurance

Steve Riley

67 Big St.

Tampa

01234

(916) 555-2128

Trey Research

Dana Birkby

2 Nosey Pkwy

Portland

43210

(503) 555-2129

Fourth Coffee

Reshma Patel

Calle Smith 2

Mexico City

56789

(7) 555-2233

Vytvorenie dotazu pre duplicitné položky

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Sprievodca dotazom.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

 2. V dialógovom okne Nový dotaz kliknite na položku Sprievodca vyhľadávacím dotazom pre duplicitné záznamy a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak sa zobrazí výstraha s upozornením, že príslušná funkcia nie je nainštalovaná, kliknutím na položku Áno spustite inštaláciu sprievodcu.

 3. V zozname tabuliek vyberte tabuľku obsahujúcu duplicitné údaje a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. V zozname dostupných polí vyberte len tie polia, ktoré obsahujú duplicitné informácie. Ak používate tabuľku Zákazníci, pridajte len polia Názov spoločnosti, Adresa a Mesto, keďže len tieto polia obsahujú hodnoty zhodné vo všetkých znakoch. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka   Ak v tomto kroku pridáte polia, ktoré neobsahujú záznamy zhodné vo všetkých znakoch, dotaz pravdepodobne nevráti žiadne výsledky.

 5. V ďalšom zozname dostupných polí vyberte polia obsahujúce údaje, ktoré chcete skontrolovať alebo aktualizovať, prípadne polia obsahujúce údaje, ktoré môžu byť nápomocné pri rozlíšení duplicitných záznamov od neduplicitných. Ak používate tabuľku Zákazníci, pridajte polia Názov kontaktu a Telefón, pretože údaje uvedené v týchto poliach môžu uľahčiť vyhľadanie duplicitných hodnôt a pravdepodobne tiež pomôcť zistiť, prečo došlo k zadaniu týchto hodnôt. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Použite navrhovaný názov (Nájsť duplicitné hodnoty v Zákazníci) alebo zadajte vlastný názov a potom kliknutím na tlačidlo Dokončiť spustite dotaz. Ak používate tabuľku Zákazníci, zobrazí sa tento výsledok:

Názov spoločnosti

Adresa

Mesto

Názov kontaktu

Telefón

Fourth Coffee

Calle Smith 2

Mexico City

Julian Price

(7) 555-2126

Fourth Coffee

Calle Smith 2

Mexico City

Reshma Patel

(7) 555-2233

 1. Pri vytváraní tabuľky Zákazníci ste si pravdepodobne všimli viac ako dva duplicitné záznamy (tabuľka obsahuje štyri). Ostatné duplicitné položky sa nezobrazili, keďže hodnoty v poli Adresa sa nezhodujú vo všetkých znakoch. Dotaz však môžete zmeniť tak, aby vrátil čiastočne zhodné hodnoty – ďalšie kroky vysvetľujú príslušný postup.

Prispôsobenie dotazu pre vyhľadanie čiastočne zhodných záznamov

 1. Dotaz prepnite do zobrazenia SQL. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na kartu dokumentu pre dotaz a kliknite na položku Zobrazenie SQL.

  • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na daný dotaz a kliknite na možnosť Zobrazenie SQL.

 2. Kód SQL zmeňte tak, aby ste mohli vyhľadať a porovnať čiastočné hodnoty.

  Ak ste v predchádzajúcich krokoch použili tabuľku Zákazníci, zobrazí sa nasledujúci príkaz SQL:

  SELECT Zákazníci.[Názov spoločnosti], Zákazníci.[Adresa], Zákazníci.[Mesto], Zákazníci.[Názov kontaktu], Zákazníci.[Telefón]
  FROM Zákazníci
  WHERE (((Zákazníci.[Názov spoločnosti]) In (SELECT [Názov spoločnosti] FROM [Zákazníci] As Tmp GROUP BY [Názov spoločnosti],[Adresa],[Mesto] HAVING Count(*)>1 And [Adresa] = [Zákazníci].[Adresa] And [Mesto] = [Zákazníci].[Mesto])))
  ORDER BY Zákazníci.[Názov spoločnosti], Zákazníci.[Adresa], Zákazníci.[Mesto];

  V tomto prípade klauzula WHERE používa druhý príkaz SELECT na porovnanie každého záznamu so všetkými ostatnými záznamami v tabuľke, aby bolo možné identifikovať množiny duplicitných položiek.

  Predpokladajme, že na vyhľadanie čiastočne zhodných záznamov je potrebné zmeniť pole Adresa. Nasledujúca tabuľka zobrazuje, ako treba zmeniť príkaz tak, aby sa v poli muselo zhodovať len prvých sedem znakov. Zmeny sú zobrazené tučným písmom:

Príkaz SQL

Popis

SELECT Zákazníci.[Názov spoločnosti], Zákazníci.[Adresa], Zákazníci.[Mesto], Zákazníci.[Názov kontaktu], Zákazníci.[Telefón]

Bez zmien. Pre každú množinu duplicitných záznamov chcete zobraziť rovnaké polia, vrátane celého poľa Adresa.

FROM Zákazníci

Bez zmeny.

WHERE (((Zákazníci.Názov spoločnosti) In (SELECT [Názov spoločnosti] FROM [Zákazníci] As Tmp GROUP BY [Názov spoločnosti],Left([Adresa],7) ,[Mesto] HAVING

Ak chcete určiť duplicitu, pole ([Adresa]) nahraďte funkciou volania, ktorá pracuje v poli Adresa (Left([Adresa],7)). Táto funkcia otestuje namiesto celej hodnoty poľa len prvých sedem znakov v poli Adresa. Ak chcete porovnať zhodu menšieho počtu znakov, zadajte nižšie číslo. Ak chcete porovnať zhodu väčšieho počtu znakov, zadajte vyššie číslo.

Count(*)>1 And Left([Adresa],7) =Left([Zákazníci].[Adresa],7) And [Mesto] = [Zákazníci].[Mesto])))

Ak chcete porovnať prvých sedem znakov v poli Adresa obsiahnutom v jednom zázname s iným záznamom, položku [Adresa] nahraďte funkciou volania Left([Adresa],7) a položku [Zákazníci].[Adresa] nahraďte funkciou volania Left([Zákazníci].[Adresa],7).

ORDER BY Zákazníci.Názov spoločnosti, Zákazníci.Adresa, Zákazníci.Mesto;

Bez zmeny.

 1. Po vykonaní zmien v príkaze spustite dotaz kliknutím na tlačidlo Spustiť Vzhľad tlačidla. Výsledky sa zobrazia v údajovom zobrazení.

  Dotaz teraz vráti všetky štyri duplicitné záznamy, keďže v poli Adresa teraz porovnáva zhodu iba prvých siedmich znakov (smerom zľava):

Názov spoločnosti

Adresa

Mesto

Názov kontaktu

Telefón

Coho Winery

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

Pica Guido

(206) 555-2124

Coho Winery

3122 75th St. S.W

Seattle

Christine Hughes

(206) 555-2125

Fourth Coffee

Calle Smith 2

Mexico City

Julian Price

(7) 555-2126

Fourth Coffee

Calle Smith 2

Mexico City

Reshma Patel

(7) 555-2233

Manuálna úprava záznamov

 1. V údajovom zobrazení otvorte dotaz, ktorý ste vytvorili v rámci predchádzajúcich krokov.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete upraviť hodnotu v poli, vyberte dané pole a zadajte novú hodnotu.

  • Ak chcete odstrániť celý záznam (riadok), kliknite na selektor riadka (prázdne pole vedľa riadku) a stlačte kláves DELETE.

   Poznámka   V prípade, že nájdete veľký počet duplicitných záznamov (viac, než môžete odstrániť ručne), tieto záznamy môžete odstrániť vytvorením a spustením odstraňovacieho dotazu. Základný postup používaný na vytvorenie a spustenie odstraňovacieho dotazu nájdete v ďalšej časti tohto článku s názvom Použitie odstraňovacieho dotazu na odstránenie duplicitných záznamov.

   Podrobnejšie informácie o používaní odstraňovacích dotazov, vrátane informácií o plánovaní odstránenia či zmene vzťahu tabuliek a odstránení súvisiacich údajov, nájdete v článku Použitie odstraňovacieho dotazu na odstránenie záznamov z databázy.

Na začiatok sekcie

Zobrazenie jedinečných záznamov skrytím duplicitných položiek

Väčšina databázových tabuliek obsahuje pole, ktoré jednoznačne identifikuje každý záznam – obvykle je to pole hlavného kľúča. Keď pri navrhovaní dotazu skryjete alebo vynecháte tieto typy polí, pravdepodobne sa zobrazia zdanlivo duplicitné záznamy, keďže hodnoty vo všetkých vrátených poliach sa zhodujú.

Na tomto obrázku je napríklad znázornený výsledok dotazu, v ktorom sú dve objednávky (v červenom rámčeku) zobrazené ako duplicitné položky.

Dotaz vytvorený na základe tabuľky Zákazníci, v ktorej dva záznamy obsahujú zhodné hodnoty vo všetkých poliach

Ak by však dotaz obsahoval pole hlavného kľúča, napríklad identifikáciu objednávky, prípadne iné pole, ktoré by jednoznačne identifikovalo každý záznam, napríklad dátum dodania, záznamy by sa nezobrazili ako duplicitné. Postup v tejto sekcii vysvetľuje spôsob skrytia duplicitných záznamov, v ktorých sa zhodujú hodnoty vo všetkých poliach vrátených dotazom. Môžete napríklad skryť jeden zo záznamov pre meno kontaktu Antonio Gratacos Solsona, avšak nemôžete skryť záznamy pre spoločnosť Blue Yonder Airlines, keďže polia Adresa obsahujú rôzne hodnoty.

Pre ďalšiu prácu si osvojte toto pravidlo: Dva alebo viac záznamov je možné pokladať za duplicitné len vtedy, ak všetky polia vo výsledkoch dotazu obsahujú rovnaké hodnoty. Ak sa hodnoty líšia čo len v jednom poli, každý záznam je považovaný za jedinečný a tieto záznamy nemôžete skryť pomocou techník, ktoré uvádzame na tomto mieste. Ak chcete skryť tieto typy duplicitných záznamov, môžete tak urobiť pomocou dotazu na súčty s agregačnou funkciou, ako napríklad PRVÝ, MIN, MAX, atď. Bližšie informácie o tomto postupe nájdete v ďalšej časti tohto článku s názvom Zobrazenie jednoznačných záznamov zadaním duplicitných položiek, ktoré sa môžu zobraziť vo výsledkoch.

Program Access ponúka dva spôsoby ako v množine výsledkov dotazu zobraziť len jedinečné hodnoty:

 • Ak ste skryli pole hlavného kľúča (alebo iné pole, ktoré robí záznam jedinečným), odkryte príslušný stĺpec.

 • Vytvorte výberový dotaz a potom vlastnosť dotazu Jedinečné hodnoty nastavte na možnosť Áno. Ak dotaz vyhľadá duplicitné hodnoty, zobrazí len jednu z týchto duplicitných položiek (prvú, ktorú nájde) a ostatné skryje.

Postup v tejto časti vysvetľuje oba spôsoby.

Zobrazenie skrytých polí

 1. Dotaz musí byť otvorený v údajovom zobrazení. Pravým tlačidlom myši kliknite na ľubovoľné miesto v riadku hlavičky (riadok obsahujúci hlavičky stĺpcov) a kliknite na položku Odkryť stĺpce.

 2. V dialógovom okne Odkrytie stĺpcov začiarknite políčko vedľa každého poľa, ktoré chcete pridať do údajového hárka, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie vlastnosti Jedinečné hodnoty

Poznámka   Ak ste pre dotaz nastavili vlastnosť Jedinečné hodnoty na možnosť Áno, v údajovom zobrazení dotazu nie je možné upravovať hodnoty polí, ani odstraňovať údaje. Ak chcete upraviť alebo odstrániť údaje, otvorte v údajovom zobrazení zdrojovú tabuľku.

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Sprievodca dotazom.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

 2. V dialógovom okne Nový dotaz kliknite na položku Sprievodca jednoduchým dotazom a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak sa zobrazí výstraha s upozornením, že funkcia nie je nainštalovaná, kliknutím na položku Áno spustite inštaláciu sprievodcu.

 3. V zozname tabuliek vyberte tabuľku obsahujúcu duplicitné záznamy a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. V zozname dostupných polí vyberte len tie polia, ktoré obsahujú duplicitné informácie, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Znovu kliknite na tlačidlo Ďalej bez toho, aby ste vybrali ďalšie polia. Pridanie ďalších polí môže spôsobiť, že program Access spracuje niektoré duplicitné záznamy ako jedinečné záznamy.

 6. Pre dotaz použite navrhovaný názov alebo zadajte vlastný názov, kliknite na položku Upraviť návrh dotazu a po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa dotaz otvorí v návrhovom zobrazení.

 7. Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdnu oblasť v hornej polovici návrhára dotazu a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 8. V hárku vlastností vyhľadajte vlastnosť Jedinečné hodnoty a zmeňte ju na možnosť Áno.

  Zobrazenie hárku vlastností dotazu

 9. Kliknutím na tlačidlo Spustiť Vzhľad tlačidla spustite dotaz. Výsledky sa zobrazia v údajovom zobrazení. Ak údaje obsahujú duplicitné záznamy, zobrazí sa len jeden z týchto záznamov.

Na začiatok sekcie

Zobrazenie jednoznačných záznamov zadaním duplicitných položiek, ktoré sa môžu zobraziť vo výsledkoch

V prípade duplicitných záznamov pravdepodobne budete chcieť zobraziť len jednoznačné hodnoty – jeden záznam z každej skupiny duplicitných položiek. Ak chcete vytvoriť dotaz na konkrétny duplicitný záznam, použite typ dotazu nazývaný dotaz na súčty. Keď do dotazu na súčty pridáte polia, dotaz spracuje každé pole ako skupinu. Pre údaje v skupine môžete potom spustiť typ funkcie nazývaný agregačná funkcia. Na druhej strane tieto funkcie môžu vrátiť jeden záznam z množiny duplicitných položiek.

Dotaz na súčty a agregačnú funkciu môžete použiť niekoľkými spôsobmi:

 • Funkciu Prvý použite, ak chcete zobraziť len ten záznam, ktorý bol zadaný ako prvý.

 • Funkciu Posledný použite, ak chcete zobraziť len ten záznam, ktorý bol zadaný ako posledný.

 • Funkciu Max alebo Min použite na zobrazenie len toho záznamu, ktorý obsahuje najvyššiu alebo najnižšiu hodnotu v konkrétnom poli. Pomocou funkcie Max môžete napríklad zobraziť záznam s najnovším dátumom, naproti tomu pomocou funkcie Min môžete zobraziť záznam s najstarším dátumom.

  Poznámka   V tomto type výsledkov dotazu nie je možné upravovať údaje. Ak chcete údaje upraviť alebo odstrániť, otvorte nižšie uvedenú tabuľku v údajovom zobrazení.

Postup v tejto sekcii poskytuje návod na vytvorenie dotazu na pôvodné, najnovšie a najstaršie záznamy. Postup využíva tabuľku Zamestnanci:

Priezvisko

Meno

Adresa

Mesto

Dátum narodenia

Dátum nástupu

Barnhill

Josh

Lúčna 1

New York

5. 2. 1968

10. 6. 1994

Heloo

Waleed

52 1st St.

Boston

22. 5. 1957

22. 11. 1996

Guido

Pica

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

11. 11. 1960

11. 3. 2000

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

22. 3. 1964

22. 6. 1998

Price

Julian

Calle Smith 2

Mexico City

5. 6. 1972

5. 1. 2002

Hughes

Christine

3122 75th St. S.

Seattle

23. 1. 1970

23. 4. 1999

Riley

Steve

67 Big St.

Tampa

14. 4. 1964

14. 10. 2004

Birkby

Dana

2 Nosey Pkwy

Portland

29. 10. 1959

29. 3. 1997

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

22. 3. 1964

20. 6. 1998

Ak chcete tabuľku použiť v databáze, príslušný postup nájdete v tomto článku, v časti Príprava vzorových údajov.

Použitie dotazu na súčty

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Návrh dotazu.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky kliknite dvakrát na tabuľku, ktorá obsahuje duplicitné údaje, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Tabuľka sa zobrazí v hornej časti návrhára dotazu.

 3. Pridajte len tie polia, ktoré obsahujú duplicitné údaje. Môžete dvakrát kliknúť na pole alebo ho presunúť z okna tabuľky do riadka Pole v mriežke návrhu.

  Ak používate vzorovú tabuľku Zamestnanci, pridajte polia Priezvisko, Meno a Dátum narodenia, pretože tieto polia určujú duplicitu.

 4. Pridajte pole, ktoré špecifikuje kritériá výberu.

  Vo vzorovej tabuľke Zamestnanci pridajte pole Dátum nástupu, pretože toto pole obsahuje dve rôzne hodnoty pre daného zamestnanca.

  Poznámka   Do mriežky už nepridávajte žiadne ďalšie polia. Dotaz na súčty musí obsahovať len polia, ktoré obsahujú duplicitné údaje a jedno ďalšie pole obsahujúce údaje určené na použitie v teste.

 5. Na karte Návrh v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku Súčty Obrázok tlačidla. V mriežke návrhu sa zobrazí riadok Celkom a v stĺpcoch, ktoré obsahujú pole tabuľky, sa zobrazí položka Zoskupiť podľa.

 6. Pre všetky polia ponechajte nastavenie riadka Celkom na možnosti Zoskupiť podľa a potom kliknutím na tlačidlo Spustiť Vzhľad tlačidla spustite dotaz. Výsledky sa zobrazia v údajovom zobrazení. Ak ste použili údaje z vyššie uvedenej tabuľky, dotaz vráti položku „Jean Philippe Bagel“ dvakrát, pretože príslušné duplicitné záznamy obsahujú rôzne dátumy nástupu.

 7. Vráťte sa späť do návrhového zobrazenia a zadajte podmienku pre výber jedného záznamu z duplicitných položiek. Ak chcete použiť vzorové údaje, zmeňte hodnotu v stĺpci Dátum nástupu v riadku Celkom tak, ako je uvedené nižšie:

  • Ak chcete zobraziť pôvodný záznam, zmeňte hodnotu na možnosť Prvý.

  • Ak chcete zobraziť naposledy zadaný záznam, zmeňte hodnotu na možnosť Posledný.

  • Ak chcete vybrať záznam na základe hodnoty v konkrétnom poli, musíte použiť funkciu Max alebo Min. V tomto príklade chcete zobraziť záznam s najstarším dátumom nástupu. Preto je potrebné zmeniť hodnotu na možnosť Min.

 8. Kliknutím na tlačidlo Spustiť Vzhľad tlačidla spustite dotaz. Výsledky sa zobrazia v údajovom zobrazení.

Ak dotaz vráti požadované výsledky, môžete ho potom zmeniť na odstraňovací dotaz. Jeho spustenie umožňuje rýchlo a jednoducho odstrániť duplicitné záznamy. Informácie o spustení odstraňovacieho dotazu nájdete v ďalšej časti tohto článku s názvom Použitie odstraňovacieho dotazu na odstránenie duplicitných záznamov.

Na začiatok sekcie

Použitie agregačných funkcií (počet, súčet, priemer) v duplicitných záznamoch

Okrem vyhľadania špecifického záznamu zo skupiny duplicitných záznamov môžete agregačné funkcie použiť na zistenie počtu duplicitných záznamov alebo na zhrnutie údajov pre množinu duplicitných položiek. Obyčajne je tieto funkcie potrebné spustiť skôr, než podniknete kroky na zlúčenie alebo odstránenie duplicitných údajov.

Tieto úlohy môžete vykonať vytvorením dotazu na súčty, ktorý na vytvorenie súhrnu duplicitných údajov vo forme tabuľky používa agregačné funkcie, ako napríklad Počet, Súčet a Priemer.

Poznámka   Pri zobrazení dotazu na súčty v údajovom zobrazení nie je možné upravovať hodnoty polí, ani odstraňovať záznamy. Ak chcete údaje upraviť alebo odstrániť, otvorte v údajovom zobrazení zdrojovú tabuľku.

Postup uvedený v tejto časti využíva tabuľku Dlžné čiastky.

Názov spoločnosti

Názov kontaktu

Adresa

Mesto

PSČ

Telefón

Dlžná suma

Baldwin Museum of Science

Josh Barnhill

Lúčna 1

New York

12345

(505) 555-2122

15 590 €

Blue Yonder Airlines

Waleed Heloo

52 1st St.

Boston

23456

(104) 555-2123

53 010 €

Coho Winery

Pica Guido

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

34567

(206) 555-2124

9 010 €

Contoso Pharmaceuticals

Jean Philippe Bagel

1 Contoso Blvd.

London

NS1 EW2

(171) 555-2125

23 433 €

Fourth Coffee

Julian Price

Calle Smith 2

Mexico City

56789

(7) 555-2126

2 765 €

Coho Winery

Christine Hughes

3122 75th St. S.

Seattle

34567

(206) 555-2125

9 010 €

Humongous Insurance

Steve Riley

67 Big St.

Tampa

01234

(916) 555-2128

8 329 €

Trey Research

Dana Birkby

2 Nosey Pkwy

Portland

43210

(503) 555-2129

14 277 €

Fourth Coffee

Reshma Patel

2 Calle Smith

Mexico City

56789

(7) 555-2233

2 765 €

Ak chcete tabuľku použiť v databáze, príslušný postup nájdete v tomto článku, v časti Príprava vzorových údajov.

Vytvorenie dotazu na súčty

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Návrh dotazu.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete v dotaze použiť, alebo kliknite na položku Pridať. Potom kliknutím na položku Zavrieť dialógové okno zavrite. Ak používate vzorové údaje, do dotazu pridajte tabuľku s názvom Dlžné čiastky.

 3. Pridajte polia, ktoré obsahujú duplicitné údaje.

  Ak používate tabuľku Dlžné čiastky, pridajte polia Názov spoločnosti a Mesto, keďže tieto polia určujú duplicitu.

 4. Pridajte pole, ktoré poskytuje kritériá výberu. Ak používate tabuľku Dlžné čiastky, pridajte pole Dlžná suma.

 5. Na karte Návrh v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku Súčty Obrázok tlačidla. V mriežke návrhu sa zobrazí riadok Celkom a v riadku pre každé pole sa zobrazí položka Zoskupiť podľa.

 6. V závislosti od vašich požiadaviek vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zistiť počet záznamov, vyberte pole obsahujúce hodnoty, ktoré chcete spočítať, a potom zmeňte hodnotu v poli v riadku Celkom na možnosť Počet. Ak používate vzorové údaje, nastavte hodnotu v poli Dlžná suma na možnosť Počet.

  • Ak chcete vypočítať celkovú sumu, nastavte hodnotu v poli na možnosť Súčet.

   Poznámka   Dotaz na súčty môže zobraziť len súhrnné informácie. Jednotlivé hodnoty nie je možné zobraziť.

 7. Kliknutím na položku Spustiť Vzhľad tlačidla spustite dotaz. Výsledky sa zobrazia v údajovom zobrazení.

Na začiatok sekcie

Použitie odstraňovacieho dotazu na odstránenie duplicitných záznamov

Po potvrdení, že tabuľka obsahuje duplicitné záznamy, môžete nechcené údaje odstrániť tak, že vytvoríte a spustíte odstraňovací dotaz. Na vytvorenie a spustenie odstraňovacieho dotazu je zvyčajne potrebné postupovať podľa týchto krokov:

 • Naplánujte odstránenie. Ako súčasť tohto procesu je potrebné zistiť, či údaje, ktoré chcete odstrániť, súvisia s údajmi v inej tabuľke. Ak áno, je nutné určiť, či sa údaje nachádzajú na strane „one" vzťahu One-To-Many alebo na strane „many" tohto vzťahu. Ak sa údaje nachádzajú na strane „one“, musíte pred odstránením údajov vo vzťahu povoliť vlastnosť. Ak sa údaje nachádzajú na strane „many", dotaz môžete vytvoriť a spustiť bez toho, aby ste museli vykonať túto doplňujúcu akciu. Na skúmanie vzťahov v databáze môžete použiť nástroj Vzťahy. Ak chcete spustiť nástroj Vzťahy, na karte Nástroje databázy v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku Vzťahy.

  Ďalšie informácie o plánovaní a spustení odstraňovacích dotazov nájdete v článku Použitie odstraňovacieho dotazu na odstránenie jedného alebo viacerých záznamov z databázy.

 • Vytvorte dotaz, napríklad výberový dotaz alebo dotaz jedinečných hodnôt, a pridávajte alebo meňte ľubovoľné kritériá, pokým dotaz nevráti len tie údaje, ktoré chcete odstrániť.

 • Skonvertujte tento dotaz na odstraňovací dotaz a potom spustením odstraňovacieho dotazu odstráňte nechcené údaje.

Dôležité   Výsledky odstraňovacieho dotazu nie je možné vrátiť späť. Z toho dôvodu je potrebné pred spustením odstraňovacieho dotazu databázu zálohovať. Informácie o zálohovaní databázy nájdete v predchádzajúcej časti tohto článku s názvom Zálohovanie databázy.

Nasledujúci postup vysvetľuje spôsob vytvorenia výberového dotazu, jeho skonvertovanie na odstraňovací dotaz a spustenie s cieľom odstrániť záznamy.

Vytvorenie výberového dotazu

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Návrh dotazu.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Otvorí sa návrhár dotazu a zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 2. Vyberte tabuľku na strane vzťahu „one“, kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Tabuľka sa zobrazí ako okno v hornej časti mriežky návrhu dotazu. Okno obsahuje všetky polia tabuľky. Nasledujúci obrázok znázorňuje typickú tabuľku v návrhárovi dotazu.

  Tabuľka v návrhárovi dotazu

 3. Dvakrát kliknite na hviezdičku (*), čím pridáte všetky polia v tabuľke do mriežky návrhu.

  Pridanie všetkých polí umožňuje odstraňovaciemu dotazu odstrániť z tabuľky celé záznamy (riadky).

 4. Podľa potreby pridajte stĺpec, ktorý umožňuje zadať kritériá.

  Predpokladajme, že zákazník prestane podnikať a je potrebné odstrániť všetky čakajúce objednávky tohto zákazníka. Na vyhľadanie práve týchto záznamov pridajte do mriežky návrhu polia Identifikácia zákazníka a Dátum objednávky.

 5. Ak ste vykonali predchádzajúci krok, zadajte kritériá do riadka Kritériá v mriežke návrhu.

  Musíte použiť kritériá, ktoré zabezpečia návrat len tých záznamov, ktoré chcete odstrániť. V opačnom prípade odstraňovací dotaz odstráni všetky záznamy v tabuľke. V príklade pokračujte zadaním identifikačného čísla zákazníka, ktorý prestal podnikať, a dátumu, kedy sa jeho objednávky stali neplatnými.

  Ďalšie informácie o používaní kritérií nájdete v článku Použitie odstraňovacieho dotazu na odstránenie jedného alebo viacerých záznamov z databázy.

 6. Ak ste vykonali predchádzajúci krok, pre každé pole s kritériom odstráňte začiarknutie políčka Zobraziť.

 7. Na karte Návrh kliknite v skupineVýsledky na položku Spustiť.

  Overte, či dotaz vracia záznamy, ktoré chcete odstrániť.

 8. Ponechajte dotaz otvorený a potom pokračujte ďalšími krokmi.

Skonvertovanie výberového dotazu na odstraňovací dotaz a spustenie dotazu s cieľom odstrániť údaje

 1. Kliknutím na položku Návrhové zobrazenie prepnite z údajového hárka na návrh dotazu.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupineTyp dotazu na položku Odstrániť.

  Program Access zmení výberový dotaz na odstraňovací dotaz, skryje riadok Zobraziť do dolnej časti mriežky návrhu a pridá riadok Odstrániť.

  Skontrolujte, či riadok Odstrániť v stĺpci * (všetky polia) zobrazuje položku Z. Slovo Kde sa zobrazí v stĺpcoch kritérií.

 3. Ubezpečte sa, že chcete odstrániť práve tieto údaje a kliknutím na tlačidlo Spustiť Vzhľad tlačidla spustite dotaz. Výsledky sa zobrazia v údajovom zobrazení.

  Program Access zobrazí výzvu na potvrdenie odstránenia.

  Kliknutím na tlačidlo Áno údaje odstránite.

Skrytie potvrdzujúceho hlásenia

Tento postup použite, ak nechcete, aby sa pri každom spustení odstraňovacieho dotazu alebo iného akčného dotazu zobrazovalo potvrdzujúce hlásenie.

 • Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

  Zobrazí sa dialógové okno Možnosti programu Access.

 • Kliknite na kartu Spresnenie a v sekcii Úpravy v časti Potvrdenie zrušte začiarknutie políčka Akčné dotazy.

 • Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Možnosti programu Access.

Na začiatok sekcie

Ochrana pred zadávaním duplicitných hodnôt zo strany používateľov

Používateľom môžete zabrániť v zadávaní duplicitných údajov tak, že vynútite niekoľko pravidiel:

 • Pole musí byť nastavené tak, aby obsahovalo len jedinečné hodnoty.    Ak chcete implementovať toto pravidlo, vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Pole označte ako hlavný kľúč. Tento krok je možné vykonať len vtedy, ak tabuľka ešte neobsahuje hlavný kľúč. Ak chcete nastaviť pole ako hlavný kľúč, otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení, kliknite pravým tlačidlom myši na názov poľa a potom kliknite na položku Hlavný kľúč Obrázok tlačidla. Pole hlavného kľúča akceptuje iba jedinečné hodnoty a pri zadaní duplicitnej hodnoty zo strany používateľov zobrazí výzvu.

  • V prípade, že tabuľka už obsahuje hlavný kľúč, v návrhovom zobrazení tabuľky nastavte vlastnosť poľa Indexované na možnosť Áno (bez duplicít). Táto vlastnosť zabráni, aby pole akceptovalo rovnakú hodnotu pre väčší počet záznamov ako jeden. Nezabúdajte, že v niektorých prípadoch, ako sú napríklad polia obsahujúce informácie o mene alebo meste, musíte duplicity akceptovať.

 • Špecifikujte, že kombinácia hodnôt v dvoch alebo viacerých poliach musí byť pre každý záznam jedinečná.    Predpokladajme napríklad, že máte k dispozícii tabuľku s kontaktnými údajmi. V takom prípade môžete určiť kombináciu polí, napríklad Názov kontaktu, Adresa a Mesto, ako hlavný kľúč pre danú tabuľku.

  Tento postup funguje, pretože je vysoko nepravdepodobné, že dva kontakty s rovnakým názvom budú zdieľať aj rovnakú adresu a mesto.

  Ak chcete vytvoriť hlavný kľúč s viacerými poľami, postupujte nasledovne:

  1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

  2. Kliknutím na selektor riadka naľavo od prvého poľa vyberte celý riadok.

  3. Podržte stlačené tlačidlo CTRL a kliknite na selektor riadka pre ostatné polia, ktoré chcete zahrnúť do hlavného kľúča.

  4. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Hlavný kľúč Obrázok tlačidla.

   Týmto krokom pre každé pole v hlavnom kľúči nastavíte vlastnosť Indexované na možnosť Áno (duplicity povolené). Znamená to, že vo viacerých záznamoch môžete zadať rovnaké meno alebo adresu alebo mesto, ale rovnakú kombináciu mena, adresy a mesta môžete zadať len v jednom zázname. Môžete mať napríklad dva kontakty obsahujúce meno Jean Philippe Bagel s bydliskom na adrese 2345 Main Street, avšak obaja nemôžu bývať v Londýne.

Na začiatok sekcie

Na začiatok stránky

Vyhľadanie a úprava, skrytie alebo odstránenie duplicitných údajov vo viacerých tabuľkách

Informácie uvedené v nasledujúcich sekciách vysvetľujú niektoré spôsoby vyhľadania a úpravy, skrytia alebo odstránenia duplicitných záznamov, ktoré existujú vo viacerých tabuľkách. Údaje obsiahnuté v dvoch alebo viacerých tabuľkách sa pri pokuse o integráciu jednej databázy s druhou zvyčajne prekrývajú.

Zobrazenie duplicitných položiek ako susediacich, ak existujú v dvoch tabuľkách

Zobrazenie len jedného záznamu, ak duplicitné položky existujú v dvoch tabuľkách

Zobrazenie len duplicitných záznamov nájdených v oboch tabuľkách

Zobrazenie len tých záznamov v jednej tabuľke, ktoré nemajú zodpovedajúci záznam v inej tabuľke

Odstránenie duplicitných záznamov z jednej tabuľky a zlúčenie zostávajúcich záznamov do ďalšej tabuľky

Zobrazenie len jednoznačných záznamov pri zobrazení údajov zo súvisiacich tabuliek

Zobrazenie konkrétneho záznamu alebo súhrn duplicitných údajov obsiahnutých v súvisiacich tabuľkách

Zobrazenie duplicitných položiek ako susediacich, ak existujú v dvoch tabuľkách

V mnohých prípadoch sa v rovnakej databáze vyskytujú len dve tabuľky, ktoré obsahujú duplicitné alebo prekrývajúce sa údaje. Predpokladajme napríklad, že máte k dispozícii tabuľku Klienti a tabuľku Zákazníci:

Tabuľka Klienti    

Názov

Adresa

Mesto

Telefón

Fax

Baldwin Museum of Science

Lúčna 1

New York

(505) 555-2122

(505) 555-3123

Blue Yonder Airlines

52 1st St.

Boston

(104) 555-2123

(104) 555-2124

Coho Winery

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

(206) 555-2124

(206) 555-2125

Contoso Pharmaceuticals

1 Contoso Blvd.

London

(171) 555-2125

(171) 555-2126

Fourth Coffee

Calle Smith 2

Mexico City

(7) 555-2126

(7) 555-2127

Consolidated Messenger

3122 75th St. S.

Seattle

(206) 555-2125

(206) 555-2129

Graphic Design Institute

67 Big St.

Tampa

(916) 555-2128

(916) 555-2128

Litware, Inc.

3 Microsoft Way

Portland

(503) 555-2129

(503) 555-2110

Tailspin Toys

4 Microsoft Way

Portland

(503) 555-2233

(503) 555-2239

Tabuľka Zákazníci    

Názov spoločnosti

Názov kontaktu

Adresa

Mesto

PSČ

Telefón

Baldwin Museum of Science

Josh Barnhill

Lúčna 1

New York

12345

(505) 555-2122

Blue Yonder Airlines

Waleed Heloo

52 1st St.

Boston

23456

(104) 555-2123

Coho Winery

Pica Guido

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

34567

(206) 555-2124

Contoso Pharmaceuticals

Jean Philippe Bagel

1 Contoso Blvd.

London

NS1 EW2

(171) 555-2125

Fourth Coffee

Julian Price

Calle Smith 2

Mexico City

56789

(7) 555-2126

Adventure Works

Christine Hughes

3122 87th Way S.W.

Seattle

34567

(206) 555-2125

Humongous Insurance

Steve Riley

67 Big St.

Tampa

01234

(916) 555-2128

Trey Research

Dana Birkby

2 Nosey Pkwy

Portland

43210

(503) 555-2129

Fabrikam, Inc.

Jesper Aaberg

9 Empire Way

Seattle

56789

(206) 555-2233

Všimnite si, že v tomto prípade jednotlivé tabuľky neobsahujú duplicitné hodnoty, avšak polia v oboch tabuľkách obsahujú prekrývajúce sa hodnoty, ako sú napríklad údaje v poli Názov v tabuľke Klienti a údaje v poli Názov spoločnosti v tabuľke Zákazníci.

Údaje uvedené v každej tabuľke nie je možné vždy integrovať zlúčením dvoch tabuliek. Pre niektorých zákazníkov môže tabuľka Klienti obsahovať najnovšie informácie, pričom tabuľka Zákazníci môže obsahovať najnovšie údaje pre ostatných používateľov. Najlepším riešením obyčajne býva skontrolovať obsah obidvoch tabuliek a potom sa rozhodnúť, ktorú tabuľku zachovať a ktorú odstrániť.

Ak chcete zlúčiť záznamy z oboch tabuliek, môžete vytvoriť zjednocovací dotaz. Tento dotaz umiestni duplicitné záznamy vedľa seba, čím sa zjednoduší ich revízia.

Poznámka   Údaje vrátené zjednocovacím dotazom nie je možné upraviť, ani odstrániť. Ak chcete údaje upraviť alebo odstrániť, otvorte v údajovom zobrazení zdrojové tabuľky.

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Návrh dotazu.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

  Program Access vytvorí nový dotaz. Zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 2. Dialógové okno Zobrazenie tabuľky zatvorte bez pridania tabuliek alebo dotazov do mriežky návrhu.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na kartu dokumentu pre dotaz a kliknite na položku Zobrazenie SQL.

 4. Ak ste predchádzajúce tabuľky použili ako príklad, do okna prilepte nasledujúci príkaz SQL. Ak používate vlastné údaje, použite nasledujúci príkaz ako vzor. Klauzuly SELECT, UNION ALL SELECT a ORDER BY použite tak, ako je uvedené, avšak názvy polí a tabuliek nahraďte vlastnými údajmi.

  SELECT [Názov spoločnosti], [Adresa], [Mesto], [Telefón], FROM [Zákazníci]
  UNION ALL SELECT [Názov], [Adresa], [Mesto], [Telefón], FROM [Klienti]
  ORDER BY [Názov spoločnosti];

  Prvý príkaz SELECT načíta záznamy z tabuľky Zákazníci, druhý príkaz SELECT načíta záznamy z tabuľky Klienti. Klauzula UNION ALL zlúči všetky záznamy obsiahnuté v oboch tabuľkách. Príkaz ORDER BY zoradí záznamy tak, že duplicitné záznamy sú umiestnené spolu, čím sa zjednodušuje revízia údajov.

  Poznámka   Každý príkaz SELECT musí vrátiť rovnaký počet polí v rovnakom poradí. Zodpovedajúce polia sú nevyhnutné pre získanie kompatibilných typov údajov, až na jednu výnimku: pole typu Number a Text môžete použiť ako zodpovedajúce polia. Nezabúdajte tiež na skutočnosť, že názvy polí sa môžu líšiť.

 5. Kliknutím na tlačidlo Spustiť Vzhľad tlačidla spustite dotaz. Výsledky sa zobrazia v údajovom zobrazení.

  Ak používate záznamy z vyššie uvedených tabuliek, zobrazenie bude obsahovať 18 záznamov – všetkých 9 záznamov z tabuľky Zákazníci a všetkých 9 záznamov z tabuľky Klienti.

  Dotaz uložte a potom zobrazenie zavrite. Tento dotaz budete používať v nasledujúcej sekcii.

Na začiatok sekcie

Zobrazenie len jedného záznamu, ak duplicitné položky existujú v dvoch tabuľkách

Niekedy možno budete potrebovať zobraziť len jednoznačné záznamy obsiahnuté v dvoch podobných tabuľkách. Ak nejaký záznam existuje v dvoch tabuľkách, môžete zahrnúť záznam z prvej tabuľky a ignorovať zodpovedajúci záznam uvedený v druhej tabuľke.

Program Access spracuje záznamy z rôznych tabuliek ako duplicitné položky len vtedy, ak sa hodnoty vo všetkých vybratých poliach zhodujú. Ak napríklad do dotazu zahrniete polia Názov spoločnosti, Mesto, Adresa, Telefón a Fax, hodnoty uvedené vo všetkých piatich poliach sa musia zhodovať, ak má program Access spracovať záznam ako duplicitu.

Postup v tejto sekcii vysvetľuje, ako zmeniť dotaz z predchádzajúcej sekcie tak, aby sa zobrazili všetky záznamy uvedené v tabuľke Zákazníci a len jedinečné záznamy z tabuľky Klienti.

Poznámka   Údaje vrátené zjednocovacím dotazom nie je možné upravovať. Ak chcete údaje upraviť alebo odstrániť, otvorte v údajovom zobrazení zdrojové tabuľky.

Zmena dotazu

 1. Otvorte dotaz, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcej sekcii.

 2. Na karte dokumentu pre dotaz kliknutím na položku Zobrazenie SQL zobrazte príkaz SQL.

 3. V obidvoch príkazoch SELECT odstráňte polia [Telefón].

 4. Odstráňte slovo ALL, ktoré nasleduje za slovom UNION. Dotaz bude následne ignorovať duplicitné záznamy z tabuľky Klienti. Príkaz SQL sa zobrazí v tomto tvare:

  SELECT [Názov spoločnosti], [Adresa], [Mesto], FROM [Zákazníci]
  UNION SELECT [Názov], [Adresa], [Mesto], FROM [Klienti]
  ORDER BY [Názov spoločnosti];

 5. Kliknutím na tlačidlo Spustiť Vzhľad tlačidla spustite dotaz. Výsledky sa zobrazia v údajovom zobrazení.

  Ak použijete vzorové údaje z predchádzajúcej sekcie, dotaz namiesto osemnástich záznamov vráti len štrnásť.

Na začiatok sekcie

Zobrazenie len duplicitných záznamov nájdených v oboch tabuľkách

V prípade, že potrebujete vytvoriť dotaz len pre zhodné hodnoty obsiahnuté v dvoch tabuľkách, použite vnútorné spojenie. Ak s programom Access nemáte skúsenosti, vnútorné spojenie je operácia, ktorá vytvorí spojenie medzi riadkami v dvoch alebo viacerých tabuľkách len vtedy, ak sa hodnoty obsiahnuté v spojených poliach zhodujú.

Vnútorné spojenie vytvoríte zostavením výberového dotazu, ktorý zahŕňa obidve tabuľky, a následným vytvorením vzťahu medzi poľami, ktoré obsahujú duplicitné hodnoty. V predvolenom nastavení program Access vytvorí vnútorné spojenie vtedy, keď vytvoríte daný vzťah.

Poznámka   Polia alebo riadky vrátené výberovým dotazom s vnútorným spojením nie je možné upravovať. Ak chcete údaje upraviť, otvorte zdrojové tabuľky a zmeňte príslušné hodnoty v každej tabuľke.

Vytvorenie dotazu s vnútorným spojením

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Návrh dotazu.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na tabuľku Zákazníci a na tabuľku Klienti a potom kliknutím na tlačidlo Zavrieť dialógové okno zatvorte.

 3. Identifikujte polia, ktoré v duplicitných záznamoch obsahujú zhodné hodnoty. Ak používate vzorové tabuľky, pole Názov spoločnosti obsiahnuté v tabuľke Zákazníci zodpovedá poľu Názov v tabuľke Klienti.

 4. Presuňte pomocou myši pole Názov spoločnosti z prvej tabuľky do poľa Názov v druhej tabuľke. Program Access spojí tieto polia čiarou.

  Čiara medzi tabuľkami označujúca, že tabuľky Zákazníci a Klienti navzájom súvisia prostredníctvom názvov zákazníkov

  V predvolenom nastavení dotaz vytvorí medzi dvoma tabuľkami vnútorné spojenie. Vnútorné spojenie vyberie len tie záznamy, v ktorých sa pole Názov spoločnosti zhoduje s poľom Názov.

 5. Dvojitým kliknutím na pole Názov spoločnosti pridajte toto pole do mriežky návrhu dotazu. Toto pole zjednoduší identifikáciu záznamov v údajovom zobrazení.

 6. Dvakrát kliknite na ďalšie polia, ktoré chcete z tabuliek Zákazníci a Klienti pridať do mriežky návrhu dotazu. V tomto prípade pridajte pole Telefón z tabuľky Zákazníci a pole Telefón z tabuľky Klienti.

 7. Kliknutím na tlačidlo Spustiť Vzhľad tlačidla spustite dotaz. Výsledky sa zobrazia v údajovom zobrazení. Dotaz vráti päť záznamov, jeden pre každého zákazníka so záznamom v oboch tabuľkách.

Názov spoločnosti

Telefón (Zákazníci)

Telefón (Klienti)

Baldwin Museum of Science

(505) 555-2122

(505) 555-3123

Blue Yonder Airlines

(104) 555-2123

(104) 555-2124

Coho Winery

(206) 555-2124

(206) 555-2124

Contoso Pharmaceuticals

(171) 555-2125

(171) 555-2125

Fourth Coffee

(7) 555-2126

(7) 555-2126

Na začiatok sekcie

Zobrazenie len tých záznamov v jednej tabuľke, ktoré nemajú zodpovedajúci záznam v inej tabuľke

Pokračujme v prípade, kedy tabuľka Zákazníci a tabuľka Klienti obsahujú duplicitné údaje. Teraz uvidíte, čo je potrebné urobiť, aby sa zobrazili tie záznamy z tabuľky Zákazníci, ktoré nemajú duplicitný záznam v tabuľke Klienti. Tento postup môže byť nápomocný pri rozhodovaní o niektorých zákazníkoch, a to na základe obsahu samotnej tabuľky Zákazníci, ešte predtým, než podniknete kroky na zlúčenie týchto dvoch tabuliek.

Vytvorením vyhľadávacieho dotazu pre nezhodné záznamy je možné zobraziť len tie záznamy v tabuľke Zákazníci, ktoré nemajú zodpovedajúci záznam v tabuľke Klienti. Pri použití vzorových údajov tento typ dotazu načíta všetky záznamy obsiahnuté v tabuľke Zákazníci, ktoré nemajú zodpovedajúci záznam v tabuľke Klienti.

Poznámka   Pri zobrazení tohto dotazu v údajovom zobrazení je možné upravovať hodnoty polí alebo odstraňovať záznamy.

Vytvorenie vyhľadávacieho dotazu pre nezhodné záznamy

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Sprievodca dotazom.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

 2. V dialógovom okne Nový dotaz kliknite na položku Sprievodca vyhľadávacím dotazom pre nezhodné záznamy a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Kliknite na tabuľku Zákazníci – obsahuje záznamy, ktoré vás zaujímajú. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Kliknite na tabuľku Klienti – toto je tabuľka, ktorú chcete porovnať s tabuľkou Zákazníci. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. V tabuľke Zákazníci kliknite na pole Názov spoločnosti, v tabuľke Klienti kliknite na pole Názov a potom kliknite na tlačidlo <=>. Týmto na základe názvov zákazníkov vytvoríte spojenie medzi tabuľkami. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť v zobrazení. V tomto prípade pridajte polia Názov spoločnosti, Adresa, Mesto a Telefón. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Zadajte názov dotazu a kliknite na tlačidlo Dokončiť. Záznamy sa zobrazia v údajovom zobrazení. Ak používate vzorové tabuľky, dotaz vráti štyri záznamy – v tomto prípade sú to záznamy z tabuľky Zákazníci, ktoré nemajú prekrývajúci sa záznam v tabuľke Klienti.

Názov spoločnosti

Adresa

Mesto

Telefón

Adventure Works

3122 87th Way S.W.

Seattle

(206) 555-2125

Humongous Insurance

67 Big St.

Tampa

(916) 555-2128

Trey Research

2 Nosey Pkwy

Portland

(503) 555-2129

Fabrikam, Inc.

9 Empire Way

Seattle

(206) 555-2233

Na začiatok sekcie

Odstránenie duplicitných záznamov z jednej tabuľky a zlúčenie zostávajúcich záznamov do ďalšej tabuľky

Po vykonaní revízie duplicitných údajov v podobných tabuľkách môžete duplicitné záznamy odstrániť a zostávajúce údaje zlúčiť do jednej tabuľky. Tento proces pozostáva z nasledujúcich krokov:

 • Podľa potreby môžete v tabuľke, ktorú chcete odstrániť, aktualizovať údaje, ktoré chcete zlúčiť. Informácie o spôsobe, akým je možné aktualizovať údaje, nepatria do zamerania tohto článku.

  Informácie o možných spôsoboch aktualizácie údajov nájdete v článku Aktualizácia údajov v databáze.

 • Prípadne skontrolujte vzťahy, ktoré môžu existovať medzi odstraňovanou a ostatnými tabuľkami v databáze. Ak existuje nejaký vzťah, zvyčajne je potrebné tento vzťah odstrániť a následne vytvoriť nový vzťah s inou tabuľkou (t.j. tabuľkou obsahujúcou zlúčené údaje). Musíte však zabezpečiť, aby sa hodnoty hlavného kľúča v novej tabuľke zhodovali s hodnotami hlavného kľúča v ostatných tabuľkách.

 • Vytvorte odstraňovací dotaz, ktorý na vyhľadanie a odstránenie zhodných záznamov bude používať vlastnosť Jedinečné hodnoty. Zároveň musíte zabezpečiť, aby sa nenarušili vzťahy medzi tabuľkami v databáze. Predpokladajme napríklad, že chcete presunúť všetky jedinečné záznamy z tabuľky Klienti do tabuľky Zákazníci a potom odstrániť tabuľku Klienti. Ak tabuľka Klienti súvisí s ďalšími tabuľkami v databáze, musíte vykonať kroky s cieľom zabezpečiť, aby tabuľka Zákazníci prevzala tieto vzťahy. Úplné vysvetlenie vzťahov je nad rámec tohto článku.

  Ďalšie informácie nájdete v článku Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu.

 • Vytvorte pripájací dotaz, ktorým pridáte zostávajúce údaje z tabuľky určenej na odstránenie do tabuľky, ktorú chcete zachovať. V rámci tohto postupu bude pravdepodobne nutné pridať pole a hodnoty hlavného kľúča pre pripojené údaje k tabuľke, ktorú chcete zachovať.

 • Odstráňte nechcenú tabuľku.

Postup v tejto sekcii vysvetľuje spôsob, akým je možné vytvoriť a používať odstraňovací dotaz a pripájací dotaz, a tiež spôsob odstránenia tabuľky. Postup využíva tabuľky Zákazníci a Klienti.

Tabuľka Zákazníci    

Názov spoločnosti

Názov kontaktu

Adresa

Mesto

PSČ

Telefón

Baldwin Museum of Science

Josh Barnhill

Lúčna 1

New York

12345

(505) 555-2122

Blue Yonder Airlines

Waleed Heloo

52 1st St.

Boston

23456

(104) 555-2123

Coho Winery

Pica Guido

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

34567

(206) 555-2124

Contoso Pharmaceuticals

Jean Philippe Bagel

1 Contoso Blvd.

London

NS1 EW2

(171) 555-2125

Fourth Coffee

Julian Price

Calle Smith 2

Mexico City

56789

(7) 555-2126

Adventure Works

Christine Hughes

3122 87th Way S.W.

Seattle

34567

(206) 555-2125

Humongous Insurance

Steve Riley

67 Big St.

Tampa

01234

(916) 555-2128

Trey Research

Dana Birkby

2 Nosey Pkwy

Portland

43210

(503) 555-2129

Fabrikam, Inc.

Jesper Aaberg

9 Empire Way

Seattle

56789

(206) 555-2233

Tabuľka Klienti    

Názov

Adresa

Mesto

Telefón

Fax

Baldwin Museum of Science

Lúčna 1

New York

(505) 555-2122

(505) 555-3123

Blue Yonder Airlines

52 1st St.

Boston

(104) 555-2123

(104) 555-2124

Coho Winery

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

(206) 555-2124

(206) 555-2125

Contoso Pharmaceuticals

1 Contoso Blvd.

London

(171) 555-2125

(171) 555-2126

Fourth Coffee

Calle Smith 2

Mexico City

(7) 555-2126

(7) 555-2127

Consolidated Messenger

3122 75th St. S.

Seattle

(206) 555-0170

(206) 555-0171

Graphic Design Institute

67 Big St.

Tampa

(916) 555-2128

(916) 555-2128

Litware, Inc.

3 Microsoft Way

Portland

(503) 555-0192

(503) 555-0193

Tailspin Toys

4 Microsoft Way

Portland

(503) 555-2233

(503) 555-2239

Ak chcete tieto tabuľky použiť v databáze, bližšie informácie nájdete v tomto článku, v časti Príprava vzorových údajov. Pre toto cvičenie predpokladajme, že tabuľka Zákazníci obsahuje najnovšie informácie – preto chcete odstrániť zhodné záznamy z tabuľky Klienti a potom zlúčiť zostávajúce záznamy z tabuľky Klienti do tabuľky Zákazníci.

Odstránenie nechcených údajov

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Návrh dotazu.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na tabuľku Zákazníci a na tabuľku Klienti a potom dialógové okno zavrite.

 3. Spojte tieto dve tabuľky tak, že pole Názov spoločnosti obsiahnuté v tabuľke Zákazníci presuniete do poľa Názov v tabuľke Klienti.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdnu oblasť v hornej polovici okna a potom kliknite na položku Vlastnosti. Hodnotu vlastnosti Jedinečné záznamy nastavte na možnosť Áno.

  Spojením oboch tabuliek a nastavením vlastnosti dotazu Jedinečné záznamy na možnosť Áno predídete zobrazeniu hlásenia Nedá sa odstrániť zo zadanej tabuľky pri spustení dotazu.

 5. Na karte Návrh kliknite v skupineTyp dotazu na položku Odstrániť.

 6. Hviezdičku (*) presuňte z tabuľky Klienti do riadka Pole v prvom stĺpci v mriežke návrhu dotazu.

  Hviezdička (*) v zozname polí predstavuje všetky polia v tabuľke

  Položka Klienti sa zobrazí v riadku Tabuľka a položka Z sa zobrazí v riadku Odstrániť. Znamená to, že dotaz odstráni riadky z tabuľky Klienti.

 7. Teraz je potrebné špecifikovať, ktoré záznamy dotaz odstráni. Ak používate vzorové tabuľky, môžete tak urobiť odstránením záznamov, v ktorých sa hodnoty v poliach Názov, Adresa a Mesto zhodujú so zodpovedajúcimi poľami v tabuľke Zákazníci.

  Pole Názov obsiahnuté v tabuľke Klienti presuňte pomocou myši do prvej prázdnej bunky v riadku Pole v mriežke návrhu dotazu. Rovnako postupujte aj v prípade polí Adresa a Mesto z tabuľky Klienti.

 8. Ak používate vzorové tabuľky, v riadku Kritériá pre pole Názov zadajte položku [Zákazníci].[Názov spoločnosti]. V riadku Kritériá pre pole Adresa zadajte položku [Zákazníci].[Adresa]. Do riadkaKritériá pre pole Mesto zadajte položku [Zákazníci].[Mesto]. Mriežka návrhu dotazu by mala vyzerať nasledovne:

  Polia a kritériá, ktoré určujú duplicitné záznamy

  Po spustení dotazu sa odstránia všetky záznamy, ktoré spĺňajú kritériá definované v dotaze – t.j. záznamy, ktoré majú zhodné hodnoty v troch poliach každej tabuľky.

 9. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť Obrázok tlačidla sa zobrazí ukážka záznamov, ktoré budú odstránené po spustení dotazu. V ukážke sa zobrazí päť duplicitných záznamov z tabuľky Klienti.

 10. Kliknutím na tlačidlo Spustiť Vzhľad tlačidla spustite dotaz. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie odstránenia, kliknite na položku Áno.

 11. Prejdite na ďalšie kroky a vytvorte pripájací dotaz.

Pripojenie zostávajúcich údajov

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Návrh dotazu.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na zdrojovú tabuľku, dvakrát kliknite na tabuľku obsahujúcu údaje, ktoré chcete pripojiť, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť. Ak používate vzorové údaje, dvakrát kliknite na tabuľku Klienti.

 3. Na karte Návrh kliknite v skupineTyp dotazu na položku Pripojiť.

 4. V dialógovom okne Pripojenie v zozname Názov tabuľky vyberte cieľovú tabuľku (tabuľka, ku ktorej chcete údaje prilepiť). Ak používate vzorové tabuľky, vyberte tabuľku Zákazníci a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 5. Polia, ktoré chcete pripojiť, presuňte zo zdrojovej tabuľky do riadka Pole v mriežke návrhu.

  Dôležité   Presuňte len tie polia, ktoré majú zodpovedajúce pole v cieľovej tabuľke.

  Ak používate vzorové údaje, presuňte polia Názov, Adresa a Telefón.

 6. V každom poli kliknite na riadok Pripojiť k a vyberte názov zodpovedajúceho poľa v cieľovej tabuľke. Ak používate vzorové údaje, vyberte polia Názov zákazníka, Adresa a Telefón v tomto poradí.

 7. Keďže chcete pridať všetky záznamy z tabuľky Klienti do tabuľky Zákazníci, nemusíte špecifikovať žiadne kritériá. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť Obrázok tlačidla sa zobrazí ukážka záznamov, ktoré sa po spustení dotazu pridajú do tabuľky Zákazníci.

 8. Uložte a zavrite zobrazenie.

 9. Vyhľadajte pripájací dotaz a dvakrát naň kliknite. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrdíte operáciu pripojenia.

  Nechcem zobrazovať potvrdzujúce hlásenie pri každom spustení tohto dotazu

  • Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

  • V dialógovom okne Možnosti programu Access kliknite na položku Úpravy.

  • V sekcii Všeobecné úpravy v časti Potvrdenie zrušte začiarknutie políčka Akčné dotazy.

Odstránenie tabuľky

 1. Uistite sa, že máte potrebné povolenia na odstraňovanie tabuliek v databáze, že databáza nie je len na čítanie, a že tabuľku nemá otvorenú iný používateľ.

 2. Na navigačnej table kliknite na tabuľku, ktorú chcete odstrániť.

 3. Stlačte kláves DELETE a potom kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte, že tabuľku chcete odstrániť.

  Poznámka   Odstránenie databázových tabuliek môže čiastočne alebo úplne narušiť funkčnosť databázy. Preto je odstránenie nutné naplánovať tak, aby ste zabezpečili, že databáza ostane funkčná. Pred odstránením údajov alebo iných súčastí by ste databázu mali vždy zálohovať.

  Ďalšie informácie o odstraňovaní údajov nájdete v článku Odstránenie jedného alebo viacerých záznamov z databázy.

Na začiatok sekcie

Zobrazenie len jednoznačných záznamov pri zobrazení údajov zo súvisiacich tabuliek

Dotaz, ktorý spája údaje z dvoch súvisiacich tabuliek, môže zobraziť záznamy, v ktorých sú všetky polia zdanlivo zhodné. Avšak pri kontrole tabuliek môžete zistiť, že tabuľky v skutočnosti neobsahujú duplicitné záznamy. Tento problém vzniká, keď dotaz nezahŕňa niektoré polia, ako je napríklad hlavný kľúč, ktoré môžu jednoznačne identifikovať každý záznam. V takých prípadoch nie je nutné záznamy odstrániť, keďže zdanlivo duplicitné položky môžete skryť.

Predpokladajme napríklad, že použijete dotaz na zhromaždenie údajov o objednávkach zákazníkov z dvoch tabuliek, pričom sa chcete uistiť, že vaši zamestnanci plnia objednávky načas. Vaši zákazníci môžu vystaviť objednávku na viacero produktov, pričom sa každý produkt stáva osobitným záznamom (riadkom) v podkladových tabuľkách. Keďže objednávka je vystavená v jednom dni, a potom odoslaná v tom istom dni, záznamy pre danú objednávku môžu obsahovať veľký počet duplicitných dátumov, napríklad:

Polia s jedinečnými hodnotami odstránené z dotazu Splnenie objednávky

Keďže viete, že objednávky sú doručené v jeden deň a odosielate ich v ten istý deň, pre každú objednávku bude postačujúce zobraziť len jeden záznam (jeden riadok). Ak chcete zobraziť jedinečné záznamy z tabuliek obsahujúcich údaje o objednávkach, vlastnosť Jedinečné záznamy pre daný dotaz môžete nastaviť na možnosť Áno. Keď je vlastnosť nastavená na možnosť Áno, dotaz skontroluje všetky riadky v tabuľkách a keď vyhľadá zhodné riadky (nie iba polia), dotaz vylúči všetky duplicitné riadky tak, aby vo výslednej množine ostal len jeden z týchto riadkov.

Nastavenie vlastnosti Jedinečné záznamy na možnosť Áno

 1. Dotaz otvorte v návrhovom zobrazení a stlačením klávesu F4 zobrazte hárok vlastností.

 2. V hárku vlastností nastavte vlastnosť Jedinečné záznamy na možnosť Áno a potom hárok vlastností zavrite.

  Zobrazenie hárku vlastností dotazu

Nezabúdajte, že keď je vlastnosť Jedinečné záznamy nastavená na možnosť Áno, dotaz porovná celé riadky, pričom riadky vo všetkých dotknutých tabuľkách sa musia zhodovať, ak má dotaz vylúčiť akékoľvek údaje. Nastavenie vlastnosti Jedinečné záznamy môžete použiť len vtedy, ak dotaz zahŕňa dve alebo viac tabuliek.

Po prepnutí do údajového zobrazenia uvidíte pre každú objednávku len jeden záznam.

Jeden záznam z tabuľky Objednávky pre každú objednávku

Pamätajte tiež, že keď nastavíte vlastnosť Jedinečné záznamy na možnosť Áno a spustíte dotaz, môžu sa zobraziť zdanlivo duplicitné záznamy. Ak budeme pokračovať v predchádzajúcom príklade, v zobrazení môžete ešte nájsť záznamy so zhodnými dátumami objednávky a dátumami dodania, ako napríklad:


Zobrazenie stále zobrazuje duplicitné záznamy

K tejto situácii môže dôjsť, keď v jeden deň prijmete dve rôzne objednávky a odošlete ich v ten istý deň. Nastavenie vlastnosti Jedinečné záznamy na možnosť Áno neskryje tieto záznamy z výsledkov dotazu, pretože záznamy obsiahnuté v zdrojových tabuľkách dotazu v skutočnosti nie sú duplicitné.

Ak chcete zobraziť len jeden výskyt týchto záznamov (t.j. jeden záznam o objednávke za deň), musíte vlastnosť dotazu Jedinečné hodnoty nastaviť na možnosť Áno. Keď je vlastnosť Jedinečné hodnoty nastavená na možnosť Áno, dotaz v zdrojových tabuľkách nevyhľadá duplicitné položky. Namiesto toho skontroluje hodnoty v zahrnutých poliach a ak sa polia zhodujú v dvoch záznamoch, dotaz skryje zo zobrazenia jeden záznam.

Vlastnosť Jedinečné hodnoty nastavte rovnakým spôsobom, ako ste nastavili vlastnosť Jedinečné záznamy – zobrazte hárok vlastností dotazu a zmeňte nastavenie na možnosť Áno. V hárku vlastností sa pole vlastností Jedinečné hodnoty nachádza nad poľom vlastností Jedinečné záznamy.

Vlastnosť Jedinečné hodnoty je nastavená na možnosť Áno

Budeme pokračovať v predchádzajúcom príklade. Teraz môžete vidieť len tie dátumy, kedy bola prijatá či odoslaná jedna alebo viacero objednávok.


Dátumy, kedy boli prijaté a odoslané objednávky

Poznámka   Keďže nastavenie vlastnosti Jedinečné záznamy na možnosť Áno pracuje s riadkami v tabuľkách, ktoré poskytujú údaje pre dotaz a nastavenie vlastnosti Jedinečné hodnoty na možnosť Áno pracuje len s poľami v dotaze, nie je možné obidve vlastnosti použiť súčasne. Ak nastavíte jednu vlastnosť na možnosť Áno, program Access automaticky nastaví druhú vlastnosť na možnosť Nie. Avšak obidve vlastnosti je možné nastaviť na možnosť Nie – v takom prípade dotaz vráti všetky záznamy.

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad, ktorý môže byť nápomocný pri výbere nastavenia vlastností Jedinečné záznamy a Jedinečné hodnoty v dotaze.

Ak je dotaz založený na...

A chcete zobraziť...

Nastavte...

Výsledok...

Dvoch alebo viacerých tabuľkách, ale všetky polia dotazu vychádzajú z jednej tabuľky

Jednoznačné záznamy z tabuľky (dva záznamy sa musia zhodovať vo všetkých poliach obsiahnutých v tabuľke, aby mohli byť posudzované ako duplicity)

Vlastnosť Jedinečné záznamy na možnosť Áno. (Program Access automaticky nastaví vlastnosť Jedinečné hodnoty na možnosť Nie).

Ak tabuľka obsahuje duplicitné záznamy, dotaz bude duplicitné položky ignorovať. Ak však dotaz nezahŕňa pole, ktoré jednoznačne identifikuje záznamy, výsledky dotazu môžu ešte stále zobrazovať záznamy, v ktorých sa všetky polia zhodujú.

Jednej alebo viacerých tabuľkách

Jednoznačné záznamy v údajovom zobrazení dotazu (dva záznamy sa musia zhodovať vo všetkých poliach obsiahnutých v údajovom zobrazení, aby mohli byť posudzované ako duplicity)

Vlastnosť Jedinečné hodnoty na možnosť Áno. (Program Access automaticky nastaví vlastnosť Jedinečné záznamy na možnosť Nie).

Dotaz vylúči duplicitné záznamy (v ktorých sa všetky polia zhodujú) z údajového zobrazenia. Pamätajte však, že sa nemusia zobraziť všetky jednoznačné záznamy z podkladovej tabuľky.

Jednej alebo viacerých tabuľkách

Všetky záznamy

Vlastnosť Jedinečné hodnoty na možnosť Nie a vlastnosť Jedinečné záznamy na možnosť Nie.

Zobrazia sa všetky jedinečné aj duplicitné záznamy z oboch tabuliek.

Na začiatok sekcie

Zobrazenie konkrétneho záznamu alebo súhrn duplicitných údajov obsiahnutých v súvisiacich tabuľkách

Pri zobrazení duplicitných údajov v súvisiacich tabuľkách možno budete chcieť zobraziť určitý záznam z množiny duplicít, prípadne budete chcieť prostredníctvom funkcie Počet, Súčet alebo inej agregačnej funkcie vytvoriť súhrn duplicitných údajov.

Podobne ako v prípade uvedenom v predchádzajúcej sekcii, tabuľky v skutočnosti nemusia obsahovať duplicitné údaje. Pri zobrazení údajov z dvoch tabuliek zdieľajúcich vzťah One-To-Many, ako sú napríklad tabuľky Objednávky a Podrobnosti objednávky, však môžete nájsť niekoľko záznamov, v ktorých sa viaceré polia zhodujú. Jeden zamestnanec mohol napríklad prijať viacero objednávok od toho istého zákazníka alebo tento zamestnanec mohol v ten istý deň predať rovnaký produkt ako súčasť rôznych objednávok, atď. Ak vás zaujíma vyhľadanie údajov s cieľom zodpovedať na dotazy v nasledujúcich príkladoch, namiesto odstránenia duplicitných údajov potrebujete vytvoriť súhrn údajov.

 • Zistenie celkového množstva každého produktu predaného jednotlivými zamestnancami.

 • Zistenie celkového počtu objednávok, ktoré jednotliví zamestnanci vybavili pre každého zákazníka.

 • Vyhľadanie najväčšej objednávky za daný deň pre každého zamestnanca.

Ak chcete vytvoriť súhrn údajov, použite podobný dotaz na súčty ako tie, ktoré boli prediskutované vo vyššie uvedenej sekcii tohto článku s názvom Zobrazenie jednoznačných záznamov zadaním duplicitných položiek, ktoré sa môžu zobraziť vo výsledkoch. Táto sekcia vysvetľuje spôsob použitia dotazu na súčty s jednou tabuľkou. Ak chcete vytvoriť dotaz na súčty obsahujúci viacero tabuliek, použite nasledujúci postup:

 • Po pridaní prvej tabuľky do dialógového okna Zobrazenie tabuľky nezabudnite pridať druhú tabuľku.

 • Po pridaní polí určujúcich duplicitu presuňte požadované polia z jednej alebo druhej tabuľky a pre všetky polia nastavte hodnotu v riadku Celkom v príslušnom stĺpci na možnosť Zoskupiť podľa.

 • Pole, ktoré identifikuje záznam, ktorý chcete zobraziť, alebo ktoré obsahuje hodnoty, pre ktoré chcete vytvoriť súhrn, môže pochádzať z jednej alebo druhej tabuľky.

Na začiatok sekcie

Na začiatok stránky

Platí pre: Access 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk