Vyhľadanie záznamov s najvyššími alebo najnižšími hodnotami v skupine alebo poli

Tento článok obsahuje informácie o tom, ako používať dotazy s najvyššími hodnotami a ako pomocou nich nájsť v množine záznamov najvyššie alebo najnižšie hodnoty. Dotazy s najvyššími hodnotami sa používajú na získanie odpovede na najrôznejšie obchodné otázky, ako je napríklad otázka, ktoré produkty sa predávajú dobre a ktoré nie.

Čo chcete urobiť?

Dotazy s najvyššími hodnotami

Vyhľadanie záznamov obsahujúcich najvyššie alebo najnižšie hodnoty

Vyhľadanie najvyšších alebo najnižších hodnôt pre záznamy v kategóriách alebo skupinách

Vyhľadanie záznamov obsahujúcich najvyššie a najnižšie hodnoty

Dotazy s najvyššími hodnotami

Dotaz s najvyššou hodnotou sa používa vtedy, keď potrebujete nájsť záznamy, ktoré v poli tabuľky obsahujú najvyššie alebo najnižšie hodnoty. Dotazy s najvyššími hodnotami môžete použiť na získanie odpovede na nasledujúce typy otázok:

 • Ktorý produkt je najdrahší alebo najlacnejší?

 • Ktorí traja zamestnanci budú mať v najbližšom čase narodeniny?

 • Ktoré divízie dosiahli najvyšší alebo najnižší predaj v aktuálnom roku?

 • Ktoré produkty sa nachádzajú v piatich najvyšších a piatich najnižších percentách predaja?

 • Ktoré produkty v každej kategórii produktov sa nachádzajú v piatich najvyšších a piatich najnižších percentách predaja?

Vo všeobecnosti možno povedať, že dotaz s najvyššími hodnotami zoraďuje a následne filtruje údaje. Ako výsledok sa vrátia najvyššie a najnižšie hodnoty obsiahnuté v poli. Dotazy s najvyššími hodnotami môžete použiť na vyhľadávanie číselných hodnôt (vrátane hodnôt meny) a dátumových hodnôt.

Ak chcete vytvoriť dotaz s najvyššími hodnotami, postupujte podľa týchto krokov:

 • Vytvorte výberový dotaz alebo dotaz na súčty.

  Výberový dotaz sa používa na vyhľadanie najvyšších alebo najnižších hodnôt v tabuľke. Dotaz na súčty sa používa na vyhľadanie najvyšších alebo najnižších hodnôt v jednej kategórii alebo vo viacerých kategóriách. Ak napríklad chcete odpoveď na otázku typu „Ktorý produkt je najdrahší alebo najlacnejší?“, začnite vytvorením výberového dotazu. Ak potrebujete odpoveď napríklad na otázku „Ktoré produkty z každej kategórie produktov sa nachádzajú v piatich najvyšších a piatich najnižších percentách predaja?“, použite dotaz na súčty. Na vyhľadanie najvyšších a najnižších hodnôt v skupine záznamov alebo v záznamoch, ktoré spadajú do kategórií, môžete tiež použiť obidva typy dotazov.

 • K dotazu priraďte spôsob zoradenia.

 • K dotazu priraďte ďalšie kritériá.

 • Uveďte počet záznamov, ktoré má dotaz vrátiť. Môžete zadať percento, napríklad najvyšších 5 percent hodnôt v poli, alebo môžete zadať konštantné číslo, napríklad 10 najvyšších hodnôt v poli.

Výber medzi dotazom s najvyššími hodnotami a filtrom

Ak sa chcete rozhodnúť, či vytvoriť dotaz s najvyššími hodnotami alebo použiť filter, zvážte nasledovné možnosti:

 • Ak chcete získať záznamy, ktoré obsahujú najvyššie alebo najnižšie hodnoty v poli, a nepoznáte presné najvyššie či najnižšie hodnoty poľa (alebo na nich nezáleží), vytvorte dotaz s najvyššími hodnotami.

 • Ak chcete získať všetky záznamy, v ktorých sa hodnota v poli zhoduje s hodnotou, ktorá vás zaujíma, prípadne je nižšia alebo vyššia ako táto hodnota, použite filter. Filter je vhodné použiť vtedy, ak napríklad chcete zobraziť produkty s cenami od 50 do 100 USD. Tento obrázok znázorňuje jednoduchý filter v zobrazení návrhu dotazu a výsledky, ktoré tento filter umožňuje získať:

  Produkty v cene od 50 do 100 USD

  Ďalšie informácie o vytváraní a používaní filtrov nájdete v článku Filter: Obmedzenie počtu záznamov v zobrazení.

Pravidlá vytvárania a používania dotazov s najvyššími hodnotami

Zapamätajte si, že bez ohľadu na typ dotazu (výberový dotaz alebo dotaz na súčty) musíte používať polia obsahujúce popisné údaje (napríklad mená zákazníkov alebo názvy produktov), ako aj pole, ktoré obsahuje hľadané najvyššie alebo najnižšie hodnoty, ako je napríklad cena alebo pole s dátumom. Môžete použiť niekoľko údajových polí, a ak použijete dotaz na súčty, údajové polia by obvykle mali obsahovať informácie o kategórii, napríklad pole s údajmi o meste alebo krajine a území. Údaje o kategórii môžete vynechať len v prípade, že chcete vytvoriť dotaz na súčty, ktorý sa týka všetkých záznamov, napríklad „zobraziť najvyšších päť percent z najdrahších objednávok“. Na vyhľadanie najvyšších a najnižších hodnôt v skupine záznamov alebo v záznamoch, ktoré spadajú do kategórií, môžete tiež použiť výberový dotaz alebo dotaz na súčty. Ďalšie informácie o tejto problematike nájdete v ďalšej časti tohto článku: Vyhľadanie najvyšších alebo najnižších hodnôt pre záznamy v kategóriách alebo skupinách.

Vyhľadanie záznamov obsahujúcich najvyššie alebo najnižšie hodnoty

Postup v tejto časti vysvetľuje vytvorenie základného dotazu s najvyššími hodnotami a rozšíreného dotazu. Úvodné kroky ukazujú základné časti pri vytváraní dotazu s najvyššími hodnotami, kým druhá časť objasňuje spôsob, ako vyhľadať najbližšie narodeniny zamestnancov. Postup využíva nasledujúcu vzorovú tabuľku:

Priezvisko

Meno

Adresa

Mesto

Krajina alebo oblasť

Dátum narodenia

Dátum nástupu

Barnhill

Josh

1 Main St.

New York

USA

5. 2. 1968

10. 6.1994

Heloo

Waleed

52 1st St.

Boston

USA

22. 5. 1957

22. 11. 1996

Guido

Pica

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

USA

11. 11. 1960

11. 3. 2000

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

Veľká Británia

22. 3. 1964

22. 6. 1998

Price

Julian

Calle Smith 2

Mexico City

Mexiko

5. 6. 1972

5. 1. 2002

Hughes

Christine

3122 75th St. S.

Seattle

USA

23. 1. 1970

23. 4. 1999

Riley

Steve

67 Big St.

Tampa

USA

14. 4. 1964

14. 10. 2004

Birkby

Dana

2 Nosey Pkwy

Portland

USA

29. 10. 1959

29. 3. 1997

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

Veľká Británia

22. 3. 1964

20. 6. 1998

Údaje môžete do vzorovej tabuľky zadať manuálne, alebo môžete túto tabuľku skopírovať do tabuľkového programu, ako je napríklad program Microsoft Office Excel 2007, a potom výsledný pracovný hárok importovať do tabuľky v programe Microsoft Office Access 2007.

Ako?

Manuálne zadanie vzorových údajov

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

  Program Office Access 2007 pridá do databázy novú prázdnu tabuľku.

  Poznámka: Ak otvárate novú, prázdnu databázu, nie je potrebné vykonať tento krok. Ak však potrebujete pridať tabuľku do databázy, bude potrebné vykonať tento krok.

 2. Dvakrát kliknite na prvú bunku v riadku hlavičky a zadajte názov poľa vo vzorovej tabuľke.

  Program Access na základe predvoleného nastavenia vkladá do prázdnych polí v riadku hlavičky text Pridať nové pole:

  Nové pole v údajovom hárku

 3. Pomocou klávesov so šípkou sa premiestnite do ďalšej prázdnej bunky hlavičky a potom zadajte názov druhého poľa (môžete stlačiť aj kláves TAB alebo dvakrát kliknúť do novej bunky). Opakujte tento krok, kým nezadáte názvy všetkých polí.

 4. Zadajte údaje do vzorovej tabuľky.

  Počas zadávania údajov program Access prevezme typ údajov každého poľa. Ak nemáte skúsenosti s relačnými databázami, pre každé pole v tabuľkách nastavte špecifický typ údajov, ako napríklad Číslo, Text alebo Dátum a čas. Výber typov údajov vedie k presnému zadaniu údajov a pomáha vyhnúť sa chybám, akou je napríklad použitie telefónneho čísla vo výpočte. Pre tieto vzorové tabuľky by mal typ údajov prevziať program Access.

 5. Po zadaní údajov kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Klávesová skratka  Stlačte kombináciu klávesov CTRL+S.

  Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 6. Do poľa Názov tabuľky zadajte názov vzorovej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Používate názvy vzorových tabuliek, pretože tieto názvy sa používajú aj v dotazoch v sekciách s postupmi.

 7. Opakujte tieto kroky dovtedy, kým nevytvoríte všetky vzorové tabuľky uvedené na začiatku tejto časti.

Kopírovanie tabuľky do tabuľkového programu

 1. Spustite tabuľkový program a vytvorte nový, prázdny súbor. Ak použijete program Excel, na základe predvoleného nastavenia sa vytvorí nový, prázdny zošit.

 2. Skopírujte vzorovú tabuľku uvedenú v predchádzajúcej časti a prilepte ju do prvého pracovného hárka (začnite prvou bunkou).

 3. Pomocou techniky, ktorú poskytuje tabuľkový program, priraďte pracovnému hárku názov Zamestnanci.

 4. Uložte súbor pracovného hárka na vhodné miesto a pokračujte ďalšími krokmi.

Importovanie tabuľky do programu Access

 1. V novej alebo v existujúcej databáze:

  Na karte Externé údaje kliknite v skupine Import na položku Excel.

  alebo

  Kliknite na položku Ďalšie a potom v zozname vyberte tabuľkový program.

  Zobrazí sa dialógové okno Načítať externé údaje - Hárok aplikácie názov programu.

 2. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať, otvorte súbor tabuľkového hárka, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Spustí sa Sprievodca importovaním z hárka.

 3. Sprievodca predvolene vyberie prvý pracovný hárok v zošite (ak ste postupovali podľa krokov uvedených v predchádzajúcej časti, ide o pracovný hárok Zamestnanci) a údaje z pracovného hárka sa zobrazia v dolnej časti stránky sprievodcu. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na ďalšej obrazovke sprievodcu kliknite na položku Prvý riadok obsahuje hlavičky stĺpcov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na ďalšej obrazovke sprievodcu môžete voliteľne použiť bloky textu a zoznamy v časti Polia - možnosti na zmenu názvov polí a typov údajov alebo na vynechanie polí z procesu importovania. V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Ponechajte vybratú možnosť Hlavný kľúč pridá program Access a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Program Access na základe predvoleného nastavenia priradí novej tabuľke názov hárka. Prijmite tento názov alebo zadajte iný názov a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Poznámka: Ak nemáte tabuľkový program, vzorové údaje môžete skopírovať do textového editora, napríklad do programu Poznámkový blok. Ďalšie informácie o importovaní textových údajov nájdete v článku Importovanie alebo prepojenie na údaje v textovom súbore.

Vytvorenie základného dotazu s najvyššími hodnotami

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky kliknite na tabuľku, ktorú chcete v dotaze použiť. Kliknutím na tlačidlo Pridať umiestnite tabuľku do mriežky návrhu a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  alebo

  Dvakrát kliknite na tabuľku.

  Ak používate vzorové údaje, do dotazu pridajte tabuľku s názvom Zamestnanci.

 3. Do mriežky návrhu pridajte polia, ktoré chcete používať v dotaze. Môžete dvakrát kliknúť na každé pole alebo myšou presunúť každé pole do prázdnej bunky v riadku Pole.

  Ak používate vzorovú tabuľku, pridajte polia Krstné meno, Priezvisko a Dátum narodenia.

 4. V poli, ktoré obsahuje najvyššiu alebo najnižšiu hodnotu (ak používate vzorovú tabuľku, ide o pole Dátum narodenia), kliknite na riadok Zoradiť a vyberte položku Vzostupne alebo Zostupne.

  Ak pole s hodnotami obsahuje čísla, napríklad ceny alebo hodnoty predaja, Vzostupné zoradenie vráti najnižšie hodnoty a Zostupné zoradenie vráti najvyššie hodnoty. V prípade, že pole s hodnotami obsahuje dátumy, zostupné zoradenie vráti najnovšiu dátumovú hodnotu, zatiaľ čo vzostupné zoradenie vráti najstarší dátum.

  Dôležité: Zoradenie riadka musíte nastaviť na vzostupné alebo zostupné len pre polia obsahujúce najvyššie alebo najnižšie hodnoty. Ak zadáte poradie zoradenia pre pole iné, ako je pole obsahujúce najvyššie a najnižšie hodnoty – napríklad NázovProduktu namiesto Cena – dotaz nevráti požadované výsledky.

 5. Na karte Návrh kliknite v skupine Nástroje na šípku nadol vedľa položky Všetko (zoznam Najvyššie hodnoty) a zadajte číslo alebo percento záznamov, ktoré chcete zobraziť, prípadne vyberte jednu z možností uvedených v zozname.

 6. Kliknutím na tlačidlo Spustiť Obrázok tlačidla spustíte dotaz a zobrazíte výsledky v údajovom zobrazení.

 7. Uložte dotaz a ponechajte ho otvorený na použitie v ďalších krokoch.

Tento typ dotazu s najvyššími hodnotami môže poskytovať odpovede na základné otázky, ako je napríklad odpoveď na otázku, ktorá osoba v spoločnosti je najstaršia alebo najmladšia. Ďalšie kroky objasňujú spôsob používania výrazov a iných kritérií s cieľom zvýšenia výkonu a pridania flexibility do dotazu. Kritériá zobrazené v ďalšom kroku vrátia najbližšie narodeniny troch zamestnancov.

Pridávanie kritérií do dotazu

Poznámka: Tieto kroky predpokladajú, že použijete dotaz popísaný v predchádzajúcej časti.

 1. V návrhovom zobrazení otvorte dotaz, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch.

 2. V mriežke návrhu dotazu do stĺpca napravo od stĺpca s názvom Dátum narodenia skopírujte a prilepte, prípadne zadajte nasledujúci výraz: Expr1: DatePart("m",[Dátum narodenia]). Funkcia DatePart extrahuje časť mesiaca poľa Dátum narodenia.

 3. Napravo od stĺpca, ktorý obsahuje váš výraz, skopírujte a prilepte, prípadne zadajte tento výraz: Expr2: DatePart("d",[Dátum narodenia]). V tomto prípade funkcia DatePart extrahuje dátumovú časť hodnoty v poli Dátum narodenia.

 4. V riadku Zobraziť zrušte začiarknutie políčok každého výrazu, a potom pre každý výraz kliknite na bunku Zoradiť a vyberte možnosť Vzostupne.

 5. Ak chcete obmedziť rozsah dotazu, voliteľne môžete zadať príslušné kritériá. Keď zadáte kritériá, dotaz bude zoraďovať iba záznamy, ktoré tieto kritériá spĺňajú, a identifikuje najvyššie alebo najnižšie hodnoty poľa v rámci zoradeného zoznamu.

  Ak chcete pokračovať so vzorovými údajmi, v riadku Kritériá poľa Dátum narodenia zadajte, prípadne skopírujte a vložte nasledujúci výraz:

  Month([Dátum narodenia]) > Month(Date()) alebo Month([Dátum narodenia])= Month(Date()) a Day([Dátum narodenia])>Day(Date())

  Výsledkom tohto výrazu je nasledovná činnosť: Časť Month([Dátum narodenia]) > Month(Date()) overí dátum narodenia každého zamestnanca a skontroluje, či spadá do ďalšieho mesiaca, a ak je táto podmienka splnená, tieto záznamy sa zahrnú do dotazu. Časť výrazu Month([Dátum narodenia])= Month(Date()) a Day([Dátum narodenia])>Day(Date()) overí dátumy narodenia v aktuálnom mesiaci a skontroluje, či narodeniny pripadajú na aktuálny dátum, alebo po ňom. Ak je táto podmienka splnená, funkcia zahrnie tieto záznamy do dotazu. Výsledkom je, že tento výraz ignoruje všetky záznamy, v rámci ktorých narodeniny spadajú do obdobia medzi 1. januárom a dátumom spustenia dotazu.

  Ďalšie príklady výrazov kritérií dotazu nájdete v článku Príklady kritérií dotazu.

 6. Na karte Návrh kliknite v skupine Nástroje na šípku nadol vedľa položky Všetko (zoznam Najvyššie hodnoty) a zadajte číslo alebo percento záznamov, ktoré chcete zobraziť, prípadne vyberte jednu z možností uvedených v zozname.

 7. Kliknutím na tlačidlo Spustiť Obrázok tlačidla spustíte dotaz a zobrazíte výsledky v údajovom zobrazení.

Čo robiť, ak dotaz vráti viac záznamov, ako ste očakávali?

Ak údaje obsahujú záznamy, ktoré zdieľajú dátumovú hodnotu, dotaz s najvyššími hodnotami môže vrátiť viac údajov, než očakávate. Môžete napríklad vytvoriť návrh dotazu s najvyššími hodnotami a získať záznamy troch zamestnancov, v skutočnosti sa však zobrazia štyri záznamy, pretože zamestnanci Wilson a Edwards majú narodeniny v rovnaký deň. Tento typ dotazu vráti všetky najvyššie hodnoty bez ohľadu na skutočnosť, koľko záznamov majú tieto hodnoty. Ak chcete vylúčiť duplicitné hodnoty, môžete pre vlastnosť Jedinečné hodnoty nastaviť možnosť Áno. Informácie o používaní tejto vlastnosti nájdete v ďalšej časti tohto článku s názvom Zobrazenie duplicitných záznamov.

Priezvisko

Dátum narodenia

Johnson

26. 9. 1968

Jacobsen

2. 10. 1970

Edwards

15. 10. 1965

Wilson

15. 10. 1969

Čo robiť, ak dotaz vráti menej záznamov, ako ste očakávali?

Predpokladajme, že vytvoríte dotaz s cieľom vrátenia prvých alebo posledných piatich záznamov v poli, ale zobrazia sa iba tri záznamy. Tento typ problému vyriešite otvorením dotazu v návrhovom zobrazení a preskúmaním riadka Kritériá v mriežke návrhu, či neobsahuje kritériá, ktoré sú viac obmedzujúce, než ste zamýšľali. Ďalšie informácie o kritériách nájdete v článku Príklady kritérií dotazu.

Zobrazenie duplicitných záznamov

Ak dotaz s najvyššími hodnotami vráti duplicitné záznamy, je pravdepodobné, že základné tabuľky obsahujú duplicitné záznamy, alebo sú záznamy duplicitné z toho dôvodu, že dotaz nezahŕňa polia, ktoré jednotlivé záznamy nedokážu odlíšiť. Nižšie je uvedený príklad dotazu, ktorý vrátil päť naposledy odoslaných objednávok spolu s menom predajcu, ktorý mal na starosti danú transakciu.

DátumDodania

Predajca

11. 12. 2004

Fontana

11. 12. 2004

Solsona

10. 12. 2004

Osada

10. 12. 2004

Osada

10. 12. 2004

Fontana

Tretí a štvrtý záznam sa zdá byť duplicitný, pravdepodobne však preto, že predajca Osada spravoval dve odlišné objednávky s rovnakým dátumom odoslania.

Aby ste predišli vráteniu duplicitných záznamov, môžete – v závislosti od požiadaviek – zvoliť jeden z nasledujúcich dvoch postupov. Môžete zmeniť návrh dotazu a pridať polia, ktoré dokážu odlišovať jednotlivé záznamy (napríklad polia Identifikácia objednávky a Identifikácia zákazníka). Ak postačuje zobrazenie iba jedného z duplicitných záznamov, môžete zobraziť iba jednoznačné záznamy nastavením vlastnosti dotazu Jedinečné hodnoty na možnosť Áno. Ak chcete nastaviť túto vlastnosť, v návrhovom zobrazení dotazu stlačte kláves F4. Zobrazí sa hárok vlastností dotazu. V hárku vyhľadajte vlastnosť Jedinečné hodnoty a nastavte ju na hodnotu Áno.

Ďalšie informácie o spracovávaní duplicitných záznamov nájdete v článku Vyhľadanie, skrytie alebo eliminácia duplicitných údajov.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie najvyšších alebo najnižších hodnôt pre záznamy v kategóriách alebo skupinách

Vytvorením dotazu na súčty vyhľadáte najvyššie alebo najnižšie hodnoty pre záznamy, ktoré spadajú do skupín. Nezabúdajte, že predvolene môže dotaz na súčty zahŕňať iba polia, ktoré obsahujú skupinové údaje, napríklad pole „kategórie“ a pole, ktoré obsahuje najvyššie alebo najnižšie hodnoty, napríklad pole „cena“. Dotazy na súčty nemôžu obsahovať polia, ktoré popisujú položky v kategórii. Môžete však vytvoriť iný dotaz obsahujúci polia z dotazu na súčty, plus polia z ďalších tabuliek, ktoré obsahujú popisné údaje.

Predpokladajme napríklad, že máte k dispozícii tabuľku produktov, a každý produkt priradíte do nejakej kategórie, ako napríklad stolové hry, hlavolamy, atď. Ak vytvoríte dotaz na súčty s cieľom zistiť najdrahší produkt v každej kategórii, tento dotaz môže obsahovať polia obsahujúce údaje o kategórii a pole, ktoré obsahuje údaje o cene. Predpokladajme, že v tomto príklade existuje pole s názvom Názov kategórie a pole s názvom Cena. Keď spustíte tento typ dotazu, program Access pridá na začiatok poľa Cena slovo „Max-" alebo „Min-" (v závislosti od vybratej funkcie):

Názov kategórie

Max-Cena

Stolové hry

1540 Sk

Hlavolamy

1230 Sk

Počítačové hry

7380 Sk

Bábiky

2269 Sk

...

...

Dotaz na súčty nemôže obsahovať ďalšie polia, ako sú napríklad názvy produktov alebo mená dodávateľov, ktoré by umožňovali podrobnejšie popísať produkt (čím by sa stali údaje zrozumiteľnejšími):

Názov kategórie

Max-Cena

Názov produktu

Meno dodávateľa

Stolové hry

1540 Sk

Zábava s jazykom C++

Proseware, Inc.

Hlavolamy

1230 Sk

Diagram relačnej databázy

Lucerne Publishing

Počítačové hry

7380 Sk

Počítačoví kúzelníci a bájne tvory

Litware, Inc.

Bábiky

2269 Sk

Programovateľná interaktívna hračka

Contoso, Ltd

...

...

...

...

Ak chcete zobraziť popisné údaje, môžete vytvoriť druhý výberový dotaz, ktorý spojí polia z dotazu na súčty s ďalšími údajovými poľami.

V nasledujúcej časti je vysvetlený spôsob, ako postupovať pri vytváraní dotazu na súčty a výberového dotazu, ktoré sú potrebné pre identifikáciu najdrahších produktov v každej skupine kategórií. Postup predpokladá použitie nasledujúcich vzorových tabuliek:

Tabuľka kategórií

Identifikácia kategórie

Názov kategórie

Popis

1

Stolové hry

Pre všetky vekové kategórie a úrovne zručnosti

2

Hlavolamy

Puzzle, slovné hlavolamy, skladačky

3

Počítačové hry

Pre všetky herné konzoly a úrovne zručnosti

4

Bábiky

Interaktívne hračky, módne bábiky

5

Športové náradie a vybavenie

Lopty, športové oblečenie, siete pre loptové hry

6

Modely/Hobby

Lietadlá, autá, vlaky

Tabuľka dodávateľov

Identifikácia dodávateľa

Meno dodávateľa

1

Fabrikam

2

Tailspin Toys

3

Northwind Traders

4

Adventure Works

5

Lucerne Publishing

6

Proseware, Inc.

7

Contoso, Ltd

8

Wide World Importers

9

Wingtip Toys

10

Wide World Importers

11

Litware, Inc.

12

Southridge Video

Tabuľka produktov

Názov produktu

Identifikácia dodávateľa

Identifikácia kategórie

Cena

Programovateľná interaktívna hračka

7

4

363 Sk

Zábava s jazykom C++

6

1

444 Sk

Diagram relačnej databázy

5

2

630 Sk

Zázračný počítačový čip

3

2

915 Sk

Vstúpte! Hra!

1

1

643 Sk

Počítačoví kúzelníci a bájne tvory

11

3

2198 Sk

Cvičenie pre počítačových kúzelníkov! S diskom DVD!

4

5

420 Sk

Skutočná lietajúca pizza

2

5

1040 Sk

Externá 5,25-palcová disketová jednotka (modul 1/4)

8

6

1820 Sk

Postava človeka

9

4

2209 Sk

Gloom

12

3

1493 Sk

Stavebnicová klávesnica

1

6

2183 Sk

Poznámka: Postup tiež predpokladá, že medzi kategóriami a tabuľkami produktov existuje vzťah 1:N a rovnaký vzťah je aj medzi tabuľkami dodávateľov a produktov. V tomto prípade tabuľky zdieľajú polia Identifikácia dodávateľa a Identifikácia kategórie. Dotaz na súčty popísaný v ďalších častiach nefunguje bez týchto vzťahov.

Vytvorenie dotazu na súčty

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky vyberte požadované tabuľky a kliknite na položku Pridať. Po skončení pridávania tabuliek kliknite na položku Zavrieť.

  alebo

  Dvakrát kliknite na tabuľky, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť. Každá tabuľka sa zobrazí v mriežke návrhu. Ak používate vyššie uvedené vzorové tabuľky, pridajte tabuľky kategórií a produktov.

 3. Dvakrát kliknite na polia tabuľky, ktoré chcete použiť vo svojom dotaze.

  Dbajte, aby ste teraz do dotazu pridali iba polia skupiny a pole s hodnotou. Ak použijete vzorové údaje uvedené v predchádzajúcej tabuľke, pridajte pole Názov kategórie z tabuľky kategórií a pole Cena z tabuľky produktov.

 4. Ak chcete obmedziť rozsah dotazu, voliteľne môžete zadať vhodné kritérium.

  Zoradia sa iba záznamy spĺňajúce zadané kritériá a v rámci zoradeného zoznamu sa vyznačia prvé a posledné hodnoty poľa. Ak chcete napríklad vylúčiť produkty z kategórie športového náradia a vybavenia, pridajte tento výraz do riadka Kritériá poľa Názov kategórie: <>„Športové náradie a vybavenie“.

  Ďalšie príklady výrazov kritérií dotazu nájdete v článku Príklady kritérií dotazu.

 5. Konvertovanie dotazu na dotaz na súčty

  Na karte Návrh kliknite v skupineZobrazenie alebo skrytie na položku Súčty.

  Riadok Celkom sa zobrazí v mriežke návrhu.

 6. Skontrolujte, či je bunka Celkom každého poľa skupiny nastavená na hodnotu Zoskupiť podľa, a potom nastavte bunku Celkom poľa s hodnotou (pole obsahujúce najvyššie alebo najnižšie hodnoty) na hodnotu Maximum alebo Minimum.

  Ak vyberiete hodnotu Maximum, vráti sa najvyššia hodnota číselného poľa a hodnota najnovšieho dátumu alebo času v poli Dátum a čas. Výberom hodnoty Minimum sa vráti najnižšia hodnota číselného poľa a hodnota najstaršieho dátumu alebo času v poli Dátum a čas. Ak používate vzorové údaje, nastavte bunku Celkom poľa Názov kategórie na možnosť Zoskupiť podľa a bunku Celkom poľa Cena na hodnotu Maximum alebo Minimum.

 7. Na karte Návrh v skupine Nástroje skontrolujte, či je zoznam Najvyššie hodnoty nastavený na možnosť Všetky. Kliknutím na tlačidlo Spustiť Obrázok tlačidla spustíte dotaz a zobrazíte výsledky v údajovom zobrazení.

  Poznámka: V závislosti od funkcie, ktorú si v kroku 7 vyberiete, zmení program Access názov poľa hodnoty v dotaze na Max-NázovPoľa alebo Min-NázovPoľa. Ak používate vzorové tabuľky, program Access zmení názov poľa Max-Cena alebo Min-Cena.

 8. Uložte dotaz a prejdite na ďalšie kroky.

Dotaz nevyhľadá názvy produktov ani žiadne ďalšie informácie o produktoch. Ak chcete zobraziť tieto údaje, musíte vytvoriť druhý dotaz, ktorý zahŕňa práve vytvorený dotaz. Ďalšie kroky objasňujú postup pre vytvorenie ďalšieho dotazu.

Vytvorenie druhého dotazu na zobrazenie ďalších údajov

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky kliknite na kartu Dotazy, a potom dvakrát kliknite na dotaz na súčty, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcej časti.

 3. Kliknite na kartu Tabuľky a pridajte tabuľky, ktoré ste používali v dotaze na súčty, a tiež všetky tabuľky obsahujúce ďalšie súvisiace údaje, ktoré chcete zobraziť.

  Ak používate vyššie uvedené vzorové tabuľky, do nového dotazu pridajte tabuľky kategórií, produktov a dodávateľov.

 4. Prepojte polia v dotaze na súčty s príslušnými poľami v nadradených tabuľkách. Znamená to, že musíte myšou presunúť každé pole v dotaze na súčty do príslušného poľa v tabuľke.

  Ak používate vzorové údaje, presuňte pole Názov kategórie z dotazu na súčty do poľa Názov kategórie v tabuľke kategórií. Potom presuňte pole Max-Cena z dotazu na súčty do poľa Cena v tabuľke produktov. Tieto prepojenia umožňujú novému výberovému dotazu zhrnúť údaje v dotaze na súčty a údaje v iných tabuľkách.

 5. V okne pre dotaz na súčty pridajte celý dotaz do mriežky návrhu dvojitým kliknutím na hviezdičku. Potom do dotazu presuňte ďalšie polia z ostatných tabuliek.

  Ak používate vzorové tabuľky, dvakrát kliknite na dotaz na súčty, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcej časti, a potom pridajte polia Názov produktu a Dodávatelia z príslušných tabuliek produktov a dodávateľov.

 6. Voliteľne môžete zadať spôsob zoradenia jedného alebo viacerých stĺpcov.

  Ak napríklad chcete zoradiť kategórie v abecednom poradí, nastavte bunku Zoradiť stĺpca Názov kategórie na možnosť Vzostupne.

 7. Na karte Návrh kliknite v skupineVýsledky na položku Spustiť.

  Tým spustíte dotaz a výsledky sa zobrazia v údajovom zobrazení.

Tip    . Ak nechcete zobraziť nadpis stĺpca Cena ako Max-Cena alebo Min-Cena, otvorte dotaz v návrhovom zobrazení a do stĺpca Cena v mriežke zadajte Cena: Max-Cena alebo Cena: Min-Cena. Týmto spôsobom sa reťazec Cena zobrazí ako nadpis stĺpca v údajovom zobrazení.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie záznamov obsahujúcich najvyššie a najnižšie hodnoty

Dotazy, ktoré ste vytvorili v rámci tohto článku, môžu vrátiť najvyššie alebo najnižšie hodnoty, nie však oboje. Ak chcete v rámci jedného zobrazenia zobraziť obidve množiny hodnôt, musíte vytvoriť dva dotazy – jeden, ktorý načíta najvyššie hodnoty, a druhý, ktorý načíta najnižšie hodnoty – a potom zlúčiť a uložiť výsledky do jednej tabuľky.

Proces vyhľadania najvyšších a najnižších hodnôt a zobrazenie týchto údajov v tabuľke obsahuje nasledovné kroky:

 • Vytvorte dotaz s najvyššími hodnotami a dotaz s najnižšími hodnotami, alebo ak potrebujete zoskupiť údaje, vytvorte dotazy na súčty, ktoré používajú funkcie Minimum a Maximum.

 • Skonvertujte dotaz s najvyššími hodnotami (alebo dotaz s maximálnymi hodnotami súčtov) do vytváracieho dotazu. Spustením tohto dotazu vytvoríte novú tabuľku.

 • Skonvertujte dotaz s najnižšími hodnotami (alebo dotaz s minimálnymi hodnotami súčtov) do pripájacieho dotazu. Spustením tohto dotazu pripojíte záznamy do tabuľky s najvyššími hodnotami.

  Kroky uvedené v tejto časti objasňujú postup pre vytvorenie dotazu.

  Poznámka: Ak databáza nie je digitálne podpísaná alebo nie je umiestnená v dôveryhodnom zdroji, program Access zablokuje spustenie všetkých vyššie uvedených dotazov na akciu. Ak chcete povoliť blokovaný obsah skôr, než sa pokúsite vytvoriť uvedené vytváracie a pripájacie dotazy, postupujte podľa prvej skupiny krokov.

  Povolenie obsahu v databáze

  • Na paneli hlásení kliknite na položku Možnosti.

   Zobrazí sa dialógové okno Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office.

  • Vyberte položku Povoliť tento obsah a potom kliknite na položku OK.

  • Znova spustite svoj dotaz.

   Panel hlásení sa nezobrazuje

  • Na karte Nástroje databázy kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na položku Panel hlásení.

   Ďalšie informácie o režime vypnutia a zabezpečení programu Access nájdete v článku Zabezpečenie databázy programu Access 2007.

   Vytvorenie dotazov

  • Vytvorte dotazy s najvyššími a najnižšími hodnotami.

   Informácie o krokoch potrebných na vytvorenie dotazu s najvyššími alebo najnižšími hodnotami nájdete v časti Vyhľadanie záznamov s najvyššími alebo najnižšími hodnotami tohto článku. Ak potrebujete zoskupiť záznamy podľa kategórie, príslušné informácie nájdete v časti Vyhľadanie najvyšších alebo najnižších hodnôt pre záznamy v kategóriách alebo skupinách tohto článku.

  • Uložte každý dotaz a ponechajte ho otvorený na použitie v rámci ďalších krokov.

Vytvorenie vytváracieho dotazu

 1. Dotaz s najvyššími hodnotami otvorený v návrhovom zobrazení:

  Na karte Návrh kliknite v skupineTyp dotazu na položku Vytvoriť tabuľku.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie tabuľky.

 2. Do poľa Názov tabuľky zadajte názov tabuľky, v ktorej sa uložia najvyššie a najnižšie hodnoty. Zadajte napríklad názov Záznamy s najvyššími a najnižšími hodnotami a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Po každom spustení dotazu sa namiesto zobrazenia výsledkov v údajovom zobrazení vytvorí tabuľka a najvyššia hodnota sa nahradí aktuálnymi údajmi.

 3. Uložte dotaz a zavrite ho.

Vytvorenie pripájacieho dotazu

 1. Otvorte dotaz s najnižšou hodnotou v návrhovom zobrazení.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupineTyp dotazu na položku Pripojiť.

 3. V dialógovom okne Pripojenie zadajte rovnaký názov, aký ste zadali v dialógovom okne Vytvorenie tabuľky.

  Zadajte napríklad názov Záznamy s najvyššími a najnižšími hodnotami a potom kliknite na tlačidlo OK. Po každom spustení dotazu namiesto zobrazenia výsledkov v údajovom zobrazení dotaz pripojí záznamy do tabuľky Záznamy s najvyššími a najnižšími hodnotami.

 4. Uložte dotaz a zavrite ho.

Spustenie dotazov

Teraz môžete spustiť dva dotazy.

 • V okne databázy dvakrát kliknite na dotaz s najvyššou hodnotou a v zobrazených hláseniach kliknite na tlačidlo Áno.

 • Dvakrát kliknite na dotaz s najnižšou hodnotou a v zobrazených hláseniach kliknite na tlačidlo Áno.

 • Tabuľku obsahujúcu záznamy s najvyššími a najnižšími hodnotami otvorte v údajovom zobrazení.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×