Vloženie hlavičiek a piat

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Hlavičky a päty sa nachádzajú v hornej, spodnej a v bočných častiach okrajov každej strany dokumentu.

Hlavičky a päty

Text alebo grafické prvky v hlavičkách a pätách môžete vložiť alebo zmeniť. Môžete napríklad pridať čísla strán, dátum a čas, logo spoločnosti, nadpis dokumentu alebo názov súboru alebo meno autora.

Čo vás zaujíma?

Vloženie rovnakej hlavičky alebo päty na každú stranu

Použitie inej hlavičky alebo päty na prvej strane ako na ostatných stranách

Zrušenie hlavičky alebo päty na prvej strane

Vytvorenie rôznych hlavičiek a piat na párnych a nepárnych stranách

Použitie inej hlavičky alebo päty v každej sekcii alebo kapitole

Zmena obsahu hlavičky alebo päty

Vloženie čísla strany

Vloženie názvu súboru v dokumente

Vloženie názvu dokumentu, mena autora alebo iných vlastností dokumentu

Vloženie aktuálneho dátumu

Odstránenie hlavičky alebo päty

Vloženie rovnakej hlavičky alebo päty na každú stranu

Program Microsoft Office Word 2007 obsahuje mnohé preddefinované hlavičky alebo päty, ktoré môžete vložiť do dokumentu. Môžete si tiež vytvoriť úplne novú hlavičku alebo pätu. Prečítajte si informácie ďalej v tomto článku. Nájdete v nich postup na zadanie nasledujúcich obľúbených položiek do hlavičky alebo päty:

Vloženie preddefinovanej hlavičky alebo päty

 • Na karte Vložiť kliknite v skupine Hlavička a päta na položku Hlavička alebo na položku Päta.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

 • Kliknite na požadovaný návrh hlavičky alebo päty.

  Poznámka: Ak sa galéria návrhov hlavičiek a piat nezobrazuje, možno je v počítači problém so šablónou Preddefinované bloky. Informácie o tom, ako odstrániť tento problém, nájdete v téme Nezobrazujú sa galérie čísel strán, hlavičiek a piat, titulných strán alebo rovníc.

  Hlavička alebo päta sa vloží na všetky strany dokumentu.

Podľa potreby môžete formátovať text v hlavičke alebo päte vybratím daného textu a použitím možností formátovania na miniatúrnom paneli s nástrojmi, ktorý je súčasťou rozhrania Microsoft Office Fluent. Ak chcete použiť inú preddefinovanú hlavičku alebo pätu, opakujte tieto kroky a vyberte v galérii inú hlavičku alebo pätu.

Vloženie vlastnej hlavičky alebo päty

 • Na karte Vložiť kliknite v skupine Hlavička a päta na položku Hlavička alebo na položku Päta.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

 • Kliknite na položku Upraviť hlavičku alebo Upraviť pätu.

 • Zadajte text alebo vložte grafický prvok a ďalší obsah pomocou možností v skupine Vložiť na karte Návrh pod kartou Nástroje hlavičiek a piat.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Word

Poznámka: Ak chcete do galérie hlavičiek a piat uložiť hlavičku alebo pätu, ktorú ste vytvorili, vyberte text alebo grafické prvky v hlavičke alebo päte a kliknite na tlačidlo Uložiť výber ako novú hlavičku alebo na tlačidlo Uložiť výber ako novú pätu.

Na začiatok stránky

Použitie inej hlavičky alebo päty na prvej strane ako na ostatných stranách

 1. Na prvej strane dokumentu dvakrát kliknite na oblasť hlavičky alebo päty.

 2. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh v skupine Možnosti začiarknite políčko Iné na prvej strane.

  Poznámka: Ak má dokument titulnú stranu z galérie titulných strán v programe Office Word 2007, možnosť Iné na prvej strane je predvolene zapnutá. Vloženie alebo úprava hlavičky alebo päty na tejto strane nemá vplyv na ostatné strany v dokumente.

 3. Vytvorte hlavičku alebo pätu alebo zmeňte existujúcu hlavičku alebo pätu na prvej strane.

Na začiatok stránky

Zrušenie hlavičky alebo päty na prvej strane

 1. Na prvej strane dokumentu dvakrát kliknite na oblasť hlavičky alebo päty.

 2. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh v skupine Možnosti začiarknite políčko Iné na prvej strane.

  Poznámka: Ak je políčko Iné na prvej strane už začiarknuté, nechajte ho začiarknuté. Prejdite na ďalší krok.

 3. V oblasti Hlavička prvej strany alebo Päta prvej strany odstráňte obsah hlavičky alebo päty.

Na začiatok stránky

Vytvorenie rôznych hlavičiek a piat na párnych a nepárnych stranách

Na nepárnych stranách môžete napríklad použiť názov dokumentu a na párnych strán nadpis kapitoly. Prípadne môžete v brožúrach umiestniť čísla strán na nepárnych stranách vpravo a čísla strán na párnych stranách vľavo. Pri obojstrannej tlači budú takto čísla strán vždy na vonkajšom okraji papiera.

Vytvorenie nepárnych a parných hlavičiek alebo piat v dokumente, v ktorom sa zatiaľ nepoužívajú hlavičky ani päty

 1. Kliknite na stranu s nepárnym číslom, napríklad na prvú stranu dokumentu.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Hlavička a päta na položku Hlavička alebo na položku Päta.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

 3. V galérii hlavičiek alebo piat vyberte návrh označený ako (nepárna strana), napríklad Strohá (nepárna strana).

  Poznámka: Ak sa galéria návrhov hlavičiek a piat nezobrazuje, možno je v počítači problém so šablónou Preddefinované bloky. Informácie o tom, ako odstrániť tento problém, nájdete v téme Nezobrazujú sa galérie čísel strán, hlavičiek a piat, titulných strán alebo rovníc.

 4. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh v skupine Možnosti začiarknite políčko Rôzne párne a nepárne strany.

 5. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh v skupine Navigácia kliknite na položku Ďalšia časť Vzhľad tlačidla . Kurzor sa presunie do hlavičky alebo päty pre strany s párnym číslom.

 6. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh v skupine Hlavička a päta kliknite na položku Hlavička alebo Päta.

 7. V galérii hlavičiek alebo piat vyberte návrh označený ako (párna strana), napríklad Strohá (párna strana).

Podľa potreby môžete formátovať text v hlavičke alebo päte vybratím daného textu a použitím možností formátovania na miniatúrnom paneli s nástrojmi rozhrania Office Fluent. Ak chcete použiť inú preddefinovanú hlavičku alebo pätu, opakujte tieto kroky a vyberte v galérii inú hlavičku alebo pätu.

Vytvorenie nepárnych a parných hlavičiek alebo piat v dokumente, ktorý už obsahuje hlavičky alebo päty

 1. Dvakrát kliknite na oblasť hlavičky alebo päty.

 2. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh v skupine Možnosti začiarknite políčko Rôzne párne a nepárne strany.

  Existujúca hlavička alebo päta je teraz nakonfigurovaná iba pre nepárne strany.

 3. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh v skupine Navigácia kliknite na položku Ďalšia časť Vzhľad tlačidla . Kurzor sa presunie do hlavičky alebo päty pre strany s párnym číslom. Potom vytvorte hlavičku alebo pätu pre strany s párnym číslom.

Na začiatok stránky

Použitie inej hlavičky alebo päty v každej sekcii alebo kapitole

Ak je dokument rozdelený na sekcie, môžete meniť hlavičky a päty tak, aby sa v nich zobrazoval rôzny obsah pre každú sekciu. Ak je napríklad dokument rozdelený na kapitoly pomocou zlomov sekcií, názov kapitoly môžete zobraziť v hlavičke každej kapitoly.

Tip: Ak neviete, či dokument obsahuje sekcie, môžete ich vyhľadať.

Príkaz Prejsť do sekcie

1. Kliknite na položku Koncepty v stavovom riadku.

2. Na karte Domov kliknite v skupine Hľadať na položku Prejsť na.

3. Kliknite na položku Sekcia.

4. Kliknite na položku Ďalej a vyhľadajte zlomy sekcií v dokumente.

5. Konceptové zobrazenie umožňuje jednoducho zobraziť zlomy sekcií v dokumente.

Pridanie zlomov sekcií do dokumentu

Ak nie je dokument rozdelený na sekcie, môžete vložiť zlomy sekcií na miesta, kde chcete používať rôzne hlavičky a päty.

 1. Začnite od začiatku dokumentu a umiestnite kurzor na začiatok prvej strany, na ktorej chcete zobraziť inú hlavičku a pätu.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Zlomy a potom v časti Zlomy sekcií kliknite na položku Ďalšia strana.

 3. Umiestnite kurzor na začiatok ďalšej strany, na ktorej chcete použiť inú hlavičku alebo pätu, napríklad na prvú stranu novej kapitoly.

 4. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Zlomy a potom v časti Zlomy sekcií kliknite na položku Ďalšia strana.

 5. Zopakujte kroky 3 a 4 pre každý zlom sekcie, ktorý chcete použiť v dokumente.

Použitie zlomov sekcií dokumentu na vytvorenie rôznych hlavičiek alebo piat

Ak je už dokument rozdelený na sekcie, na konfiguráciu hlavičiek a piat môžete použiť zlomy sekcií.

 1. Začnite na začiatku dokumentu a kliknite na prvú sekciu, v ktorej chcete zobraziť inú hlavičku alebo pätu.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Hlavička a päta na položku Hlavička alebo na položku Päta.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

 3. Kliknite na položku Upraviť hlavičku alebo Upraviť pätu.

 4. Na karte Hlavičky a päty v skupine Navigácia kliknite na tlačidlo Prepojiť s predchádzajúcim Vzhľad tlačidla , čím sa odstráni prepojenie medzi hlavičkou alebo pätou v tejto a predchádzajúcej sekcii.

 5. Zmeňte existujúcu hlavičku alebo pätu, prípadne vytvorte novú hlavičku alebo pätu pre túto sekciu.

 6. V skupine Navigácia na karte Návrh (kontextová karta Hlavička a päta) kliknite na položku Ďalšia sekcia Vzhľad tlačidla . Kurzor sa presunie do hlavičky alebo päty ďalšej sekcie.

 7. Na karte Hlavičky a päty v skupine Navigácia kliknite na tlačidlo Prepojiť s predchádzajúcim Vzhľad tlačidla , čím sa odstráni prepojenie medzi hlavičkou alebo pätou v tejto a predchádzajúcej sekcii.

 8. Zmeňte existujúcu hlavičku alebo pätu, prípadne vytvorte novú hlavičku alebo pätu pre túto sekciu.

 9. Zopakujte predchádzajúce tri kroky pre všetky sekcie v dokumente.

Použitie rovnakej hlavičky alebo päty vo všetkých sekciách

V dokumente, ktorý obsahuje v rôznych sekciách rôzne hlavičky alebo päty, môžete vo všetkých sekciách nastaviť rovnakú hlavičku alebo pätu.

 1. Dvakrát kliknite na hlavičku alebo pätu, ktorú chcete zachovať v sekciách.

 2. Na karte Hlavičky a päty v skupine Navigácia kliknite na položku Ďalšia sekcia Vzhľad tlačidla .

 3. Kliknite na položku Prepojiť s predchádzajúcim Vzhľad tlačidla .

 4. Program Office Word 2007 zobrazí výzvu na potvrdenie odstránenia hlavičky a päty a prepojenia s hlavičkou a pätou z predchádzajúcej sekcie. Kliknite na tlačidlo Áno.

Na začiatok stránky

Zmena obsahu hlavičky alebo päty

 • Na karte Vložiť kliknite v skupine Hlavička a päta na položku Hlavička alebo na položku Päta.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

 • Kliknite na položku Upraviť hlavičku alebo Upraviť pätu.

 • Zmenu hlavičky alebo päty vykonajte výberom textu a jeho úpravou alebo použite možnosti miniatúrneho panela s nástrojmi rozhrania Fluent. Môžete napríklad zmeniť typ písma, použiť tučný formát alebo použiť inú farbu písma.

  Tip: V zobrazení rozloženia môžete rýchlo prepínať medzi hlavičkou alebo pätou a textom dokumentu. Stačí dvakrát kliknúť na tmavú hlavičku alebo pätu alebo na tmavý text dokumentu.

Na začiatok stránky

Vloženie čísla strany

Ak dokument už má v hlavičke alebo päte nejaký obsah, môžete do hlavičky alebo päty pridať číslo strany.

Ak chcete použiť niektorý z predformátovaných návrhov číslovania strán, ale v hlavičke alebo päte chcete mať okrem čísla strany aj ďalšie informácie, najjednoduchšie je vložiť najprv číslo strany a potom pridať do hlavičky alebo päty ďalší text alebo grafické prvky.

Tip: Mnohé návrhy piat v galérii piat majú okrem iného obsahu aj čísla strán.

Ďalšie informácie o vložení čísel strán nájdete v téme Vloženie alebo odstránenie čísel strán.

Pridanie čísla strany do existujúcej hlavičky alebo päty

 1. Dvakrát kliknite na oblasť hlavičky alebo päty.

 2. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť číslo strany.

  • Možno bude treba stlačiť kláves TAB, upraviť zarovnanie odseku alebo vykonať v obsahu hlavičky alebo päty iné zmeny, aby bol kurzor umiestnený na požadovanom mieste.

  • Mnohé návrhy hlavičky a päty sú rozložené v tabuľke a po stlačení klávesu TAB sa kurzor premiestni bez vloženia zarážky. Ak chcete vložiť zarážku do bunky tabuľky, stlačte klávesy CTRL + TAB. Ak chcete zistiť, či je hlavička alebo päta, s ktorou pracujete, rozložená v tabuľke, vyhľadajte kontextovú kartu Nástroje tabuliek v hornej časti pása s nástrojmi, keď je kurzor umiestnený v hlavičke alebo päte.

  • Mnohé návrhy hlavičky a päty majú ovládacie prvky obsahu na ukladanie obsahu, napríklad názov dokumentu a dátum. Keď kliknete na hlavičku alebo pätu, aby ste ju upravili, kurzor možno automaticky vyberie ovládací prvok obsahu. Ak chcete presunúť kurzor mimo ovládacieho prvku obsahu (aby ste mohli vložiť číslo strany do hlavičky alebo päty bez odstránenia obsahu ovládacieho prvku obsahu), stlačte kláves ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA.

 3. Na karte Vložiť kliknite v skupine Hlavička a päta na položku Číslo strany.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

 4. Kliknite na položku Aktuálna pozícia.

 5. Z galérie návrhov vyberte návrh číslovania strán.

  Poznámka: Ak sa galéria návrhov číslovania strán nezobrazuje, možno je v počítači problém so šablónou Preddefinované bloky. Informácie o tom, ako odstrániť tento problém, nájdete v téme Nezobrazujú sa galérie čísel strán, hlavičiek a piat, titulných strán alebo rovníc.

Pridanie obsahu hlavičky alebo päty do predformátovaného návrhu číslovania strán

 • Na karte Vložiť kliknite v skupine Hlavička a päta na položku Číslo strany.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

 • Kliknite na položku Horná časť strany, Spodná časť strany alebo Okraje strany, podľa toho, kde sa majú čísla strán v dokumente zobrazovať.

 • Z galérie návrhov vyberte návrh číslovania strán.

  Vyberte návrh, ktoré umiestni číslo strany na požadované miesto. Ak napríklad chcete, aby bola časť obsahu hlavičky zarovnaná podľa ľavého okraja a aby bolo číslo strany zarovnané podľa pravého okraja, vyberte návrh číslovania strán, ktorý je zarovnaný vpravo.

  Poznámka: Ak sa galéria návrhov číslovania strán nezobrazuje, možno je v počítači problém so šablónou Preddefinované bloky. Informácie o tom, ako odstrániť tento problém, nájdete v téme Nezobrazujú sa galérie čísel strán, hlavičiek a piat, titulných strán alebo rovníc.

 • Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete vložiť obsah hlavičky alebo päty pred číslo strany, stlačte kláves HOME, zadajte obsah a potom stlačením klávesu TAB umiestnite obsah na požadované miesto.

  • Ak chcete vložiť obsah hlavičky alebo päty za číslo strany, stlačte kláves END, kláves TAB a potom zadajte obsah.

  • Ak ste si vybrali návrh spomedzi návrhov Okraje strany, kliknite na hlavičku alebo pätu a pridajte požadovaný obsah.

   • Možno bude treba stlačiť kláves TAB, upraviť zarovnanie odseku alebo vykonať v obsahu hlavičky alebo päty iné zmeny, aby bol kurzor umiestnený na požadovanom mieste.

   • Mnohé návrhy hlavičky a päty sú rozložené v tabuľke a po stlačení klávesu TAB sa kurzor premiestni bez vloženia zarážky. Ak chcete vložiť zarážku do bunky tabuľky, stlačte klávesy CTRL + TAB. Ak chcete zistiť, či je hlavička alebo päta, s ktorou pracujete, rozložená v tabuľke, vyhľadajte kontextovú kartu Nástroje tabuliek v hornej časti pása s nástrojmi, keď je kurzor umiestnený v hlavičke alebo päte.

   • Mnohé návrhy hlavičky a päty majú ovládacie prvky obsahu na ukladanie obsahu, napríklad názov dokumentu a dátum. Keď kliknete na hlavičku alebo pätu, aby ste ju upravili, kurzor možno automaticky vyberie ovládací prvok obsahu. Ak chcete presunúť kurzor mimo ovládacieho prvku obsahu (aby ste mohli vložiť číslo strany do hlavičky alebo päty bez odstránenia obsahu ovládacieho prvku obsahu), stlačte kláves ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA.

Na začiatok stránky

Vloženie názvu súboru v dokumente

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete do hlavičky alebo päty vložiť názov súboru.

 2. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh v skupine Vložiť kliknite na položku Rýchle časti a potom kliknite na položku Pole.

 3. V zozname Názvy polí kliknite na položku NázovSúboru. Ak chcete k názvu súboru pridať cestu (aby bola cesta súčasťou názvu súboru), začiarknite políčko Pridať cestu k názvu súboru.

  Dôležité : Kódy polí si môže zobraziť každý používateľ čítajúci dokument, takže sa uistite, že informácie, ktoré vkladáte do kódov polí, nie sú citlivé a sú určené pre ostatných používateľov.

Na začiatok stránky

Vloženie názvu dokumentu, mena autora alebo iných vlastností dokumentu

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete do hlavičky alebo päty vložiť vlastnosť dokumentu.

 2. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh v skupine Vložiť kliknite na položku Rýchle časti.

 3. Ukážte na položku Vlastnosť dokumentu a potom kliknite na požadovanú vlastnosť dokumentu.

Na začiatok stránky

Vloženie aktuálneho dátumu

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete do hlavičky alebo päty vložiť dátum.

 2. V časti Nástroje hlavičiek a piat na karte Návrh v skupine Vložiť kliknite na položku Dátum a čas.

 3. V zoznameDostupné formáty kliknite na požadovaný formát, v ktorom sa má dátum (aj čas, ak chcete) zobraziť.

Na začiatok stránky

Odstránenie hlavičky alebo päty

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Hlavička a päta na položku Hlavička alebo na položku Päta.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

 3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť hlavičku alebo na tlačidlo Odstrániť pätu.

  Hlavičky alebo päty sa odstránia z celého dokumentu.

  Poznámka: Ak ste vytvorili iné číslovanie na prvej strane alebo rôzne hlavičky a päty na párnych a nepárnych stranách alebo ak sú v dokumente sekcie, ktoré nie sú prepojené, uistite sa, že ste odstránili hlavičky alebo päty z každej odlišnej strany alebo sekcie.

Na začiatok stránky

Ak ste v tomto článku nenašli odpoveď na svoju otázku, získajte pomoc od zástupcu oddelenia technickej podpory spoločnosti OmniTech. Počas obmedzeného časového obdobia môžu noví používatelia získať až 15 minút bezplatnej podpory.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×