Vloženie zlomu sekcie

Zlomy sekcie sa používajú na zmenu rozloženia alebo formátovania strany alebo strán dokumentu. Môžete napríklad zmeniť rozloženie časti strany s jedným stĺpcom na časť strany s dvoma stĺpcami. Takýmto spôsobom môžete oddeliť kapitoly dokumentu tak, aby číslovanie strán každej kapitoly začínalo od čísla 1. V časti dokumentu môžete tiež vytvoriť odlišnú hlavičku a pätu.

Poznámka   V programe Microsoft Office Word 2007 si môžete vybrať z mnohých rozložení strán nachádzajúcich sa v galérii nových rozložení strán. Môžete napríklad pridať stranu s jedným stĺpcom, ktorá obsahuje sekciu s dvoma stĺpcami, kliknutím na príslušné rozloženie strany v galérii rozložení strán Nová strana.

Príklad dokumentu so zlomami sekcií

1. Sekcia formátovaná ako jeden stĺpec

2. Sekcia formátovaná ako dva stĺpce

Obsah tohto článku

Typy zlomov sekcií, ktoré možno vložiť

Zmena rozloženia alebo formátovania dokumentu

Odstránenie zmien rozloženia dokumentu

Typy zlomov sekcií, ktoré možno vložiť

Zlomy sekcií sa používajú na vytvorenie rozloženia alebo zmeny formátovania v časti dokumentu. V jednotlivých sekciách môžete zmeniť nastavenia nasledujúcich prvkov formátovania:

 • okraje,

 • veľkosť a orientácia papiera,

 • zdroj papiera pre tlačiareň,

 • orámovanie strany,

 • zvislé zarovnanie textu na strane,

 • hlavička a päta,

 • stĺpce,

 • číslovanie strán,

 • číslovanie riadkov,

 • poznámky pod čiarou a koncové poznámky.

  Poznámky   

  • Zlom sekcie vymedzuje formátovanie sekcie textu, ktorý sa nachádza pred daným zlomom. Keď zlom sekcie odstránite, odstráni sa aj formátovanie textu pred zlomom sekcie Text sa zlúči s nasledujúcou sekciou a preberie jej formátovanie. Ak napríklad oddelíte kapitoly dokumentu pomocou zlomov sekcií a potom zlom sekcie na začiatku 2. kapitoly odstránite, budú 1. kapitola a 2. kapitola v rovnakej sekcii a preberú formátovanie, ktoré bolo predtým použité iba v 2.kapitole.

  • Zlom sekcie, ktorý vymedzuje formátovanie poslednej časti dokumentu, sa nezobrazuje ako súčasť dokumentu. Ak chcete zmeniť formátovanie dokumentu, kliknite na posledný odsek dokumentu.

Nasledujúce príklady uvádzajú typy zlomov sekcií, ktoré je možné vložiť. (Vo vyobrazených príkladoch predstavuje dvojitá bodkovaná čiara zlom sekcie.)

Príkazom Nová strana sa vkladá zlom sekcie, pričom nová sekcia začína na ďalšej strane. Tento typ zlomu sekcie je obzvlášť užitočný pri začínaní nových kapitol dokumentu.

Zlom sekcie Nasledujúca strana

Príkazom Priebežný sa vkladá zlom sekcie a začína sa nová sekcia na tej istej strane. Priebežný zlom sekcie je užitočný pri vytváraní zmien formátovania, napríklad pre vytvorenie odlišného počtu stĺpcov na strane.

Zlom sekcie Priebežne

Príkazom Párna strana alebo Nepárna strana sa vkladá zlom sekcie a začína sa nová sekcia na párnej alebo nepárnej strane textu. Ak chcete, aby kapitoly dokumentu začínali vždy na nepárnej alebo párnej strane, použite možnosť zlomu sekcie Nepárna strana alebo Párna strana.

Zlom sekcie Nepárna strana

Na začiatok stránky

Zmena rozloženia alebo formátovania dokumentu

 1. Kliknite na miesto, kde chcete zmeniť formátovanie.

  Môžete si vybrať časť dokumentu a vložiť zlomy sekcií na jej začiatku a konci.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Zlomy.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Word

 3. V skupine Zlomy sekcií kliknite na typ zlomu sekcie, ktorý odpovedá požadovanej zmene formátovania.

  Ak napríklad rozdeľujete dokument na kapitoly, môžete každú kapitolu začať na nepárnej strane. V skupine Zlomy sekcií kliknite na položku Nepárna strana.

Na začiatok stránky

Odstránenie zmien rozloženia dokumentu

Zlom sekcie určuje, kde sa v dokumente vyskytne zmena formátovania. Ak zlom sekcie odstránite, odstráni sa tiež formátovanie sekcie textu, ktorý sa nachádza pred zlomom. Text sa stane súčasťou nasledujúcej sekcie a preberie jej formátovanie.

Uistite sa, že pracujete v zobrazení Koncept, takže sa zobrazuje aj dvojitá bodkovaná čiara zlomu sekcie.

 1. Vyberte zlom sekcie, ktorý chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Platí pre: Word 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk