Vstupné rozsahy pre ovládacie prvky programu InfoPath

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Úvodné informácie o vstupné rozsahy

Typy vstupných rozsahov

Úvodné informácie o vstupné rozsahy

Ak chcete zlepšiť rozpoznávanie klávesníc textu v ovládacom prvku textu, ktorý je zadaný do textového poľa s pero počítača Tablet PC môžete určiť Vstupný rozsah pre ovládací prvok. Vstupný rozsah umožňuje určiť typ vstupu používateľa, ktorý je určený pre ovládací prvok. Napríklad, ak používate vstupu IS_URL textového poľa, medzery, ktoré sú uvedené medzi slová sa ignorujú.

Vstupný rozsah je možné nastaviť pre nasledujúce typy ovládacích prvkov:

 • Blok textu

 • Pole pre text typu rich-text

 • Výber dátumu

 • Zoznam s odrážkami

 • Číslovaný zoznam

 • Obyčajný zoznam

 • Rozbaľovacie pole

 • Zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek

Ak chcete stanoviť vstupný rozsah, dvakrát kliknite na ovládací prvok. V dialógovom okne Ovládací prvok - vlastnosti kliknite na kartu Spresnenie a potom na položku Vstupný rozsah.

Na začiatok stránky

Typy vstupných rozsahov

Existujú tri typy vstupných rozsahov:

Všetky typy vstupných rozsahov je možné nakonfigurovať na obmedzenie vstupu tak, aby zodpovedal iba stanovenému modelu vstupného rozsahu, alebo vstup prispôsobil tomuto modelu. V predvolenom nastavení je vstupný rozsah obmedzený tak, aby zodpovedal iba modelu vstupného rozsahu. Ak chcete povoliť vstup, ktorý nie je v plnej zhode, ale i tak prispôsobuje vstup rozsahu, v dialógovom okne Vstupný rozsah začiarknite políčko Rozpoznať nezhodný vstup.

Poznámky: 

 • Vstupný rozsah sa vzťahuje iba na ovládací prvok, v ktorom je nastavený, nie na pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný.

 • Funkcia vstupných rozsahov nefunguje v prípade rozpoznávačov východoázijských jazykov.

V nasledovnej časti sú popísané jednotlivé typy vstupných rozsahov.

Štandardný

Ak chcete nastaviť štandardný vstupný rozsah, v dialógovom okne Vstupný rozsah kliknite na položku Štandardný a potom v zozname Vstupný rozsah kliknite na nastavenie. V nasledovnej tabuľke je popísaný model definovaný pre každý štandardný vstupný rozsah s uvedením príkladu druhu vstupu, na ktorý sa má vzťahovať.

Vstupný rozsah

Popis

IS_DEFAULT

Štandardné prispôsobenie rozpoznávania. Považuje sa za predvolené nastavenie a využíva predvolený slovník

IS_URL

Formát URL, file a FTP.

Príklady:

 • http://www.humongousinsurance.com/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

Znaky používané na popis cesty k súboru. Zahŕňa nasledovné podmienky:

 • Pre názov súboru a zdieľaný názov sú povolené všetky znaky IS_ONECHAR okrem znakov: * ? : < > |

 • Pre názov súboru sú povolené všetky znaky IS_ONECHAR okrem znakov: \ / : < > |

 • Vstup sa musí začínať znakmi \\, názvom jednotky, znakom \, znakmi ..\, znakmi .\ alebo znakom /

 • Medzery sú povolené.

Príklady:

 • \\názov servera\zdieľaný názov\názov súboru.txt

 • C:\temp\aktuálna práca.doc

 • ..\obrázky\peter.jpg

IS_FILE_FILENAME

Znaky používané na popis názvu súboru. Zahŕňa nasledovné podmienky:

 • Akceptuje príponu alebo žiadnu príponu.

 • Povolené sú všetky znaky IS_ONECHAR okrem znakov: \ / : < > |

 • Medzery sú povolené.

Príklady:

 • názov súboru.txt

 • názov súboru

 • názov súboru.txt

IS_EMAIL_USERNAME

Mená používateľov e-mailovej pošty.

Príklady:

 • JeffSm

 • JSmith

 • jeffsmith

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

Úplná e-mailová adresa SMTP, napríklad meno@example.com.

IS_LOGINNAME

Prihlasovacie meno a doména. Zahŕňa nasledovné podmienky:

 • Povolené sú všetky znaky IS_ONECHAR.

 • Názov domény a meno používateľa sa nesmie začínať ani končiť znakom, ktorý nie je alfanumerickým znakom.

 • Medzery nie sú povolené.

 • Nie sú povolené nasledovné znaky: + * / (znamienko plus, hviezdička, lomka).

Príklady:

 • CHICAGO\JSMITH

 • JSMITH

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

Kombinácie prvého a druhého mena a priezviska.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • Mr. Jeff A. Smith, Jr.

 • Jeff Smith

 • Smith, Jeff

 • Smith, Jeff A

IS_PERSONALNAME_PREFIX

Zdvorilostné oslovenie alebo titul nachádzajúce sa pred menom.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • Mr.

 • Dr.

 • Miss

 • Sir

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

Prvé meno alebo iniciála.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • Jeff

 • J.

 • J.A.

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

Druhé meno alebo iniciála.

Príklady:

 • Albert

 • A

IS_PERSONALNAME_SURNAME

Priezvisko.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • Smith

 • Smith Jones

 • Smith-Jones

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

Prípona mena, skratky a rímske číslice, napríklad ml.

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

Úplná adresa, vrátane číslic.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • 123 Main Street, Seattle, WA 98121

 • PO Box 123, Redmond, WA 98052

IS_ADDRESS_POSTALCODE

Alfanumerické poštové smerovacie číslo (pre medzinárodnú podporu)

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • 98033

 • 98052-6399

IS_ADDRESS_STREET

Číslo domu, číslo v rámci ulice, názov a číslo bytu alebo iba číslo poštovej schránky. Napríklad Hlavná ulica 123.

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

Celý názov alebo skratka štátu alebo provincie.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • WA

 • Washington

 • Wa

IS_ADDRESS_CITY

Názov alebo skratka mesta.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • New York

 • NYC

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

Názov krajiny.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • Italy

 • Japan

 • United States of America

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

Skratka pre krajinu.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • USA

 • U.S.A.

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

Symboly meny a číslice.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • $ 2,100.25

 • $.35

 • $1,234.50 USD

IS_CURRENCY_AMOUNT

Číselné hodnoty pre menu, okrem symbolov meny. Napríklad 2100,25.

IS_DATE_FULLDATE

Úplný dátum v rôznych formátoch.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • 07-17-2001

 • 7/17/01

 • 7/17

 • Dec. 12

 • July 17

 • July 17, 2001

IS_DATE_MONTH

Číselné vyjadrenie mesiacov v rozsahu 1-12.

Príklady:

 • 7

 • 07

 • 11

IS_DATE_DAY

Číselné vyjadrenie dní v rozsahu 1-31.

Príklady:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

Číselné vyjadrenie rokov.

Príklady:

 • 1988

 • 2004

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

Slovné vyjadrenie mesiacov.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • February

 • Dec

 • Dec.

IS_DATE_DAYNAME

Slovné vyjadrenie dní.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • Wednesday

 • Wed

 • Mon.

IS_DIGITS

Kladné celé čísla. Povolené sú reťazce pozostávajúce z číslic 0-9.

IS_NUMBER

Čísla, vrátane čiarok, znamienka mínus a desatinných miest. Pre miesta v Spojených štátoch amerických zahŕňa nasledovné podmienky:

 • Oddeľovač tisícov je čiarka.

 • Oddeľovač desatinných miest je bodka.

 • Záporné čísla sú vyjadrené so spojovníkom bez medzery a nie sú v zátvorkách.

IS_ONECHAR

Jeden znak ANSI, kódová stránka 1252. Pre miesta v Spojených štátoch amerických to zahŕňa nasledovné znaky:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdEfghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

Telefónne číslo. Nepodporuje čísla s písmenami.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • (425) 555-0112

 • 555-0123

 • 555.0123

 • 206-555-0123

 • 1-206-555-0123x1234

 • +1 (206) 555-1234

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

Smerové čísla krajín.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • +1

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEPHONE_AREACODE

Smerové čísla.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • (425)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

Telefónne číslo bez smerového čísla a smerového čísla krajiny.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • 555-0112

 • 555 0112

 • 555.0123

IS_TIME_FULLTIME

Hodiny, minúty, sekundy a abecedné časové skratky. V americkej angličtine sa používa 12-hodinový cyklus. Nuly na začiatku sú v prípade hodín voliteľné, pre minúty a sekundy sú povinné. Hodiny sa vyjadrujú v rozsahu 0-24, minúty a sekundy v rozsahu 0-59.

Príklady formátované pre angličtinu (Spojené štáty americké):

 • 3:20

 • 04:30

 • 11:20:55

 • 11:15 am

 • 4:30 AM

IS_TIME_HOUR

Číselné vyjadrenie hodín v rozsahu 0-24.

IS_TIME_MINORSEC

Číselné vyjadrenie minút a sekúnd v rozsahu 0-59.

Zoznam výrazov

Nastavenie vstupného rozsahu ako zoznamu výrazov umožňuje určiť zoznam slov alebo výrazov na obmedzenie alebo prispôsobenie vstupu zadané do ovládacieho prvku. Napríklad, môžete vytvoriť zoznam výrazov s názvom "Primárne farby" textového poľa a potom nastavte zoznam "červené", "žltá" a "modrá". V tomto scenári Ak používateľ Tablet PC píše slovo "Fred" do textového poľa, bude rozpoznaný ako a skonvertujú na slovo "červená".

Postup vytvorenia vstupného rozsahu zoznamu výrazov:

 1. Kliknite na položku Vlastné v dialógovom okne Vstupný rozsah a potom kliknite na položku Nový.

 2. Do poľa Názov zadajte názov nastavenia vstupného rozsahu zoznamu výrazov.

 3. V zozname Typ kliknite na položku Zoznam výrazov.

 4. Pre každé slovo alebo výraz v zozname zadajte do poľa Výraz slovo alebo výraz a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

Po vytvorení zoznamu výrazov v šablóne formulára ho môžete použiť pre ďalšie ovládacie prvky vo formulári výberom v zozname Vstupný rozsah.

Poznámka: Ak odstránite vstupný rozsah zoznamu výrazov, ktorý bol použitý pre určitý ovládací prvok, tento vstupný rozsah sa odstráni aj zo všetkých ostatných ovládacích prvkov, pre ktoré bol použitý, a jeho definícia sa odstráni zo šablóny formulára.

Bežný výraz

Nastavenie vstupného rozsahu ako bežného výrazu umožňuje určiť bežný výraz, ktorý definuje vlastný model na obmedzovanie a prispôsobovanie vstupu zadané do ovládacieho prvku. Ďalšie informácie o syntaxi bežného výrazu používané Microsoft Office InfoPath 2007 vstupné rozsahy v Microsoft Tablet PC Software Development Kit (SDK).

Postup vytvorenia nastavenia vstupného rozsahu bežného výrazu:

 1. Kliknite na položku Vlastné v dialógovom okne Vstupný rozsah a potom kliknite na položku Nový.

 2. Do poľa Názov zadajte názov nastavenia vstupného rozsahu bežného výrazu.

 3. V poli Typ kliknite na položku Bežný výraz.

 4. Do poľa Bežný výraz zadajte formuláciu bežného výrazu.

Po vytvorení bežného výrazu v šablóne formulára ho môžete použiť pre ďalšie ovládacie prvky vo formulári výberom v zozname Vstupný rozsah.

Poznámka: Ak odstránite vstupný rozsah bežného výrazu, ktorý bol použitý pre určitý ovládací prvok, tento vstupný rozsah sa odstráni aj zo všetkých ostatných ovládacích prvkov, pre ktoré bol použitý, a jeho definícia sa odstráni zo šablóny formulára.

V nasledovnej tabuľke je znázornených niekoľko príkladov bežných výrazov, ktoré je možné používať na vytvorenie vlastných nastavení vstupného rozsahu.

Výraz

Popis

Zodpovedá

Nezodpovedá

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Zodpovedá ľubovoľnej samostatnej číslici od 1 do 9.

1
6
0

42
Jeden

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

Zodpovedá jednej alebo viacerým samostatným čísliciam, čiarkam a pomlčkám. Výraz užitočný na obmedzenie vstupu na rozsah alebo množinu čísel, ako je napríklad rozsah stránok určených na tlač.

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

Tri
7 až 9

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Číslo sociálneho zabezpečenia. Formát čísla sociálneho zabezpečenia je nnn-nn-nnnn.

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Číslo súčiastky nasledovného formátu:
###-AAA-###
, kde # predstavuje ľubovoľnú číslicu od 0 do 9 a A je ľubovoľné veľké písmeno od A po Z.

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

Zodpovedá ľubovoľnému slovu, ktoré sa začína malým písmenom „s", obsahuje jeden alebo viacero znakov (podľa definície vstupného rozsahu IS_ONECHAR) a končí sa malým písmenom „p".

stop
soup
schlep
s234p

Stop
sp

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×